TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

*25.03.2022 tarihli ve  31789 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
     


06/03/2009 tarih ve 27161 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin ve üst disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 6 – (1) 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2009

27161

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1.

19/6/2009

27263

2.

 

 

Sayfa 1

 

Ek-1

 

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

A- MERKEZ TEŞKİLATI

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür

Bakan

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Diğer Personel

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Avukat, Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür

Genel Müdür

-

Diğer Personel

Müdür

Genel Müdür

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

(Değişik satır:RG-19/6/2009-27263)

Sayman, Ayniyat Saymanı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

(Ek satır:RG-19/6/2009-27263)

Saymanlıkta görevlipersonel

Sayman

Daire Başkanı

(Ek satır:RG-19/6/2009-27263)

Ayniyat Saymanlığında görevlipersonel

Ayniyat Saymanı

Daire Başkanı

(Ek satır:RG-19/6/2009-27263)

Uzman, Şef, Mimar, Mühendis, Tekniker ve Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Tabip, Diş Tabibi, Daire Tabibi

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Tabiplikte görevli diğer personel

Tabip

Şube Müdürü

SAVUNMA UZMANLIĞI

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü

Savunma Uzmanı

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

Diğer Personel

Savunma Uzmanı

Sivil Savunma Uzmanı

 

B- TAŞRA TEŞKİLATI

 

Opera ve Bale Müdürü

Vali

Genel Müdür

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

Vali

Hukuk Müşaviri

Opera ve Bale Müdürü

Vali

Avukat

Hukuk Müşaviri

Opera ve Bale Müdürü

Hukuk Müşavirliğinde görevli diğer personel

Avukat

Hukuk Müşaviri

Şube Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

(Değişik satır:RG-19/6/2009-27263)

Sayman, Ayniyat Saymanı

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

(Ek satır:RG-19/6/2009-27263)

Saymanlıkta görevlipersonel

Sayman

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

(Ek satır:RG-19/6/2009-27263)

Ayniyat Saymanlığında görevlipersonel

Ayniyat Saymanı

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

(Ek satır:RG-19/6/2009-27263)

Uzman, Şef, Mimar, Mühendis, Tekniker ve Diğer Personel

Şube Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Tabip, Diş Tabibi, Daire Tabibi

Şube Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Tabiplikte görevli diğer personel

Tabip

Şube Müdürü

Sivil Savunma Uzmanı

Opera ve Bale Müdürü

Vali Yardımcısı

           Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.