TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Başbakanlık Genelgesi 2007/1

(06/01/2007 tarih ve 26395 Sayılı Resmi Gazete)
 

Başbakanlıktan:

             Konu:     Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması.

GENELGE

2007/1

             3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesi çerçevesinde, ihtiyaç duyulan konularda Başbakanlık Genelgeleri yayımlanmaktadır.

             Mezkûr Kanunun 2’nci maddesinin (d) bendinde "Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak." Başbakanlığın görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca mevcut mevzuatta basitleştirme ve sadeleştirme yapılmasının yanı sıra kırtasiyeciliğe yol açan düzenleyici işlemlerin yürürlükten kaldırılması ve kullanıcıların kolay erişiminin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

             Bu görevden hareketle; bu güne kadar yayımlanmış bulunan Başbakanlık Genelgelerinin, günümüzün teknolojik imkanlarından da yararlanılarak kayıt altına alınması, her birinin güncelliğinin belirlenmesi, yürürlükte bulunanların toplu halde sunumunun sağlanması, uygulama alanı kalmayanların yürürlükten kaldırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda;

             1. Sadece belli bir tarihe veya döneme mahsus olarak yayımlanması nedeniyle artık uygulama alanı kalmayan,

             2. Güncelliğini yitirdiği veya yayımlanma amacı gerçekleştiği halde yürürlükten kaldırma işlemi yapılmayan,

             3. Aynı konuda daha sonra başka bir genelge veya farklı bir mevzuatla düzenleme yapıldığı halde yürürlükten kaldırma işlemi yapılmayan, ek (I) No.lu listede kayıtlı toplam (1085) adet genelge ve genelge mahiyetindeki dağıtımlı yazının yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

             Ayrıca; Başbakanlığa yapılan başvurulardan, bu güne kadar yayımlanmış bulunan genelge ve genelge mahiyetindeki dağıtımlı yazıların yürürlük durumları hakkında tereddütler yaşandığı anlaşıldığından daha önce yürürlükten kaldırılmış olan genelgeler ile bunları kaldıran mevzuata ilişkin bilgiler ek (II) No.lu listede gösterilmektedir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan

 

                                                                                                                                

(ekleri için tıklayınız)