TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kütüphaneler Arası Basma Kitapları Ödünç Verme Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 21.09.1981 Resmi Gazete Sayısı: 17465

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç-Kapsam-Tanımlar

Amaç:

Madde 1 -
Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye'de mevcut halk kütüphanelerinde bulunan basma kitapların kütüphaneler arası ödünç verme işlerini yürütmektir.

Kapsam:

Madde 2 -
Bu yönetmelik, halk kütüphanelerinde 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu uyarınca derlenen Devlet nüshalarının dışında kalan, basma kitapların kütüphaneler arası ödünç verme işlerini kapsar.

Tanım:

Madde 3 -
Bu yönetmelikte geçen «basma kitaplar» yeni harfli basma kitapları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödünç Verme İşleri

Madde 4 - Kütüphaneler arası ödünç verme işleri, il içindeki kütüphaneler arasında olduğu gibi il halk kütüphaneleri aracılığı ile iller arasında da yapılır.

Madde 5 - Her il halk kütüphanesi basma kitapların kütüphaneler arası ödünç verilmesinde, bulunduğu ildeki halk kütüphanelerinin merkezi durumundadır.Kütüphaneler arası ödünç olarak verilecek kitaplar genellikle iki çeşittir:

a) Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği'ne göre evlere ödünç olarak verilmesinde sakınca görülmeyen kitaplar,

b) Bir incelemeye esas olacak kaynak niteliği taşıyan kitaplar.

Madde 6 - Halkın okuma isteklerini karşılamak amacıyla her kütüphane kendisinde bulunmayan basma kitapları bir başka kütüphaneden 1 ayı geçmeyecek bir süre ile geçici olarak kütüphanesine getirtir ve kitabın özelliğine göre okuma salonunda faydalandırılır veya ödünç verilir. Bu süre, kitabın kütüphaneye girişinden itibaren başlar, gerekirse okuyucu tarafından süre bitiminden bir hafta önce yapılacak yazılı müracaat üzerine ilgili kütüphane ile temas sağlanarak süre bir defaya mahsus 15 gün daha uzatılabilir.

Madde 7 - Kütüphaneler arası ödünç kitap verme çalışmalarını düzenlemek üzere bu işlerin merkezi olan il halk kütüphanesinde, il içindeki kütüphanelerin koleksiyonlarını gösterir bir toplu katalog bulundurulur. Bu katalogun yapılması için kütüphaneler arası ödünç verme hizmetini üzerine alan kütüphaneler kendi kitaplarının kataloglarını hazırlarken bir temel fişi fazla çıkartır ve bu hizmetin merkezi olan il halk kütüphanesine gönderir. Kataloga alınacak fişlerde kitabın hangi yer numarasında bulunduğunu belirten bilgi , fişin (not) yerine yazılır.

Madde 8 - Başvurma kitapları niteliğindeki eserler bu hizmette kullanılmaz.

Madde 9 - Başka bir kütüphaneden ödünç olarak sağlanması istenilen eserler için kütüphanelerin uzaklıkları, yol durumları ve mevsim dikkate alınarak kitabın ne zaman okuyucuya verilebileceği bildirilir. Aynı şehir içindeki kütüphanelerden kitap getirtme işi üç günü geçmemelidir. îl içinde kütüphaneler arası ödünç kitap getirtme işlemi bir haftada sonuçlandırılır. Aranılan kitap bulunmazsa durum okuyucuya bildirilir.

Madde 10 - Kütüphaneler arası ödünç kitap verme işleri aşağıda açıklandığı gibi yürütülür:

a) Çevre kütüphanelerinden istenen kitap, kitabın bulunduğu kütüphaneden örneği ekli fişlerle istenir.

b) îstenen kitabın kütüphanede okunması gerektiği veya okuyucuya ödünç verilebileceği kitabı isteyen kütüphane tarafından (A) fişine, kitabı gönderen kütüphanece de (B) fişine işaretlenir.

c) Bunlar A, B, C fişleri diye adlandırılır. Bunlardan (A) fişi «Kitap isteme», (B) fişi «Gönderme», (C) fişi ise «Arama» fişidir.Kitabı isteyen kütüphane 3 fişinde «Kitabın adı», «Yazar adı», «isteme tarihi» ve «Kitabın ödünç verileceği kütüphane» bölümlerini doldurur ve bulunduğu ilin il halk kütüphanesine gönderir.

ç) îl Halk Kütüphanesinde «Kitabın Yer Numarası» ve «Kütüphanesi» bölümleri doldurulan fişlerden (C) fişi alı konur. (A) ve (B) fişleri kitabın bulunduğu kütüphaneye gönderilir.Bu fişlerden (A) fişi kitabı ödünç veren kütüphanede kalır; «Ödünç verme süresi» ile «Geri çevirme tarihi» bölümleri doldurulan (B) fişi kitapla birlikte isteyen kütüphaneye doğrudan gönderilir.

d) Ödünç verme süresi biten kitap ait olduğu kütüphaneye doğrudan gönderilir. Kitabı alan kütüphane de Amfisini geri gönderir.

e)Şehir içinde kütüphaneler arası ödünç kitap verme işlemi, kütüphaneden bir personelin mutad araçlardan yararlanarak kitap götürmesiyle de yerine getirilebilir.

Madde 11 - Kütüphaneler arası ödünç verme yoluyla okuyucuların incelenmesine sunulacak kitaplar PTT ile «İadeli taahhütlü» olarak gönderilir. Okuyuculara nasıl verileceği, kitaplarda meydana gelecek zararlar ile kaybolma hallerinde alınacak tedbirler konusunda Halk Kütüphaneleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 12 - Kütüphaneler arası ödünç verme işlemleri için ayrı bir dosya tutulur.

Madde 13 -
Ödünç kitap verilmesinde, posta ücretleri kitabı isteyen okuyucular tarafından karşılanır ve kendilerinden posta masrafları, posta pulu karşılığında tahsil edilir. Kendilerine örneğe göre makbuz verilir.

Madde 14 - Bu hizmet için kütüphane kadrosunun göstereceği imkanlara ve iş yoğunluğuna göre ayrı bir memur görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük-Yürütme

Madde 15 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16 - Bu yönetmeliği Kültür Bakanı yürütür