TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

*15.03.2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.     12/04/2012 tarih ve 28262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bakanlıkta çalışan memurların disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Ekli cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

(3) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir.

(4) Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü personeli olup, Bakanlığımız diğer birimlerinde görevlendirilenlerin disiplin amirleri bu Yönetmelik ekinde tespit olunan görev yaptıkları birimlerdeki disiplin amirleridir. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 5/11/1993 tarihli ve 21749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


           Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.