TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Alımları konulu Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğünün 07/03/2011 tarih ve 2792 sayılı yazısı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.04
Konu : Kamu Alımları

                    07.03.11* 2792

3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta yapılan hükümetler arası konferans ile Türkiye resmen Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine başlamış olup, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki müzakere başlıklarından birisi de 5 No'lu "Kamu Alımları" faslıdır.

5 No'lu "Kamu Alımları" faslının açılış kriterlerine ilişkin 7 Kasım 2005 ve 28 Kasım 2005 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda söz konusu fasla ilişkin belirlenen açılış kriterlerinden birincisi Türkiye'nin AB müktesebatına uyum sürecini ve bu fasılda yapılacak müzakere sürecini kolaylaştırmak üzere, kamu alımlarına ilişkin her alanda tutarlı bir politika izlenmesini temin edecek ve uygulamayı yönlendirecek bir kurumu görevlendirmesidir.

Bilindiği üzere ülkemizde klasik kamu alımlarıyla ilgili temel yasal düzenleme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunudur. Ayrıca, kamu-özel sektör işbirlikleri ve imtiyazlarla ilgili alanlarda da yetki ve görevler farklı mevzuatla düzenlenmiş ve birçok kamu kurumu söz konusu alanlarda yetkilendirilmiştir. Bununla birlikte, AB kamu alımları sisteminde önemli bir yere sahip olan ulaştırma, su, enerji ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alımlarını düzenlemeye yönelik ayrı bir mevzuat bulunmamaktadır.

Bu çerçevede ülkemiz ekonomisinde önemli ölçüde ekonomik paya sahip olan kamu alımlarına ilişkin görev ve yetkilerin farklı mevzuatla düzenlenmesi ve çok sayıda kurumu ilgilendiriyor olması nedeniyle mevzuat uyumu ve sorumlu kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun teminini sağlamak ve AB müktesebatına uyum sürecinde açılış kriteri olarak belirlenen kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu temin etmekle görevli bir kurumun belirlenmesine yönelik bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bu amaçla, 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 25'inci maddesi ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde değişikliğe gidilmiş ve Maliye Bakanlığı, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmiştir.

Maliye Bakanlığının söz konusu görevi, AB'ye tam üyelik gerçekleştikten sonra da devam edecektir. 
            Bu itibarla;

1)                 Ülkemizin kamu alımlarına ilişkin temel politikalarının oluşturulmasına, bu kapsamda ilgili kurumlarca yapılacak yasal ve ikincil nitelikteki düzenlemelere ilişkin tasarıların hazırlanmasına ve Başbakanlığa sevk edilmesine yönelik çalışmaların Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde yürütülmesi,

2)                  İlgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan diğer yasal ve ikincil nitelikteki düzenlemelerin kamu alımlarına ilişkin hükümlerinin Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sevk edilmesi,

3)                  Kamu alımları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen eğitim, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay gibi faaliyetlere ilişkin etkinliklerin program ve içeriği ile söz konusu etkinliklere katılımın sağlanması hususunda ilgili kurumların Maliye Bakanlığını bilgilendirmesi,

4)                  Koordinasyonun bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesi ve eşgüdümün gerektiği gibi sağlanması amacıyla, kamu alımları alanında kamunun genelini ilgilendiren her türlü çalışmanın Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde yürütülmesi,

konularında tüm kurum ve kuruluşlarımızın azami hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.