TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Milli Kütüphane Başkanlığında İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak Ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslara İlişkin Yönerge

Amaç

Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Milli Kütüphane Başkanlığında  ilmi araştırma, inceleme yapmak ve film çekmek isteyen yabancılar veya yabancılar adına müracaat edenler ile yabancı basın yayın mensuplarının tabi olacakları esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönerge, Milli Kütüphane Başkanlığı’ndan veya Kütüphane koleksiyonunda bulunan materyallerden yabancı uyruklu araştırmacıların, film çekmek isteyenlerin,yabancılar adına müracaat edenler ile yabancı basın yayın mensuplarının yararlanmalarına  ilişkin işlemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3-Bu Yönerge, 10/11/2003 tarihli ve 25285 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar Veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ı belirleyen 6/10/2003 tarih ve 2003/6270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen tanımlardan:

a)Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b)Başkanlık: Milli Kütüphane Başkanlığını

b)Kütüphane: Milli Kütüphane’yi

c)Kütüphane Materyali: Kitap, süreli yayın, yazma ve nadir eser, şer’iye sicili, mikrofilm, mikrofiş, disk, disket, compct disk, (CD), plak, bant, harita, levha, pul, para, resim, heykel, tablo, fotoğraf,  gravür, kupür, ilan, pankart, figür, afiş,   broşür, kartpostal ve benzeri arşiv malzemelerini ifade eder.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 5-

Başvurular, Kütüphane’de araştırma, inceleme yapmak isteyenler, onlar adına başvuranlar ve basın yayın mensuplarınca doğrudan veya posta, faks, elektronik posta ve benzeri yollarla yapılır.

Başvurular, (Ek-1) Başvuru ve Bilgi Formu eksiksiz ve tam olarak doldurulup Başkanlığa teslim edildiğinde yapılmış sayılır. Posta, faks, elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun yapıldığı araştırmacı ve basın yayın mensuplarına  (Ek-1) Başvuru ve Bilgi Formu iletilerek doldurulması sağlanır.

Yapılacak başvuru ile ilgili değerlendirmede; araştırmanın incelemenin amacının  ülkemiz mevzuatına ve güvenliğine aykırılık taşıyıp taşımadığı, başvuru belirli materyal veya materyallerin araştırılmasına, incelenmesine ilişkin ise, bunların başvuru sahibine verilemeyecek düzeyde yıpranmış olup olmadığı,  film çekimlerinde yüksek güçlü flaş takımları ile ışıkların kullanılmayacağı ile bu yönergenin 6. Maddesi (a) bendinde belirtilen durumda başvuru sahibinin ikamet tezkeresine sahip olup olmadığı  göz önüne alınır.

4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren, Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar’ın 2 inci maddesi, (a) fıkrasında belirtilen konular dışındaki tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel film çekimleri ile ticari film çekim başvuruları hakkında Sinema Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılar ve Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İzin

Madde 6- Başvurular en geç 5 gün içinde Milli Kütüphane Başkanlığı’nca sonuçlandırılır.

a-) 08.01.2004 tarihli ve 25340 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren

22.12.2003 tarih ve 2003/6641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca başvuru sahibinin vize muafiyet süresinin veya hamili olduğu vize etiketinde belirtilen sürenin yeterli olması kaydıyla araştırma süresi 90 günden uzun süreli ise ikamet tezkeresi alınması gerekir.

                        b-) Vize süreleri veya vize muafiyeti ile gelen başvuru sahipleri  Türkiye’de ikamet  tezkeresi almadan araştırma yapabilecekleri 90 günlük süreyi  doldurmalarına rağmen  araştırmalarına devam etmek istiyorlarsa veya başvuru sahiplerinin  vize süreleri veya varsa vize  muafiyetinin kendilerine sağlamış olduğu süre 90 günden daha az olup da araştırma ve  incelemelerinin bu süreden daha uzun süreyle devam etmesi söz konusu ise başvuru sahiplerinin bu süreler bitmeden önce ikamet tezkeresi  almak üzere emniyet makamlarına başvurmaları gerekmektedir.

                        Başkanlık söz konusu başvurunun yapılıp yapılmadığını ve başvurunun sonucunu takip eder. Araştırmacı ve basın yayın mensuplarına, başvuru neticesinde emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi verildiği takdirde, buna ilişkin belgelerin başvuru sahibince Başkanlığa ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu belge ibraz edilmediği takdirde Başkanlıkça araştırmacı ve basın yayın mensubunun araştırma ve incelemeye devam etmesine izin verilmez.

                        c-) Başkanlıkça başvuru sahibinin başvurusu uygun görüldüğü takdirde  izni veren Başkanlık verilen izin süresi ile birlikte yabancı başvuru sahibinin adı soyadı, uyruğu, doğum tarihi ve ana baba adını İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğüne gönderir.

           d-) Posta, faks, elektronik posta yoluyla başvuran ve başvurusu kabul edilenler, kütüphaneye geldiklerinde, doldurmuş oldukları (Ek-1) Başvuru ve Bilgi Formu kendilerine imzalattırılır. (Ek-1) Başvuru ve Bilgi Formu imzalanmadan çalışmalara başlanamaz.

Başvurusu kabul edilenler pasaport fotokopisi ile bu yönergenin 6 ncı maddesi  (a) bendinde belirtilen durumda alınması gereken ikamet tezkeresi ve ekli  (ek-2) Taahhütnameyi doldurularak Başkanlığa teslim ederler. Bu yönergenin 6 ncı maddesi (a)bendinde belirtilen durumda olan başvuru sahibinin ikamet tezkeresi yoksa araştırma izni iptal edilir.

            e-) Kütüphane, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin olarak yayınlanan genelgelerini ilgili Şube Müdürlüklerine duyurur ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesini sağlar.

Çalışma Şartları

Madde 7- Araştırmacı ve basın yayın mensupları, Kütüphane tarafından verilen Geçici Kullanıcı Giriş Kartını araştırma ve incelemeleri  süresince görünür bir yerde taşırlar ve Başkanlık  tarafından belirlenen kurallara uyarlar.

Kütüphane koleksiyonunda bulunan kütüphane materyallerinden yazma ve nadir basma eserler ile gazetelerden yararlanma, öncelikli olarak mikrofilmden fotokopi yoluyla sağlanır.  Bu materyallerden doğrudan fotokopi alınamaz. Fiziki durumu incelemeye uygun olmayan ve onarıma alınmış materyaller araştırmacı ve basın yayın mensuplarına verilmez. Bu materyallerin varsa, kopyalarından yararlandırılır. Araştırmacı ve basın yayın mensuplarına verilen materyaller için  önce görevli tarafından yaprak, yaprak incelenerek, yaprak ve cilt kapaklarında kopma, yırtılma, eksiklik ve dağılma olup olmadığı kontrol edilir. Tezhip ve minyatür gibi süsleme özellikleri gözden geçirilir. Aynı kontroller, araştırmanın bitiminde, materyal ve araştırmacı ve basın yayın mensubundan  teslim alınırken de yapılır.

Araştırmacı ve basın yayın mensubu  tarafından araştırma ve inceleme sırasında, materyallerden mikrofilm, fotokopi, CD, disket ve benzeri talep edilmesi durumunda, materyallerin fiziki durumu ve değeri açısından Başkanlık tarafından herhangi bir sakınca görülmemesi halinde, materyallerin kopyası araştırmacı ve basın yayın mensubuna verilir. Hangi materyallerden kopya verilemeyeceği Başkanlık tarafından belirlenerek ilgili personele duyurulur.

Ücretlendirme

Madde 8- Materyallerden kopya verilmesinde alınacak ücretler 16/10/1986 tarihli ve 19253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 86/11038 Karar sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük”ün 4.maddesi doğrultusunda Başkanlıkça  belirlenir. Belirlenen ücret, araştırmacı ve basın yayın mensubu tarafından, Bakanlığımız adına açılmış ilgili banka hesabına yatırılır.

Rapor Hazırlanması

Madde 9- Başkanlık, araştırmacı ve basın yayın mensubunun Kütüphaneden yararlanması ile ilgili aylık rapor hazırlar ve her ayın sonunda bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcılığı Makamına sunar. Raporda, araştırmacı ve basın yayın mensubunun adı, soyadı, uyruğu, araştırma, incelemenin süresi ve konusu; yararlandığı kütüphane materyalinden  kopya alınmışsa kopyası alınan materyalin

adı, yaprak sayısı ve kopyanın mikrofilm, fotoğraf, CD, disket ve benzeri kopya türlerinden hangisiyle verildiği belirtilir. Ayrıca, kopya ücret dekontunun bir örneği rapor ekinde gönderilir.

Diğer Hususlar

Madde 10- Araştırmacı ve basın yayın mensupları, araştırmaları sonucunda hazırladıkları bilimsel rapor, kitap,tez, haber, program ve  filmin bir örneğini Milli Kütüphane Başkanlığına iletirler.

Madde 11- Araştırma sırasında meydana gelen her türlü zarar  ve ziyanın araştırmacı ve basın yayın mensubundan tazmin edilebilmesi için  durum derhal bir tutanağa bağlanır. Başkanlığa bildirilir.

Madde 12- Bu Yönerge hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilenlere izin verilmesi, araştırmacı ve basın yayın mensubunun mazeretinin Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, ilgili Daire Başkanı  ilgili Şube Müdüründen  oluşan komisyonca uygun bulunması halinde mümkündür.

Madde 13-Bu Yönergede düzenlenmeyen konularda Bakanlık mevzuatı uygulanır.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.