TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Milli Kültür Şûrası Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20330

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; milli kültürümüzle ilgili görüşleri derlemek, tartışmak, kültür varlıklarımızı koruma, geliştirme, tanıtma alanlarında yapılacak önerileri tespit etmek, kültür politikası hakkındaki görüşleri belirlemek üzere, "Milli Kültür Şûrası" Genel Kurul ve Komisyonlarınca ele alınacak konuların bir sistem içerisinde incelenerek etkili ve olumlu şekilde sonuçlandırılmasını ve şûranın çalışma düzenini sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Kültür Bakanlığı Milli Kültür Şûrası'nın amacını, görevlerini, yetkilerini, teşekkülünü, çalışma esaslarını ve bunlarla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 2 Mart 1989 tarih ve 20096 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 354 sayılı "Kültür Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 30' uncu Maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür Bakanlığı’nı,
b) Şûra: Milli Kültür Şûrasını,
c) Bakan: Kültür Bakanı'nı ifade eder.

Şûranın Teşekkülü

Madde 5- Şûra Genel Kurulu, aşağıdaki üyelerden meydana gelir;

a) Tabii Üyeler

Kültür Bakanı,
Bakanlık Müsteşarı,
Bakanlık Müsteşar Yardımcıları,
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı,
Bakanlık, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı
Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri,
Bakanlığın konuyla ilgili genel müdürleri, genel müdür yardımcıları ve başkanları ve başkan yardımcıları ile daire başkanları.

b) Temsilci Üyeler:
Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi,
Başbakanlık temsilcisi,
Yüksek Öğretim Kurulu ve konuyla ilgili fakültesi bulunan üniversite temsilcileri,
İcmal Bakanlıkça çağrı yapılan kurum ve kuruluş temsilcileri,
Bakanlıkça ismen davet edilenler,
Temsilci üyelik, yalnız davet olunan Şûra toplantısı için geçerlidir.

Şûra'nın Görevleri
Madde 6 -
Şûra, kültür konusunda Bakanlığın en yüksek danışma kuruluşudur.

Şûra'nın görevleri şunlardır;
a) Atatürk ilkeleri ışığında kültür politikası hakkındaki görüşleri belirlemek,
b) Kültürel konularda yönlendirme, teşvik ve işbirliği esaslarını tespit etmek,
c) Kültürümüzün korunmasını, geliştirilmesini, tanıtılmasını ve yayılmasını sağlayıcı tedbirleri belirlemek,
d) Gerekli görülen kültür konularının görüşülmesi, tartışılması ve istişari kararların alınmasını sağlamaktır.

Şûra'nın Çalışma Esasları
Madde 7 -
Şûra, gerekli görülen kültür konularını görüşmek üzere, Bakanlığın tespit ettiği tarihte, en az üç yılda bir olağan; lüzumunda da Bakan'ın daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Şûra, çalışmalarını Bakanlıkça hazırlanan gündem gereğince Genel Kurul ve Komisyon toplantıları halinde yürütür.

Şûra toplantısına davet edilen kişi ve kuruluşlardan bildiriler istenebilir.

Genel Kurul Çalışmaları
Madde 8 -
Bakan, Şûra'nın "Tabii Başkanı" dır. Bakan'ın katılmadığı hallerde toplantı Müsteşar'ın başkanlığında yapılır. Genel Kurul Üyelerince açık oyla seçilen iki başkan yardımcısı ile iki sekreter Başkanlık Divanı'nı oluşturur.

Genel Kurul Başkanlık Divanı; hazırlanan programın düzen içinde uygulanmasını sağlar. Kişisel bildiriler ile kurum ve kuruluşların raporlarının belirtilen süre içinde okunmasını ve görüşülmesini sağlar, sonuç raporunu hazırlamak üzere komisyona gönderir.

Komisyondan gelen sonuç raporunu Genel Kurul'da görüşmeye açar. Bu görüşme programda belirtilen süre içinde bitirilir.

Komisyon Çalışmaları
Madde 9-
Genel Kurul tarafından seçilen komisyonun üye sayısı 7'den az, 11'den fazla olamaz. Komisyon kendi arasında 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 2 sekreter üye seçer. Komisyona Başkanlığın görevlendirdiği iki üye de iştirak eder. Bu üyeler görüşmelere katılır, ancak oy kullanamaz.

Genel Kurul’da okunan bildiriler ve kurumların görüş yazıları komisyon Başkanı tarafından, Genel Kurul Başkanlık Divanı Sekreteryasından tutanakla teslim alınır.

Komisyon, kendilerine Şûra programında verilen süre içinde bu bildirileri ve görüş yazılarını değerlendirir ve bir sonuç raporuna bağlar. Bu rapor iki nüsha hazırlanır ve komisyona seçilenler tarafından imzalanır.

Komisyon başkanlığı; sonuç raporlarını 2 nüsha olarak, daha önce teslim aldıkları kişisel bildiri ve kurumların görüş yazılarını, diğer tutanak ve belgeleri, Genel Kurul Başkanlık Divanı Sekreteryası’na teslim eder.

Genel Hükümler
Madde 10-
Şûra çalışmaları istişari mahiyettedir.

Konuşmalar, Başkanlık Divanı'nın tespit ettiği zaman içinde hazırlanan program çerçevesinde bitirilir. Genel Kurul Çalışmaları ve programdaki zamanlama Başkanlık Divanı’nca gerektiğinde değiştirilebilir.

Şûra sekreterya hizmetlerini, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yürütür.

Şûra’ya sunulan bildirilerin, görüşlerin ve tutanakların yayın hakkı Bakanlığa aittir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 11-
3 Şubat 1985 tarih ve 18655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kültür Şûrası Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 12 -
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13 -
Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.