TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2014/ (Tesislerde nesli tehlikede olan hayvanların şov amaçlı kullanılması)

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 71490862-324-74937                                                                                                 16.04.2014

Konu : Tesislerde nesli tehlikede olan hayvanların

             şov amaçlı Kullanılması                      

                                                            

GENELGE

2014  /

Ülkemiz genelinde turizm potansiyeline sahip olan alanların tespit edilmesi, planlı bir şekilde ülke turizmine kazandırılması ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine ilişkin çalışmalar, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu doğrultusunda ve 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çalışması kapsamında Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Başta konaklama imkanı sunan tesisler olmak üzere Bakanlığımızdan belgeli veya belgesiz bütün tesislerin nitelik ve nicelik olarak sahip olduğu özellikler, müşteri memnuniyeti ile birlikte hem turist sayıları, hem de elde edilen gelir açısından ülkemiz turizminin dünya turizmi içerisindeki yerini belirleme konusunda doğrudan etkiye sahiptir. Son dönemlerde, gerek Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen tesis denetimleri ve gerekse Bakanlığımıza iletilen şikayetlerde tesislerde şov amaçlı hayvan barındırıldığı ve kullanıldığı hususları dile getirilmekte, şikayetlerde bu tür faaliyetlerin hayvan haklarına aykırılık oluşturduğu belirtilmekte, konuya Bakanlığımızca müdahale edilmesi ve sonrasında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 20.06.1996 tarih ve 22672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 4.madde (h) bendinde "hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır" hükmü belirtilmekte, yine yürürlükte olan mevzuat bu tür hayvanların ticaretini de izne bağlamaktadır.

Bu kapsamda, iliniz sınırları içerisindeki Bakanlığımızdan belgeli veya belgesiz tesislerde yabani hayvanların ticaret, barındırma ve kullanılmasında; hayvan haklarının korunması, suç nitelikli ithamlara maruz kalınmaması ve ülkemiz turizminin zarar görmemesi bağlamında gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması, cezai işlem uygulanması dahil olmak üzere mevzuata uygunluğun sağlanması, Bakanlığımızdan belgeli tesislere ilişkin yapılan işlemlerin ayrıca Bakanlığımıza da bildirilmesi hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle arz/rica ederim.

Özgür ÖZASLAN

        Bakan a.

       Müsteşar