TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Folklör Ürünlerini Derleme Değerlendirme Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM:
Madde 1/ (Değişik R.G. 15/08/1984-18490)
bu yönetmelik, Türkiye deki; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 3’maddesinin a) (1) ve (2) numaralı bentlerinde tanımı yapılan Kültür Ve Tabiat Varlıkları dışında kalan; masal, efsane, atasözü, mani, halk hikayeleri, aşık edebiyatı, halk tiyatrosu, gelenek, görenek, inançlar, anı ve fıkra gibi sözlü gelenekten derlenmiş ürünler ile müzik derlemeleri fotoğraf, slayt, belgesel filimler plaklar, yazılı basılamamış ürünler ayrıca halı, kilim, işlemeler, basmalar, örgüler ve diğer dokumalar gibi etnografik ürünler ve madensel eşyalar, çizimler gibi folklor ürünlerinin derlenmesi, amacıyla Genel Bütçeden satın alınacak arşivlik malzemelerin değerlendirme usullerinin ve ödenecek derleme ücretlerini tespit için hazırlanmıştır.

TARİFLER:
Madde 2-
Bu yönetmelikte gecen:
a) Bakanlık Kültür Bakanlığının,
b) Esaslar bu metinde yer alan esasları ,
c) Merkez Bakanlık Merkez teşkilatının,
d) Araştırma ekibi Bakanlık Merkez teşkilatından folklor Araştırma amacıyla gönderilen araştırmacılardan meydana gelen ekibi ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
ESASLAR DEĞERLENDİRME KURULU:

Madde 3 – ( Değişik: R.G. 18/01/1993-21469) Kültür Bakanlığınca satılan alınacak arşivlik folklor ürünlerine ödenecek derleme ücretlerinin tespiti amacıyla Bakanlık Makamının onayı ile Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında ilgili daire başkanı, bir şube müdürü ve iki uzman dan bir Değerlendirme kurulu oluşturulur kurul gerektiğinde Bakanlık dışından uzmanların bilgilerine de başvurabilir. Değerlendirme kurulu, günün ekonomik ölçülerini ve değerlendirme kıstaslarını dikkate alarak değerlendirme yapar. Değerlendirme kurulu en az yarıdan çok üyenin katılması ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Ankara dışında yapılacak alımlarda, merkezden gönderilen araştırma ekip başkanın başkanlığında 2 uzman personelden değerlendirme Kurulu oluşturulur merkezden gönderilen uzman personel sayıca yetersiz kaldığından mahallin müze uzman ve asistanlarından Değerlendirmelerde her üyenin önerdiği ücretin ortalaması alınır.

DEĞERLENDİRME KISTASLARI
Madde 4-
Değerlendirme Kurulu, günümüz folklor ürünlerinin değerlendirmesinde şu kıstasları göz önünde bulundurulur:
a) folklor ürününün bilimsel niteliği ve niceliği,
b) Özgünlüğü
c) Derleyicinin yöntemi
d) Kaynak kişinin bilgi değeri

(Değişik:R.G 18/01/1993-21469) DEĞERLENDİRME ÖLÇÜLERİ:
Madde 5-
folklor ürünleri için ödenecek ücretler aşağıda belirtilen taban ve tavan gösterge rakamları arasından değerlendirme kurulunca tespit edilecek rakamın Devlet Memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunur bu şekilde bulunan sonuç bir tutanağa bir geçirilir:

a) Sözlü Gelenekten derlenmiş banda alınmış ürünler:
(Bu tür ürünler genellikle masal, efsane, atasözü, mani, halk hikayeleri, aşık edebiyatı, halk tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançlar, anı, fıkra, manzum, anlatmalar vb. folklorun diğer konularını içine alır.)

- 1 saatlik anlatmalar 19-125
- b) Müzik Derlemeleri
- Kaynak Kişiye (Ezgi başına ) 38-188
- Derleyiciye (Ezgi başına ) 38-188
- Notayı Alıcıya ( Ezgi başına) 62-250

b) Nota Yazımı:
- Cini mürekkebi ile aydınger kağıdı
Üzerine müzik notası yazanlara ( 1 sayfa için) 19-63
- Halk oyunları hareket notası
Yazanlara ( 1 sayfa için) 50-150

C) Fotoğraf : 25-95
- Renkli fotoğraf (1 adet) 19-57
- Siyah-beyaz fotoğraf (1 adet) 10-38
- Negatifler (Her kare için renkli; siyah-beyaz)

d) Slaytlar :
- Renkli (1 adet) 50-313
- Siyah-beyaz (1 adet) 50-150

e) Belgesel Filmler:
- Renkli pozitif film
35 mm. (1 m.) 25-75
16 mm. (1 m.) 25-63
8 mm. (1 m.) 13-44
- Siyah-beyaz pozitif film
35 mm. (1 m.) 19-63
16 mm. (1 m.) 19-56
8 mm. (1 m.) 13-38
- Belgesel video bantlar
VHS (30 dakikalık) 94-938
BETA (30 dakikalık) 94-938
UMATİK (20 dakikalık Low) 469-1500
(Tek örnek olup, sanat ve kültür değeri çok yüksek olan belgesel film ve video bantlar için ayrıca 3000 puana kadar ilave yapılabilir.)

f) Plaklar:
- Taş Plak (1 adet) 19-188
- Uzun-çalar (1 adet) 38-188
- Diğer plaklar (1 adet) 19-125
- Kaset bantlar (1 adet) 19-125
- Compact disk (1 adet) 60-300

g) Yazılı Basılmamış Kültürel Ürünler
(Bu tür ürünler birinci elden toplanmış, yazıya geçirilmiş, dil, edebiyat, tiyatro, bilimse derlemeler ve basılmasına imkan bulunmamış ancak arşivlerde korunmasında fayda görülmüş araştırma ve incelemelerden oluşur.)

-200 kelimesi 13-50
b) El Yazması Eserler (Cönkler, Mecmualar, Şeriyye Sicil Defterleri, Vakfiyenameler, İlanlar, Fermanlar, Hüccetler (Mahkeme kararları), Falnameler, Seyahatnameler, Tabirnameler, Seyrnameler)

1 adet 50 – 938

1)Etnografik Ürünler:

Dokumalar:
- Halılar (1 m2) 625 – 5000
- Kilimler (1 m2) 313 – 3125
- Diğer dokumalar (1 m2) 19 – 2500
- İşlemeler, basmalar (1 m2 veya 1 adet) 32 – 625
- Örgüler (1 m2 veya 1 m.) 32 – 375
-Geleneksel kıyafetli yapma bebekler(1 adet) 32 – 625
- Keçe (1 adet veya 1 m2 32 – 375

Madeni Eşyalar:
Altın (Günün gr. fiyatı üzerinden hesaplanan madeni
değerleri üzerine) 8 – 625
- Gümüş (Günün gr. fiyatı üzerinden hesaplanan
madeni değerleri üzerine) 8 – 625
- Bakır (Günün gr. Fiyatı üzerinden hesaplanan
madeni değerleri üzerine) 8 – 625
- Diğer madenler (Günün gr. fiyatı üzerinden
hesaplanan madeni değerleri üzerine) 8 – 625
- Ağaç oyma ve kakma işleri (1 adet) 25 – 1250
- Toprak ve taştan yapılma işler (1 adet) 13 – 1000
- Deri işleri ( 1 adet) 38 – 875
- Halk resimleri ( 1 adet) 38 – 1250
- Kemik, cam, hasır işleri (1 adet) 25 – 1875
- Karagöz tasvirleri, kuklalar (1 adet) 125 – 1250
- Geleneksel giyim eşyaları (1 adet) 25 – 1875
(Giyim eşyalarında altın, gümüş v.s. işlemeler motifler varsa altın ve gümüş değeri gr. olarak hesaplanır ve ayrıca 3000 puana kadar ilave yapılabilir.)
- Nazarlık, uğurluk, duvar süslemeleri (1 adet) 13 – 313
- Tarım ve hayvancılık araçları (1 adet) 13 – 313
- Ev eşyaları (1 adet) 13 – 313
- Çalgılar (1 adet) 19 – 2500
- Zanaatlarla ilgili araç ve gereçler(1 adet) 13 - 313
- Cam eşyalar (1 adet) 19-625

i) Çizimler (1 adet) 25-1250
(Halı ve kilim motifleri, halk mimarisi ev planları, çalgı teknik çizimleri, kıyafet çizimleri vb. çizimler)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

Madde 6 – 8 Haziran 1979 tarih ve 16660 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı Kültürel Ürünleri Derleme ve Değerlendirme Yönetmeliği"yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelikle ilgili olarak 832 Sayılı Kanunun 105. maddesi uyarınca Sayıştay’ın görüşü alınmıştır.

Madde 8 – Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

Not:Değişik R.G.0208 1989 mükerrer 20240 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Folklor ürünlerini derleme ve değerlendirme Yönetmeliğinin adı ile 2,3 ve 8 inci Maddelerinden gecen Kültür ve Turizm bakanlığı “ifadesi” Kültür Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve yerlerine işlenmiştir