TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17625

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç-Kapsam-Tanımlar

Amaç:

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Anayasa doğrultusunda kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmeye katkıda bulunan kütüphaneleri vatandaşları yakından tanımalarını sağlayarak daha çok yararlanmalarını temin gayesiyle kutlanan «Kütüphane Haftası»nda yapılacak faaliyetleri belirlemektir.

Kapsam:


Madde 2 - Bu yönetmelik, Bakanlığa bağlı kütüphanelerde kutlanan «Kütüphane Haftası»nda yapılacak faaliyetleri kapsar.

Tanımlar:

Madde 3 -
Bu yönetmelikte geçen:

a) «Bakanlık» : Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı,

b) «Bakan» :-Kültür ve Turizm Bakanı'nı,

«Genel Müdürlük» : Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nü,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KUTLAMA FAALİYETLERİ

Haftanın Açılışı ve Süresi:

Madde 4 -
Kütüphane Haftası her yıl Mart ayının son Pazartesi günü başlar ve Bakanlığa bağlı bütün kütüphanelerde kutlanır.Kütüphane Haftası programı Genel Müdürlükçe, Türk Kütüphaneciler Derneği ile iş¬birliği yapılarak, hazırlanır ve hafta, Bakan'ın açış konuşması ile başlar.

Yapılacak Faaliyetler:

Madde 5 -
Kütüphane Haftası'nda aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilir.

a) Merkezde:

1. Kütüphane haftalarında, Genci Müdürlükçe, kütüphane ve kütüphanecilik meselelerini ele alan konularda kongre, sempozyum vb. düzenlenir.Bu toplantıların her üç yılda bir uluslararası düzeyde yapılması için dış ülkelerin tanınmış kütüphane otoritelerinin davet edilmesine çalışılır.

2. Son bir yıl içinde emekli olan ve kütüphanelerde fiilen 20 yıl çalışmış olan kütüphanecilere birer plaket verilir.

b) Taşrada:

1. Bakanlığa bağlı bütün kütüphanelerde yeni yayınlan okuyuculara tanıtıcı sergiler düzenlenir,

2. Sergide, Atatürk ve inkılâplarına ait kitap ve süreli yayınların teşhiri için bir «Atatürk Köşesi» ayrılır,

3. Kütüphane personeli ile bir toplantı yapılarak sergilenecek kitapların seçimi,serginin tanzim şekli, açılış programı ve hafta süresince verilecek konferanslar kararlaştırılır ve sergide görevlendirilecek personel tespit edilir,

4. Serginin düzenleneceği yerin temizliği, tanzimi ve afişlerin hazırlanmasına bir hafta önceden başlanır,

5. Serginin açılışına kütüphanenin bulunduğu ilin protokol listesi gözönünde bulundurularak ilgililer davet edilir,

6. ilk ve orta dereceli okulların sergiye ziyaret programları hazırlanarak ilgili yerlere gönderilir,

7. Sergi, çok maksatlı salonu bulunan kütüphanelerde bu salonda, diğerlerinde ise, okuma salonlarından yararlanılmak suretiyle hazırlanır. Okuma salonlarından yararlanma sırasında okuyucu hizmetlerinin aksamamasına dikkat edilir,


8. Mahalli imkânlardan yararlanılarak (mahalli gazeteler, Belediye hoparlörü, TRT, vb.) kütüphanenin bulunduğu çevreye hafta ile ilgili duyurular yapılır,
9. Kütüphane ve kitap okuma konularım işleyen makaleler hazırlanarak mahalli gazetelerde yayımlanmaları sağlanır,

10. Kütüphane çevresinde bulunan diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerekli malzeme (film ve slayt makinaları, filmler, afişler, vb.) sağlanır ve hafta süresince eğitici ve kültürel film ve slayt gösterileri düzenlenir,

11. Hafta süresince kütüphanede, (bina müsait değilse uygun olan başka bir yerde) çevrede bulunan diğer eğitim ve kültür kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak haftanın önemini belirtecek konferanslar verilir,

12. Çevredeki okullarla diğer eğitim ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapılarak kütüphane ve kitapla ilgili çeşitli yarışmalar (resim, kompozisyon, şiir vb.) düzenlenmesi sağlanır,

13. Yukarıda belirtilen faaliyetler ve sergi hazırlıkları için yapılacak çalışmalara iki ay öncesinden başlanılır.
Diğer Faaliyetler:

Madde 6 - Kütüphanenin bulunduğu yerin kurtuluş bayramları, mahalli festival ve şenlikleri bu haftaya tesadüf ettiğinde, çevresindeki eğitim, kültür ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak hafta içerisinde kütüphanece bu faaliyetlere de katkıda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlük

Madde 7 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 - Bu yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür