TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müzayede ve Ekspertiz İşlerinde Uygulancak Esaslar

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(21/12/1990 tarih ve 8748 sayılı Genel Müdürlük Yazısı)

1- Müzayede yapacak gerçek ve tüzel kişiler müzayede tarihinden en az 10 gün önce ilgili Müze Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile müracaat ederler.

2- Gerçek ve tüzel kişiler, dilekçelerinde müzayede tarihini ve yerini belirterek, satışa sunacağı eşyaların listesini eklerler.

3- Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmalar:ı. Hakkında Yönetmelik’in 70maddesi doğrultusunda Müze Müdürlüğünce kurulan Değerlendirme Komisyonu müzayedeye çıkacak kültür varlıklarını inceler.

4- Kültür Varlıklarının Değerlendirme Komisyonu' nca.incelenmesi mesai saatleri içinde Müze'da yapılır. Ancak eserlerin Müzeye getirilmesi mümkün olmuyor ise, Değerlendirme Komisyonu, eserleri yerinde inceler. Bu taktirde, ekspertiz ücretine yol ve oturum giderleri eklenir. Yol ve oturum giderlerinin hesaplanmasında Birinci Derece Devlet Memuru Harcırahı. esas alınır.

5- Yol ve oturum giderleri ile ekspertiz ücretlerinin hak sahiplerine ödenmesi için Müze Müdürlüğü Devlet Banka1arının birinde hesap açtırır. Gerçek ve . tüzel kişiler, bu ücretleri ilgili bankaya yatırır ve dekontunu Müze Müdürlüğü'ne tesl1m eder. Dekont, Müze Müdürlüğü'nce dosyasında muhafaza edilir. Müze Müdürlüğü' nce hak sahiplerine bankaya yatırılan bu paradan ödeme yapılır. Komisyon üyeleri hiçbir şekilde gerçek ve tüzel kişilerden elden para alamazlar.'

6- Komisyonca tasnif ve tescil dışı bırakılarak korunması. gerekli olmadığına karar verilen kültür ve tabiat varlıkları için varlığın özelliklerini belirtir belge düzenlenir. Bu belgelerin bir örneği Müzedeki dosyasında saklanır.

7- Komisyonca 2863 sayılı Kanun'un 23. maddesi kapsamında görülen Müzelik değerde kültür varlıklarının Müzeye kazandırılmasına ça1işılır. Müzeye kazandıralamayan eserler, yurtdışına çı.karılamaz şerhi konularak eserin tanımı ve sahibinin kimliğini belirtir bir belge ile sahiplerine iade edilir. Bu tür eserler koleksiyonerler tarafından satın alınarak, koleksiyonlarına dahil edilebilir.
Belgenin bir örneği Müzedeki dosyasında saklanır.

8- Müzayede Muze Müdürlüğü'nce görevlendirilen en az bir uzmanca izlenir. Uzmanların yol ve oturum giderleri 4.maddede belirtilen şekilde karşılanır.

9- Müzayede ve diğer ekspertiz işlemlerinde hakedenlere ödenecek, mahalli Sanayi ve Ticaret Odası'ndan alınacak raiçlere göre belirlenir ve hakeden Müze uzmanlarına ödenir.

10- Yurtdışına çıkaracakları eşyalar için gerçek ve tüzel kişiler, eşyaları ambalajlamadan önce Değerlendirme Komisyonu'na göstermek zorundadır. Eşyalar Müze uzmanlarının gözetiminde ambalajlanır ve Müze Mühürü ile mühürlenir.

11- Ambalajlama ve mühürleme işlemleri bittikten sonra, yurtdışına çıkabileceğine ilişkin yazı, 6.maddedeki belgelerle birlikte ilgililere elden verilir.