TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlete Ait Mal Satış,Trampa,Kiraya Verme,Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis,Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 16.12.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18607

Mülga (R.G. 26/07/2007 tarih, 26594 sayılı R.G.)

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR

MADDE 1 - AMAÇ VE KAPSAM:

Bu Yönetmelik;

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, trampası, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni
hak tesisi, ecrimisili ve tahliyesi,

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, ecrimisili ve tahliyesi,

İşlemlerini ve usullerini düzenler.

Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar bu yönetmelik kapsamı dışındadır.

MADDE 2 - TANIMLAR

Bu yönetmeliğin uygulanmasında:

İdare : Maliye Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşlarını;

Bakanlık : Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) nı;

Değişik:RG-07/08/1994-22014) İta Amiri : İllerde Defterdar (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı kurulan illerde Milli Emlak Dairesi Başkanı) ve ilçelerde Kaymakamı;

Kanun : 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nu ;

Satış : Taşınmaz mal satışını;

Kira : Taşınmaz malların ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini; Trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri; Ecrimisil: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminatı;

Fuzuli Şagil: Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyedliğini eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseleri; Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini; Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini;

İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri;

Müşteri: Arttırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri;

İhale: Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri;

Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri;

Sözleşme: Defterdarlık veya malmüdürlüğü ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı anlaşmayı;

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz mal (Hazine özel malları): Tapuda Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar ile tescil edilebilir nitelikli Hazinenin senetsiz tasarrufunda bulunan taşınmaz malları;

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Türk Medeni Kanunu ile belirlenen ve diğer kanunlarda devletin hüküm ve tasarrufu altında sayılan yerleri; İfade eder.

MADDE 3 - İHALE YETKİLİSİ

Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye, ita amirleri yetkilidir.

MADDE 4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için:

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak;

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek;

c) Bu yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak;

d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tesbit edilecek diğer belgeleri vermek;

e) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Şarttır.

MADDE 5 - İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B- Kanunun 83, 84 ve 85'inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

MADDE 6 - ŞARTNAMELER

İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri idarece hazırlanır.

Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

b) Taşınmaz malın tapu kayıtlarına göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada ve parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve durumu,

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

g) İhaleyi yapıp yapmamakta idarenin serbest olduğu,

h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

j) Ödeme yeri ve şartları,

k) İhtilafların çözüm şekli.

Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar idareye şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve bu yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.

Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir yahut idarede bedelsiz görülebilir.


İKİNCİ KISIM ORTAK HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM İHALEYE HAZIRLIK

MADDE 7 - İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ

İhaleye konu olan taşınmaz malın işlem gördüğü, yoksa bu amaçla açılacak bir dosyaya onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur.

MADDE 8 - TAHMİN EDİLEN BEDEL TESBİTİ

Tahmin edilen bedel, idarece tesbit edilir veya ettirilir. Tesbitte rayiç bedel esas alınır.

Bu bedel;

(Değişik:RG-07/08/1994-22014) Tesbit genel beyan yılında yapılacaksa bu yılda, genel beyan yılından sonraki bir yılda yapılacak ise o yılda, satış veya trampada, aynı veya benzer vasıfta emsal taşınmaz mal için emlak vergisi beyannamesinde gösterilen değerden; kirada ise bir yıllık kira bedeli bu değerin %5 (Yüzdebeş)'inden az olmamak üzere idarece doğrudan,

Tesbit, beyan yılından sonraki bir yılda yapılacak ve o yılda da aynı veya benzer vasıfta taşınmaz mal için beyanda bulunulmamış ise, bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturularak,

Tesbit ve hesap edilir.

Tesbitin idarece doğrudan yapılması halinde de gerekirse bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de soruşturulabilir.

Tesbit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği "Tahmin Edilen Satış / Trampa / Kira / Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Bedeli Tesbitine Ait Hesap Tutanağı" nda gösterilir, tutanak asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel, gerektiğinde ihale komisyonunca tahkik ettirilir.

MADDE 9 - ONAY BELGESİ

İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname, sözleşme veya taahhüt senedi gerekip gerekmeyeceği belirtilir.

Onay belgesini illerde milli emlak müdürlüğü, ilçelerde mal müdürlüğü hazırlar; ita amiri onaylar.

MADDE 10 - İHALE KOMİSYONLARI

(Değişik:RG- 03/03/1994-21866) İhale komisyonlarına ita amirleri tarafından başkan olarak, illerde; Milli Emlak Müdürü veya Emlak Müdürü, ilçelerde; Milli Emlak Müdürü, Milli Emlak Müdürlüğü bulunmayan ilçelerde Malmüdürü; idareden üye olarak, illerde; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı veya Milli Emlak Müdürlüğü, ilçelerde; Milli Emlak Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü memurlarından biri görevlendirilir.

Gerekli görülen hallerde il ve ilçelerde birden fazla ihale komisyonu kurulabilir. Birden fazla komisyon kurulması durumunda komisyon başkanı olarak Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Denetmeni veya Milli Emlak Şefi görevlendirilebilir.

İhale komisyonlarına Maliye Memuru olarak illerde, Milli Emlak Dairesi Başkanının veya Milli Emlak Müdürünün görevlendireceği, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Denetmeni, Milli Emlak Şefi veya Memuru, ilçelerde; Milli Emlak Müdürlüğü bulunduğu takdirde, Milli Emlak Müdürünün, bulunmayan ilçelerde Malmüdürünün görevlendireceği, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Şefi veya Memuru, bunlar bulunmadığı takdirde diğer Şef veya Memurlardan biri katılır.

(Ek:RG-28.08.1993- 21682) İta amiri veya komisyon başkanınca lüzum görüldüğü takdirde komisyonlara yardımcı olmak üzere ihale kararlarına katılmamak şartıyla yeteri kadar memur ve uzman görevlendirilir. Böyle bir görevlendirme düşünüldüğü takdirde ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde ihaleyi yapacak idarece, görevlendirilecek memur veya uzmana tebligat yapılır. Onay belgesinde ihaleye katılacak olan memur ve uzmanın adı, soyadı ve memuriyet ünvanı belirtilir. Komisyonda görev yaptıklarını belirlemek bakımından ihale kararını, ihaleye katılan memur ve uzman da imzalar.

MADDE 11 - KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI

İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

MADDE 12 - İHALENİN İLANI

İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde defterdarlık veya malmüdürlüğü ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar;

Tahmin edilen bedeli her yıl 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17'nci maddesinin 2'nci fıkrasına göre genel bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka tirajı göz önüne alınarak ili Basın-İlan Kurumu'nca tesbit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa ilan edilir.

3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar;

Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete'de ilan edilir.

4. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için defterdarlık veya malmüdürlükleri, işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.

MADDE 13 - İLANLARDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR

İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) Tahmin edilen bedel alınacaksa geçici teminat miktarı,

e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

f) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

MADDE 14 - ŞARTNAME VE EKLERİN DEĞİŞİKLİK HALİNDE İLAN

İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa,
bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tesbit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan olunur.

MADDE 15 - İLANIN UYGUN OLMAMASI

12 ve 13'üncü maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Bakanlığın onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları verilir.

MADDE 16 - İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI

İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

MADDE 17 - TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI

Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tesbit edilir. Açılma zamanı için, Posta Telgraf ve Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

MADDE 18 - GEÇİCİ TEMİNAT

(Değişik:RG-24/03/2004-25412) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kiralanması, satışı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya ön izin verilmesi ihalelerinde tahmini bedelin % 3 (yüzdeüç)’ünden az olmamak üzere % 30 (yüzdeotuz)'una kadar geçici teminat alınabilir.

Trampa, tarıma elverişli arazilerin topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

MADDE 19 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KARARLAR
I

MADDE 20 - UYGUN BEDELİN TESBİTİ

Uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

MADDE 21 - KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI

Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

MADDE 22 - KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İhale Komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

MADDE 23 - İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

MADDE 24 - KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ

İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

MADDE 25 - ZAM TEKLİFLERİ

Teklifler verildikten sonra Kanun ve bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam teklifleri kabul edilmez.

MADDE 26 - İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHALE USULLERİ

MADDE 27 - İHALE USULLERİNİN NELER OLDUĞU

Bu Yönetmeliğin 1'inci maddesinde belirtilen işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü,

b) Açık teklif usulü,

c) Pazarlık usulü.

İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, "İhalelerle İlgili Özel Hükümler" kısmında belirtilmiştir.

A - KAPALI TEKLİF USULÜ

MADDE 28 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

MADDE 29 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

MADDE 30 - DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tesbit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Bunlar ihaleye katılamazlar.

MADDE 31 - İÇ ZARFLARIN AÇILMASI

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 28'inci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.


MADDE 32 - İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI

31'inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

b) İhalenin yapılmadığı,

Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

MADDE 33 - TEKLİFLERİN AYNI OLMASI

Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet, aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden hiç bir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

MADDE 34 - İHALENİN YAPILAMAMASI

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır.

B- AÇIK TEKLİF USULÜ

MADDE 35 - AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI

Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 28'inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

MADDE 36 - AÇIK TEKLİF USULÜNDE İHALE

İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tesbit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler, sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

MADDE 37 - İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI

Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 32'nci maddeye göre karara bağlanır.


MADDE 38 - İHALENİN YAPILAMAMASI

Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle ihale açılır.

C- PAZARLIK USULÜ

MADDE 39 - PAZARLIK USULÜNDE İHALE

tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

MADDE 40 - MAHALLİ KOMİSYONLARIN İHALE KARARLARININ KESİNLEŞMESİ

Mahalli komisyonların verdiği ihale kararlarından; Kanunun 76'ncı maddesi gereğince her yıl genel bütçe kanunu ile tesbit edilecek parasal sınıra kadar olanları mahalli ita amirlerinin, bu sınırı aşan ihaleler Bakanlığın onay ve red kararı ile kesinleşir.


MADDE 41 - BAKANLIĞIN ONAY VEYA İPTAL SÜRESİ

Bakanlığın onayına bağlı ihalelerde ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Bakanlığın onay veya iptal kararı, Yönetmeliğin 24'üncü maddesine uygun biçimde müşteri veya vekiline tebliğ edilir.

MADDE 42 - BAKANLIKTAN ONAY ALMA ŞEKLİ

Onay talebi kaymakamlıklarca vilayet araya girmeksizin doğrudan veya valiliklerce,Bakanlıktan yazı, telgraf veya teleksle yapılır.

MADDE 43 - ONAY TALEP YAZISINDA YER ALACAK HUSUSLAR

Bakanlığa yazılacak onay talep yazısında, aşağıda belirtilen hususlara da yer verilir.

a) Taşınmaz malın mahalle veya köyü, mevkii, ada-pafta-parsel veya tapu tarihi, cilt-sahife-sıra numaraları, cinsi, varsa sokak adı ve kapı numarası, yüzölçümü, hisse durumu, hisseli ise hazine payının oranı,

b) Taşınmaz mal bina ise ayrıca binanın inşaatının brüt alanı, inşaatın sınıfı, ahşap-kargir veya betonarme olup olmadığı, yıpranma oranı, müştemilatı,

c) Taşınmaz malın imar durumu, Hazinenin özel mülkiyetinde mi yoksa devletin hüküm ve tasarrufu altında mı olduğu,

d) İhalelerin satış, trampa, kira ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi türlerinden hangisine ait olduğu,

e) Tahmin ve teklif edilen bedel ve bu bedellerin bir metrekareye mi, tamamına mı taşınmaz mal hisseli ise hazine hissesinin tamamına mı; kira ihalelerinde bedelin bir döneme mi, tamamına mı ait bulunduğu ve kaç yıllık olduğu,

f) İhaleye kaç kişinin katıldığı,

g) Kira ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde ihalenin kaç yıllık olarak yapıldığı,

h) Müşterinin adı ve soyadı,

i) İhale tarihi,

j) Trampa ihalelerinde; ayrıca, taşınmaz mala karşılık alınacak yerin (a), (b) fıkralarında belirtilenler ile durumuna ait bilgiler,

k) Taşınmaz malla ilgili olarak Bakanlıkla önceden yazışma yapılmışsa, Bakanlık dosya numarası.

BEŞİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞME

MADDE 44 - İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI

Kira ihalelerinde sözleşme düzenlenir. Mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde taahhütname alınır ve tapu memuru huzurunda resmi senet düzenlenir. Sözleşme, idare adına ita amiri tarafından imzalanır. Satış ve trampa ihalelerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.

MADDE 45 - KESİN TEMİNAT

Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden kira ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerinde bir yıllık ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

Satış ve trampa ihalelerinde kesin teminat alınmaz.

Müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeğe ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

MADDE 46 - KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, usulüne göre anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tesbit edildikten sonra müşteriye geri verilir.

MADDE 47 - SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜŞTERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müşteri, 23 ve 41'inci maddelere göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

Satış ve trampa ihalelerinde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini, varsa müşteriye ait trampa bedel farkını ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat hazineye gelir kaydedilir.

Tarıma elverişli arazilerin, büfe, kantin, çayocağı gibi yerlerin, geçici iş ve hizmetler için
kullanılacak taşınmaz malların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmelerin notere tescili zorunlu değildir.

Tarıma elverişli arazilerin kiraya verilmesi anında düzenlenecek sözleşmeler arazinin bulunduğu köy veya mahalle muhtarının veya azalarından birinin, büfe, kantin, çayocağı gibi yerler bunların bulunduğu yerin yetkilisi huzurunda düzenlenir; sözleşmeyi bunlar da imza eder.

MADDE 48 - TAŞINMAZ MALLARIN MÜŞTERİ TARAFINDAN ADINA TESCİL ETTİRİLMESİ

Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla, müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

 

MADDE 49 - İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İdare 47'nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satışında ve trampasında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan, trampa edilen, kiraya verilen ve mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilen taşınmaz malları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. Tebligatın 24'üncü maddedeki sürede yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

MADDE 50 - MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI

Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.

MADDE 51 - KİRALARDA SÖZLEŞME SÜRESİ

Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on yıldan çok olamaz. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlemlerinde önceden Bakanlıktan izin alınır.

Yıllık kira bedelinin nasıl tesbit ve hesap edileceği süre, ödeme tarihi, ödenmeyen kısma uygulanacak gecikme zammı ve nisbeti gibi esaslar "Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi" ve sözleşmede gösterilir.

MADDE 52 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilen tarım arazisi ve büfe, kantin ve çayocakları ile ilgili olanlar hariç, ihale süresi ile sınırlı olarak sözleşme Bakanlığın izni ile başkasına devredilebilir veya ortak alınabilir. Ancak, devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 50'nci madde hükümleri uygulanır.

MADDE 53 - MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ

Müşterinin ölümü halinde, idareye borcu varsa mahsup edildikten sonra teminatı varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

MADDE 54 - MÜŞTERİNİN İFLASI HALİ

Müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 50'nci maddeye göre işlem yapılır.


MADDE 55 - MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKUMİYETİ HALİ

Müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

Eğer müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 50'nci maddeye göre işlem yapılır.

MADDE 56 - MÜŞTERİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİ

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM İHALELERLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM TAŞINMAZ MAL SATIŞI

MADDE 57 - İHALE USULLERİ

Taşınmaz mal satışlarında, tahmin edilen bedeli, Kanunun 45'inci maddesine göre her yıl genel bütçe kanunu ile belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde kapalı teklif usulü uygulanır. Kanunun 51'inci maddesinin (a) bendine göre her yıl genel bütçe kanununda gösterilecek parasal tutar içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

(Ek:RG-22/08/1986-19199 ) Ancak, Diplomatik Site Alanından yabancı misyonlara pazarlık usulü ile arsa satılabilir.

MADDE 58 - SATIŞI YASAK OLAN TAŞINMAZ MALLAR

Aşağıdaki taşınmaz malların, belirtilen nitelikleri değişmedikçe satışları yasaktır:

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler,

b) Hazinenin özel mülkiyetinde kabul edilmekle beraber henüz tapuya tescil edilmemiş taşınmaz mallar,

c) Tahsisli taşınmaz mallar,

d) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmaz mallar,

e) Orman sahaları içindeki taşınmaz mallar,

MADDE 59 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN MAHALLİNDE TESBİTİ, İZİN VE SATIŞ ŞARTLARI

Satışa çıkarılacak taşınmaz malın mahallinde ölçekli bir krokisi çizilir ve "Taşınmaz Mala Ait Tesbit ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı" düzenlenir. Krokide, tapulama ve kadastro görmüş olsun veya olmasın taşınmaz malın yüzölçümü yeniden ölçülür ve noksan veya fazlalığın olup olmadığı da gösterilir.

(Değişik:RG-28.08.1993-21682) Taşınmaz mallar satışa çıkarılmadan önce Bakanlıktan izin alınır. İzin alınmadan satışa çıkarılabilecek taşınmaz mallar Bakanlıkça belirlenir. Bakanlığa yazılacak izin talep yazısında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler de bulunur:

A - Bilgiler:

a) Taşınmaz malın satış sebebi,

b) İmar planı içinde olup olmadığı; imar planı içinde ise hangi hizmete ayrıldığı,

c) Belediye hudutları veya mücavir saha içinde bulunup bulunmadığı.

B - Eklenecek Belgeler:

a) Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının tasdikli örneği;

b) Bu maddeye göre çizilen kroki ile düzenlenen tutanağın tasdikli örnekleri;

c) Tatbiki imar planı içinde ise, tasdikli plan örneği;

Satış şartları "Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi" nde gösterilir.

MADDE 60 - FERAĞ İŞLEMİNE YETKİLİLER

Satılan taşınmaz malın tapuda ferağının verilmesine illerde defterdar veya görevlendireceği memur, ilçelerde malmüdürleri yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM TAŞINMAZ MAL TRAMPASI

MADDE 61 - İHALE USULÜ

Taşınmaz mal trampa ihalesi bedel ve miktarı ne olursa olsun Kanunun 51'inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usulüyle yapılır.

MADDE 62 - TRAMPA EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN MALİKLERİNDEN İSTENECEK BELGELER

Hazine taşınmaz malı ile trampa edilecek taşınmaz malların maliklerinden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Trampa teklifini ve bu teklif ile ilgili taahhütleri içeren ve malikler veya vekillerince verilecek dilekçe,

b) Taşınmaz malın tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası,

c) Tatbiki imar planı içinde ise tasdikli plan örneği,

d) Bina ise, yapı kullanma izin belgesinin tasdikli örneği.

MADDE 63 - TRAMPA EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN MAHALLİNDE TESBİTİ VE KROKİSİNİN YAPILMASI

Hazine taşınmaz malı ile trampa edilecek taşınmaz malın mahallinde 59'uncu maddede belirtilen şekilde kroki ve tutanak düzenlenir.

MADDE 64 - SATIŞLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

Trampa ihalelerinde, bu Yönetmeliğin satışla ilgili 58, 59, 60'ıncı maddeleri aynen uygulanır ve Bakanlığa yazılacak izin talep yazısına ayrıca Hazine taşınmaz malı ile trampa edilecek taşınmaz mallara ait 62'nci maddede sözü geçen belgeler eklenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ

MADDE 65 - İHALE USULLERİ

Kullanışlarının özelliği, idareye yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı ve açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Kanunun 51'inci maddesinin (g), Hazinenin müştereken veya iştirak halinde sahibi bulunduğu taşınmaz mallardaki payları (f) bendine göre pazarlıkla, bunun dışında kalan taşınmaz mallar ise tahmin edilen bedeli Kanunun 45'inci maddesindeki parasal sınıra kadar olanlar açık teklif, bu parasal sınırı aşanlar kapalı teklif usulü kiraya verilir.

Kiraya verilecek taşınmaz malda veyahut işlemde kullanışlarının özelliği, idareye yararlı olması veya ivedilik hususlarının mevcut olup olmadığını Bakanlık belirler. Aşağıdaki hallerde bu özelliklerin varlığı kabul edilir:

1- Tarıma elverişli araziler,

2- Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerler,

3- Turizm yatırımı yapılacak yerler,

4- Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmaz mallar,

5- Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar,

Kanunun 51'inci maddesinin (a) bendine göre her yıl genel bütçe kanununda gösterilecek belli tutar içinde kalsa da kiralama ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

MADDE 66 - TARIMA ELVERİŞLİ ARAZİLER

Tarıma elverişli araziler, özel mevzuatında belirtilen çerçevesinde Yönetmeliğin 8'inci maddesindeki esaslara göre tesbit edilen bedel üzerinden Yönetmeliğin 10'uncu maddesinde gösterilen komisyonca topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilir.

MADDE 67 - BÜFE, KANTİN, ÇAYOCAĞI GİBİ YERLER

Hazinenin özel mülkiyetinde olup tahsisli veya genel bütçeye dahil dairelerin hizmetlerini karşılamak için kiralanmış taşınmaz mallarda, görevli personelin ihtiyacının giderilmesine yardımcı olmak amacıyla tahsisli veya kiralanmış taşınmaz malda tasarrufta bulunan kuruluş amirinin teklifi, ilde valinin, ilçede kaymakamın tasdiki ile uygun görülen bir yer, ihtiyaca göre büfe, kantin, çay ocağı gibi bir amaç için ayrılabilir. Bu yerlerin elektrik, su, havagazı, ısıtma tesisatı mümkün olduğu kadar kuruluşça binanın genel tesisatından ayrılır. Bu tesisatın teknik bakımından müstakil hale getirilmesi mümkün olmaması halinde tahmin edilen bedelin tesbit ve hesaplanmasında elektrik, su, havagazı, ısıtma giderleri de gösterilir.

İşletme hakkı içerisinde büfe, kantin, çay ocağı açılacak dairenin amiri tarafından (çalışılan yerin huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik gibi özelliklerinin de koruyup gözetecek güvenilirlikteki) bu dairenin bünyesinde kurulmuş yardımlaşma sandığı, dernek, okul aile birliği gibi kuruluşlar varsa ve uygun görülürse bunlardan birine, uygun görülmediği takdirde işletme hakkı verilmesini talep eden kişiler arasından seçilerek ilde defterdarlık, ilçede malmüdürlüğüne bildirilen kişiler arasında yapılacak pazarlık sonunda uygun bedeli teklif edene ihale edilir.

İşletme hakkı verilen büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin işletme hakkına ait tahmini bedel, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmadan bünyesinde büfe, kantin, çay ocağı gibi yerler açılacak idarenin yetkililerinden alınacak bilgiler de göz önünde tutularak idarece tesbit edilir. "İşletme Hakkı Verilecek Büfe, Kantin, Çay ocağı Gibi Yerlere Ait Tesbit ve Tahmin Edilen İşletme Hakkı Bedeli Hesap Tutanağı" nda gösterilir. İşletme hakkı verilen şahıs veya kuruluş ile idare arasında "İşletme Hakkı Verilen Büfe, Kantin, Çay ocağı Gibi Yerlere Ait İşletme Hakkı Sözleşmesi" düzenlenir. Bünyesinde büfe, kantin çayocağı gibi yerler açılan kuruluşun önereceği hususlar ile idarenin gerekli gördüğü kurallar bu sözleşmenin özel şartlar bölümünde gösterilir.

MADDE 68 - TURİZM YATIRIMI YAPILACAK YERLER

Turizm yatırımı yapılacak yer Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ön izin verilmesi ve ön izin taahhütnamesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde müteşebbisine kiraya verilir.

Turizm yatırımına konu taşınmaz malda ilk yıla ait tahmini bedel arsa veya araziye uygulanacak proje bedelinin %005 (Bindebeş) inden az olmamak üzere, binada ise Yönetmeliğin 8'inci maddesi esaslarına göre tesbit ve hesap edilir. Süre ve şartlar "Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi" nde ve sözleşmede belirtilir.

MADDE 69 - GEÇİCİ İŞ VE HİZMETLER İÇİN KULLANILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Gezginci tiyatro, cambazhane, sirk, mevsimlik ve seyyar açık hava sineması, lunapark gibi geçici iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere kısa süreler için kiralanması istenilen taşınmaz mallar müşterisine, birden fazla müşterisi olması halinde aralarında yapılacak pazarlık sonunda uygun bedeli teklif edene ihale edilir.

MADDE 70 - DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER

Kiraya verilecek devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin mahallinde ölçekli bir krokisi çizilir ve "Taşınmaz Mala Ait Tesbit Ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı" düzenlenir.

HAZİNENİN MÜŞTEREKEN VEYA İŞTİRAK HALİNDE SAHİP BULUNDUĞU TAŞINMAZ MALLARIN İDARESİ

Hazinenin müştereken veya iştirak halinde sahip bulunduğu taşınmaz mal ve Hazine hissesi için de taşınmaz malın bulunduğu yer idaresince bu Yönetmeliğin 8'inci maddesinde açıklanan biçimde tesbit ve hesap tutanağı tanzim edilir.

Anılan tutanakla hesap edilen kira bedeli esas alınarak idarece hissedar veya hissedarların adreslerine yazılı tebligatla, Hazine ile hissedar olduğu taşınmaz malı kendisinin kullanmak ve kiralamak isteyip istemediği, diğer hissedarlara veya üçüncü kişilere kiraya verilmesine muvafakat edip etmeyeceği, aksi takdirde kendisinin veya üçüncü kişilerin işgal veya tasarrufu olmasa dahi bu taşınmaz maldaki hazine hissesinin kiralanamamasından ötürü Hazinenin yoksun kaldığı gelirin kendisinden talep edileceği bildirilir ve tebligat yapan idareye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak cevap verilmesi istenir.

Taşınmaz mal biri Hazine olmak üzere iki kişiye ait ise idarenin kiralama önerisini kabul etmesi halinde hissedarına pazarlıkla kiraya verilir. İkiden fazla hissedarı olan taşınmaz mallar öteki hissedarların hisse oranı ve hissedar sayısı olarak yarıdan fazlasının yazılı muvafakatının alınabilmesi halinde genel hükümler çercevesinde kiraya verilir.

Hissedar veya hissedarlardan yukarıda açıklanan biçimde ve tebligatta belirtilen süre içerisinde muvafakat sağlanamadığı veya cevap alınamadığı takdirde muvafakat etmeyen veya cevap vermeyen hissedar veya hissedarlardan Hazinenin bu taşınmaz maldaki hissesinin kiralanamamasından ötürü yoksun kaldığı gelire tekabül edecek bir tazminat ecrimisil olarak bu Yönetmelik esasları dahilinde tesbit, takdir ve tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ

MADDE 72 - MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ ESASLARI VE TÜRLERİ

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar üzerinde Medeni Kanun'a göre azami 49 yıla kadar irtifak hakkı (sükna hakkı hariç) ile Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat irtifakı tesis edilebilir. Bu taşınmaz mallar üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti ve gayrimenkul rehni tesis edilemez.

Amaçları açısından Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları aşağıda gösterilmiştir:

a) Kamu yararı amaçlı irtifak hakkı tesisi:

Kamu kurum ve kuruluşları lehine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre, Hazine taşınmaz malları üzerinde kamu yararı amacıyla irtifak hakkı tesis edilebilir.

b) Turizm amaçlı irtifak hakkı tesisi:

12.03.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 28.04.1983 tarih ve 18031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, turizm bölgelerinde, turizm alan ve merkezleri içinde veya dışında kalan ve imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki Hazine taşınmaz malları üzerinde Turizm Bakanlığı'nca yapılan tahsislere istinaden turizm yatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilebilir. Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında turizm yatırımlarına tahsis edilecek irtifak haklarında 05.04.1995 gün ve 22249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Turizm Bakanlığı ile Orman Bakanlığı'nca Turizm Teşvik Kanunu ve Orman Kanunu'na göre turizm tesisleri için tahsis edilen araziler üzerindeki tesislere bitişik olup tesisin faaliyeti için lüzumlu olan ve anılan mevzuata tabi olmayan Hazineye ait araziler üzerinde turizm yatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilebilir. Buna ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

c) Eğitim amaçlı irtifak hakkı tesisi:

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki her derece ve türde okul yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişiler lehine Hazine taşınmaz malları üzerinde eğitim amaçlı irtifak hakkı tesis edilebilir. Eğitim amaçlı irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir.

Kanunla kurulan özel üniversitelere de talepte bulunmaları halinde hazine taşınmaz malları üzerinde eğitim amaçlı irtifak hakkı tesis edilebilir.

d) Sağlık amaçlı irtifak hakkı tesisi:

2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 10.01.1983 tarih ve 17924 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Tüzüğüne uygun olarak yapılacak sağlık yatırımları için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişiler lehine Hazine taşınmaz malları üzerinde sağlık amaçlı irtifak hakkı tesis edilebilir. Sağlık amaçlı irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir.

e) Sosyal amaçlı irtifak hakkı tesisi:

Kanunla kurulan oda, borsa, birlik ve çeşitli kurumlar ile dernekler, spor kulüpleri, vakıflar ve benzeri kurumlar lehine Hazine taşınmaz malları üzerinde bu kurumların görevleri veya amaçları gereği ihtiyaç duydukları tesisleri gerçekleştirebilmeleri amacıyla irtifak hakkı tesis edilebilir.

f) Yatırımları teşvik amaçlı irtifak hakkı tesisi:

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler lehine, özel kanunlarındaki hükümler gereği, Hazine taşınmaz malları üzerinde yatırımları teşvik amacıyla irtifak hakkı tesis edilebilir. 04.12.1984 gün ve 3096; 08.06.1994 gün ve 3996 sayılı Kanunlar gereği görev verilmiş şirketler lehine tesis edilen irtifak hakları yatırımları teşvik amaçlı irtifak hakları kapsamında kabul edilir.

g) Fuarcılık ve Sergileme amaçlı irtifak hakkı tesisi:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3143 sayılı Kanunun 12'nci maddesine dayanılarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde organize edilecek fuar ve sergileri, uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirecek ve bu amaçla hizmet verecek yatırımlar için irtifak hakkı tesis edilebilir. Bu amaçla irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir.

h) (Değişik:RG-11.12.1996-22844)
Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımları teşvik amaçlı irtifak hakkı tesisi:

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak sanayi yatırımları için Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilebilir.

Bu amaçla irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir.

Yukarıda belirtilen haller dışındaki irtifak hakkı tesisine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. [5]


MADDE 73 - İLK YIL İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESBİTİ VE BAKANLIKTAN İZİN ALINMASI

A - Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti:
İrtifak hakkına konu Hazine taşınmaz malının ilk yıl irtifak hakkı bedelinin tesbitinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Kamu yararı amaçlı irtifak hakkı tesisinde tahmin edilen bedel Kamulaştırma Kanunu'nun 30'uncu maddesine göre tesbit edilir.

b) Eğitim, sağlık, sosyal, yatırımları teşvik, fuarcılık ve sergileme amaçlı irtifak hakkı tesisinde tahmin edilen bedel Hazine taşınmaz malı üzerinde yapılması öngörülen yatırım (proje) tutarının %005 (Bindebeş)'i üzerinden hesaplanır. Tesbit edilen bu bedel emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplanan değerin %1 (Yüzdebir)'inden az olamaz. Sosyal amaçlı irtifak haklarından yukarıdaki oranlar %50 indirimli uygulanır. Turizm amaçlı irtifak hakkı tesisinde bedel Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Turizm Bakanlığı'nca tesbit edilir. Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında, turizm yatırımları için tesis edilecek irtifak hakkında bedel "Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre belirlenir.

B - Bakanlıktan İzin Alınması:

Hazine taşınmaz malları üzerinde irtifak hakkı tesisinden önce, bedel ve miktar ne olursa olsun Bakanlıktan izin alınır.

Bakanlığa yazılacak izin talep yazısında aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunur:

a) Taşınmaz mal üzerinde hangi amaçla irtifak hakkı tesis edileceği,

b) İmar planı içinde ise, hangi hizmete ayrıldığı,

c) Tescilli ise tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının tasdikli örneği,

d) Taşınmaz malın mahallinde çizilen ölçekli krokisi ve "Tahmin Edilen Bedel

Hesap Tutanağı" nın tasdikli örneği,

e) Tasdikli imar planı içinde ise tasdikli plan örneği,

f) (Değişik:RG-11.12.1996-22844)
İrtifak hakkı tesisi talebinde bulunanlardan alınacak teklif ve taahhütlerini içeren yazı veya dilekçelerinin tasdikli örneği.

MADDE 74 - İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALESİ, RESMİ SENET TANZİMİ VE ŞARTLAR
I

İrtifak hakkı tesisi ihalesi hak lehtarının, 28.04.1983 ve 18031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesinde olduğu gibi özel mevzuatına veya bu Yönetmelik uyarınca Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerle belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usuluyle yapılır.


(Değişik:RG-11.12.1996-22844 ) İrtifak Hakkı Tesisi Taahhütnamesinde; taşınmaz malın tapu kaydı, irtifak hakkının süresi, hak lehdarı, irtifak hakkının konusu, inşaat yapılacak ise süre ve şartları, irtifak hakkının bedeli, teminat, irtifak hakkının sona ermesi ve iptal şartları ile tesis edilecek irtifak hakkına ilişkin diğer özel şartlar gösterilir. Bakanlıkça irtifak hakkı tesisinin uygun görüldüğüne dair Defterdarlığa talimat verilmesini müteakip ilgiliye tebligat yapılır. Yapılan tebligatı izleyen 30 gün içinde ilk yıl bedeli ve alınması öngörülmüş ise kesin teminat yatırılarak İrtifak Hakkı Tesisi Taahhütnamesi hak lehtarı ve idarenin katılımı ile tapuda resmi senede bağlanır.

MADDE 75 - İLK YILDAN SONRAKİ YILLARA AİT İRTİFAK HAKKI BEDELLERİNİN TESBİTİ VE HASILATTAN PAY ALINMASI

A- İlk yıldan sonraki yıllara ait irtifak hakkı bedellerinin tesbiti: İlk yıldan sonraki irtifak hakkı bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranının bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle belirlenecek bedel üzerinden tahsil edilir.

Özel mevzuatı bulunan irtifak hakkı tesislerinde özel mevzuat hükümleri uygulanır.

B- Hasılattan Pay Alınması: Hazine taşınmaz malları üzerinde eğitim ve sağlık ile fuarcılık ve sergileme amaçlarıyla kurulan irtifak haklarına konu olan tesislerin yıllık hasılatı üzerinden %001 (Bindebir) oranında pay alınır. Tesislerin işletmeciliğinin kiraya verilmesi halinde hasılat payı, kiraya verenlerin elde ettikleri kira geliri, kiracıların ise işletme hasılatı üzerinden hesaplanır.

Sosyal amaçlı irtifak haklarında Hazine taşınmaz malı üzerinde Bakanlıktan izin alınmak suretiyle büfe, kantin, kafeterya ve benzeri birimlerin kurulması ve bu birimlerin hak lehtarına gelir sağlamak amacıyla üçüncü kişi ve kuruluşlara kiraya verilmesi halinde, hak lehtarı brüt kiranın %25'ini ayrıca Hazineye ödemekle yükümlüdür. Kira payları hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin hak lehtarına ödenmesi gereken ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar ilgili saymanlığa yatırılır.

Hasılatı gösteren beyannameler 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik" Kanunu'na göre yetkili kılınan yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilir. Hasılat payları bilanço dönemini takip eden Mayıs ayı içinde yatırılır. Süresinde yatırılmayan hasılat payları hakkında 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" un 51'inci maddesinde yazılı nispette gecikme zammı uygulanır.

C- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Tesis Edilecek İrtifak Hakları:

Kalkınmada öncelikli yörelerde tesis edilecek eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı irtifak haklarında yukarıda yer alan esaslara göre belirlenen maktu irtifak hakkı bedelleri, hasılat payları ile artış oranları Bakanlıkça %50 indirimli olarak tesbit edilebilir.

(Değişik:RG-11.12.1996-22844 )Bu yörelerdeki sanayi yatırımlarının irtifak hakkı bedelleri ile artış oranları bu maddedeki hükümlere bağlı kalınmaksızın Bakanlıkça belirlenir.

D-
(Ek:RG-24.03.2004-25412)Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmeden veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kullanım izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bedeli karşılığında bir yıla kadar ön izin verilebilir. Gerekli hallerde bu süre bedeli karşılığında uzatılabilir.

İlk yıl ön izin bedeli; varsa taşınmaz üzerinde yapılması öngörülen tesisin yatırım (proje) tutarının %0,5 (bindebeş)’inden veya taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplanan değerin %1(yüzdebir)’inden az olmamak üzere idarece tespit edilir.

Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

MADDE 76 - AĞAÇLANDIRMA VE İSKELE İZİNLERİ

a) Ağaçlandırma İzinleri:

31.08.1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile 26.06.1994 tarihli ve 21972 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği uyarınca Hazine taşınmaz malları üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere Orman Bakanlığı'nca uygun görülecek uygulama projelerine istinaden 10 yıl süreyle ağaçlandırma izni verilebilir. İzin süresi içinde yapılacak kontrollerde, arazinin projesine uygun ağaçlandırıldığı saptandığı takdirde, izin süresi ağacın kesim yaşı dikkate alınarak uzatılır. İzin verilen taşınmaza ait kira bedelleri Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak ilk beş yılı %50 indirimli olmak üzere her yıl yeniden belirlenir. Ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir.

b) İskele İzinleri:

3621 sayılı Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak ve ilgili kuruluşlardan izin alınmak suretiyle kıyıda iskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım ve benzeri türde tesis yapan yatırımcılara azami 49 yıla kadar kullanma izni verilebilir. İskelelerin kullanımı karşılığında aşağıda belirtildiği şekilde maktu ve nisbi olmak üzere iki tür bedel alınır.

Maktu bedel; iskelenin, dolgu alanının büyüklüğü dikkate alınarak hesaplanan ve yıllık peşin olarak alınan bedeldir (Bu bedel, bu Yönetmeliğin 10'uncu maddesinde belirtilen komisyonca tesbit edilir). Maktu bedeller, her üç yılda bir tahmin edilen ilk yıl bedelinin tesbitinde kullanılan kriter gözönünde bulundurularak günün rayicine göre yeniden takdir edilir. Bedel takdirinin yapılmadığı ara yıllarda maktu bedeller Bakanlıkça belirlenen oranda arttırılarak tahsil edilir.

Nispi bedel; iskelenin, üçüncü kişi veya kuruluşların mallarının yükleme ve boşaltılmasında kullanılması veya üçüncü kişilere ait gemilere konaklama hizmeti verilmesi halinde, izin sahibinden maktu bedele ilave olarak alınacak bedeldir. Bu bedelin hesabında; izin sahibinin tahsil ettiği yükleme, boşaltma, konaklama ücretinin %15'i esas alınır. %15 oranı esas alınarak hesaplanan nisbi bedel o bölgede Denizcilik Müsteşarlığı'nın belirlediği kamu limanında aynı yükün yükleme veya boşaltılması ile gemilerin konaklaması sırasında alınmakta olan ücretin %75'inden az olması halinde, %15 payın hesabında kamu limanınca alınan ücretin %75'i esas alınır. Her aya ait nispi bedeller tutarı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar ilgili Saymanlığa yatırılır. İskelelerde kullanma izni verilmesine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir. [9]


DÖRDÜNCÜ KISIM

MADDE 77 - TAHLİYE

Kiraya verilen veya mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilen taşınmaz mallardan süresi dolduğu halde tahliye edilmeyen, sözleşmesi veya taahhütnamesi fesh edilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzulen işgal edilen Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların tahliyesi defterdarlık veya malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde sağlanarak, taşınmaz mal idarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.

Üzerinde sabit tesis bulunan taşınmaz malların tahliyesi ve teslim alınmasından sonra, eski kiracısı veya fuzuli şagiline bu tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en geç 30 gün içinde götürülmesi aksi halde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım ve enkaz götürme işinin idarece yapılacağı tebliğ olunur.

Verilen bu süre sonunda tesis yıktırılıp enkaz götürülmediği takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli şagilden alınmak üzere bu işlem idarece yapılır.

Tahliye edilecek taşınmaz mal üzerinde hüsnüniyetli fuzuli şagil tarafından yapılmış sabit tesis bulunması bu tesisin kaldırılmak istenmemesi halinde tesisin idareye veya diğer kamu kuruluşlarına yararlı olup olmayacağı araştırılır, yararlı olduğu tesbit edilirse değeri Yönetmeliğin 8'inci maddesine göre tesbit ve hesap edilir. Tesbit edilen bu değer fuzuli şagili tarafından kabul edilmesi, Bakanlığın da uygun görmesi halinde fuzuli şagilden başkaca bir hak talebinde bulunmayacağına dair bir ibraname alınmak suretiyle kendisine ödenir.


MADDE 78 - TAŞINMAZ MALLARIN MAHALLİNDE YAPILACAK TESBİTLER

Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallardan kiraya verilmeyen, üzerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmemiş olan ve tahsis edilenler dışında kalanlarda milli emlak servislerince bir program dahilinde fiili durumları mahallinde tesbit edilerek tesbitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruf sebebi ile ecrimisil tesbit, takip ve tahsilatı yapılır, sonraki sürelere ait fuzuli işgal ve tasarrufun devamına meydan verilmeden denetim ve idare altına alınır.

Tesbite konu taşınmaz malın mahallinde, önceden çizilmiş ölçekli kroki varsa bunda, yoksa çizilecek basit kroki üzerinde taşınmaz malın hudutları, komşu taşınmaz mallar ve malikleri veya kullananlar ile yer verilmesi istenen diğer bilgiler gösterilir. "Taşınmaz Mala Ait Tesbit ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı" düzenlenir.

(Değişik:RG-24.03.2004-25412) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil bedeli istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisil bedellerinin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez.


MADDE 79 - ECRİMİSİLİN TESBİT VE TAKDİR EDİLMESİ

Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tesbit edilmesi halinde, tesbit tarihinden itibaren 7 gün içinde "Taşınmaz Mala Ait Tesbit ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı"na dayanılarak bu Yönetmeliğin 10'uncu maddesinde belirtilen komisyonca ecrimisil tesbit ve takdir edilir.

Kira ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde sözleşme veya taahhütname ile resmi senette, sürenin bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde yapılacak işleme ait bir hüküm var ise ona göre, aksi halde ecrimisil tesbit, takdir ve tahsilatı yapılır.

MADDE 80 - ECRİMİSİL TEBLİĞİ

Tesbit ve takdir edilecek ecrimisil tutarı fuzuli şagiline ecrimisil ihbarnamesi ile tebliğ edilir. Ecrimisil talep edilebilmesi için Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

Fuzuli şagile tebliğ edilen ecrimisilin bu ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekir, tebliğ edilen işlemde bir hata bulunduğu düşünülerek rızaen ödenmek istenmediği takdirde aynı süre içinde tebliğ edilen idareye bir dilekçe ile müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir.

Fuzuli şagiller tarafından yapılacak düzeltme talepleri bu taleplerin milli emlak servislerine geldiği tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde milli emlak müdürlüğü veya malmüdürlüğünce incelenerek neticesi Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi ile muhataplarına tebliğ edilir.

MADDE 81 - ECRİMİSİLİN KESİNLEŞMESİ, VADE TARİHİ VE TAHSİLİ

Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ecrimisil alacağı ödenir, bu sürenin son günü ödenmesi gereken ecrimisilin vade tarihidir.

Vadesinde rızaen ödenmek istenen ecrimisil milli emlak servislerince Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğince hazırlanmış olan tahsilat fişi tanzim edilerek taşınmaz malın bulunduğu yer saymanlığına yatırtılır.

Vade tarihine kadar rızaen ödenmeyen ecrimisil milli emlak servislerince 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir. Vergi daireleri veya gelir servisleri kendilerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarını anılan Kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek sonuçlarını milli emlak servislerine bildirirler.

Fuzuli şagiller tarafından dava açılmış olması ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz.

BEŞİNCİ KISIM İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER

MADDE 82 - İDARE İLE KANUN KAPSAMINA GİREN İDARELER VE KAMU KURULUŞLARI ARASINDAKİ İŞLER

İdare ile Kanun kapsamına giren idareler ve Kanunun 71'inci maddesinde belirtilen kamu kuruluşları arasındaki ihale işleri Bakanlığın uygun görüşü alınarak kıymet takdiri suretiyle yapılır.

Bu durumda geçici ve kesin teminat alınması, sözleşme yapılması halinde de notere tescili zorunlu değildir.

MADDE 83 - KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE TAŞINMAZ MALLARIN SATIMI

Kamu yararına çalışan derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz mallar, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle ve Bakanlığın izniyle satılabilir.

Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz.

Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır.

Bu madde hükmüne göre satılan taşınmaz malın tapu kaydının beyanlar bölümüne satılamayacağı konusunda şerh verdirilir.

MADDE 84 - KIYMET TAKDİRİ

Yönetmeliğin 82 ve 83'üncü maddelerinde sözü edilen kıymet takdiri, 8'inci maddesi esaslarına göre tesbit ve hesap edilerek 10'uncu maddesinde belirtilen komisyonca yapılır.

ALTINCI KISIM İHALE İŞLERİNDE YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR

MADDE 85 - YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,Yasaktır.

MADDE 86 - İDARECE İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA

85'inci maddede belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarece ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre Bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idare, bu kararı, Resmi Gazete'de ilan ettirir. Bu kararlar, ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tesbit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır. Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da, Bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir.

Defterdarlık veya malmüdürlükleri, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 87 - CEZA SORUMLULUĞU VE SONUÇLARI

Kanunun 85'inci maddesi gereğince; iş bu Yönetmeliğin 85'inci maddesinin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları, bu durumları iş tamamlandıktan sonra anlaşılmış olsa dahi tesbit edilenler ile o işteki ortak veya vekilleri haklarında ceza kovuşturması yapılır; hükmolunacak ceza ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar bütün ihalelere girmekten mahkeme kararı ile yasaklanırlar.

Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 342'nci maddesi ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen müşteriler, yargılama sonuna kadar, görevden uzaklaştırılırlar.

Türk Ceza Kanunu'nun 339, 340 ve 342'nci maddelerine göre, kanun kapsamındaki işlerden mükerrer mahkumiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve hiçbir nam altında müşteri olarak ihalelere katılamazlar. Bu mahkumiyete ilişkin kararlar ilgililerin meslek sicillerine işlenir.

MADDE 88 - GÖREVLİLERİN SORUMLULUĞU

İhale komisyonu başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tesbiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

YEDİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 89 - BİRDEN FAZLA İLÇEDEKİ TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ İŞLER

Birden fazla ilçe sınırları içerisinde bulunan taşınmaz mallarla ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen işler, taşınmaz malların yüzölçümünün çoğunluğunun bulunduğu yer defterdarlık veya malmüdürlüğü tarafından yapılır.

MADDE 90 - SÜRELERİN HESABI

Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 91 - TEBLİGAT

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 11.02.1959 tarih, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 92 - KULLANILACAK FORMLAR

Yönetmelikte yer alan aşağıdaki isimleri yazılı ve gerek görülecek diğer formlar Bakanlıkça hazırlanır.

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

b) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi,

c) Tahmin Edilen Satış / Trampa / Kira / Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Bedeli Tesbitine Ait Hesap Tutanağı,

d) İşletme hakkı verilecek büfe, kantin, çayocağı gibi yerlere ait tesbit ve tahmin edilen işletme hakkı bedeli hesap tutanağı,

e) İşletme hakkı verilen büfe, kantin, çayocağı gibi yerlere ait işletme hakkı sözleşmesi,

f) Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi taahhütnamesi,

g) Taşınmaz mala ait tesbit ve tahmin edilen bedel hesap tutanağı,

h) Ecrimisil ihbarnamesi,

ı) Ecrimisil düzeltme ihbarnamesi.

MADDE 93 - YÖNETMELİĞİN KANUNİ DAYANAĞI

08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 74'üncü maddesindeki yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

SEKİZİNCİ KISIM SON HÜKÜMLER

MADDE 94 - YÜRÜRLÜK

Sayıştay'ın görüşü de alınmak suretiyle hazırlanmış olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 95 - YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 -

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ..................................Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce, ..../...../...... tarihine tesadüf eden ..................günü saat ......... de yapılacak ihale ile satılacaktır.

MADDE 2 -

Satılacak taşınmaz malın:

Mahallesi/Köyü : Mevkii : Sokağı : Cinsi : ........................................ ................... ....................... .............

Pafta No Ada No Parsel No Tapu Tarihi : Cilt No : Sahife No : Sıra No : ..................................... ........................ ...................... ..................

Yüzölçümü (m2) : Hazine Hissesi : ................................. ...................................

Sınırı (Bitişik parsellerin, tapulama görmüşse, parsel numaraları, tapulama görmemişse maliklerinin isimleri yön belirtilerek yazılacaktır): ....................... ............................................................. ...................................................................Niteliği (Taşınmaz malın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır): .................................................................................................................... ......................................................................................................................

MADDE 3 -

İhale, ........................................... Defterdarlığında/Malmüdürlüğünde, 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ........................................... usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4 -

Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ........................ lira ve geçici teminat miktarı ....................... liradır.

MADDE 5 -

İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

MADDE 6 -

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 7 -

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31 veya 76'ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescili sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepten bulunamaz.

İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 8 -

Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Hazine, fuzuli şagili bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Hazineden isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

MADDE 9 -

Gerektiğinde ihtilafların hal mercii ............................ icra daireleri ve mahkemelerdir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 10 -

..........................................................................................................

"Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir."

Müşterinin

Adı Soyadı :............................................... (Tüzel kişilerde ünvan ve yetkilinin Adı Soyadı)

Tebligat Adresi :...............................................

İmza Tarihi :...............................................

İmzası :...............................................

NOT: 1. Şartnamede ...../...... şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2. Şartnameye konulması gerekli görülen "Özel Şartlar" defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tesbit edilerek 10'uncu ve müteakip maddeler halinde şartnameye ilave edilecektir.

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 -

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazmal.................... Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce, ...../....../...... tarihine tesadüf eden............. günü saat ........ de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

MADDE 2 -

Kiraya verilecek taşınmaz malın:

Mahallesi/Köyü: Mevkii : Sokağı : Cinsi :

............................ ...................... ..................... .....................

Pafta No Ada No Parsel No Tapu Tarihi: Cilt No : Sahife No: Sıra No :

......................... ................. .................. ..................

Yüzölçümü (m2): Hazine Hissesi:

Sınırı (Bitişik parsellerin, tapulama görmüşse, parsel numaraları, tapulama görmemişse maliklerinin isimleri yön belirtilerek yazılacaktır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ise, yeri belirleyici özellikleri kaydedilecektir): ......................Niteliği (Taşınmazmalın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır):......................

MADDE 3 -

İhale ........................... Defterdarlığında/Malmüdürlüğünde, 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde .................... usulu ile yapılacaktır.

MADDE 4 -

Taşınmaz malın kira süresi .............. yıl/ay dır.

MADDE 5 -
(Değişik:24.03.2004 -25412 )

Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı…………, tutarı ................. liradır.

MADDE 6 -

Kesin teminat bir yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (Yüzdealtı), tutarı ............ liradır.

MADDE 7 -
(Değişik:RG-24.03.2004-25412)

İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

Yıllık kira bedeli üçer aylık dönemler halinde, peşin olarak tahsil edilecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

 

MADDE 8 -

İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

MADDE 9 -

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 10 -

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31 veya 76'ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili müşteriye ait vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir.

İdare de aynı süre içerisinde taşınmaz malı müşteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz mal bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

MADDE 11 -

Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer saymanlığına çeşitli gelir olarak yatırılır.

MADDE 12 -

Kira süresi sona erdiği halde kiraya verilen yer kiracı tarafından idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için .................. lira ceza ödenir.

MADDE 13 -

Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Hazineye ödemek zorundadır.

MADDE 14 -

Kiracı bu hakkını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz.

MADDE 15 -

Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

MADDE 16 -

Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62'nci maddesine göre işlem yapılır.

MADDE 17 -

Bu şartname kiraya veren idarenin belirleyeceği diğer hususlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

MADDE 18 -

Gerektiğinde ihtilafların hal mercii ................. icra daireleri ve mahkemeleridir.

II- Ö Z E L Ş A R T L A R

MADDE 19 -

......................................................................................................... Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

Müşterinin

Adı Soyadı :....................................................... (Tüzel kişilerde ünvan ve yetkilinin adı soyadı)

Tebligat Adresi :.......................................................

İmza Tarihi :.........................................................

İmzası :..........................................................

NOT : 1. Şartnamede .../... şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2. Şartnameye konulması gerekli görülen "Özel Şartlar" defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tespit edilerek 19'uncu ve müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

"Tahmin Edilen Satış / Trampa / Kira / Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Bedeli Tesbitine Ait Hesap Tutanağı"nın düzenlenmesi ile ilgili açıklamalar:

1- Tahmin edilecek satış/trampa değeri, aynı vasıftaki, aynı vasıfta bulunamaması halinde benzer vasıftaki emsali taşınmaz malın beyan edilen (varsa kesinleşen) rayiç değerinden az olamaz.

2- Emsal alınacak aynı veya benzer vasıfta taşınmaz mal öncelikle emlâk vergisinde daimi muafiyetten faydalanan kurum ve kuruluşlara ait beyannamesi verilenler arasından seçilir.

3- Tahmini bedel, idarece doğrudan olsun, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturularak tesbit edilsin, hesap tutanağı düzenlenir.

Tahmini bedel;

Tesbit genel beyan yılında yapılacaksa bu yılda, genel beyan yılından sonraki bir yılda yapılacak ise o yılda, satış veya trampa da, aynı veya benzer vasıfta emsal taşınmaz mal için emlak vergisi beyannamesinde gösterilen değerden, kira veya mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde ise bir yıllık kira veya mülkiyetin gayri ayni hak bedeli bu değerin %7 (Yüzdeyedi)'sinden az olmamak üzere idarece doğrudan Tablo I'deki emsal ve Hazineye ait taşınmaz mal ile ilgili bölümler doldurulup bu bilgiler de nazara alınarak tesbit edilir. Tablo II'de, Tesbit beyan yılından sonraki bir yılda yapılacak ve o yılda da aynı veya benzer vasıfta emsal taşınmaz mal için beyanda bulunulmamış ise, Tablo I'deki Hazineye ait taşınmaz mal ile ilgili bölüm doldurulur. Bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. İlgili kuruluş veya bilirkişilerden alınan yazı, rapor veya tutanağa göre tesbit ve hesap edilir. Tablo III'de,

Gösterilir.

4- Tablo I'in emsal ile ilgili bölümü düzenlendiği takdirde Tablonun doldurulmasında tereddüte düşülür ise emlak vergisi uygulamasıyla ilgili açıklamalardan da faydalanılır.

5- Hesap tutanağının düzenlenmesinde satış, trampa, kira ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi yapıldığı yıldaki değerler esas alınır. Bu işlemlerin başlanılan yıldan sonraki yılda tamamlanması halinde hesap tutanağı o yıl yeniden düzenlenir.

6- Taşınmaz malın mahkeme hükmü ile belirlenen değeri kesinleşen rayiç bedeli olarak kabul edilir.


.../.../..... TAHMİN EDİLEN SATIŞ/TRAMPA/KİRA/MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK BEDELİ TESBİTİNE AİT HESAP TUTANAĞI ........Belediyesinden /Odasından veya bilirkişi ........................../den alınan ve bu hesap tutanağına ekli olan ............................... gün ve sayılı yazıda/bilirkişi raporunda/ tutanakda yer alan .bilgiler de göz önünde tutularak ................................... bedeli.. olarak .......................TL. tahmini bedel tesbit ve hesap edilmiştir. İlde Milli Emlak Müdürü / Müdür Yardımcısı / Şefi İlçede Malmüdürü / Milli Emlak Şefi

....../....../ .....

İŞLETME HAKKI VERİLECEK BÜFE, KANTİN, ÇAYOCAĞI GİBİ YERLERE AİT TESBİT VE TAHMİN EDİLEN İŞLETME HAKKI BEDELİ HESAP TUTANAĞI

Tablo I ve II deki bilgiler göz önünde bulundurularak işletme hakkı verilecek yerin ....................... aylık veya ......................... yıllık işletme hakkı bedeli ...........................TL. olarak tesbit edilmiştir. (Bu miktara işletme hakkı verilecek yerin elektrik, su, havagazı, ısıtma giderlerinin idarece karşılanması halinde bu giderler için idarece ödenecek bedel de tesbit edilerek ilave edilir. Bu giderlerin tesbitinde söz konusu yerde buzdolabı, elektrik sobası, tost makinası gibi aletlerin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, çalıştırılacaksa adetleri ve çalıştırılacak süreler de göz önünde bulundurulur.) İlde Milli Emlak Müdürü / Müdür Yardımcısı / Şefi İlçede Malmüdürü/ Milli Emlak ŞefiBu tutanağın düzenlenmesinde bilgisinden yararlanılan bünyesindebüfe, kantin, çay ocağı gibi yerler açılacak kuruluş yetkilisi. Adı Soyadı : ....................... Memuriyet Unvanı :

İŞLETME HAKKI VERİLEN BÜFE-KANTİN-ÇAYOCAĞI GİBİ YERLERE AİT İŞLETME HAKKI SÖZLEŞMESİ

İşletme hakkı verilen :............................................................................................ Sözleşmenin konusu: ................................... bulunan ...............................işletme hakkının verilmesi

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 -

Süresi ........................yıl/ay dır.

MADDE 2 -

Bedeli aylık/yıllık.................................liradır.

MADDE 3 -

Kesin teminatı bir yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispet %6 (Yüzdealtı) tutarı ................... liradır.

MADDE 4 -

İşletme hakkı verilecek yer, büfe kantin, çayocağı gibi yerlerin bulunduğu daire ve işletme hakkını kiraya veren defterdarlık veya malmüdürlüğünce mahallinde tanzim edilecek tutanakla teslim edilir. Tutanakta teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, musluk, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı, işletme hakkı verilecek taşınmaz mal içerisinde malzemede (ocak, masa, sandalye vb.) bulunuyorsa bunlar da çeşitleri ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilir. Teslim tutanağı, yukarıda adı geçen daire yetkilileri ile işletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs tarafından imzalanır. İşletme hakkı müddeti, işletme hakkına konu yerin yukarıda açıklanan şekilde bu yeri işletecek kuruluş veya şahsa mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

MADDE 5 -

İşletme hakkı sona erdiğinde, işletme hakkı verilen yer, işletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs tarafından büfe, kantin, çayocağı gibi yerlerin bulunduğu daire ve işletme hakkını kiraya veren defterdarlık veya malmüdürlüğü yetkililerine bir tutanak ile teslim edilir. Bu tutanakta işletme hakkı verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahsın tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen malzemenin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme işletme hakkı sahibi tarafından aynen temin edilir veya bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer saymanlığına çeşitli gelir olarak yatırılır.

MADDE 6 -

İşletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs, temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur, sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarım yapar, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi, nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı hazineye öder.

MADDE 7 -

İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında Devlet güvenliği, örf, adet ve genel ahlâki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap, broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır.

MADDE 8 -

İşletme hakkı verilen yerde düşük dereceli olsa da bira dahil alkollü içkiler bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.

MADDE 9 -

İşletme hakkı verilen kuruluş ve şahıs bu hakkı devredemez, ortak alamaz, işletme hakkı verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz, işçi çalıştırabilmesi büfe, kantin, çayocağı gibi yerlerin bulunduğu daire amirinin yazılı muvafakatına bağlıdır. Bu durumda çalıştıracağı işçilerin isim ve adreslerini söz konusu idareye yazılı olarak bildirir.

MADDE 10 -

İdarece tahliyesine lüzum görülen hallerde tebligatı müteakip 15 gün içinde tahliye edilir.

MADDE 11 - (Değişik:RG-24/03/2004-25412)
İlk yıl işletme hakkı bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar işletme hakkı bedelleri ise, bir önceki yıl işletme hakkı bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre %değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.
İşletme hakkı bedelleri peşin ödenebileceği gibi üçer aylık dönemler halinde taksitle de ödenebilir. İşletilen yerde kullanılacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma sayaçlarının teknik olarak genel tesisattan ayrılmasının mümkün olmaması ve bu giderlerin İdarece karşılanması halinde, dönem sonunda mahsuplaşma yapılması kaydıyla hesaplanacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma giderlerinden kira dönemine isabet eden miktar, kira bedelleri ile birlikte ödenir. Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 12 -
İdarece bir fiyat tarifesinin önerilmesi halinde önerilen bu fiyat tarifesine uygun satış yapılır.

MADDE 13 -

İşletme hakkı süresi sona erdiği halde işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahıs tarafından işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde geçen her gün için bu kuruluş veya şahıs tarafından ..................... lira ceza ödenir.

MADDE 14 -

Bu sözleşmede yazılı hususlara uymadığı takdirde 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62'nci maddesine göre işlem yapılır.

MADDE 15 -

Gerektiğinde ihtilafların hal mercii ......................... icra daireleri ve mahkemelerdir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 16 -

......................................................................................................... ............................................................................................................................ İşletme hakkı verilenin

Adı Soyadı :................................................ (Kuruluşlarda ünvan ve yetkilinin adı soyadı)

Tebligat Adresi :................................................

İmza Tarihi :................................................

İmzası :................................................

NOT : 1- Sözleşmede .../... şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2- Sözleşmeye konulması gerekli görülen özel şartlar bünyesinde büfe, kantin, çayocağı, açılan kuruluş ile idarece önceden tesbit edilerek 16'ncı ve müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

 

MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ TAAHHÜTNAMESİ

MADDE 1 -

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki/Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mal üzerinde ................. hakkı tesis edilecektir.


MADDE 2 -

................. hakkı tesis edilecek taşınmaz malın:

Mahallesi/Köyü : Mevkii : Sokağı : Cinsi : ............................ .................. ................... .................

Pafta No Ada No Parsel No Tapu Tarihi : Cilt No : Sahife No : Sıra No : ............................ .................... ...................... ..................

Yüzölçümü (m2) : Hazine Hissesi : .................................. .............................

Sınırı: (Bitişik parsellerin, tapulama görmüşse, parsel numaraları, tapulama görmemişse maliklerinin isimleri yön belirtilerek yazılacaktır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ise yeri belirleyici özellikleri kaydedilecektir)

Niteliği: (Taşınmaz malın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

MADDE 3 -

Süresi ................. yıl/ay dır.

MADDE 4 -

............................ hakkı kullanma bedeli 1'inci yıl için ......................... liradır.

MADDE 5 -

Kesin teminat, bir yıllık ihale bedeli üzerinden hesap edilir, nispeti %6 (Yüzdealtı)'dır.

MADDE 6 -

Hak tesis edilen yer; bina ise hak lehtarı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı Hazineye ödemek zorundadır.

MADDE 7 -(Değişik:RG-24/03/2004- 25412 )
Bağımsız ve sürekli nitelikli olmayan irtifak hakkı, Bakanlıktan izin alınarak devredilebilir.

Bağımsız ve sürekli nitelikli olan irtifak hakkını her hangi bir şekilde devralan gerçek veya tüzel kişiler, tapuda yapılan devir tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa bilgi vermek zorundadırlar.

Hak lehdarı, üzerinde irtifak hakkı tesis edilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.

MADDE 8 -

Hak süresinin sona ermesi veya süresinden evvel iptali halinde taşınmaz mal tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

MADDE 9 -

Hak müddeti sona erdiği halde hak tesis edilen yer hak lehtarı tarafından idareye teslim edilmediği takdirde geçen her gün için ................... lira ceza ödenir.

MADDE 10 -
(Değişik:RG-24/03/2004-25412 )
İlk yıla ait kullanım bedeli ihale bedeli olup, sonraki yıllar kullanım bedelleri ise, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedeline ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıla ait kullanım bedeli, sözleşmenin düzenleneceği tarihten önce peşinen ve defaten yatırılır. Müteakip yıllar kullanım bedelleri ise, her yıl en geç sözleşmenin düzenlendiği tarihe tekabül eden tarihe kadar peşin ve defaten ilgili Saymanlığa yatırılır.

Vadesinde ödenmeyen kullanım bedellerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 11 -

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 12 -

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadelli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31 veya 76'ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak ihaleyle ilgili ve müşteriye ait vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek ve taahhütnameyi idareye vermek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir.

İdare de aynı süre içerisinde taşınmaz malı müşteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder, tutanakta taşınmaz mal bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve hak lehtarı tarafından imzalanır. Hak müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

MADDE 13 -

Hakkın tesisini müteakip hak lehtarı yapacağı yatırımlar için ilgili bakanlık veya kuruluşlardan süresinde gerekli izin belgesini alamadığı veya en geç 6 ay içerisinde yatırıma başlayamadığı takdirde (Turizm yatırımları için turizm yatırım veya turizm işletme belgesinin iptal edilmesi halinde) 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun, 62 nci maddesine göre hareket edilerek taşınmaz mal hak lehtarından 14 üncü maddede açıklanan şekilde teslim alınır.

MADDE 14 -

Süre sona erdiği veya süresinden evvel işlem iptal edildiği takdirde hak tesis edilen yer bina ise teslim tutanağında gösterildiği haliyle, arsa veya arazi ise o andaki haliyle taşınmaz mal üzerinde hak tesis eden idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta, hak tesis edilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte hak lehtarının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat hak lehtarı tarafından aynen temin edilir veya bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer saymanlığına çeşitli gelir olarak yatırılır.

MADDE 15 -

Hakkın tanınan süre sonunda bitmesi veya süresinden önce iptal edilmesi halinde; irtifak hakkına konu alan üzerindeki bütün yapı ve tesisleriyle beraber sağlam ve işler durumda Hazineye teslim edilecektir. Bunun için hak lehdarı veya bir başka üçüncü kişi veya kuruluş tarafından herhangi bir hak, tazminat veya bedel talep edilemeyecektir.

MADDE 16 -

Taahhütnamede yazılı olmayan hallerde ilgili kanunlar ve yönetmeliklerdeki hükümler uygulanır. Bunlarda açıkça hüküm bulunmaması halinde Bakanlık istediği kuralları uygular.

MADDE 17 -

Gerektiğinde ihtilafların hal mercii ....................................... icra daireleri ve mahkemelerdir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 18 -

.........................................................................................................

"Bu taahhütnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir."

TAAHHÜTTE BULUNAN HAK LEHTARININ

Adı Soyadı :............................................................ (Tüzel kişilerde ünvan ve yetkilinin adı soyadı)

Tebligat Adresi :............................................................

İmza Tarihi :............................................................

İmzası :............................................................

NOT: 1. Taahhütnamede ...../...... şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2. Taahhütnameye konulması gerekli görülen "Özel Şartlar" defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tesbit edilerek 18'inci ve müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ..................................DEFTERDARLIĞI ..................................MÜDÜRLÜĞÜ .../..../..... TAŞINMAZ MALA AİT TESBİT VE TAHMİN EDİLEN BEDEL HESAP TUTANIĞI

İL-İLÇE: ..................................... DOSYA

NO: ..........................

TUTANAĞI

İlde Milli Emlak ADI SOYADI İMZASI Müdürü/Müdür Yardımcısı/Şefi İlçede Malmüdürü/Milli Emlak Şefi ADI SOYADI ADRESİ İMZASI Bilirkişi Bilirkişi Fuzuli şagil veya şagillerin

NOT: Tesbiti yapılacak ve tahmin edilen bedeli hesap edilecek taşınmaz mal tapuda tescilli olsa dahi, satış, trampa ve gereken diğer hallerde tesbit anında taşınmaz malın alanı yeniden ölçülür, noksanlık veya fazlalık olup olmadığı bu tutanağın VII numaralı Tablosunda, idarenin yer vermek istediği diğer bilgilerle birlikte gösterilir.

Tesbiti yapılacak taşınmaz mal tescilli değilse önceden çizilmiş ölçekli krokisi varsa bunda, yoksa çizilecek basit kroki üzerinde hudutları, komşu taşınmaz mallar ve malikleri veya kullananları ile yer verilmesi istenen diğer bilgiler gösterilir ve II nolu Tablonun 2 numaralı bölümü hariç diğer bölümleri doldurulur.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI CİLT NO : ............... ..................................DEFTERDARLIĞI SIRA NO : ............... ..................................MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : ...............

ECRİMİSİL İHBARNAMESİ (Bu ihbarname iki nüsha düzenlenecektir.) .../..../..... Tebliğ tarihi : ..../..../..... Uygundur

Düzenleyen Varsa Düzeltme MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ Memur Şef talebinde bulunma veya tarihi : ..../..../..... MALMÜDÜRÜ

Kesinleşme tarihi : ..../..../.....

Bu ihbarname iki örnek olarak düzenlenir biri dosyasında saklanır, diğeri fuzuli şagile verilir.


I- ÖDEME

Bu ihbarname ile tarh ve tebliğ edilen ecrimisil için tebliğ tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde muhatabı tarafından ya ödeme yapılır veya düzeltme talebinde bulunulur.

Tebliğ olunan ecrimisil alacağına karşı muhataplar tarafından düzeltme talebinde bulunulmaz ise ecrimisil kesinleşir.

Düzeltme talebinde bulunmayan ecrimisil alacağının ödeme süresi, ihbarnamenin tebliğinden itibaren bir aydır. Bu sürenin son günü ödenmesi gereken ecrimisilin vade tarihidir.

Vadesinde ödenmeyen ecrimisil alacağı 21.07.1953 tarih, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip ve tahsil edilir.

II- DÜZELTME

Ecrimisile muhatap olanlar, tebliğ edilen ecrimisil ile ilgili olarak, idarece bir hata yapıldığını gördükleri takdirde, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, tebligatı yapan idareye, bir dilekçe ile müracaat ederek düzeltme talebinde bulunabilirler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI CİLT NO : .............. ...................................DEFTERDARLIĞI SIRA NO : .............. ...................................MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: ..............

ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ (Bu ihbarname iki nüsha düzenlenecektir.)

..../..../..... Tebliğ tarihi : ..../..../..... Uygundur Düzenleyen Kesinleşme tarihi : ..../..../..... MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ Memur Şef veya MALMÜDÜRÜ

Bu ihbarname iki örnek olarak düzenlenir biri dosyasında saklanır, diğeri fuzuli şagile verilir.

Ecrimisil alacağının ödeme süresi, ihbarnamenin tebliğinden itibaren bir aydır. Bu sürenin son günü ödenmesi gereken ecrimisilin vade tarihidir.

Vadesinde ödenmeyen ecrimisil alacağı 21.07.1953 tarih, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip ve tahsil edilir.

Bu Yönetmelik 38 sahife, 95 maddeden (Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi 10 maddeden, Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi 19 maddeden, İşletme Hakkı Verilen Büfe-Kantin-Çayocağı Gibi Yerlere Ait İşletme Hakkı Sözleşmesi 16 maddeden, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Taahhütnamesi 18 maddeden) ibarettir.