TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri Çalışma Yönergesi

Bakanlık Makamının 07/06/2021 tarih, 1420873 sayılı Oluru ile yürürlüğe giren Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri Çalışma Yönergesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Müsteşarlık Makamının 11/12/2015 tarih, 233069 sayılı Oluru ile yürülüğe girmiştir .

Bölüm 1

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (b) bendi doğrultusunda kurulan Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinin gerçekleştirecekleri çalışmalarda uyacakları usul ve esaslar ile görev alanlarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinin gerçekleştirecekleri tüm çalışmaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge Kanunun 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b)      DÖSİMM: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

c)      Genel Müdür: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürünü,

d)     Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

e)      Koruma Kurulu: Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu,

f)       Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü: 4848 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca kurulan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı Müdürlüğü,

g)      Taşınmaz Kültür Varlıkları: 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6 ncı maddesinde tanımlanan kültür varlıklarını,

ifade eder.

Bölüm 2

Görev Alanları ve Görevleri

Görev Alanları

MADDE 5 – (1) Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri görev alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a)      Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Adana, Hatay, İçel, Osmaniye (4 il)

b)      Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Eskişehir (12 il)

c)      Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Antalya, Burdur, Isparta (3 il)

ç)  Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Bursa, Bilecik, Balıkesir, Yalova (4 il)

d)     Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Bingöl, Batman, Şırnak, Tunceli (8 il)

e)      Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Edirne (1 il)

f)       Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Artvin, Bayburt, Iğdır (7 il)

g)      Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman (5 il)

ğ)   İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: İstanbul,

      Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya (6 il)

h)      İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: İzmir, Manisa,

      Uşak, Denizli, Aydın (5 il)

ı)   Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Kayseri,

     Kırşehir, Nevşehir, Niğde (4 il)

i)   Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Konya,

     Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman (4 il)

j)   Kütahya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Kütahya (1 il)

k)      Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Muğla (1 il)

l)        Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Samsun, Sinop, Ordu (3 il)

m)    Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Sivas, Yozgat, Tokat, Malatya (4 il)

n)      Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane (4 il)

o)      Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün görev alanına giren iller: Bitlis, Muş, Hakkari, Van, Ağrı (5 il)

(2) İllerdeki iş yoğunluğu ve Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerindeki personel durumu dikkate alınarak Genel Müdürlük Makamı Oluru ile görev alanlarına ilişkin kısmen veya tamamen, geçici veya kalıcı değişiklik yapılabilir.

Görevleri

MADDE 6 (1) Genel Müdürlük görev alanları çerçevesinde, müze yapıları ve tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik, Bakanlıkça uygun görülen veya onaylanmış yatırım programında yer alan veya DÖSİMM vb. kaynaklar kullanılarak yapılacak işlerin, 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde veya 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan bakım, onarım, inşaat, rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme, sokak sağlıklaştırma, nakil, muhafaza ve değerlendirme işlerine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerini (proje hazırlama, yaklaşık maliyet hazırlama, ihale işlemleri, yapı denetim hizmetleri, geçici ve kesin kabul işlemleri vb.) yapmak ve yaptırmak.

            (2) Gerekli görmesi ve asli görevlerini aksatmaması kaydıyla, yol ve oturum giderleri ilgili idarelerce karşılanmak üzere diğer kurumlarca yapılacak işlerin ihaleleri ile hazırlık, uygulama, inceleme, gerçekleştirme, yürütme, yapı denetim vb. konularda teknik destek vermek,

            (3) Görev alanına giren illerde bulunan taşınmazların restorasyonlarına yönelik bilgi ve belgeleri (talep yazısı, mülkiyet durum belgeleri – tapu senedi, tahsis yazısı, 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli kültür varlığı olduğuna dair Koruma Kurulu kararı, restorasyon projesinin uygun bulunduğuna dair Koruma Kurulu Kararı, güncel/renkli fotoğraf albümü vb.) ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak bir sonraki yılın yatırım programında yer alması muhtemel işlerle ilgili altlıkları oluşturmak ve her yılın Temmuz ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletmek,

            (4) Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeleri düzenli olarak Genel Müdürlüğe sunmak,

            (5) 2863 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonuna ilişkin yapılan yardım ve bu taşınmazlara sağlanan kredilerle ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda koordineli olarak yürütmek,

            (6) 14.07.2004 tarih ve 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında kültür yatırımlarının ve girişimlerinin desteklenmesi ve kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi ile ilgili çalışmalara teknik destek vermek,

            (7) 2863 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Bakanlıkça ödeneği katkı payından karşılanacak işlerin Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerini yürütmek,

            (8) 4848 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde tanımlanan görevler çerçevesinde Bakanlık ve Genel Müdürlükçe verilen emirler doğrultusunda diğer görevleri gerçekleştirmek.

Bölüm 3

Görev, Yetki ve Sorumluklar

Müdürlüklerin Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 7 – (1) Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri; Genel Müdürlük, Müze Müdürlükleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışma yapabilirler. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile yapılacak yazışmalar Valilik kanalı ile gerçekleştirilir.

(2) Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlık Merkez Teşkilatı ile yazışmalar Genel Müdürlük kanalı ile yapılır.

(3) Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri, görev alanları çerçevesinde yetki ve sorumlulukları açısından yalnızca Genel Müdürlüğe bağlıdır.

Rölöve ve Anıtlar Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Müdürlüğün genel çalışma düzenini, çalışmalarda verim ve koordinasyonu, bu Yönergenin 5 inci maddesindeki görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili hizmetleri sağlar. Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla bu Yönergenin 4 üncü maddesinde yazılı görev alanlarındaki hizmetleri mahallinde izler. Görevlerinden dolayı Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

(2) Görev alanları içine giren hizmetlerle ilgili harcamalara ilişkin idari ve mali işleri yürütür, mahsup ve tahakkuklara ilişkin Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde Harcama Yetkilisi ve/veya Gerçekleştirme Görevlisi görevini yapar.

Rölöve ve Anıtlar Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur. Müdürün verdiği yetki çerçevesinde görev yapar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekalet eder. Görevlerinden dolayı Müdüre ve üst amire karşı sorumludur.

Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne Bağlı Birimler

MADDE 10 – (1) Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, iş ve personel durumuna göre aşağıda belirtilen birimleri kurabilir:

a)      Planlama – Proje Birimi

b)      İnşaat, Onarım ve Restorasyon Birimi

c)      İnceleme ve Kesin Hesap Birimi

ç)   İdari ve Mali İşler Birimi

d)  İhtiyaç duyulan diğer birimler

(2) Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne bağlı birim ve personeller bu Yönerge doğrultusunda Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

Bölüm 4

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 11 – (1) Bakanlık Makamının 08.08.2005 tarih ve 115203 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinin Çalışmaları Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönergeyi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü yürütür.