TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müze ve Örenyerlerinde Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Yapılacak Bağışlara İlişkin Yönerge

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) 


Bakanlık Makamının 10.01.2022 tarihli ve E.2030550 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müze ve Örenyerlerinde Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Yapılacak Bağışlara İlişkin Yönergenin 10 uncu maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.


(Bakanlık Makamının 20/07 / 1988 tarih ve 461 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir)


AMAÇ
Madde 1-
Bu yönergenin amacı, Bakanlığımız Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler ve örenyerlerine gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak her türlü bağışın yapılma esasları ile bağışı yapanların hak ve menfaatlerini belirlemektir.

KAPSAM
Madde; 2 -
Bu yönerge; bağışlarla ilgili konularda başvuru şeklini, uyulacak hususları, hak ve menfaatleri kapsar.

Kısaltmalar:
Madde 3 –
Bu yönergede geçen;

“Bakanlık”. Kültür ve Turizm Bakanlığını
“Genel Müdürlük” Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünü
“Müze ve Örenyerleri”, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüııe bağlı müze, ve örenyerlerini,
“Tüzel Kişiler”, Dernekler, Vakıflar, Şirketler ve Bankaları ifade eder

Başvuru Şekli :

Madde 4 -
Gerçek ve Tüzel kişiler ilgili müze müdürlüğüne yapılacak bağışların yerini , mülkiyetini varsa projesi ile mahiyetini zamanını ve isteklerini belirtmek suretiyle bir dilekçe ile başvururlar.

Bağışların kabulü Müze Müdürlüğünün yetkisindedir.

Değeri ne olursa olsun Eski eser bağışları ilgili Müze Müdürlüğünce değerlendirilir.

Yapılabilecek Bağışlar :

Madde 5-.
Müze ve örenyerlerine; yapılabilecek bağışlar şunlardır:

a) Müzelere projesine; uygun vitrin yapımları.

b) Müze ve örenyerlerinin çevre düzenlemeleri,

c) İhtiyaç duyulan onarımlar,

d) Müzelerin demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması,

e) Müzelere alarm, kapalı devre TV sistemi kuruliması, yangın cihazlarının sağ lannıası,

f) Müze depolarının ve teşhir salonlarının klima, nem ölçme aleti gibi cihazlarla teçhiz edilmesi,

g) Müze ve örenyerlerini tanıtıcı fılm, video, multivizyon yapımları, tanıtıcı her türlü yayın yapılması,

h) Müze ve örenyerlerine tanıtım amaçlı sesli cihazların temini,

i) Müze içi, vitrin içi; müze dışı ve örenyerlerindeki tanıtım etiketlerinin, panoların, işaret levhalarının yapılması,

j) Müzelere her türlü eser bağışı,

k) Bakanlık denetiminde yapılan Türk kazı ve araştırmalarına her türlü bağışın yapılması,

Madde 6 – 5 inci maddede belirtilen bağışlardan projeye ihtiyaç duyulanların projelerinin Bakanlıkça onaylanması ve Bakanlık denetiminde yapılması gereklidir.

Projeye bağlı olarak yapılacak bağışlar için gerçek ve tüzel kişi ile Müze Müdürlüğü arasında bir protokol yapılır.

Hak ve Menfaatler :

Madde 7 -
5 inci maddede belirtilen bağışları yapan gerçek ve tüzel kişilerin isim, ünvan ve amblemleri yapılan bağışın uygun bir yerine konur. Yayınlarda reklamlarını da koyabilirler.

Bağış miktarı 5.000.000 TL’ndan fazla olduğu takdirde, isim, ünvan ve amblemler müzenin giriş bölümünde uygun bir yere prinç bir etiket üzerine ayrıca belirtilir.

Yukarıdaki hususlar dışında meydana gelebilecek durumlar gerçek ve tüzel kişi ile Müze Müdürlüğü arasında çözümlenir.

Madde 8 -
Müze ve ören yerine yapılan bağışlar, bağış tarihinden itibaren devlet malı niteliğini kazandığından, her türlü tasarruf hakkı ilgili Müze Müdürlüğüne aittir. Gerçek ve tüzel kişiler veya varisleri ileride yapılan bağışı geri isteme hakkına sahip değildirler.

Madde 9 - Yapılan bağışlar usulüne uygun olarak Müze demirbaş defterine, Kültür varlığı ise envanter defterine kaydedilir. Demirbaş veya envanter numaraları ilgilisine bir yazı ile bildirilir.

(Bakanlık Makamının 16/01/1989 tarih ve 259 sayılı Olurlarıyla aşağıdaki madde eklenmiştir)

Madde 10-10.000.000.-TL’den fazla bağış yapan gerçek kişilere Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün teklifi Bakanlık Makamının Onayı ile;

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Müze Müdürü, Müze Müdür Yardımcısı, Müze Araştırmacısı, Arkeolog unvanına sahip olup da emekli olan müzecilere,

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Müze ve örenyerlerine serbest giriş kartı verilir.