TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

* 10/03/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 04/03/2011 tarih ve 53 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

MÜZE VE ÖRENYERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

 

 

Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve örenyerlerinin ziyaretine olanak sağlayan araçlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Bilet Fiyatları

Madde 2- Müze ve ören yerleri giriş bileti fiyatları bu yönergeye ekli listede gösterilmiş olup, yeni giriş ücretleri 15.04.2012 tarihi itibariyle uygulanacaktır.

Ücretsiz Ziyaret Hakları

Madde 3- Aşağıda belirtilenler müze ve örenyerlerine kimlik göstermek suretiyle ücretsiz girerler.

3.1- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

3.2- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

3.3- Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

3.4- T.C Vatandaşı ve Yabancı Engelliler ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)

3.5- Er ve erbaşlar,

3.6- ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,

3.7- Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,

3.8- Seyahat Acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

3.9- Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberleri,

3.10- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları

3.11- 12 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,

3.12- Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (Bu kişilere, Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ziyaretlerinde ülkemizdeki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır.)

3.13- Müze ve ören yerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;

3.13.1- Mülki İdare Amirleri (İllerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Kültür ve Turizmden sorumlu vali yardımcıları)

3.13.2- Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları

ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler.

Madde 4- Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

4.1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleriyle ağırlamakta oldukları Bakan Yardımcısı, Bakan ve daha üst düzeydeki resmi heyetler ile Kuvvet Komutanları ve üstü askeri heyetler, bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler ile refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri,

4.2-Uluslararası kongre organizasyonlarına destek kapsamındaki ağırlamalar ile yalnızca şehir turu ve/veya transfer desteği sağlanan ağırlamalar hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri(Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)

4.3- Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan medya grupları ve refakatçileri(Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)

4.4- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,

4.5- Müze ve ören yerinin bağlı bulunduğu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve/veya Müze Müdürlüğü tarafından müze ve ören yerinin tanıtımına katkı sağlamak üzere müze ve ören yerinde düzenlenen etkinliklere katılanlar,

Madde 5- Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında tahsisi ile gerçekleştirilen etkinliklerde girişler aşağıdaki şekilde düzenlenir.

5.1- “Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında ücretli olarak tahsis edilmesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerde alınacak giriş ücretleri konusunda “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” hükümleri uygulanır.

5.2- Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında ücretsiz olarak tahsis edilmesi halinde katılımcılardan giriş ücreti alınıp alınmayacağı hususu konuya ilişkin Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararında ayrıca belirtilir.

Madde 6- Aşağıda belirtilen kişi ve grupların çalışma yaptıkları müze ve ören yerine ücretsiz girişleri ilgili mercilerden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

6.1- Müze ve örenyerlerinde bulunan kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili bilimsel araştırma yapan yabancı ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden, yerli ekipler ise ilgili Müze Müdürlüklerinden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.

6.2- Müze ve örenyerlerinde kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler(Çalışmada görev alan kişiler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir)

6.3- Müze ve örenyerlerinde ticari olmayan tanıtım ve eğitim amaçlı video, film ve fotoğraf çekim izni uygun görülen kişi ve ekipler, (çekim izinleri İlgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınacak olup, izin yazısı gişeye ibraz edilecektir)

Madde 7- Bu yönergenin 3. maddesinin 3.1, 3.11 ve 3.12 fıkralarında belirtilen ücretsiz giriş hakları, ayrıca ücretlendirilen Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Efes ören yeri Yamaçevler, Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise bölümlerinde ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesindeki Cam Batığı ve Karyalı Prenses Salonlarına yapılacak ziyaretlerde geçerli değildir. Biletli refakatçisi eşliğindeki 6 yaş ve altındaki çocukların ücretsiz giriş hakları ise mevcuttur.

Müze ve ören yeri Giriş Kartları Alımı ve Kullanımı :

Madde 8- Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerinde kullanılan biletlerin yanı sıra giriş olanağı sağlayan farklı özelliklere sahip kartlardır.

Müzekart :

8.1- Müzekart; müze ve örenyerlerinde ayrıca ücretlendirilen Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Efes ören yeri Yamaçevleri, Göreme ören yeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerinde geçerli olup, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri ile KKTC vatandaşları tarafından kullanılabilir.

8.2- Ülkemizdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere, öğrenci kimliği ibrazı şartı ile indirimli Müzekart düzenlenebilir.

Geçici Müzekart :

8.3- Müzekart ile aynı olanakları sunan bu kart Müzekart basım istasyonu olmayan illerdeki müze ve örenyerlerinden temin edilebilecek olup, alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Bu kart Müzekart Basım İstasyonu bulunan yerlerde Müzekarta dönüştürülür.

8.4- Milli Eğitim Bakanlığı kimlik kartını haiz öğretmenler(emekli öğretmenler hariç) ile 18 yaş üzerindeki öğrenciler ve yönergenin 8. maddesinin 8.2 fıkrasında belirtilenlere Müzekart fiyatı üzerinden % 50 indirim uygulanır.

8.5- Bu yönergenin 3. Maddesi (3.13. fıkrası hariç olmak üzere) kapsamında yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları indirimli fiyatın yarısı bedelle Müzekart alabilirler. Toplu Müzekart alımlarında indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak Müzekart alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Müzekart+

8.6-Müzekart+; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri ile KKTC vatandaşlarına Müzekartın sunduğu olanakların yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım kolaylığı sunarak çeşitli özel müzeler ile kültürel-turistik çekim noktalarına girişlerde, bu kurumların kafelerinde ve hediyelik eşya dükkanlarında değişen oranlarda indirim sağlar.

Müzekart+ Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan protokol çerçevesinde KKTC Müzelerindeki devlet müzelerine de ücretsiz giriş olanağı sağlar.

Müzekart+, Müzekart Satış Noktaları ile internet üzerinden temin edilir.

Museum Pass Kent/Bölge Kartları

8.7-Bu kart belirli bir il veya bölgede yer alan Bakanlığımıza bağlı seçili müze ve örenyerlerine sınırlı süre ve sayıda ücretsiz giriş olanağı sağlamasının yanı sıra kapsamındaki il veya bölgedeki bazı kültür ve sanat kurumlarında ve etkinliklerde indirim ve olanaklar sağlar.

Müzekart Diplomatik

8.8-Türkiye’de bulunan yabancı misyon şeflikleri ve temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile anne, baba, eş ve çocuklarına verilen bu kart Ankara Gişe İzleme Merkezi tarafından düzenlenir.

Plajkart

8.9- Bu kartlar ziyaret amacı dışındaki geçişlerde Bakanlığımıza bağlı Örenyerlerindeki halka açık plajlara giriş olanağı sağlar.

Plajkart’lar ilgili ören yeri gişelerinin yanı sıra yerel konaklama üniteleri ve seyahat acentalarından, 10 kontörlük ve 25 kontörlük olarak temin edilir.

Yerel Kart

8.10- Bakanlığımıza bağlı ören yeri sınırları içinde özel mülkiyete tabi taşınmazları bulunan kişilerin taşınmazlarına ulaşımını sağlar.

Yerel Kart’lar, ilgili muhtarlıklar ve nüfus müdürlükleri ile tapu müdürlüklerinden alınan ikamet teskereleri/tapu kayıtlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ibrazı halinde basımı yapılarak kullanıcılara ulaştırılır.

Kurumsal Kart

8.11- Kurumsal Kart, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve belediyeler tarafından, bu Yönergenin 4.1 maddesi kapsamında ücretsiz ziyaret hakkı tanınmayan konuk heyetlerinin müze ve ören yeri ziyareti için kullanılır.

8.12- Kurumsal Kartlar çeşitli fiyat seçenekleri ile satışa sunulur. Kurumlar, farklı ziyaretçi grupları için birden fazla kart satın alabilir.

8.13- Kurumsal Kart başvuruları, doldurulan talep formu ve ödemeye ilişkin dekont ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılır.

8.14- Bu kart, Bakanlığımıza bağlı olan ve elektronik turnike sistemi bulunan müze ve örenyerlerinde bilet ücreti üzerinden %20 indirimli, diğer müze ve örenyerlerinde ise ücretsiz giriş olanağı sağlar.

8.15-Kurumsal Karttaki bakiyenin giriş ücretinden az olması ve bilet bedelini karşılamaması halinde, söz konusu bakiye ile turnikeden tek geçiş yapılır.

8.16- Kurumsal Kartın kalan kredi miktarı kullanım sırasında turnike içi ekranlardan, tüm kullanımlara ilişkin ayrıntıları ise müze ve ören yeri ziyaretinden 48 saat sonra ilgili kurum tarafından internet üzerinden izlenebilir.

Madde 9- Müzekart, Müzekart+ ve Geçici Müzekartlardan hak sahibi olmayanların faydalandırılması durumunda, kartı düzenleyen görevli sorumlu tutulur. Kartların usulsüz kullanımının tespiti halinde kartlara el konulur ve para iadesi yapılmaz. Bu kişilerin T.C kimlik numarasına ve adına 2 (iki) yıl süreyle kart düzenlenmez.

Madde 10- Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerinin açılış-kapanış saatleri ile tatil günleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği hükümleri kapsamında belirlenir.

Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

Diğer Hususlar

Madde 11- Müze ve ören yeri girişlerinde, kullanılan biletler gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.

Madde 12- Ücretsiz girişlerde yönergenin 3. Maddesi kapsamındaki ziyaretçiler kimliklerini, yönergenin 4. Maddesi kapsamındaki ziyaretçiler ise ücretsiz ziyaret izin belgelerini ibraz ederler.

Madde 13- Müze ve ören yeri personeli gerekli gördüğü hallerde Müzekart sahiplerinden, kimlik ibraz etmelerini isteyebilir.

Madde 14- Toplu ziyaretler, düzenleyen kurumlarca ilgili Müze Müdürlüklerine önceden bildirilir.

Öğrenci gruplarının ziyaretleri ilgili Müze Müdürlüklerinden alınacak randevu çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 15- Müze ve örenyerleri, kapalı oldukları günlerde veya mesai saatleri dışında, Müze Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak kaydıyla en az 50 kişilik ziyaretçi grupları için çift bilet tarifesi uygulanarak ziyarete açılabilir. Bu sayıya, grup içerisindeki ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil edilmez.

Grup ziyaretlerinde ziyaretçi sayısının 300 ve üzerinde olması halinde tek bilet tarifesi uygulanır.

Madde 16- Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Madde 17- Bu yönergenin yürürlük tarihi 01.01.2012’dir.

Geçici Madde :

Madde 1- 15.04.2012 tarihinden itibaren Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesindeki Cam Batığı ve Karyalı Prenses Salonlarında tek bilet uygulamasına başlanacak ve belirtilen madde/fıkralardaki ücretsiz giriş hakları bu salonlarda geçerli olacaktır.

Madde 2- Yeni Müze ve ören yeri Giriş Ücretleri 15 Nisan 2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Ek: Müze ve örenyerleri giriş ücretleri listesi için tıklayınız.