TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon Tahsis Yönergesi

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHNE VE SALON TAHSİS YÖNERGESİ
            GENEL HÜKÜMLER

            1-Sahne ve salonu kiralayan kurum, kuruluş veya kişiler Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün yürürlükteki mevzuatına uymak zorundadırlar.

            2-Sahne ve salonlarımız sanatsal içerikli olmayan etkinlik için tahsis edilemez.

            3-Sahne ve salonlarımız organizatör aracılığıyla başvuru yapan kurum ve kuruluşlara tahsis edilemez, yapılan tahsis bir başka kurum, kuruluş veya 3. Kişilere devredilemez.

            SÜRE

            4-Sahne ve salonlarımız, önceden belirlenmiş sanatsal faaliyet programların aksatılmaması ve uzun süreli periyodik çalışmalar olmaması kaydıyla tahsis edilebilir.

            5-Tahsis taleplerinin programlanabilmesi amacıyla en az 45 gün önceden ilgili merciye başvuru yapılması ve her türlü yasal prosedürün tamamlanması gerekir.

            6-Tahsis talepleri Genel Müdürlüğümüz birimlerinden gerekli ön izin görüşü aldıktan sonra değerlendirilir, söz konusu birimlerden ön izin görüşü olumlu olarak alınsa dahi Sahne ve Salon Tahsis Yönergesi’nin ilgili maddelerine aykırı durum mevcutsa tahsis yapılamaz.

            SORUMLULUKLAR

            7-Sahne ve salonu kiralayan kurum, kuruluş ve kişiler, sahne arkasında ve fuayede kullanılan her tür sair malzeme elektrik ve elektronik cihazları teslim aldığı gibi sağlam teslim etmek zorundadırlar.

            8-Tahsis sonucu maddi hasar meydana gelmesi halinde hasar tutanakla tespit edilir ve tutanaktaki hasar kiralayanlar tarafından karşılanır.

            BİLET SATIŞ VE DAVETİYELER

            9-Sahne ve salonu kiralayanlar, tanıtımlarını yapabilmek için idarenin izni dahilinde gösterilecek yerlere afiş ve duyularını asabilirler.

            10-Sahne ve salonu kiralayanlar idarenin uygun gördüğü yerlerde ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve bağlı Müdürlüklerinin usul ve esasları çerçevesinde, temsilden 15 gün önce bilet satışı yapabilirler.

            11-Sahne salonu kiralayan kurum, kuruluş veya kişiler her temsil için Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne veya bağlı Müdürlüklerine beşinci sıradan sonra olmayacak şekilde 6 kişilik davetiye verirler veya yer tahsis ederler.

            ÜCRET VE KİRALAR

            12-Sahne ve salon tahsisi yapılan ilgililer, salon sahne tahsis bedelleri listesine göre belirlenen salon kirasını (Ek-1 deki listede salon kiraları belirtilmiştir.) (amortisman, elektrik, su, doğalgaz, güvenlik, temizlik malzemesi vb. giderleri için) söz konusu etkinlikten iki gün önce kurum saymanlığına makbuz karşılığında yatırırlar.

            13-Sahne ve salon tahsisinde, teknik, idari, güvenlik ve temizlik hizmetleri için kurumumuz tarafından da zorunlu olarak ilgili sahne için; temizlik, güvenlik, teknik ekip olarak hizmet veren yetkili ve tecrübeli firmalar eliyle personel görevlendirilecektir. Bu personellere ödenmek üzere kişi başına her temsil günü için 50,00 TL net ücret tutarı ( 2009 yılı için ) kiralayan tarafından ilgili sahnenin İdare Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edilecektir.

            14-Sahne salonlarımız Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kurumlara ücretsiz tahsis edilir. Diğer bakanlıkların, valiliklerin, belediyelerin, elçiliklerin, sanatsal faaliyette bulunan amatör yapılanmaların, derneklerin, vakıfların ve MEB’na bağlı devlet okulların, üniversitelerin taleplerini değerlendirerek sahnenin % 50 indirimli veya ücretsiz tahsisine Genel Müdürlük yetkilidir.

            UYGULAMA HÜKÜMLERİ

            15-Sahne salonlarımızın tahsisi, tahsis yapan ile tahsis talebinde bulunanlar arasında düzenlenecek protokol .(Ek 2) ile geçerlilik kazanır.

            16-29.01.2008 tarih ve 48 sayılı Makam onayı ve ekindeki yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

            17-Bu Yönerge Kültür ve Turizm Bakanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

            18-Bu yönerge hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yönetir.


            EK-1

            EK-2