TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

(R.G. Tarih: 05/02/2003 R.G.Sayı: 25015

Amaç
Madde 1-
Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan mal alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağladıkları petrol ürünleri ile 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen malların alımlarına ait götürü bedel sözleşmeleri ile birim fiyat sözleşmelerinde uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemler, bu Esaslara göre yürütülür.

Dayanak
Madde 3-
Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İdarelerin uyacakları hususlar
Madde 4-
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan mal alım ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.

Tanımlar
Madde 5 -
Mal alım işlerine ait hükümlerin uygulanmasında;

a) İdare: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

b) Mal: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

c) Sözleşme: Götürü bedel sözleşme veya birim fiyat sözleşmeyi,

d) Götürü bedel: Ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen mal alım işinin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedeli,

e) Sözleşme birim fiyatı: Birim fiyat sözleşmelerde, ihale dokümanına uygun olarak yapılacak her bir iş kalemi için sözleşmesinde tespit edilen bedeli,

f) Teklif birim fiyatlı işlerde mal kalemi: Birim fiyat sözleşmesi ile yapılacak mal alımlarında, teknik ve özel şartları belirtilen ve sözleşmelerinde bedeli
 gösterilen mal kalemlerine ait ödemeye esas birimleri,

g) Teslim tarihi: İdarece onaylanmış teslim programına uygun olarak malların idareye teslim edildiği tarihi,

h) Petrol ürünleri: Benzin türleri, gazyağı, motorin, marine diesel, kalorifer yakıtı, sıvılaştırılmış petrol gazı ( LPG ) ve fuel- oil türlerini,

i) Ücret tarifesi: 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen malların, ilgili odalarca hazırlanan ve bu odaların bağlı bulundukları Birlik Başkanlar Kurulu’nca onandıktan sonra yürürlüğe giren fiyat tarifelerini,

j) Perakende azami satış fiyatı: Akaryakıt dağıtım şirketlerince, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile valiliklere bildirilen petrol ürünlerinin KDV hariç mahalli perakende tavan (azami) satış fiyatını,

k) Fiyat farkı katsayısı: İhale tarihinde ihalesi yapılan petrol ürününün en düşük mahalli perakende azami satış fiyatı veya 507 sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen malın ücret tarifesindeki fiyatı ile sözleşme fiyatı arasındaki farkın, en düşük mahalli perakende satış fiyatına veya ücret tarifesindeki fiyata oranını gösteren katsayıyı,

l) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde, teslim programına uygun olarak idareye teslim edilen mal kalemleri için; götürü bedel sözleşmelerde ise, teslim programına uygun olarak toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli,
ifade eder.

Uygulama esasları
Madde 6 -
Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

b) Bu Esasların uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller fiyat farkı niteliğinde olup, sözleşme bedelini etkilemez.

c) Gerek miktar gerekse teknik özellikleri nedeniyle bir defada alımı gerçekleştirilen mallar için fiyat farkı ödenmez.

d) Ücret, vergi ve sigorta artışlarından dolayı fiyat farkı ödemesinde bulunulmaz.

e) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak üzere yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası olarak ödenen işlerde bu Esaslar uygulanmaz.

f) Mahalli perakende azami satış fiyatı veya ücret tarifeleri düzenlenmeyen mallar için şartname ve sözleşmelere fiyat farkı ödeneceğine dair hüküm konulamaz.

Fiyat farkı hesaplanan malların fiyatlarının serbest bırakılması veya fiyat artış oranlarının sözleşmeyi devam ettirmeyi imkansız hale getirmesi halinde; sözleşmelerde, fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemelerin geçersiz olacağı yönünde hükme yer verilmesi zorunludur.

İdareler, idari şartname ve sözleşmelerde; sözleşme bedelinin belli bir oranına kadar fiyat farkı ödemesi yapılabilmesine ilişkin sınırlamalara yer verebilirler.
g) Yüklenicinin taahhüdünü idari şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında yerine getirmemesinden kaynaklanan gecikmeler sebebiyle hiçbir surette fiyat farkı ödenmez.

h) Yüklenicilerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebeplerle süre uzatım taleplerinin idarelerce uygun görülmesi ile idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi hallerinde, idari şartname ve sözleşmelerde aksine bir düzenleme yer almadıkça fiyat farkı ödenmez.

i) Avans ödenen mal alımlarında, avans tutarı ödeme tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesaplanır.

j) Petrol ürünleri fiyat farkı katsayısı ve fiyat farkı hesaplamasında, ihale tarihinde ve sözleşmenin uygulanma sürecinde dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile valiliklere bildirilen KDV hariç en düşük mahalli perakende azami satış fiyatları; 507 sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mallara ilişkin fiyat farkı katsayısı ve fiyat farkı hesaplanmasında ise ihale tarihinde ve sözleşmenin uygulanma sürecinde geçerli olan ücret tarifeleri esas alınır.

k) Fiyat farkı uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve ödenecek veya kesilecek fiyat farkının doğru olarak tespit edilebilmesi için idarelerce, teslim alınan mal kayıtları fiyat değişikliği dönemleri itibarıyla tutulur.

Fiyat farkı hesabı
Madde 7 -
Fiyat farkı katsayısı ve fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

F : Fiyat farkı tutarını ( TL),
Pn : Fiyat farkı katsayısını,

A1: İhale (son teklif verme günü) tarihinde ihalesi yapılan petrol ürününün KDV hariç en düşük mahalli perakende azami satış fiyatını veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatını,

B : Sözleşme fiyatını,

A2: İhalesi yapılan petrol ürününün sözleşme yapıldıktan sonra dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile valiliklere bildirilen KDV hariç yeni en düşük mahalli perakende azami satış fiyatını veya satın alınan malın yeni ücret tarifesindeki fiyatını,

M: En düşük mahalli perakende azami satış fiyatının veya ücret tarifesinin değişmesinden sonra idarece teslim alınan mal miktarını,
ifade eder.

1- Fiyat farkı katsayısı aşağıdaki formül uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır:

            A1 - B
 
Pn =   ------------
               A1                 

2- (Değişik: 05.02.2004- 25015/ 1 md.) En düşük mahalli perakende azami satış fiyatının veya ücret tarifesindeki fiyatın sözleşme fiyatından daha yüksek olarak belirlenmesi durumunda yükleniciye yapılacak fiyat farkı ödemesi aşağıdaki formül uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır:

F=M x [ (1-Pn ) x (A2 - A1)]” 

3- En düşük mahalli perakende azami satış fiyatının veya ücret tarifesindeki fiyatın sözleşme fiyatından daha düşük olarak belirlenmesi durumunda yükleniciden kesilecek fiyat farkı aşağıdaki formül uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır:

F= M x [ B - ( A2 – ( A2 x Pn))]  

Madde 8 - Bu Esaslar, 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 9-
Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.