TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

* 17/04/2019 tarih ve 30748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 74üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.


01/03/2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığı ve müfettiş kadrolarına atanabilmek için yapılacak sınavlar ve müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığı ve müfettiş kadrolarına atanabilmek için yapılacak sınavlar, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince 23/8/2006 tarihli ve 2006/10894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

             b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

             c) Kurul Başkanı veya Başkan: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

             ç) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettiş ve müfettişlerini,

             d) Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,

             e) Şube Müdürlüğü: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

             f) Teftiş Kurulu veya Kurul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

             Müfettiş yardımcılığına atanabilme koşulu

             MADDE 4 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, yapılan giriş sınavını kazanmak şarttır. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözlü sınava yazılı sınavı kazananlar katılabilir.

             Sınavlara katılacaklarda aranan nitelikler

             MADDE 5 – (1) Giriş sınavına, aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir.

             a)18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puan türünden belirlenen taban puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek,

             b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

             c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birisini bitirmiş olmak,

             ç) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

             d) (Değişik: 10/01/2014-28878 sayılı R.G) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, 

             e) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

             f) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

             (2) Giriş sınavına açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı aday, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavda alınan başarı puan sıralaması dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak ilanla çağrılır. Sınava çağrılacak adaylardan son sıradaki adayın puanına eşit olan adayların tümü sınava çağrılır.

             Giriş sınavının duyurulması

             MADDE 6 – (1) Atama yapılacak müfettiş yardımcısı kadrolarının sayısı ve derecesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak merkezi sınava göre Bakanlıkça belirlenen taban puanı, alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yerler, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru mercii ile son başvuru tarihi Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur. Son ilan, son başvuru tarihinden en az onbeş gün önce yapılır.

             (2) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç onbeş gün önce bitecek şekilde tespit edilir.

             (3) Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan onbeş gün önce, sınava girmeye hak kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

             Başvuru şekli, istenecek bilgi ve belgeler

             MADDE 7 – (1) 5 inci maddede yazılı koşulları taşıyanlar Teftiş Kurulu Başkanlığına,

             a) (Değişik:01/12/2009 tarih, 27419 sayılı R.G.) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı sureti,

             b) İki fotoğraf,

             c) Aday formu

             ile bizzat veya posta yoluyla başvururlar. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

             (2) Aday formunda kimlik bilgileri ile adayın kendi el yazısıyla hazırlanmış, anne ve babasının adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve yüksek okulun adı ve bulunduğu yer ve bitirilme yılları, bildiği yabancı dil ve derecesi, yüksek okulu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı özgeçmiş ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

             (3) Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.

             Gerçeğe aykırı beyan

             MADDE 8 – (1) Aday formlarında yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

             Sınav giriş belgesi

             MADDE 9 – (1) Sınava katılmak için aranan niteliklere sahip olanlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde, sınavın yapılacağı yer ve tarihleri belirtilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

             Atamadan önce istenecek belgeler

             MADDE 10 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanan adaylardan, atamaları yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir.

             a) (Değişik:01/12/2009 tarih, 27419 sayılı R.G.) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı.

             b) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti.

             c) (Değişik:01/12/2009 tarih, 27419 sayılı R.G.) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

             ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.

             d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

             (2) Sözlü sınavda başarılı olamayan adaylara istemeleri halinde bu belgeleri iade edilir.

             Sınavın yapılacağı yer

             MADDE 11 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü kısmı Ankara'da, Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılır.

             Giriş sınavı kurulu

             MADDE 12 – (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, kurul başkanının başkanlığında, başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla belirlenen dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Kuruldan veya Bakanlığın diğer birimlerinden personel görevlendirilebilir.

             Yazılı sınav konuları

             MADDE 13 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır.

             a) Ekonomi (İktisat Teorisi, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi),

             b) Hukuk (Anayasa Hukuku Genel Esaslar, İdare Hukuku Genel Esaslar ve İdari Yargı, Medeni Hukuk Genel Esaslar ve Ayni Haklar, Ceza Hukuku Genel Esaslar, Ticaret Hukuku Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, Borçlar Hukuku Genel Esaslar),

             c) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Kamu Borçları),

             ç) Muhasebe (Genel Muhasebe),

             d) Kompozisyon ( kültür ve turizm konularına dair kompozisyon),

             e) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).

             Sınav sorularının hazırlanması

             MADDE 14 – (1) Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri sınav kurulunca tespit edilir. Soru kağıtlarında, sınav süresi ve her soruya verilecek puan gösterilir. Soru kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra her konunun sorusu ayrı bir zarfa konulur, kapatılır ve mühürlenir. Bu zarf, sınav sırasında adaylar huzurunda açılıncaya kadar Sınav kurulu başkanınca muhafaza edilir. Cevap anahtarları da yine aynı şekilde bir zarfa konularak mühürlendikten sonra Başkanlıkta muhafaza edilir.

             Yazılı sınavın yapılma şekli

             MADDE 15 – (1) Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri, bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

             (2) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılarak adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Bakanlık personeli gözcülük eder.

             (3) Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

             (4) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği, sınav disiplinini bozucu davranışlar sergilediği tespit edilen adaylar sınav salonundan çıkarılır ve bu kişiler hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

             (5) Sınav sonunda sınav kağıdı adaylarca sınav salonu görevlilerine teslim edilir. Adayın kaç adet sınav kağıdı verdiği listedeki adı karşısına yazılır ve adaya imzalattırılır. Sınav kağıtlarındaki ad-soyad ve aday numarası aday belgesiyle karşılaştırıldıktan ve ad bölümü adaya kapattırıldıktan sonra teslim alınır.

             (6) Soruların sınav başlama saatinde sağlam, kapalı ve mühürlü zarfın içinden çıkarılarak kurul üyelerince açıldığını, sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenlenerek sınav kurulu üyelerince imzalanır. Toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar bir zarf içine konulur, zarf kapatılarak sınav kurulu üyelerince imzalanıp mühürlendikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

             Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

             MADDE 16 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan yüz tam puan üzerinden en az elli olmak üzere ortalama yetmiş puan almak gerekir.

             (2) Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır.

             Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

             MADDE 17 – (1) Yazılı sınavı kazanan adayların soyadı sırasına göre listesi hazırlanarak duyurulur ve kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir.

             Sözlü sınav

             MADDE 18 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda adayların, ekonomi, maliye, hukuk bilgileriyle birlikte genel kültür, zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında sicil, tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları dikkate alınır.

             (2) Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, bu puanın en az yetmiş olması şarttır.

             (3) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

             Giriş sınavı notu ve sonucunun duyurulması

             MADDE 19 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

             (2) Giriş sınavını kazananların durumu, sınav kurulu tarafından en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puan eşitliği olması halinde sıralamada başvuru sırasındaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınav puanı esas alınır.

             (3) Giriş sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak Başkanlık tarafından ilan edilir ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

             Müfettiş yardımcılığına atanma ve kıdem sırası

             MADDE 20 – (1) Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasına göre boş olan müfettiş yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla kazanan olması halinde bu durumda olanlar yedekten kazanmış sayılır. Atamaya hak kazananlardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılabilir. Sınav sonucu, atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz. Ancak bu suretle sınavı kazandıkları halde müfettiş yardımcılığına atanamamış olanlar bu Yönetmeliğin 5/f maddesi hükmünün takibi bakımından sınava girmemiş sayılırlar.

             (2) Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki, dönemleri farklı müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

             Sınav belgelerinin saklanması

             MADDE 21 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine kadar Kurul arşivinde saklanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

             Yetiştirmede amaç

             MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür.

             a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

             b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile inceleme, teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

             c) İlmi ve mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,

             ç) Rapor yazma tekniği hususundaki bilgi ve melekelerini geliştirmek,

             d) İş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları modern bilgi teknolojileri gibi araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlıklarını ve yabancı dil bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerini sağlamak.

             Yetiştirme programı

             MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık dönemlerinde aşağıdaki programa göre yetiştirilir.

             a) Birinci dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcıları müfettiş refakatine verilmekle beraber, bu dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

             b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, teftiş ve soruşturmalarda müfettiş refakatinde yapılır. Bu teftiş ve soruşturmalarda müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik verilir. Müfettişler programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma usullerinin refakatlerindeki müfettiş yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettiş yardımcıları da bu suretle gereği gibi yetişmeye gayret ederler.

             c) Üçüncü dönem çalışmaları: En az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını bitiren müfettiş yardımcılarından, Kurul Başkanınca yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan Onayı ile resen iş görme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, müfettişlerin sahip olduğu yetkileri haizdir.

             (2) Müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmesinde, refakatinde çalıştıkları müfettişlerin görüşleri dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlik Yeterlik Sınavı

             Yeterlik sınavına girme hakkının kazanılması

             MADDE 24 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıl süreli eğitim ve staj dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulur.

             Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma

             MADDE 25 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları bir rapor ile saptananlar ya da yanında çalıştığı müfettişler ve Kurul Başkanından olumsuz sicil alanlardan memurlukta adaylık süresini doldurmamış olanların memuriyetle ilişikleri kesilir, dolduranlar ise yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

             Yeterlik sınavı tarihinin bildirilmesi

             MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde tâbi tutulacakları yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav tarihinden en az iki ay önce yazıyla bildirilir.

             Yeterlik sınavı kurulu

             MADDE 27 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

             Yeterlik sınavı konuları

             MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan yapılır.

             a) Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkla ilgili diğer mevzuat ve Bakanlık görev alanıyla ilgili genel bilgiler.

             b) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri.

             c) Mali mevzuat.

             ç) Personel mevzuatı.

             d) Teftiş ve soruşturma mevzuatı ve uygulaması.

             Yazılı sınav sorularının hazırlanması

             MADDE 29 – (1) Yazılı sınav soruları 28 inci maddede yer alan konuların her birinden en az iki soruyu içerecek şekilde sınav kurulunca hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da sınav kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına sunulur.

             Yazılı sınavın yapılma şekli

             MADDE 30 – (1) İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda açılarak müfettiş yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan müfettiş yardımcılarının isimleri ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve sınav kurulu başkanına sunulur. Sınava, sınav kurulu üyeleri gözcülük eder.

             (2) Müfettiş yardımcıları, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kâğıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında sınav kurulunca tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

             (3) Yeterlik sınavına girecek müfettiş yardımcılarından hastalık, bir yakınının ölümü ve bu gibi geçerli bir nedenle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle tevsiki halinde sınav kurulu sınavın ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazıyla bildirilir.

             Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

             MADDE 31 – (1) Yazılı sınav kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

             (2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

             (3) Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

             Sözlü sınav

             MADDE 32 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri yüz tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az yetmiş olması şarttır.

             (2) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

             Yeterlik sınavı notu

             MADDE 33 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

             Yeterlik sınavını başaramayanlar

             MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavına girip başaramayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bu kişiler, Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

             Müfettişliğe atanma

             MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları, müfettişliğe başarı sırasına göre müşterek kararla atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, müfettiş yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.          

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başkanlığa, Başmüfettişliğe ve Müfettişliğe Yeniden Atanma

             Başkanlığa atanma

             MADDE 36 – (1) Kurul Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi unvanını almış olanlar arasından müşterek kararla atanır.

             Başmüfettişliğe atanma

             MADDE 37 – (1) Müfettişler kıdem, mesleki yetenek, kuruldaki gayret ve başarı durumları göz önünde tutularak Kurul Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla başmüfettişliğe atanırlar.

             (2) Başmüfettişliğe atanabilmek için Kurulda geçirilen hizmet süresinin, müfettiş yardımcılığında geçirilen süre dahil, on yıldan az olmaması şarttır.

             Müfettişliğe yeniden atanma

             MADDE 38 – (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış, müfettişlik özyapı ve niteliklerini kaybetmemiş, sicil yönünden engel bir durumu olmayanlar, kadro durumları dikkate alınarak atanabilecekleri boş kadro bulunması durumunda Kurul Başkanının olumlu görüşü bulunması koşuluyla ve başvuruları halinde yeniden müfettişliğe atanabilirler.

             (2) Bu şekilde Müfettişliğe yeniden atananların kıdemi kendi dönemlerinin sonunda; bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

             (3) Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

             İşin devamlılığı ve devri

             MADDE 39 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden ve makul bir süre içinde bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

             (2) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

             a) Devredilen işin ne olduğu,

             b) Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği

             yazılır.

             (3) Bunların dışında devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

             (4) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

             Haberleşme ve yazışma yöntemi

             MADDE 40 – (1) Müfettişler görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ile yazışmalarını Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.

             (2) Müfettişler, merkezden görev yerlerine hareketleri ile görev ve izin dönüşü göreve başlamalarını yazı ile Kurul Başkanlığına bildirirler.

             (3) Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Kurul Başkanlığına duruma göre telgraf veya faks gibi yazılı haberleşme araçlarıyla bildirirler. Şu kadar ki, müfettişler merkez dışındaki görev yerlerine hareket etmeden önce başkan veya başkan yardımcılarına bizzat bilgi verirler. Merkez dışındaki görev yerlerinden merkeze dönüş veya merkez dışındaki başka bir görev yerine hareket konusunda ise hareket etmelerini telgraf veya faks gibi yazılı haberleşme araçlarıyla bildirmeden önce başkan veya başkan yardımcılarıyla görüşerek hareket etme konusunda mutabık kalmak zorundadırlar.

             (4) Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler grup başkanı tarafından yapılır.

             (5) Çok gizli ve acele işler için müfettişlerin birbirleriyle ve Kurul Başkanlığı ile haberleşmelerinde şifre anahtarı; acele ve fakat gizli olmayan yazışmalarda duruma göre telgraf veya faks kullanılabilir. Şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.

             Teftiş kurulu şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 41 – (1) Şube Müdürü, Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda yeter sayıda personel ile büro işlerini gereği gibi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

             (2) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır.

             a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

             b) Müfettişlerden gelen rapor, tahkikat evrakı ve sair yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndermek, ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını izlemek, geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek ve bunların işlemleri tamamlanıp dosyaları kapatılıncaya kadar tekit ve takiplerini yürütmek,

             c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, oluşturulan arşiv kayıt sistemine düzenli bir şekilde kayıt edilmesini ve muhafazasını sağlamak,

             ç) Teftiş Kurulu çalışanlarının özlük işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

             d) Müfettişlerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak,

             e) Müfettişlerin hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemleri hazırlamak,

             f) Kurulun ayniyatla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak; Kurula ait odaların temizlik, tamir ve benzeri işlerinin düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve kontrollerini yapmak,

             g) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak,

             ğ) Kurulun çalışmaları ile ilgili kayıt, cetvel, istatistik ve dosyaları tutmak ve arşivi düzenlemek,

             h) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,

             ı) Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

             (3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

             (4) Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkan ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Raporlar

             Rapor çeşitleri

             MADDE 42 – (1) Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

             a) Cevaplı rapor,

             b) İnceleme raporu,

             c) Araştırma raporu,

             ç) Soruşturma raporu,

             d) Ön inceleme raporu,

             e) (Mülga: 12/07/2011-27992 sayılı R.G),

             düzenlerler.

             Cevaplı rapor

             MADDE 43 – (1) Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

             (2) Her birim için tek bir cevaplı rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibariyle ayrı ayrı cevaplı rapor düzenlenebilir.

             (3) Cevaplı raporlar teftiş sonunda yerinde düzenlenir ve başlıca şu bilgileri kapsar;

             a) Görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, teftiş dönemi, teftişe başlama ve bitirme tarihleri,

             b) Noksan ve hatalı görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve kararların hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

             c) Raporun madde, sayfa ve ek sayısı ile cevaplandırma süresi.

             (4) Cevaplı rapor üç nüsha düzenlenerek ilgili birime tebliğ edilir. Müfettiş tarafından on günden az olmamak üzere verilecek süre içinde ilgili memur ve amirler tarafından cevaplandırıldıktan sonra, ilk iki nüshası müfettişe geri gönderilir. Üçüncü nüshası denetim dosyasında saklanır.

             (5) Raporları verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe geri vermeyen ilgililerin gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması için müfettişlerce Kurul Başkanlığına yazı yazılır.

             (6) İlgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son görüş ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir. Ayrıca, müfettişler verilen cevaplar ve eleştiri konusu yapılmayan hususlarda birimin genel durumunu belirtir son görüşlerini yazıp, denetlenen memurların adları, soyadları, unvanları ve gerekli diğer bilgileri ihtiva eden personel listesi, denetim sırasında tuttukları tutanaklar ile gerekli diğer belgeleri de ekleyerek, cevaplı raporu bir ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.

             (7) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde durum hakkında müfettiş tarafından denetim defterine şerh düşülür.

             (8) Merkez teşkilatına sevk edilen cevaplı raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken hususlarla ilgili olarak, merkez teşkilatı tarafından da ilgili birime ayrıca talimat verilerek sonuçları takip edilir.

             (9) Cevaplı raporlarda, teftiş edilenlerin ve amirlerin şahsiyetlerini ilgilendiren durumlara yer verilmez. Bu durumlarla ilgili olarak personel denetleme raporu düzenlenir.

             İnceleme raporu

             MADDE 44 – (1) Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmemesi halinde birimin genel durumunu içeren hususların, Bakanlıkça incelettirilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin ve ihbar ve şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde, yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

             (2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

             Araştırma raporu

             MADDE 45 – (1) Araştırma Raporu;

             a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,

             b) Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

             c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının,

             bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

             (2) Araştırma raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

             Soruşturma raporu

             MADDE 46 – (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları Soruşturma Raporuna bağlanır.

             (2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

             (3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli sayıda düzenlenerek Kurul Başkanlığına sunulur.

             (4) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

             Ön inceleme raporu

             MADDE 47 – (1) Müfettişler, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir Ön İnceleme Raporu tanzim ederek Başkanlığa sunarlar.

             (2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği, incelemeye konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve hakkında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti yazılır. Hakkında ön inceleme yürütülen memur veya diğer kamu görevlilerinin işledikleri belirtilen suç birden fazla ise söz konusu suçların her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza maddesine ilişkin görüş belirtilir.

             Personel denetleme raporu

             MADDE 48 – (Mülga: 12/07/2011-27992 sayılı R.G)

             Genel durum raporu

             MADDE 49 – (1) Genel durum raporu;

             a) Gerekli görülen hallerde, Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerir ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanır.

             b) Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır.

             1) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim veya servisler ve yazılan raporlar,

             2) Teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve vasıfları yönünden yeterli olup olmadıkları,

             3) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmaların neticeleri,

             4) Diğer inceleme konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,

             5) Görevden uzaklaştırılan, tayini teklif edilen memur varsa sayıları ve sebepleri,

             6) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

             7) Çalışma yerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçları,

             8) Gerekli görülen diğer hususlar.

             Raporlar üzerinde kurul başkanlığınca yapılacak işlemler

             MADDE 50 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkanlıkça incelendikten sonra Bakan onayına sunulur.

             (2) Rapor incelemesi sonucunda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar tespit edilirse, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir.

             (3) Müfettiş rapordaki yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.

             (4) Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi ve bu kapsamda müfettişin isteğe katılmaması sonucunda görüş birliğine varılamaması halinde, müfettişin görüş ve kanaati ile Başkanlık görüşünün yer aldığı bir onay hazırlanır ve Bakana sunulur.

             (5) Bakan onayında yer alan hususların gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli yazışmalar Başkanlıkça yürütülür.

             (6) Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılması gereken işlemler Başkanlıkça takip edilir.

             Sonuç bildirimi

             MADDE 51 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatıyla bağlı kuruluşlar ile Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlar, Bakan onayına bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, kendileriyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse, en geç üç ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Üç ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir gelişmeler hakkında bilgi verilir.

             (2) Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

             (3) Sonuçlar müfettiş tarafından yeterli bulunmadığı takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçesiyle birlikte en geç otuz gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Teftiş defteri ve dosyası

             MADDE 52 – (1) Teftiş edilen daire ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve teftiş dosyası tutulur. Gerçekleştirilen her bir teftiş sonunda, söz konusu birimin teftiş dönemi, teftişin başlama ve sona erme tarihleri, teftiş sonunda tanzim edilen raporların tarih ve sayısı ile kaç maddeden oluştukları teftiş edilen birim bünyesinde muhafaza edilen teftiş defterine yazılır ve söz konusu defter sayfası teftişi gerçekleştiren bütün müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları tarafından imzalanarak grup başkanı tarafından mühürlenir.

             (2) Teftiş dosyasında ise birimin geçmiş yıllardaki teftişleri neticesinde tanzim edilmiş bulunan cevaplı raporların bir nüshası ile cevaplı rapor düzenlenmediği hallerde tanzim edilmiş bulunan İnceleme Raporlarına ilişkin olarak Bakanlık merkezinden gönderilen emir ve talimatlar ile yazılar ve bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair belgeler konulur. Müfettişler, tetkik ettikleri birimlerdeki teftiş defter ve dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.

             Hakediş ve iş cetveli

             MADDE 53 – (1) Müfettişler, çalışmalarını her ay düzenleyecekleri iş cetvelinde, geçici göreve ilişkin almış oldukları yolluk ve diğer haklarını yolculuğun gerçekleştiği ay itibariyle hakediş cetvelinde gösterirler. Hakediş cetveline yolluk bildirimi, yolluk ve diğer giderler karşılığı ödenecek paralara ilişkin talep formu ile varsa posta ve diğer giderlere ait belgeler eklenir.

             (2) Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır.

             (3) Her müfettiş, kendisine verilen veya kendisi tarafından el konulan bütün işleri iş cetveline kaydeder.

             (4) İş cetveline kaydedilen işlere yılbaşından başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir.

             (5) Verilen iş sonuçlandırıldığında iş cetvelinden çıkartılır, ancak yazılan raporun çeşit, tarih ve sayısı bu cetvelde gösterilir. İşin bir başka müfettişe devredilmesi halinde de aynı işlem yapılır.

             Kimlik belgesi ve mühür

             MADDE 54 – (1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte mühür ile Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış fotoğraflı kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

             Kayıt ve dosya işleri

             MADDE 55 – (1) Müfettişler, gönderdikleri rapor ve yazıları kayıt ve zimmet defterine işlerler.

             Ayrılmada yapılacak işlemler

             MADDE 56 – (1) Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik belgesi, demirbaş ve diğer eşyayı onbeş gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadır. Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler 39 uncu maddeye göre yürütülür.

             Yönerge

             MADDE 57 – (1) Müfettişlerin çalışma esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerine ait diğer hususlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

             Teftiş kuruluna bilgi verme yükümlülüğü

             MADDE 58 – (1) Bakanlık merkez birimleri uygulamaya yönelik tebliğ, genelge ve benzeri ad altında çıkarılan mevzuatı bilgi için Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler.

             Yürürlük kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 59 – (1) 1/2/1991 tarihli ve 20773 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Müfettişlik Yeterlik Sınavı Yönetmeliği ile 21/5/1991 tarihli ve 20877 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

          MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.