TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Personel Görevlendirmesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi No: 2010/1

Başbakanlıktan:

          Konu :  Personel Görevlendirmesi

GENELGE

2010/1

        5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12’nci maddesi ile buna dayalı olarak 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” çerçevesinde kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları kişiler 15/1/2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacak ve sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi giderleri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

       
       Bu işlemler sonucunda, daha önce kamu kurum ve kuruluşlarının fatura ve reçete kontrol birimleri tarafından gerçekleştirilen kontrol işlemleri de bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecektir.


        Ancak, bu devir işlemi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunda ortaya çıkacak personel ihtiyacının kalıcı bir şekilde karşılanmasına kadar geçecek süreçte, kamu kurum ve kuruluşlarında fatura ve reçete kontrol birimlerinde görev yapan tecrübeli personelden ihtiyaç duyulanların aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunda görevlendirilmesi gerekli görülmüştür.

       
     Bu amaçla, Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ’in 3’üncü maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarınca, 15/1/2010 tarihinden önce fatura ve reçete kontrol işlerinde görev yapan personele ait bilgiler ekteki (Ek-1) Forma kaydedilerek 31/1/2010 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek, Kurumca hizmetine ihtiyaç duyulan personele ilişkin talep yazısının görevlendirmeyi yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren, en geç otuz gün içinde ilgili kurum tarafından görevlendirme işlemi yapılacak ve ilgililerin ayrılışı sağlanacaktır.

      
    Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                 Başbakan

 

Ek-1

KURUMU  :

TEŞKİLAT:

Sıra No

Kurum

Sicil

Numarası

Adı

Soyadı

Unvanı

Doğum

Tarihi/Kıdem Yılı

Birimi