TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 1981- 44 (Cezaevlerindeki vatandaşların halk kütüphanelerinden yararlanmaları hk.)

Halk kütüphanelerinin amaçlarından biri de çevrelerinde bulunan hastane,  cezaevi, huzurevi, vb. gibi özel topluluklara, kütüphae içinde veya dışında belli yaş ve durumlardaki kişilere (Körler, özürlüler, evden çıkamayan yaşlılar) hizmet vermektir.

            Bu bakımdan çeşitli nedenlerle suç işlemiş ve cezaevine girmiş olan vatandaşlarımızın, boş zamanlarını değerlendirmek ve topluma kültürel, sosyal ve ekonomik yönden daha yararlı insanlar olarak dönmelerini sağlamak amacıyla,

  1. Kütüphanesi bulunmayan cezaevlerindeki vatandaşlara “Kütüphanelerden Halka Ödünç Kitap Verme Servisi Yönetmeliği” esaslarına göre ödünç kitap verilmesi,
  2. Cezaevine ödünç verilecek kitapların 2 nüsha halinde listesinin(kitap adı, yazar adı, demirbaş no, fiyatı) hazırlanarak, bu kitapların cezaevi yetkilisine zimmetle teslim edilmesi, listenin bir nüshasının cezaevinde, diğer nüshasının kütüphanede muhafaza edilmesi,
  3. Kitapların cezaevine 1 ay süre ile verilmesi, bu süre sonunda iade edilen kitapların teslim alınarak yerine başka kitapların yukarıda belirtildiği şekilde ödünç verilmesi,

gerekmektedir.

Ayrıca kütüphanesi bulunan cezaevlerinde görevli kütüphane memurlarının hizmet içi eğitimlerinde halk kütüphaneleri tarafından da yardımcı olunması uygun görülmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgililere duyurulmasını rica ederim.

 

 

                                                                                              KÜLTÜR BAKANI a.

                                                                                              Kemal GÖKÇE

                                                                                              MÜSTEŞAR