TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan  703 numaralı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21'nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
28/09/2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi Gazete

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Tanımlar ve Kuruluş

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle Kurul Başkanı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanma koşulları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma esas ve usulleri ile denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Tüzükte geçen;

             a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

             b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

             c) Kurul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,

             ç) Kurul Başkanı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

             d) Kurul Başkanlığı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

             e) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı başmüfettişleri ve müfettişlerini,

             f) Müfettiş yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,

             ifade eder.

             Kuruluş ve bağlılık

             MADDE 3 – (1) Kurul, bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

             (2) Kurul doğrudan Bakana bağlıdır.

             (3) Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Kurul Başkanlığına bağlı şube müdürlüğü tarafından yürütülür.

             Kurulun merkezi

             MADDE 4 – (1) Kurulun merkezi Ankara' dadır. Gerektiğinde Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri kurulabilir.

             (2) Ankara dışında çalışma merkezi kurulması halinde, Bakan tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi, hizmetlerin yürütülmesi ve müfettişler arasında uyumlu bir çalışma düzeninin sağlanması amacıyla Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile kıdemli müfettişlerden biri görevlendirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

             Kurul Başkanlığının görevleri

             MADDE 5 – (1) Kurul Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

             a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

             b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,

             c) Bakan tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Kurul Başkanının görev ve yetkileri

             MADDE 6 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri aşağıda göstermiştir:

             a) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

             b) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin tahmini tutarını bildirmek,

             c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yaprak,

             ç) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların uygulanmasını sağlamak,

             d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, yanlışlık ve eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

             e) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen soruşturma raporlarının Kurul Başkanlığına sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri tamamlattırmak ve mercilerine ek soruşturma raporu gönderilmek için müfettişlere yazılı emir vermek,

             f) Gerektiğinde Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idarî önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor düzenlemek ve Bakana sunmak,

             g) (Değişik: 07/08/2012 tarih 28377 sayılı R.G.) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla şube müdürlüğü personelinin atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

             ğ) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek ve uygulanmasını denetlemek,

             h) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek,

             ı) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

             i) Kurula intikal eden ve teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılmasını gerektiren konuları Bakanın onayına sunmak ve sonuçlarını izlemek,

             j) Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak.

             Kurul Başkanına yardım

             MADDE 7 – (1) Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir.

             Müfettişlerin görev ve yetkileri

             MADDE 8 – (1) Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

             a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

             b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için, sorumlular hakkında tâbi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya basamak ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek,

             c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemler ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

             ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

             d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

             e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Görevden uzaklaştırma

             MADDE 9 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

             a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

             b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

             c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,

             ç) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.

             Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler

             MADDE 10 – (1) Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya konması gerekir.

             (2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına yazıyla derhal bildirilir.

             (3) Soruşturma sonunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılması veya cezai bir işlem uygulanması gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına derhal bildirilir.

             Müfettişlik Güvencesi

             MADDE 11 – (1) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça, görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

             (2) Sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle saptanması gerekir.

             Müfettişlerin sorumlulukları

             MADDE 12 – (1) Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla bu tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanma, Yetiştirilme ve Yükselme

             Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma

             MADDE 13 – (1) Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

             (2) Sınava katılabilmek için;

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazlı genel koşulları taşımak,

             b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

             c) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

             ç)  (Değişik: 06/08/2014 tarih 29080 sayılı R.G.) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

             d) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

             e) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

             f) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav ilânında belirtilen puanı almış olmak,

             gerekir.

             (3) Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar, başarı sırasına göre atanırlar. Sınav sonucu, atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

             Giriş ve yeterlik sınav kurulları

             MADDE 14 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

             Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri, çalışmaları ve yeterlik sınavı

             MADDE 15 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler.

             (2) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, turne bölgesi ve süre kaydına bakılmaksızın, Kurul Başkanlığınca belirlenecek çalışma programına göre müfettiş yanında çalıştırılırlar.

             (3) Müfettiş yardımcıları, belirtilen sürede görevlerini müfettişin talimatlarına göre yerine getirirler, resen teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar.

             (4) Müfettiş yardımcılığında iki yılını dolduranlardan, Kurul Başkanınca yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan onayıyla üçüncü yılda resen iş görme yetkisi verilebilir.

             (5) Usulüne göre yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, 8 inci maddede sayılan müfettiş görev ve yetkilerini kullanırlar.

             (6) Üç yıllık süre sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

             (7)(Değişik: 07/08/2012 tarih 28377 sayılı R.G.)Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları Kurul Başkanlığınca bir rapor ile saptananlardan aday memur olanların memuriyetle ilişikleri kesilir, asli memur olanlar ise yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

             Müfettişliğe atanma

             MADDE 16 – (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre müşterek kararla müfettişliğe atanırlar.

             (2) Yeterlik sınavına girip başarılı olamayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bunlar, Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

             Başmüfettişliğe atanma

             MADDE 17 – (1) Kurulda en az on yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak Kurul Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla başmüfettişliğe atanırlar.

             Müfettişliğe yeniden atanma

             MADDE 18 – (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış, müfettişlik özyapı ve niteliklerini kaybetmemiş olanlar, Kurul Başkanının olumlu görüşü bulunması koşuluyla yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yeniden müfettişliğe atanabilirler.

             Kıdem

             MADDE 19 – (1) Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki, müfettişler arasında yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre, dönemleri farklı müfettişler ve müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

             (2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe dönenlerin kıdemi kendi dönemlerinin sonunda, bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

             (3) Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

             Kurul Başkanlığına atanma ve vekalet

             MADDE 20 – (1) Kurul Başkanlığına, Başmüfettiş unvanını almış olanlar arasından atama yapılır.

             (2) Kurul Başkanının herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da kadrosunun boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan tarafından başkan vekili olarak görevlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Kurulunun Çalışma Esasları

             Görevlendirme

             MADDE 21 – (1) Müfettişler, Bakandan ya da Bakanın emir veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve sonuçlarını Kurul Başkanlığına bildirirler.

             Çalışma biçimi

             MADDE 22 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. Ancak, gerekli görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş iş bölümünü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

             Koordinasyon görevi

             MADDE 23 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, soruşturma ve araştırmaların koordinasyonu görevini de yerine getirirler. Müfettişlerin istemesi halinde, yapılan bu tür çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendilerine devredilir.

             İşin devamlılığı ve devri

             MADDE 24 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

             Müfettişlerin uyacakları hususlar

             MADDE 25 – (1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

             a) İcraya karışamazlar,

             b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

             c) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,

             ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla yansızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

             Yazışma yöntemi

             MADDE 26 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.

             Yurt dışına gönderilme

             MADDE 27 – (1) Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve meslekî bilgilerini artırmak üzere, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla kıdem esasına göre en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilirler.

             (2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.

             Kurul şube müdürlüğü

             MADDE 28 – (1) Kurul şube müdürlüğü, bir şube müdürü ile yeter sayıda personelden oluşur. Bunlar, Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda büro işlerini gereği gibi yürütmekle görevli ve yetkilidirler.

             (2) Şube müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işlerini, yazı, kayıt, dosya, hesap, arşiv, demirbaş ve diğer büro işlerini yerine getirir.

             (3) Büroda çalışanlar, görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri açıklayamazlar. Her çeşit evrak, defter ve raporu Kurul Başkanının izni olmaksızın hiç kimseye gösteremez ve veremezler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Raporlar

             Teftiş, inceleme ve araştırma raporları

             MADDE 29 – (1) Müfettişler, yaptıkları teftiş, inceleme ve araştırma sonucunda, duruma göre cevaplı rapor, inceleme raporu ya da araştırma raporu düzenlerler.

             (2) (Mülga: 07/08/2012 tarih 28377 sayılı R.G.)

             Ön inceleme ve soruşturma raporları

             MADDE 30 – (1) 4483 sayılı Kanuna göre düzenlenen ön inceleme raporlarının asılları yetkili mercie iletilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir.

             (2) Soruşturma raporlarının asılları, müfettiş tarafından doğrudan yetkili mercie gönderilir.

             (3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yetkili mercie iletilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir. 

ALTINCI BÖLÜM

Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

             Denetime yardımcı olunması

             MADDE 31 – (1) Bakanlık teşkilatı, bağlı ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, müfettişlerin yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri, gizli de olsa bütün belge, defter, dosya ve kayıtları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, istendiğinde müfettişlere geciktirmeden vermek ve bunların incelenme ve sayılmasını kolaylaştırmak zorundadırlar. Müfettişler bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

             (2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

             (3) Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

             (4) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

             Denetlenenlerce izin kullanılması

             MADDE 32 – (1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır; izin kullanmaya başlamış olan görevliler, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.

             Teftiş defteri ve dosyası

             MADDE 33 –(1) Teftiş edilen daire ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur. Bu defter ve dosyanın tutulması ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

             Teftiş defteri ve dosyasının müfettişlerce incelenmesi

             MADDE 34 – (1) Müfettişler, teftiş ettikleri birimlerdeki teftiş defter ve dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen tâlimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Kimlik belgesi ve mühür

             MADDE 35 – (1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte mühür ile Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış fotoğraflı kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

             Yolluk ve diğer hakların alınması

             MADDE 36 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.

             İş cetveli ve hakediş cetveli

             MADDE 37 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları çalışmalarını her ay düzenleyecekleri iş cetvelinde, almış oldukları yolluk ve diğer haklarını ise hakediş cetvelinde gösterirler.

             Şifre anahtarı

             MADDE 38 – (1) Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir. Şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.

             Yönetmelik

             MADDE 39 – (1) Bu Tüzüğün uygulanması ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             MADDE 40 – (1) 20/7/1990 tarihli ve 90/711 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ile 20/7/1990 tarihli ve 90/712 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 41 – (1) 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 42 – (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.