TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği

24/08/2016 tarih ve 29811 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete Tarihi: 21.11.1992 Resmi Gazete Sayısı: 21412

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik turizm imkan ve değerlerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yapan ve Türk turizminin gelişmesine doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunan kişi, topluluk veya kuruluşlara takdir ve teşvik etmek üzere Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik 24/1/1989 tarih ve 355 sayılı Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü Maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Turizm Bakanlığını,
Bakan : Turizm Bakanını,
Değerlendirme Kurulu : Ödüllerin verilmesinde seçim çalışmaları ile karar verme işlemini yapacak kurulu, ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Ödül Alanları, Değerlendirme Kurulu, Müracaat İle İlgili Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Ödül Alanları ve Ödüllerle İlgili Genel Esaslar

Ödül Alanları
Madde 5 —
Aşağıdaki dallarda Bakanlıkça yılda bir defa ödül verilebilir.

a) Turizm imkan ve değerleri ile Türkiye imajının yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yapan bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival ve turizm çeşitlendirilmesi kapsamına giren yarışma, gösteri gibi benzeri faaliyetlere,

b)
Türk turizm değerlerinin gelişmesine veya tanıtılmasına katkıda bulunan araştırma, inceleme, etkin hizmet ve örnek çalışmalara,

c) En iyi hizmeti vererek Türk turizmine katkıda bulunan konaklama, yeme, içme, eğlence, seyahat acentası, yat ve marina gibi tesis ve işletmelere,

d) Çevre ve doğanın güzelleştirilmesine yardımcı olan altyapı dahil tüm hizmetlere,

e) Çağdaş turizm anlayışının yerleşmesine ve turizm değerlerinin tanıtılmasına sebep olan eğitim enformasyon ve rehberlik hizmetlerine.

Ödüller
Madde 6 — Bakanlık Ödülleri şunlardır ;

a) Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Ödülü,
b) Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı,
c) Turizm Bakanlığı Turizm Başarı Ödülü,
d) Ulusal ve uluslararası, çeşitli ödüller.

Altın Hitit Güneşi Ödülü
Madde 7 —
Altın Hitit Güneşi Ödülü Türk turizminin her alanda gelişmesini ve ülke¬mizi yurtiçinde ve yurtdışında en üst düzeyde tanıtımını yapan, turizm talebinin artmasını sağlayan yerli, yabancı kişi ve kuruluşlara her yıl tekrar edilmek suretiyle Değerlendirme Kurulunun tesbiti ile Dünya Turizm Günü olan Eylül ayının 27 nci günü verilir.

Altın Hitit Güneşi Ödülü, aynı kişi, topluluk ya da kuruluşa ikinci defa verilmez. Ödül kişi, topluluk ya da kuruluşun tüm eserlerini ve çalışmalarını kapsar, yarışmasız, değerlendirme yolu ile verilir ve bölüştürülemez.

Altın Hitit Güneşi Ödülünü alan kişi ve kuruluşun isim ve unvanının turistik işletme ve yerlere verilmesi ilgililere tavsiye edilir.

Altın Hitit Güneşi Ödülünün miktarı her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bakanlıkça birlikte tespit edilir. Ayrıca ödül İle birlikte bir plaket ve onur belgesi verilir.

Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı
Madde 8 —
Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı yurtdışında Türk turizminin tanıtımına, eğitimine, ekonomik gelişmesine, olağanüstü katkıda bulunan yabancı uyruklu kişilere her yıl Dünya Turizm Günü olan Eylül ayının 27 nci gününde verilir.

Turizm Başarı Ödülleri
Madde 9 —
Turizm Başarı Ödülleri Ülkemizin turizm değerlerinin sergilenmesinde etkinlik gösteren, bu dalda eseri ve hizmeti bulunan ve sektöre doğrudan ve dolaylı olarak başarılı hizmet veren, örnek davranışı görülen kişi, topluluk veya kuruluşlara 5 inci Maddede belirtilen alanlarda Bakanlıkça uygun görülen dal ve sayıda yılda bir defa verilir. Bu dallarda yarışmalı ve yarışmasız değerlendirme ve ödülleri ile ilgili özel şartnameler Ba¬kanlıkça düzenlenir ve kamuoyuna açıklanır.

Özel şartnamelerde ödül konuları: Ödül tutarları, Değerlendirme Kurulu, başvurma esas, usûl ve süreleri ile sonuç ilan tarihi ve tarafların karşılıklı hakları belirlenir. Özel şartnameler yalnızca ait oldukları yıl için geçerlidirler.

Başarı ödülleri Turizm Haftasında veya Bakanlığın uygun göreceği zamanlarda düzenleyeceği törenlerle verilir.

Başarı ödüllerinin miktarı her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bakanlıkça birlikte tesbit edilir. Ayrıca ödül İle birlikte bir plaket ve onur belgesi verilir.

Çeşitli Ödüller
Madde 10 -
Bakanlık özel şartnameler ile ilan etmek koşuluyla 5 inci Maddede yazılı dallarda gerekli görülen sayıda sektörle ilgili çalışmaların teşviki amacıyla uluslararası anma yılı ve günleri nedenleri ile de yarışmalar açabilir. Bu yarışmalardaki ödüllendirme, bi¬rincilik, ikincilik, üçüncülük ve üç mansiyon seklinde yapılır. Bu daldaki en yüksek Ödül tutan olan birincilik ödülünün miktarı o yıl için belirlenen Turizm Başarı Ödülünün tutarını geçemez. Çeşitli Ödüller ile ilgili özel şartnameler Bakanlıkça düzenlenir ve açıklanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme Kurulu ve Müracaat

Değerlendirme Kurulunun Oluşumu
Madde 11 —
Değerlendirme Kurulunun tabii başkanı Turizm Bakanıdır. Kurulun diğer üyeleri Bakan onayı ile belirlenecek aşağıdaki kişi ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

a)Değerlendirme Kurulunun tabii üyesi olan Müsteşar Bakanın katılmadığı toplantılara başkanlık eder, bulunmadığı hallerde görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı Değerlendirme Kurulunun başkanıdır,

b)Bakan tarafından görevlendirilecek üç Bakanlık temsilcisi,

c)Dışişleri Bakanlığından bir temsilci,

d)Yarışma konusu ile ilgili bakanlıklardan üniversite ve diğer kuruluşlardan seçilen üç temsilci,

e)TRT Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

f)Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

g)Turizm sektöründeki çalışmaları ile ün yapmış Bakanlıkça tespit edilecek iki temsilci,

h) Turizm ile ilgili meslek kuruluşlarını temsilen üst birliklerinden seçilen üç temsilci,

b, c, d, e, f, g, h fıkralarında belirtilen temsilci ve kişilerin mazeretleri halinde toplantıya katılacak yedekleri de, ilgili makam ve kuruluşlarca bildirilir,

Değerlendirme Kurulunun toplanması
Madde 12 — Değerlendirme Kurulu Bakanlığın uygun göreceği tarihte. Bakan tarafından toplantıya çağrılır. Değerlendirme Kurulu bütün üyelerin katılımıyla toplanır. Üyelerin tümünün katılmadığı hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının dörtte üçüdür. Toplantıya katılan Üyelerin çoğunluğuyla karar verilir.

Fevkalâde mazeretleri olan kamu görevlisi üyelerin yerine yardımcıları, Bakanlık dışı kuruluş temsilcisi üyeler yerine de yedekleri toplantıya çağrılır.

Değerlendirme Kumlunun çalışması
Madde 13 —
Değerlendirme Kurulu toplantısında her üye en çok iki aday teklif edebilir. Adayların teklif edilmesinden sonra gizli oyla seçim yapılır, Üyeler boş oy kullanamazlar. Kazanamayan aday açıklanmaz.

Kurul Üyeleri bir yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi biten üye tekrar seçilebilir.

Değerlendirme Kurulu Üyeleri bu görevde kaldıkları sürece hiçbir Ödüle aday olamazlar.

Değerlendirme Kurulu gerek gördüğünde Ön çalışmalarını kendi üyeleri arasından oluşturacağı, komisyon veya jüriler vasıtasıyla yürütür.

Değerlendirme Kurulu özel şartnamelerde belirtilen görevlerini herhangi bir nedenle belirtilen tarih ve sürede tamamlayamazsa, Bakanlık süre uzatması yapabilir, sürekli mazeret sebebi ile toplantıya katılmayan üyeleri de, seçilmelerindeki usule göre değiştirebilir.

Değerlendirme Kurulunun kararlan
Madde 14 —
Turizm Başarı Ödülleri ve yarışma sonuçlan Değerlendirme Kurulunun Özel şartnamelerde belirtilen tarihlerde yapacakları değerlendirme ve karar toplantısında tespit edilir. Sonuçlar Bakanlıkça açıklanır. Bakanlık, ödül dağıtımıyla ilgili özel törenler düzenleyebileceği gibi, ödülün konusu ve niteliğine göre temsil, konser, sergi, toplantı gibi faaliyetler ile de sonuçları duyurabilir.

Değerlendirme Kurulu o yılın ödül şartnamelerinde belirtilen tarihlerden sonra gönderilen eserleri ve usulüne uygun olmayan müracaatları işleme koymaz.

Altın Hitit Güneşi ve Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı Değerlendirme Korulunun tespit ve kararı ile yarışmasız olarak verilir.

Müracaat
Madde 15 —
Değerlendirmeye aday olacak kişi, topluluk ya da kuruluş özel şartnamelerde gösterilen süre içinde yapılacak müracaat ile belirlenir.

Adaylar meslek, bilim ve turizm kuruluşları, Bakanlık birimleri veya Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından da teklif edilebilir.

Müracaat şartları, ödül konuları, miktarları, yarışmaya katılacak kişi, topluluk ve kuruluşlara dair usul ve esaslar, eserlerin teslim süresi sonuç ilan tarihi, tarafların karşılıklı hakları o yıl Ödül şartnamesinde belirtilir. Şartnameler kamuoyuna duyurulur ve yalnızca ait oldukları yıl için geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Madde 16 —
Bakanlıkça Altın Hitit Güneşi Ödülü, Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı, Başarı Ödülleri ve çeşitli ödüller karşılıksız verilir, Ödül kazananların telif hakları saklıdır. Ancak, Bakanlık ilk yayım hakkını ya da eseri satın almakta, taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde, öncelik hakkına sahiptir. Ödüllerin açıklanması amacıyla yapılacak tanıtıcı nitelikteki gösteri, toplantı, sergi, tören gibi etkinliklerden Ödül sahipleri hak talep edemezler. Ödüllere müracaat edenler, eserlerin kamuoyuna sunulması amacıyla düzenlenecek her çeşit faaliyeti Önceden kabul etmiş sayılırlar.

Madde 17 — Bakanlık, sektörde canlılık yaratmak ve teşvik amaçlarıyla gerekli gördüğü takdirde yarışma düzenlemeksizin kişi topluluk ya da kuruluşlara plaket, basan belgesi ve çeşitli armağanlar verebilir. Ayrıca Bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin turizme yönelik etkinliklerine plaket, başarı belgesi, çeşitli armağanlar verebilir.

Madde 18 — Ödüllere ait bütün başarı belgeleri Bakan tarafından imza edilir.

Madde 19 — Ödül alanlar, ödül ve yarışmalar için müracaat edenler, bu Yönetmelik ile ilgili şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kaldırılın Yönetmelikler, Yürürlük, Yürütme

Kaldırılan Yönetmelik Hükümleri
Madde 20 —
Bu Yönetmeliğin yayımı ile 5/4/1985 gün ve 18716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğindeki Turizm Bakanlığına ait hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 21 —
Sayıştay’ın görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte hazırlanan bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.