TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:14))

GİRİŞ

Genel Bütçeli Daire ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği gereğince, denetim elemanlarının yolluk ve diğer giderlerinin ödenmesine ilişkin olarak tahakkuk daireleri ve saymanlıklarca yapılacak işlemler ile uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.


I- DENETİM ELEMANLARINA YAPILACAK ÖDEMELER


Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin merkez kadrolarında bulunan denetim elemanları (Müfettiş, hesap uzmanı ve bunların yardımcıları ile kontrolör ve stajyer kontrolörler, İçişleri Bakanlığı dernek denetçileri ve dernek denetçi yardımcıları) ile bölge düzeyinde görev yapan denetim elemanlarının yolluk ve diğer giderleri, say2000i sisteminde bu amaçla oluşturulan veri tabanından sorgulama yapılmak suretiyle aşağıdaki esaslara göre ödenecektir.

A- DENETİM ELEMANLARINCA DÜZENLENECEK BELGELER VE
YAPILACAK İŞLEMLER


1- Denetim elemanına yolluk ve diğer giderler karşılığı vezneden veya çek düzenlemek suretiyle doğrudan yapılacak ödemeler için, denetim elemanlarınca iki nüsha Ek-1 form düzenlenerek bir nüshası saymanlığa verilecektir.

2- Yolluk ve diğer giderler karşılığı ödemelerin denetim elemanları tarafından maaşlarının ödendiği banka hesaplarına aktarılmasının istenmesi halinde;

a) Merkezde, grup başkanlıklarının bulunduğu yerlerde veya bölge merkezlerinde denetim elemanlarınca iki nüsha düzenlenen Ek-1 formun bir nüshası, başkanlıklarca onaylanarak ilgili saymanlıklara gönderilecektir.

b) Taşrada ise denetim elemanlarınca iki nüsha Ek-1 form düzenlenerek bir nüshası saymanlığa verilecektir.

3- Talep edilecek tutar, görev süresiyle sınırlı olmak ve içinde bulunulan ayın kalan gün sayısını geçmemek üzere, en fazla bir aylık süre için hesaplanacak gündelik tutarı ile yapılması muhtemel yol, konaklama ve PTT masrafları gibi diğer zorunlu giderler toplamını aşmayacaktır.

4- Ek-1 formun bir nüshası denetim elemanı tarafından muhafaza edilecektir. Bu nüsha, hakediş belgeleri ile birlikte en geç ertesi ayın ilk haftasında bağlı bulundukları merkez tahakkuk dairesine ulaştırılacak, varsa bu döneme ilişkin avans artığı aynı süre içerisinde nakden iade edilecektir.
5- Denetim elemanları, her mali yıl sonunda ve görevden ayrılma hallerinde, saymanlıklardan aldıkları ve iade ettikleri tutarın dökümünü gösteren Ek-2 listeyi düzenleyecek ve son hakedişle birlikte saymanlığa gönderilmek üzere bağlı oldukları birimlerine teslim edeceklerdir.

B- SAYMANLIKLARCA YAPILACAK İŞLEMLER


1- Talep edilen tutar;

a) Denetim elemanının kurum kimliğini ibraz ederek Ek formu saymanlığa vermesi üzerine, say2000i sistemi veri tabanından sorgulama yapılarak vezneden veya çek düzenlemek ya da maaşlarının ödendiği banka hesaplarına aktarılmak suretiyle bankadan,

b) Başkanlıklarca onaylanarak gönderilen Ek-1 formların saymanlığa gelmesi üzerine, say2000i sistemi veri tabanından sorgulama yapılarak aynı gün ilgililerin hesaplarına aktarılmak suretiyle bankadan,

ödenecektir.

2- Herhangi bir nedenle say2000i sisteminde sorgulama yapılamadığı durumlarda ödemeler, denetim elemanının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı olduğu saymanlıktan faks veya telefonla teyit alındıktan sonra yapılacaktır.

3- Yapılan ödemeler Saymanlık İşlem Fişinde (SİF);

a) Denetim elemanlarının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı olduğu saymanlıklarca 171- Personel Avansları Hesabına borç, ilgisine göre 100- Kasa Hesabı veya 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilecektir. Ek-1 form, SİF’in Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanacaktır.

b) Diğer saymanlıklarca 166- Saymanlıklar Arası İşlemler Hesabına borç, ilgisine göre 100- Kasa Hesabına veya 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilecek ve Ek-1 form, SİF’in Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanacaktır.

4- Başka saymanlıklarca yapılan ödemelerde adına işlem yapılan saymanlıkça; işlemi başlatan saymanlık tarafından düzenlenen Saymanlık İşlem Fişinin say2000i sisteminden bir dökümü alınıp onaylandıktan sonra, tutarı, düzenlenecek saymanlık işlem fişi ile 171- Personel Avansları Hesabına borç, 366- Saymanlıklar Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilecek ve onaylı döküm SİF’in Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanacaktır.

5- Avans artıklarından;

a) Denetim elemanının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı olduğu saymanlık veznesine veya banka hesabına iade edilen tutar, ilgisine göre 100- Kasa Hesabı veya 102- Banka Hesabına borç, 171- Personel Avansları Hesabına alacak kaydedilecektir.

b) Diğer saymanlık veznesine yapılan iade tutarı, 100- Kasa Hesabına borç, 366- Saymanlıklar Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilecektir.

c) Başka saymanlık veznelerine yapılan iadelerde adına işlem yapılan saymanlıkça; işlemi başlatan saymanlık tarafından düzenlenen Saymanlık İşlem Fişinin say2000i sisteminden bir dökümü alınıp onaylandıktan sonra, tutarı, düzenlenecek Saymanlık İşlem Fişi ile 166- Saymanlıklar Arası İşlemler Hesabına borç, 171- Personel Avansları Hesabına alacak kaydedilecek ve onaylı döküm SİF’in Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanacaktır.

6- Tahakkuk birimlerinden gelen mahsup belgeleri tutarı, denetim elemanının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı olduğu saymanlıkça bütçe giderleri hesabına borç kaydedilmek ve varsa artığı nakden tahsil edilmek suretiyle her bir denetim elemanının avans hesabı kapatılacaktır.

Denetim elemanının görevinden ayrılması durumunda veya mali yıl sonlarında düzenlenerek gönderilen Ek-2 liste saymanlık kayıtlarıyla karşılaştırılarak, varsa farklılıkların giderilmesi ve son hakedişinin mahsubu sırasında hesabının kapatılması sağlanacaktır.

7- İlk defa denetim elemanlığı görevine atananlar veya denetim elemanlığı görevinden ayrılanlarla ilgili olarak tahakkuk dairelerince ilgili merkez saymanlığı veya bölge merkezindeki il muhasebe müdürlüklerine gönderilen bilgilerin veri girişi aynı gün yapılacaktır.

C- TAHAKKUK DAİRELERİ VE BÜTÇE DAİRESİ
BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER


1- Tahakkuk dairelerince;

a) İlk defa denetim elemanlığı görevine atanan denetim elemanları hemen, denetim elemanlığı görevinden ayrılanlar ise ayrılış tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde, özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı olduğu ilgili merkez saymanlığına veya bölge merkezindeki il muhasebe müdürlüklerine bildirilecektir.

b) İlk defa denetim elemanlığı görevine atananlar için düzenlenecek Ek-3 form, atama onayının bir örneği ile birlikte, atamanın yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde Bakanlığımıza da gönderilecektir.

c) Denetim elemanlarından gelen hakediş belgeleri,

- Merkezde, ilgili olduğu ayı takip eden aybaşından itibaren yirminci güne kadar tahakkuka bağlanarak bütçe dairesi başkanlığına,

- Bölge merkezlerinde ise tahakkuka bağlanarak, en geç ilgili olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar bölge merkezindeki il muhasebe müdürlüklerine,

verilecek ve denetim elemanlarının üzerinde kalan artıkların süresi içinde yatırılması sağlanacaktır.

2- Bütçe dairesi başkanlıkları, tahakkuk dairelerince gönderilen mahsup belgelerini en geç o ayın sonuna kadar ilgili merkez saymanlığına vermek suretiyle mahsup işleminin yapılmasını sağlayacaklardır.
3- Mali yılın son ayına ait hakediş belgelerinin Ocak ayının onuncu gününe kadar saymanlığa ulaştırılması sağlanacaktır. Bu nedenle tahakkuk daireleri ve bütçe dairesi başkanlıkları gerekli tedbirleri alacaklardır.


II- YÜRÜRLÜK

14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

EK-1

YOLLUK VE DİĞER GİDERLER KARŞILIĞI ÖDENECEK PARALARA

İLİŞKİN TALEP FORMU

Adı – Soyadı

 

Görev Unvanı

 

Personel No[1]

 

Dairesi Adı

 

Birimi Adı

 

Saymanlığın Adı[2]

 

Banka Hesap no.

...............Bankası...............Şubesi

 

 

 

YOLLUK VE DİĞER GİDERLER KARŞILIĞI TALEP EDİLEN TUTAR

Yevmiye tutarı (1 günlük yevmiye miktarı x gün sayısı)

 

Muhtemel yol, konaklama ve diğer masraflar karşılığı

 

T a l e p   E d i l e n   T o p l a m   T u t a r

 

Ödemenin Yapılacağı Saymanlık[3]

 

   

 

Yolluk ve diğer giderler karşılığı olarak toplam ...................................... TL.nın

 banka hesabıma aktarılması

hususunda gereğini arz /rica ederim. ....../...../200...

       tarafıma ödenmesi

                                                                                                                                            

Denetim Elemanı

                                                                                                   Adı-Soyadı

         İmza   

              

“.........................................” TL.nın

İlgilinin yukarıda belirtilen maaş banka hesabına aktarılması uygundur.[4]

.../.../200...

...Kurul/Birim/Grup Başkan veya Yardımcısı

Adı-Soyadı

İmza

 


 

EK-2

 

DENETİM ELEMANLARINCA ALINAN VE İADE EDİLEN

PARALARA AİT LİSTE

 

Adı – Soyadı

 

Görev Unvanı

 

Personel No*

 

Alınan ve İade Edilen Paraların Dönemi

 

 

ALINAN PARALAR

İADE EDİLEN PARALAR

Saymanlık

Tarihi

Tutarı

Saymanlık

Tarihi

Alındı No

Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

TOPLAM

 

 

 

             Alınan ve iade edilen paralara ait yukarıdaki bilgilerin doğruluğu onaylanır.

                                                                                          Denetim Elemanının  İmzası

 

* Denetim elemanının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı bulunduğu saymanlıkça say2000i sisteminden alınan personel numarası yazılacaktır.

EK-3

 
DENETİM ELEMANLARINA MAHSUS BİLDİRİM

 

Adı - Soyadı

 

Fotoğrafı

 

(4,5 x 6 ebadında)

 

yapıştırılacaktır

Görevi Unvanı

 

Memuriyet Sicil No

 

Personel No*

 

K/Derecesi/Kademesi

 

Ek Göstergesi

 

Denetim Elemanı Olarak Göreve Başladığı Tarih

 

 

 

 

                     Yukarıda adı soyadı ve görev unvanı belirtilen kişi denetim elemanlığı görevine atanmış olup, adı geçene ait fotoğraf ektedir.

 

         Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

... Kurulu /Birimi Başkanı veya Yardımcısı

 

Adı-Soyadı

İmza

                                                                                   

                

 

Ek-1- Bir adet (4,5 x 6) ebadında fotoğraf.

Ek-2- İlk defa atananlara ilişkin atama onayının örneği

 

 

 

* Denetim elemanının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı bulunduğu saymanlıkça say2000i sisteminden alınan personel numarası yazılacaktır.

 


 

[1] Denetim elemanının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı bulunduğu saymanlıkça say2000i sisteminden alınan personel numarası yazılacaktır.

[2]  Denetim elemanının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı olduğu saymanlığın adı ve kodu yazılacaktır.

[3]  Ödeme yapılmak üzere formun verildiği veya gönderildiği saymanlık adı yazılacaktır.

[4] Onay işlemi; söz konusu ödemelerin, denetim elemanı saymanlığa gitmeksizin (merkezde, grup başkanlıklarının bulunduğu yerlerde veya bölge merkezlerinde) maaşlarının ödendiği banka hesaplarına aktarılmasının istenmesi halinde aranacaktır.