TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği     05/01/2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanını,

b) Diğer personel: Ekli cetvelde her birim için belirtilen unvanlar dışında kalmakla birlikte Başkanlık teşkilatında çalışan bu Yönetmelik kapsamına dahil personeli,

c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan cetvelde gösterilmiştir.

En üst disiplin amiri

MADDE 6 – (1) Başkan, Başkanlıkta görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler

MADDE 7 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı yürütür.

 

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

(A) MERKEZ TEŞKİLATI

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONEL

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKANLIK

 

 

1

 

Başkan

Bakan

-

Müşavir

Başkan

-

Başkana Bağlı Diğer Personel

Başkan

-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

2

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

-

Hukuk Müşaviri, Avukat

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

Diğer Personel

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

3

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Başkan

-

Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

4

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Başkan

-

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Başkan

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

ANA HİZMET DAİRE BAŞKANLIKLARI

 

 

5

Daire Başkanı

Başkan

-

Yazma Eser Uzmanı, Yazma Eser Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü

Daire Başkanı

Başkan

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

6

Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü

Başkan

-

Diğer Personel

Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü

Başkan

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

7

İşletme Müdürü

Başkan

-

Diğer Personel

İşletme Müdürü

Başkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) TAŞRA TEŞKİLATI

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONEL

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

 

1

Bölge Müdürü

Vali

Başkan

Yazma Eser Uzmanı, Yazma Eser Uzman Yardımcısı, Avukat

Bölge Müdürü

Vali

Diğer Personel

Bölge Müdürü

Vali

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜKLERİ

 

 

2

Yazma Eser Kütüphane Müdürü

Bölge Müdürü

Vali

Yazma Eser Uzmanı , Yazma Eser Uzman Yardımcısı

Yazma Eser Kütüphane Müdürü

Bölge Müdürü

Diğer Personel

Yazma Eser Kütüphane Müdürü

Bölge Müdürü


          Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.