TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, ... İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No:2011/1) 

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik”in “Güncelleme” başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2010 yılının Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik”in 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) “İhalenin ilanı ve şekli” başlıklı 14 üncü maddenin;

 (a) bendinde belirtilen 355.724,- TL (Üçyüzellibeşbin yediyüzyirmidört Türk Lirası), 387.276,- TL (Üçyüzseksenyedibin ikiyüzyetmişaltı Türk Lirası); 1.422.901,- TL (Birmilyon dörtyüzyirmiikibin dokuzyüzbir Türk Lirası), 1.549.112,- TL (Birmilyon beşyüzkırkdokuzbin yüzoniki Türk Lirası),

(b) bendinin 1 nolu alt bendinde belirtilen 355.724,- TL (Üçyüzellibeşbin yediyüzyirmidört Türk Lirası), 387.276,- TL (Üçyüzseksenyedibin ikiyüzyetmişaltı Türk Lirası); 711.452,- TL (Yediyüzonbirbin dörtyüzelliiki Türk Lirası), 774.557,- TL (Yediyüzyetmişdörtbin beşyüzelliyedi Türk Lirası); 1.422.901,- TL (Birmilyon dörtyüzyirmiikibin dokuzyüzbir Türk Lirası), 1.549.112,- TL (Birmilyon beşyüzkırkdokuzbin yüzoniki Türk Lirası); 2.845.806,- TL (İkimilyon sekizyüzkırkbeşbin sekizyüzaltı Türk Lirası), 3.098.228,- TL (Üçmilyon doksansekizbin ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası),

(b) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen 711.452,- TL (Yediyüzonbirbin dörtyüzelliiki Türk Lirası), 774.557,- TL (Yediyüzyetmişdörtbin beşyüzelliyedi Türk Lirası); 2.845.806,- TL (İkimilyon sekizyüzkırkbeşbin sekizyüzaltı Türk Lirası), 3.098.228,- TL (Üçmilyon doksansekizbin ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası),

(2) “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddede belirtilen;

264.825,- TL (İkiyüzaltmışdörtbin sekizyüzyirmibeş Türk Lirası), 288.314,- TL (İkiyüzseksensekizbin üçyüzondört Türk Lirası),

(3) “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 105.930,- TL. (Yüzbeşbin dokuzyüzotuz Türk Lirası), 115.325,- TL. (Yüzonbeşbin üçyüzyirmibeş Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Parasal limitlere ilişkin değerler ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelikte Geçen Parasal Limitlerin 01.02.2011–31.01.2012 Dönemine Ait Güncellenmiş Değerlerine İlişkin

 

Tablo

 

 

01.02.2010–31.01.2011 Dönemi Değeri

Parasal Limitler

01.02.2011–31.01.2012 Dönemi Değeri

Parasal Limitler

 

 

Madde 14 (a)

TL

TL

355.724

387.276

1.422.901

1.549.112

 

Madde 14 (b)-1

355.724

387.276

711.452

774.557

1.422.901

1.549.112

2.845.806

3.098.228

 

Madde 14 (b)-2

711.452

774.557

2.845.806

3.098.228

 

Madde 25

264.825

288.314

 

Madde 27 (d)

105.930

115.325