TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yaş Sınırları ve Sinema Salonlarının Denetlenmesi Hakkında Genelge


06.01.2022 tarihli ve 1930841 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.16.0.THS.0.10.04.00/6918

Konu : Yaş Sınırları ve Sinema Salonlarının Denetlenmesi Hk.
                                                                                                                                13 Ocak 2009

GENELGE

"Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;

1- )İşaret ve ibareleri denetlemek üzere bu Genelgenin tebliğini müteakip 10 işgünü içerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelinden oluşan en az dört kişilik bir komisyon kurulması,

2- )İşaret ve ibareleri denetlemek üzere kurulan bu komisyonun sinema salonu ve gösterim yapılan diğer mekanlarda yapacağı denetimlerde,

a)   Sinema salonlarına alınan izleyici kitlesinin, o anda gösterimi yapılan film için belirlenmiş olan yaş sınırı aralığına uygun olup olmadığını,

b)   Sinema filmlerinin gösterimi öncesinde veya film arasında seyirciye sunulan diğer film fragmanlarının o anda gösterimi yapılan film için belirlenmiş olan içerik gösteren işaret ve ibareler ile yaş sınırına uygun olup olmadığını,

c)   Değerlendirme ve sınıflandırma kurullarınca belirlenen işaret ve ibarelerin, filme ilişkin tüm afiş, broşür ve diğer tanıtıcı malzeme ile jenerikte kullanılıp kullanılmadığı; ayrıca, gösterim veya tanıtım yapılan tüm mekânlarda rahatça görülebilecek şekilde bulundurulup bulundurulmadığına

d)   Film için belirlenen işaret ve ibarelerin, filme ait afişlerin alt ortasına gelmek üzere en az 7 cm2 olacak şekilde ve filmin jeneriğinden sonra 5 saniye süreyle görülecek şekilde kullanılıp kullanılmadığını, gözetmesi

3-)İşaret ve ibareleri denetlemek üzere kurulan komisyonun her türlü taşıyıcı materyalin satışının yapıldığı mekanlarda yapacağı denetimlerde, satılan fiziki nüshaların, değerlendirme ve sınıflandırma sonucu belirlenen işaret ve ibareleri taşıyıp taşımadığının kontrolünü yapması,

4-)YapıIan denetimlerde, 5224 sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun" un 13. Maddesi ve Yönetmeliğin 17. Maddesi çerçevesinde mevzuata aykırılığın tespiti halinde muhatabın da imzasının alınması suretiyle yerinde tutanak düzenlenmesi ve ilgili maddelerde belirtilen ihlaller ve müeyyideler dikkate alınarak, idari para cezası vermek veya gerekli yaptırımları uygulamak üzere tutanağın mahalli mülki idare amirine sevk edilmesi,

5-) Komisyonun faaliyetlerine ilişkin yazı ve hesap işleri ile evrak hizmetlerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülmesi ve denetime ilişkin iş ve işlemleri kapsayan üç aylık faaliyet raporu tanzim edilerek Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

6-) Gerekli görüldüğü takdirde; Komisyonun İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde kurulmuş olan bandrol denetim komisyonları ve kurulacak olan sertifika denetim komisyonları ile ortak olarak faaliyette bulunabilmesi,

7-) Komisyonun çalışma koşullarına ve denetim fonksiyonuna ilişkin giderlerin Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nce karşılanması,

8-) 18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olan işbu Genelge ile 14 Mart 2008 tarih ve 46311 sayılı dağıtımlı yazı iptal edilmiş olup, denetime ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde bu Genelge hükümlerinin uygulanması,

        hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

                                                                                                                        Ertuğrul GÜNAY
                                                                                                                   Kültür ve Turizm Bakanı