TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 1986-13 (Hastane, Cezaevi, Köykonağı vb. gibi yerlere kütüphane hizmeti)

        Bilindiği gibi bir toplumun kültürel ve sosyal yönden gelişebilmesinde kütüphanelere büyük görev düşmektedir. Halk kütüphanelerinin amaçlarından biri de hastane, cezaevi, vb. gibi özel topluluklara hizmet vermektir. Bu husus, Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin 44. maddesi ile de belirlenmiş, “Hastane, cezaevi, vb. gibi özel toplulukların bulunduğu yerlere, eğer buralarda kütüphane yoksa, geçici koleksiyonlar belli aralıklarla götürülerek hzimet verilmeye çalışılır” denilmiştir.

            14.7.1981 gün ve 44 sayılı genelge ile de; kütüphanelerden doğrudan doğruya yararlanma imkanı bulunmayan bu gibi yerlerdeki kişilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi ve onların yeniden topluma kazandırılmaları konusunda yardımcı olunması istenmişti.

            Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi gereğince ilgi genelge doğrultusunda hastane, cezaevi, huzurevi vb. özel toplulukların bulunduğu yerlere ve köykonağı gibi kuruluşlara belli aralıklarla geçici koleksiyonların götürülerek kütüphane hizmetinin verilmesi, bu faaliyetler hakkında Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereği hususunda ilgililere emirlerinizi rica ederim.

 

BAKAN ADINA 

Hasan DUMAN

 Genel Müdür