TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müze ve Ören Yerleri Giriş, Bilgilendirme ve Yönlendirme Tabelalarına İlişkin Yönerge

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Bakanlık Makamının 23/11/2007 tarih ve 196639 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu yönergenin amacı; sağlıklı, nitelikli çevreler yaratmak, tanıtım, bilgilendirme, yönlendirme, tabela ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini önlemek için yapılacak tabelaların malzemesi, boyutları, yazı tekniği, yazı karakteri, konumu ve diğer özellikleri hakkında uyulması gereken esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu yönerge,  Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler ile Bakanlık denetiminde olan özel müzeleri ve ören yerlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu yönerge,  21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, konuyla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5/11/1999 tarihli ve 665 sayılı İlke Kararı, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Aşağıdaki tanımlarda;

a) Bakanlık: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,

b) Bilgi tabelası: Ören yeri girişleri ile gerektiği hallerde ören yeri içerisinde uygun yerlere konulacak harita, çizim, fotoğraf, metin ve benzeri dokümanları içeren tabelaları,

c) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü,

ç) Giriş tabelası: Müze binası ile ören yeri adını içeren ve girişlerine konulacak tabelaları,

d) Kültür girişimi plâketi: 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu uyarınca verilen plâketi,

e) Müze: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzeler ile Bakanlık denetiminde olan özel müzeleri,

f) Ören yeri: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı ören yerlerini,

g) Sponsor tabelası: Müze veya ören yerlerinde 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sponsorluk hizmeti vermiş kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgileri içeren tabelaları,

ğ) Yönlendirme tabelası: Ören yeri içinde ziyareti kolaylaştıracak işaret ve yön tabelalarını
  ifade eder.

Müze Giriş Tabelası Malzemesi, Boyutu, Yazı Karakteri, İçeriği ve Konumu

MADDE 5-
(1) Müze giriş tabelası; 18 mm. siyah MDF üzerine monte edilen, kalınlığı 1.5 mm. mat pirinç veya krom görünümlü, ithal, eloksallı mat alüminyum levhadan ya da kalınlığı 1cm. olan şeffaf akrilik malzemeden yapılır.

(2) Müzelerin bina girişlerine konacak giriş tabelasının boyutu binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimarî özelliğine uygun olarak hazırlanır.

a) Giriş tabelası dikdörtgen, boyutları 40x60 cm. den küçük, 66x100 cm. den büyük olamaz. Bu boyutlar arasındaki ölçüler için ¾ oranı esas alınır.

(3) Giriş tabelasında yer alacak yazılarda; çift kompenantlı epoksi esaslı siyah boya ile serigrafi tekniği kullanılır.

a) Yazılar, tabelaların boyutlarına göre kenarlarında yeterli boşluk bırakılarak, büyük harflerle, arial harf karakterinde ve müze adı en az 72 punto ile yazılır.

(4) Giriş tabelasında orijinal renkteki Kültür Ağacı ve Türkiye Logosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Müzenin adı yer alır. Bunların dışında hiçbir süsleyici unsur kullanılamaz, ek-1’ de örneklendirilmiştir.

a) Bakanlığa bağlı özel müzelerin giriş tabelasında orijinal renkteki ile Kültür Ağacı ve Türkiye Logosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel kelimesi ile Müzenin adı yer alır. Bunların dışında hiçbir süsleyici unsur kullanılamaz, ek-2’de örneklendirilmiştir.

(5) Müze giriş tabelası, kapının girişine, tercihan sağ tarafına yerden 170 cm. yüksekliğe konur.

a) Giriş tabelası, dört köşesinden krom veya pirinç bulon başlıklı vida ile duvara monte edilir.

Ören Yeri Giriş Tabelası Malzemesi, Boyutu, Yazı Karakteri, İçeriği ve Konumu

MADDE 6-
(1) Ören yeri giriş tabelası; hâkî renkte mat koruyucu ahşap boyası ile renklendirilmiş masif meşeden stilize kültür ağacı formunda olur.

(2) Tabelanın boyu 180 cm.’dir.

(3) Stilize kültür ağacı formundaki tabelaya monte edilen Afyon mermerine yazılacak yazılarda; çift kompenantlı epoksi esaslı siyah boya ile serigrafi tekniği kullanılır.

a) Yazılar, mermer üzerine kenarlarda yeterli boşluk bırakılarak, büyük harflerle, arial harf karakterinde ve en az 72 punto ile yazılır.

(4) Giriş tabelasında orijinal renkteki Kültür Ağacı ve Türkiye Logosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ören yerinin Adı yer alır, ek-3 a,b,c’ de örneklendirilmiştir.

a) UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan ören yerlerinde giriş tabelalarının yanına aynı boyut ve nitelikte stilize kültür ağacı konur. Bu tabelalarda  orijinal renkteki UNESCO ve Dünya Kültür Mirası Logosu, Ören yeri Adı ve Listeye Alınış Tarihi Türkçe ve yabancı dil olarak yer alır, ek-4’te örneklendirilmiştir.

(5) Giriş tabelası, ören yeri girişinde rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek bir yere konur.

Ören Yeri Bilgilendirme Tabelası Malzemesi, Boyutu, Yazı Karakteri, İçeriği ve Konumu

MADDE 7-
(1) Ören yeri bilgilendirme tabelası; kalınlığı en az 1.5 mm. olan mat krom görünümlü, ithal, eloksallı alüminyum levhadan yapılır; paslanmaya karşı fosfatla yüzeyi pasifize edilen ve zemin kotundan en az 80 cm. yükseklikteki sabit ayaklı demir çerçeveye sökülüp takılabilir şekilde bulon vidalarla monte edilir.

(2) Tabela boyutları, 120X90 cm. veya 120X160 cm. olmalıdır.

(3) Yazılarda; çift kompenantlı epoksi esaslı siyah boya ile serigrafi tekniği kullanılır.

a)Yazılar arial yazı karakterinde ve en az 28 punto olur.

c) Metinler, sütunlar halinde yukarıdan aşağıya doğru dizilir. Başlıklar büyük harflerle, cümle başları büyük harf olmak üzere metinler küçük harflerle yazılır.

(4) a) Bilgi tabelasında ören yerine ilişkin her türlü bilgi, harita, çizim ve benzeri dokümanlar yer alır, ek-5’te örneklendirilmiştir.

b) Doğru ve güvenilir bilgi içeren yazılı ve görsel dokümanlar Türkçe ve yabancı dilde hazırlanır. Metinlerde geçen özel kavram ve kelimeler mutlaka anlaşılır şekilde açıklanır.

c) Bilgi tabelasının içeriği, Genel Müdürlük Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığınca incelenir.

(5) Bilgi tabelası, ören yeri girişinde rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek bir noktaya konur. İçeriği yoğun olan durumlarda bilgi tabelalarının sayıları artırılır ve gerekli hallerde ören yeri içerisinde kullanılır.

Ören Yeri Yönlendirme Tabelası Malzemesi, Boyutu, Yazı Karakteri ve İçeriği

MADDE 8-
(1) a) Ören yeri yönlendirme tabelası; paslanmaya karşı fosfatla yüzeyi pasifize edilen sabit ayaklı demir çerçeveye sökülüp takılabilir şekilde bir veya birden çok sayıda ve kalınlığı en az 1.5 mm. olan mat krom görünümlü, ithal, eloksallı alüminyum levhadan yapılır.

b) Tekli yönlendirme tabelasında; üzerinde yönlendirme işaret ve bilgilerinin yer alacağı levhanın alt çizgisi, sabit demir ayaklara zemin kotundan 70 cm. yükseklikte monte edilir, ek-6 a’ da örneklendirilmiştir.

c) Çoklu yönlendirme tabelasında; üzerinde yönlendirme işaret ve bilgilerinin yer alacağı levhaların alt çizgisi, sabit demir ayaklara zemin kotundan 50 cm. yükseklikte monte edilir, levha aralıkları 1.5 cm. olup toplam yükseklik 170 cm. yi geçemez, ek-6 b’ de örneklendirilmiştir.

(2) Yazılarda; çift kompenantlı epoksi esaslı siyah boya ile serigrafi tekniği kullanılır.

a) Grafikler ve yazılar, rahat okunabilecek uygun puntoda, arial yazı karakterinde ve büyük harfle yazılır.

(3) a) 20X100 cm. boyutundaki alüminyum levhalar üzerinde; soldan sağa doğru sırayla hizmet ünitesinin adı veya grafik şekli ile yön oku yer alır.

b) Yönlendirme tabelasında kullanılan grafik şekillerde, Karayolu Trafik Kanunu ile belirlenen standartlar uygulanır.

(4) Yönlendirme tabelası, ören yerinde rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek noktalara konur.

Kültür Girişimi Plaketi

MADDE 9-
(1) 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu uyarınca kültür girişimi belgesi alan özel müzelerde; bu kanuna istinaden yürürlüğe konulan 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği’nde yer alan ve niteliği Bakanlıkça belirlenen plâket, girişin dışında görünür şekilde bulunur, ek-7de örneklendirilmiştir.

(2) 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu uyarınca kültür girişimi belgesi alan özel müzeler, bu kanuna istinaden yürürlüğe konulan Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Müze Girişinde Yer Alacak Sponsor Tabelası Boyutu, Malzemesi, Yazı Karakteri ve İçeriği

MADDE 10-
(1) Bakanlığa bağlı sponsorluk hizmeti almış müze ve örenyerlerinin girişine ve/veya sponsorluk hizmetine konu olan ilgili bölümüne konulacak sponsor tabelası ile müzelerdeki müze giriş tabelasının malzemesi aynı niteliklerde olur.

(2) Sponsor tabelası boyutları; müze giriş tabelasının eni ile aynı ölçüde olmak koşulu ile yüksekliği müze giriş tabelasının yüksekliğinin 2/3 oranında olur.

(3) Müzelerde, sponsor tabelasında, orijinal renkteki Kültür Ağacı Logosu, Türkiye logosu, sponsorluk hizmeti veren kişi/kurum/kuruluşun logosu, müzeye yapılan sponsorluk hizmetinin tanımı ve sponsor kişi/kurum/kuruluşun adının geçtiği bir cümle yer alır. Bunların dışında hiçbir süsleyici unsur kullanılamaz, ek-8’de örneklendirilmiştir.

Ören Yeri Girişinde Yer Alacak Sponsor Tabelası Boyutu, Malzemesi, Yazı Karakteri ve İçeriği

MADDE 11-
(1) Ören yerlerinde sponsor tabelası, ören yeri giriş tabelası ile aynı niteliklerde olmak koşulu ile yüksekliği 160 cm. olan stilize kültür ağacı formunda düzenlenir.

(2) Ören yerleri sponsor tabelasında, orijinal renkteki Kültür Ağacı Logosu, Türkiye logosu, sponsorluk hizmeti veren kişi/kurum/kuruluşun logosu, ören yerine yapılan sponsorluk hizmetinin tanımı ve sponsor kişi/kurum/kuruluşun adının geçtiği bir cümle yer alır. Bunların dışında hiçbir süsleyici unsur kullanılamaz, ek-9’da örneklendirilmiştir.

(3) Özel proje ve uygulamalar için özel olarak tasarlanmış tabela ve afişlere yer verilebilir. Bu özel tabela ve afişler sponsorluk hizmeti alımında yapılacak olan protokolle belirlenerek Bakanlık Makamı’nın Onayı alınır.

(4) Sponsor tabelası, ören yerlerine birden fazla sponsorluk hizmeti alınması halinde girişe toplu olarak konur ve alınan sponsorluk hizmetinin bedeli ile doğru orantılı olarak ören yerinin değişik noktalarına yerleştirilir

Sponsor Tabelasının Kalış Süresi

MADDE 12-
(1) Sponsor tabelasının ilgili yerde kalış süresi sponsorluk hizmeti alınırken yapılacak olan protokolde belirtilir.

La Haye Sözleşmesi

MADDE 13-
(1) 2/4/1965 tarihli ve 563 sayılı kanunla kabul edilen uluslararası düzeyde, 14  Mayıs  1954  tarihli   “Silahlı  Bir  Çatışma  Halinde  Kültür  Mallarının Korunmasına  Dair Sözleşme” nin 16 ncı ve 17 nci maddeleri gereğince belirlenen işaretler kullanılır.

Tabelaların Yerleştirilmesi

MADDE 14- (
1)  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları ve yönergede belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanan tabelaların sayısı ve yerlerine ilişkin vaziyet planı koruma bölge kurullarının onayı alınarak uygulanır.

(2) Yönergenin 11 inci maddesinin (3) üncü fıkrasında belirtilen özel proje ve uygulamalar için hazırlanan tabelalar ve yerleri ile ilgili planlar; korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları için koruma bölge kurullarının onayı alınarak yapılır.

(3) Müze girişine asılacak müze giriş tabelası,  Dünya  Kültür  Mirası tabelası,
sponsor tabelası en fazla 5 cm. aralıklarla alt alta sıralanır.

Özel Çevre Koruma Alanları ve Ortak Alanlar  

MADDE 15-
(1) Özel Çevre Koruma Alanları ve Ortak Alanlara konulacak tabelalar hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak protokol düzenlenir.

Şehir İçi ve Şehir Dışına Konulacak Müze ve Ören Yeri Yönlendirme Tabelaları

MADDE 16-
(1) Şehir içi ve şehir dışına konulacak müze ve ören yeri yönlendirme tabelalarında Karayolları Trafik Kanunu ile Belediyelerin İlân, Tanıtım ve Reklâm Yönetmeliği’ nde belirlenen standartlar uygulanır.
 
Geçici Madde

MADDE 17-
(1) Hali hazırda mevcut tabelalar korunur. Yıpranmaları veya başka nedenle değiştirilmelerinin gerekmesi halinde yeni tabelaların bu yönerge hükümlerine uygun olarak yaptırılması gerekir.

Yürürlük

MADDE 18-
(1) Bu Yönerge, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19-
(1) Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 


Resim dosyalarını yüksek çözünürlükte sıkıştırılmış olarak indirmek için tıklayınız...