TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Yönergesi (MÜLGA)

Bakanlık Makamının 23/11/2018 tarih ve E.917480 sayılı Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.  Yeni Yönerge için tıklayınız... *06/08/2009 tarih ve 151542 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-  (1) Bu yönergenin amacı, turizm sektöründe hizmet veren konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde çalışmakta olan personelin niteliğini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen seminerlere ve işbaşı eğitim kurslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-  (1) Bu yönerge, yaygın mesleki turizm eğitimi kapsamında Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursu, İşbaşı Eğitim Kursları ve Seminerlere ilişkin genel usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3-  (1)Bu yönerge 29 Nisan 2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-  (1)Bu Yönergede yer alan;

a) “Bakanlık”                        Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) “Genel Müdürlük”               Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü,

c) “Genel Müdür”                   Araştırma ve Eğitim Genel Müdürünü,

d) “İl Müdürlüğü”                   İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,

e) “İşletme”                          Konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerini,

f)  “İşbaşı Eğitim Kursları”       Turizm işletmelerinde çalışmakta olan personelin alanları ile ilgili gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak düzenlenen eğitim kurslarını,

g) “Ev Pansiyonculuğu”           Turizm potansiyeli olan bölgelerde, yerel halkın evlerini, gelen turistlere konaklama ve yiyecek içecek hizmetlerine açmalarını,

h) “Seminer”                        Turizm işletmelerinde çalışan personelin hizmet standardını yükseltmeye yönelik bilgilendirme faaliyetlerini,

ı)  “Eğitim Kursları”                İşbaşı eğitim kursları ile ev pansiyonculuğu eğitim kurslarını,

i)  “Eğitici”                            Genel Müdürlük’de çalışan eğitici ve öğreticileri,

j)  “Kursiyer”                         İşbaşı Eğitim Kursları ile Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursuna katılanları,

k) “Katılımcı”                        Seminerlere katılanları,

l)  “Başarı Belgesi”                 Kursiyerlere verilen belgeyi,

m) “Katılma Belgesi”               Katılımcılara verilen belgeyi,

n) “Sivil Toplum Kuruluşu”       Turizm ve otelcilikle ilgili meslek kuruluşlarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kursları

İşbaşı Eğitim Kursları

Madde 5-  (1)İşbaşı Eğitim Kursları, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeye yönelik;

a)“Ön büro”

b)“Yiyecek-İçecek Servisi”

c)“Kat Hizmetleri”

d)“Yiyecek Üretimi”

e)“Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme”

f)“Yabancı Dil Öğretim Teknikleri”

alanlarında, teorik ve uygulamalı olarak iş başında gerçekleştirilen eğitim kurslarıdır.

Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursu

Madde 6-  (1)Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri sunmak üzere ev pansiyonculuğu yapan veya yapmayı planlayan kişilerin mesleki bilgi ve becerileri ile tutum ve davranışlarını geliştirmek üzere düzenlenen eğitim kurslarıdır.

(2) Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursu teorik ve uygulamalı olarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seminerler

Kişisel Gelişim Seminerleri

Madde 8-  (1)Kurumsal gelişimin temeli olarak çalışanların motivasyonlarını artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile düzenlenen bilgilendirme seminerleridir.

(2) Kişisel Gelişim Seminerleri;

a) Kişiler arası iletişim,

b) Takım çalışması,

c) Motivasyon,

d) Beden dili,

e) Zaman yönetimi

f) Kurum kültürü ve kişisel imaj ile ihtiyaç duyulan diğer konularda

düzenlenir.

Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Semineri

Madde 9-  (1)İl Müdürlükleri, yerel idareler veya ilgili sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda “Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Semineri” düzenlenir.

                (2) Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Semineri, ev pansiyonculuğunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri içerir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Kursları ve Seminerlerin Katılımcı Nitelikleri

Katılımcılarda Aranan Nitelikler

Madde 10-        (1)

a) “İşbaşı Eğitim Kurslarına” katılacak personelin halen bir işletmede çalışıyor ve kursun düzenleneceği tarihte, katılacağı kursla ilgili bölümde görev yapıyor olması; “Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu”na katılacak personelin, işletmelerde bölüm müdürü, müdür yardımcısı, bölüm şefi ve diğer yönetici düzeyindeki görevlerde çalışıyor olması ve  “Yabancı Dil Öğretim Teknikleri Eğitim Kursu”na katılacak personelin halen bir işletmede çalışıyor ve en az bir yabancı dili ileri seviyede okuma, anlama, konuşma ve yazma becerisine sahip olması,

b) “Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursu”na katılacak kişilerin, ev pansiyonculuğu hizmetini veren veya vermek isteyen kişiler olması,

gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kursları ve Seminerlerin Düzenlenmesi

Kursların ve Seminerlerin Düzenlenmesi talepleri

Madde 11-         (1)Eğitim kursları veya seminer talebinde bulunmak isteyen işletmeler, ilgili sivil toplum kuruluşları veya yerel idareler, Bakanlığın internet sitesinden temin edecekleri “eğitim talep formunu” doldurarak doğrudan,  il müdürlükleri aracılığı ile veya e-posta yoluyla Genel Müdürlüğe başvurabilirler.

(2) İl müdürlükleri, yerel idareler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan eğitim talepleri; eğitimin teorik ve uygulama alanları, katılımcı sayıları ve diğer organizasyon bilgilerini içerecek şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğe iletilir.

(3) Kursların ve seminerlerin düzenlenmesine ilişkin talepler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir; onaylanan kurslar ve seminerler düzenlenir.

Kursların ve Seminerlerin Süreleri

Madde 12-        (1) Kursların ve seminerlerin süreleri, uygulanacak müfredata göre belirlenerek eğitim talebinde bulunan kuruluşa bildirilir.

Kursların ve Seminerlerin Devam Koşulları

Madde 13-        (1) Eğitim kursları ve seminerlere devam zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Sınav ve Belgelendirme 

Sınav

Madde 14-         (1) Her kursun sonunda, teorik ve uygulama sınavı yapılır. Sınav soruları, müfredata uygun bir şekilde hazırlanır.

      (2) Kursiyerlerin başarılı olabilmesi için, teorik ve uygulamalı sınavlarda aldıkları notların ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan olması gerekir.

60 (altmış) ve üzerinde puan alan kursiyerler “başarılı”,     60 (altmış)  puanın altında not alan kursiyerler “başarısız” olarak değerlendirilir. Başarılı olanlar, “Başarı Belgesi” almaya hak kazanır.

Belgelendirme

Madde 15-        (1) Seminerlere katılanlara “Katılma Belgesi” verilir.

(2) İşbaşı Eğitim Kurslarını veya Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere “Başarı Belgesi” verilir.

(3) “Başarı Belgeleri” ve “Katılma Belgeleri”, Genel Müdür tarafından onaylanarak, kursiyerlere ve katılımcılara iletilmek üzere, kursun düzenlendiği işletme veya İl Müdürlüğüne gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğiticilerin Görevlendirilmeleri ve Sorumlulukları 

Eğiticinin Görevlendirilmesi

Madde 16-        (1) Kurslar ve seminerlerde görev alacak eğiticiler, Genel Müdürlük onayı ile görevlendirilir.

 

Eğiticinin Sorumlulukları

Madde 17-        (1) Eğiticilerin sorumlulukları şunlardır:

a) Kurslar ve seminerleri yönerge ve hazırlanan program çerçevesinde uygulamak,

b) Eğitim taleplerine uygun eğitim programları hazırlayarak ilgili şube müdürüne teslim etmek,

c) Seminerler sonunda katılımcıların nüfus cüzdanı örnekleri, seminer sonuç raporları ile istatistikî bilgilerini; kursların sonunda ise bunlara ek olarak kursiyerlere ait sınav not cetvellerini ilgili şubeye teslim etmektir.                     

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Düzenleme Yetkisi

Madde 18-         (1) Bakanlık bu Yönergenin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

Madde 19-        (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20-        (1) Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.