TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, ... İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ no:2010/1)

   *  03/04/2010 tarih ve 27541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.      

           Amaç

          Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in "Güncelleme" başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2009 yılının Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

          Dayanak

          Madde 2 –(1) Bu Tebliğ, 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Güncellenen hususlar

          Madde 3 – (1) "İhalenin ilanı ve şekli" başlıklı 14 üncü maddenin;

          (a) bendinde belirtilen 335.811,- TL (Üçyüzotuzbeşbin sekizyüzonbir Türk Lirası), 355.724,- TL (Üçyüzellibeşbin yediyüzyirmidört Türk Lirası), 1.343.247,- TL (Birmilyon üçyüzkırküçbin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 1.422.901,- TL (Birmilyon dörtyüzyirmikibin dokuzyüzbir Türk Lirası)

          (b) bendinin 1 nolu alt bendinde belirtilen 335.811,- TL (Üçyüzotuzbeşbin sekizyüzonbir Türk Lirası), 355.724,- TL (Üçyüzellibeşbin yediyüzyirmidört Türk Lirası), 671.625,- TL (Altıyüzyetmişbirbin altıyüzyirmibeş Türk Lirası), 711.452,- TL (Yediyüzonbirbin dörtyüzelliiki Türk Lirası), 1.343.247,- TL (Birmilyon üçyüzkırküçbin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 1.422.901,- TL (Birmilyon dörtyüzyirmikibin dokuzyüzbir Türk Lirası), 2.686.497,- TL (İkimilyon altıyüzseksenaltıbin dörtyüzdoksanyedi Türk Lirası), 2.845.806,- TL (İkimilyon sekizyüzkırkbeşbin sekizyüzaltı Türk Lirası),

          (b) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen 671.625,- TL (Altıyüzyetmişbirbin altıyüzyirmibeş Türk Lirası), 711.452,- TL (Yediyüzonbirbin dörtyüzelliiki Türk Lirası), 2.686.497,- TL (İkimilyon altıyüzseksenaltıbin dörtyüzdoksanyedi Türk Lirası), 2.845.806,- TL (İkimilyon sekizyüzkırkbeşbin sekizyüzaltı Türk Lirası),

          2- “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddenin;

          (d) bendinde belirtilen 250.000,- TL (İkiyüzellibin Türk Lirası), 264.825,- TL (İkiyüz- altmışdörtbin sekizyüzyirmibeş Türk Lirası),

          3- “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin;

          (d) bendinde belirtilen 100.000,- TL (Yüzbin Türk Lirası), 105.930,- TL (Yüzbeşbin dokuzyüzotuz Türk Lirası),

          olarak güncellenmiştir.

          1 Şubat 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Parasal limitlere ilişkin değerler ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

          Yürürlük

          Madde 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

          Yürütme

          Madde 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelikte Geçen Parasal Limitlerin 01.02.2010 – 31.01.2010 Dönemine Ait Güncellenmiş Değerlerine İlişkin

 

Tablo

 

31.01.2010 Tarihine Kadar Uygulanan Yönetmelikteki Değeri

Parasal Limitler

01.02.2010 – 31.01.2011 Dönemi Yönetmelikteki Değeri

Parasal Limitler

 

Madde 14 (a)

TL

TL

335.811

355.724

1.343.247

1.422.901

 

Madde 14 (b)-1

335.811

355.724

671.625

711.452

1.343.247

1.422.901

2.686.497

2.845.806

 

Madde 14 (b)- 2

671.625

711.452

2.686.497

2.845.806

 

Madde 25 (d)

250.000

264.825

 

Madde 27 (d)

100.000

105.930