TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Süreli Kullanım Yönergesi

* Bakanlık Makamının 19/04/2011 tarih 130 sayılı Onayı ile 01/05/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ


AMAÇ

Madde 1-
Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk Kültür Merkezinin tahsise konu 1 nolu alanında; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, ekli listede belirtilen ücretler doğrultusunda, kültürel, bilimsel, sanatsal ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek süreli kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde
2- Bu Yönerge, 1' inci maddede belirtilen mekânların süreli kullanım ile ilgili başvuru, izin, ücretlendirme ve ödeme esasları ile kullanıcı tarafından uyulması gereken hususları kapsar.

TANIMLAR

Madde
3- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık                     :
 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı,

DÖSİMM                      :  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez  Müdürlüğü'nü,

Müze ve ören yeri        : 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerini,

Kültür Merkezi              :
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler
Genel Müdürlüğü'ne
bağlı kültür merkezlerini,

A
KM Alanı                     : Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanlarından 1 nolu alanı,

AKM Alan Müdürlüğü  :
 Ankara Atatürk Kültür  Merkezi Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğünü,

İlgili Birim                   :
 Süreli kullandırılan mekânın idaresinden sorumlu müdürlükleri,


Kullanıcı                      :  
Süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşu
ile gerçek ve
tüzel kişileri,

Sözleşme                     :  
Kullanıcı ile ilgili birim arasında düzenlenen kullanım
sözleşmesini ifade eder.

YASAL DAYANAK

Madde 4-
Bu yönerge, 2252 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun 5/c maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği uyarınca çıkarılmıştır.

BAŞVURU ve ÖDEME

Madde 5-
Müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar için süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları faaliyetin adı, yeri ve zamanını belirterek kullanımı istenilen yerin idaresine (Müze Müdürlüğü, Kültür Merkezi Müdürlüğü, AKM Alanı Müdürlüğü vb.) yazılı olarak başvururlar.

İlgili Müdürlük tarafından söz konusu, tarihlere yönelik yapılacak inceleme neticesinde başvurunun ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru sahibine mekânın kullanım durumunun uygun olup olmadığı bildirilir. İlgili mekân tahsise uygun ise tahsis bedelinin tamamı DÖSİMM Kira Gelirleri Hesap numarasına yatırılır.

Tahsisin kesinleşmesi için kullanım ücretinin tamamının
10 gün içerisinde ödenmesi veya kullanım bedeline ilişkin DÖSİMM adına düzenlenmiş kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunun ilgili Müdürlüğe teslim edilmesi gereklidir. Her durumda mekânın kullanımı için tahsis bedelinin etkinlik öncesinde nakden ödenmesi şarttır.

Talep tarihi itibariyle, 1 yılı (365 gün) aşan tarihler için tahsis talep başvurusu yapılamaz.

Madde 6-
Ankara Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi 1 nolu alanda düzenlenecek etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihlerin öncesi ve etkinliğin sonrasında kurulum ve söküm çalışmalarının yapılacağı her gün için 2.500 (İkibinbeşyüz) TL. kullanım ücreti alınır.

Söz konusu mekânlara yönelik kurulum ve söküm çalışmaları için öngörülen ve ücreti yatırılan günlerin aşılması halinde 11. maddedeki cezai hükümler uygulanır. Bu hususun takibi ve tespiti yükümlülüğü Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü'ndedir.

AKM ve AKM alanı I’nci Bölgede aynı günlerde aynı konulu iki ayrı etkinlik düzenlenemez.

Madde 7-
Kültür merkezi salonları ile AKM 1 nolu alanının kamu kurum ve kuruluşlarına bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitim amaçlı faaliyetler nedeniyle tahsislerinde tahsis ücreti alınmaz. Anılan tahsisler, (Ankara Atatürk Kültür Merkezi ile AKM 1 Nolu Alan dışında), İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin önerisi ve ilgili Valiliğin onayı ile gerçekleştirilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan gerçekleştirilecek diğer etkinliklerin, en az on beş gün önceden başvurulması, taşrada faaliyetin gerçekleştirileceği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden olumlu görüş alınması ve kullanılacak mekânın
veya alanın tahsis durumunun uygun olması halinde kira bedelinin % 20’si oranında işletme gideri alınır. Ancak Valiliğin talebi olması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarınca ulusal gün ve bayramlarda düzenlenecek organizasyonlardan ücret alınmaz. AKM ve AKM alanlarında bu kapsamdaki talepler için İl kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden ayrıca görüş alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Madde 8-
Bakanlık birimlerinin doğrudan kendilerinin veya ortaklaşa olarak başka kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirecekleri etkinliklerde faaliyetin birimin görev alanına girmesi, birimi tanıtıcı ve etkinliğini artırıcı nitelikte olması koşuluyla kullanılan mekân için tahsis ücreti alınmaz.

KULLANIM

Madde 9 -
Faaliyetin gerçekleştirileceği mekân ile ilgili olarak ilgili birim ve kullanıcı arasında Kullanım Sözleşmesi düzenlenir. Kullanıcı, kullanım sözleşmesinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

9.1.
   Kullanımı istenilen mekânın Müdürlüğü tarafından; kullanım amacına, etkinliğin büyüklüğüne ve kullanım şartlarına bağlı olarak oluşabilecek risklere karşı ayrıca teminat bedeli istenebilir. Bu bedel ücretsiz tahsisler için de talep edilebilir.

Söz konusu teminat bedeli, kullanım esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek zararların tazmininde kullanılır. Teminata ilişkin koşullar kullanıcı ile yapılacak sözleşmede belirtilir.

9.2.
  Kullanım Sözleşmesi tahsis talebinde bulunan asıl kamu kurum ve kuruluşu yahut gerçek  ya da tüzel kişiyle imzalanacaktır. AKM 1 Nolu Alanda Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kültürel sanatsal, bilimsel ve eğitim amaçlı tahsisler kullanım sözleşmesine tabi değildir.

9.3.
  Ankara Atatürk Kültür Merkezi binası sadece, eğitim, bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler için tahsis edilecektir.

Anneler günü, babalar günü
, sevgililer günü, yılbaşı ve bayram günleri gibi özel günler veya dönemler için AKM Alanı’nın tahsisi, 2886 sayılı Yasa'ya göre yapılacak ihale ile belirlenecektir. Her bir özel gün için ayrı ayrı ihale yapılabileceği gibi, yıl içindeki takvime göre bu kapsamdaki özel gün ya da dönemlerin tümüne ilişkin de ihale yapılabilir. İhale kapsamına alınacak olan açık alanlar ve günler, DÖSİMM Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecektir.

AKM I Nolu Alanı, illerin tanıtım günleri etkinlikleri organizasyonla
r  Valiliklerin himayelerinde gerçekleştirilmeleri ve başvuruların İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince yapılması şartıyla bir yıl içerisinde yedi günü aşmamak ve bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz tahsis edilebilir.

AKM I No’lu alanda, aynı tarihler arasında birden fazla ticari faaliyet düzenlenemez.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenecek olan bilimsel, sanatsal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin birbirlerini etkilememesi kaydıyla birden fazla etkinlik düzenlenebilir. Söz konusu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, sirkülasyon, otopark kullanımı v.b hususlar göz önünde bulundurularak Alan Yönetimince gerekli düzenlemeler yapılır.

ÜCRETLENDİRME

Madde 10-
Mekân tahsislerinde yönerge ekinde yer alan ücretler geçerlidir. Ücretlere KDV dâhildir.


Toplam Kullanım bedeli hesaplamasında hazırlık, kurulum, söküm vb. çalışmalar için ayrılan zaman dilimi indirim hesaplamalarında dikkate alınmaz.

Bu ücretlere 10 (on) gün ve 10 (on) günü aşan kullanım taleplerinde aşağıdaki indirimler uygulanır.


1-19 gün için toplam kullanım bedelinden %15,

20-29 gün için bu dilime giren toplam kullanım bedelinden %20,

30-39 gün için bu dilime giren toplam kullanım bedelinden %25,

40 günü aşan taleplerde 40 günden sonraki toplam kullanım bedelinden %30 indirim uygulanır.


Örnek:
Kullanım ücreti günlük 1.000 (bin) TL olan bir mekâna ilişkin 13 günlük kullanım talebinde bulunulması halinde kullanım bedeli hesabı:

13 x 1000 = 13.000 - %15 = 11.050 TL. Kullanım bedeli alınır.

Örnek 2:
Kullanım ücreti günlük 1.000 (bin) TL olan bir mekâna ilişkin 34 günlük kullanım talebinde bulunulması halinde kullanım bedeli hesabı:

19x1.000=19.000 - % 15 = 16.150 TL.

10x1000= 10.000 - % 20 = 8.000 TL.

5x 1000= 5.000 - % 25 = 3.750 TL olmak üzere toplam 27.900 TL kullanım bedeli alınır.

CEZAİ ŞARTLAR

Madde 11-
Sözleşmelerde belirtilen tarihlerin dışına çıkılamaz. Aksi takdirde kullanıcı, sözleşmede belirlenen tarihler dışındaki her bir gün için günlük kullanım bedelinin üç  (3) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ceza miktarı hesaplanırken kurulum ve söküm günleri için öngörülen ücret dikkate alınmaz.

Kullanım hakkı DÖSİMM'in izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez. Aksi takdirde kullanıcı toplam tahsis bedelinin 3 (üç) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen her iki durumda da kullanıcı ceza tutarını tebligat tarihini takip eden 15 (on beş) gün içinde ödemekle yükümlüdür.

Kullanıcının faaliyetten vazgeçmesi durumunda kullanım ücretinin tamamı DÖSİMM'e irat kaydedilir. Mücbir sebepler saklıdır.

T
ahsis tarihinin ertelenmesi için en az 10 gün öncesinden ilgili Müdürlüğe yazılı müracaat yapılması şarttır. Etkinlik tarihine 10 günden daha az süre kalan ertelemelerde tahsis bedelinin % 25'i ceza olarak DÖSİMM'e ödenir. Tahsis tarihinin ertelenme süresi 6 (altı) ayı geçemez.

Süreli kullanıma konu mekânlarda ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklerde, kullanıcının kullanım sözleşmesine aykırı hareket etmesi ya da gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği etkinlik dışında bir faaliyetin söz konusu olması durumunda, teminat bedeli alınmışsa DÖSİMM'e irat kaydedilir. Teminat bedelinin alınmadığı durumlarda ise mekânın kullanım bedeli kullanıcıdan tahsil edilir.


YÖNERGEDE YER ALMAYAN HUSUSLAR

Madde 12-
Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. 

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde 13-
Bu yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Madde 14-
Bu yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönergeden önce kullanım işlemlerine ilişkin yayınlanmış tüm yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.
 

EKLİ CETVELLER

I.   İstanbul Atatürk Kültür Merkezi

II.  Ankara Atatürk Kültür Merkezi

III.  Kültür Merkezleri

IV.  Müze ve Örenyerleri

V.  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

VI.  Film, Mikro Film, Fotoğraf ve Slayt Ücretleri

VII. Milli Kütüphane Başkanlığı


Tahsis Cetveli için tıklayınız.