TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği     06/07/2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET KOROLARI VE TOPLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-1/4/2011-27892)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Ek ibare:RG-7/3/2013-28580) Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu,Devlet Klasik Türk Müziği Koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çok Sesli Müzik Koroları ile Türk Tasavvuf Müziği Toplulukları, Tarihi Türk Müziği Toplulukları, Devlet Türk Müziği Toplulukları, Devlet Modern Folk Müziği Toplulukları, Devlet Halk Dansları Toplulukları, Devlet Türk Dünyası Müzik ve Dans Toplulukları, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Toplulukları ve bu alanda kurulacak yeni koroların ve toplulukların kuruluşu, yönetimi, idari sözleşmeli personelin atanma, adaylık, sınav ve çalışma biçimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koroların kuruluşu ve yönetimi ile sanatçıların atanma, adaylık, sınav ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Güzel Sanatlar Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

d) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Koro: (Ek ibare:RG-7/3/2013-28580) Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği KorosuDevlet Klasik Türk Müziği Koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çok Sesli Müzik Koroları ile Türk Tasavvuf Müziği Toplulukları, Tarihi Türk Müziği Toplulukları, Devlet Türk Müziği Toplulukları, Devlet Modern Folk Müziği Toplulukları, Devlet Halk Dansları Toplulukları, Devlet Türk Dünyası Müzik ve Dans Toplulukları, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Toplulukları ve bu alanda kurulacak yeni koroları ve toplulukları,

e) Şef: Korolarda Koro Şefini, Topluluklarda ise Sanat Yönetmenini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İdari ve Sanatsal Yönetim

Sanat Kurulu

MADDE 5 – (1) Koronun sanatsal yönden yönetimi Sanat Kurulu tarafından sağlanır.

(2) Sanat Kurulu, aşağıda sayılan üyelerden oluşur.

a) Şef,

b) Şef Yardımcısı,

c) Müdür,

ç) Sanatçılar arasından Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile bir yıllığına görevlendirilen iki üye.

(3) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Sanat Kurulu, Şefin veya katılamadığı zamanlarda Şef Yardımcısının, her ikisinin olmadığı zamanlarda karar alınması gereken zorunlu hal ve işlemlere yönelik konularda Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Sanat kurulunun görevleri

MADDE 6 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-1/4/2011-27892)

(1) Sanat Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Koronun sanat düzeyini yükseltmek amacıyla gerekli programları hazırlamak,

b) Koronun periyodik konserlerini programlamak,

c) Koroya satın alınacak çalgı, aksesuar, giyim ve benzeri konularda hazırlanacak nihai raporu ve alınan kararları Koro Müdürüne iletmek,

ç) Stajyerlik sınavlarını yapmak,

d) Konserlere çağrılacak misafir sanatçıları belirlemek,

e) Koro sanatçılarının yetiştirilmesi amacıyla dışarıdan misafir sanatçılar çağırmak,

f) Başarı, devam ve devamsızlık gibi kriterleri de göz önüne alarak sanatçılara her yıl verilecek puanlara esas olacak değerlendirmeleri yapmak,

g) Yayın, baskı, arşivleme ve benzeri her türlü konuların gerçekleştirilmesi ve takibini sağlamak,

ğ) Konserlere katılacak yerli ya da yabancı solistleri belirlemek,

h) Konserlere katılacak yerli ya da yabancı solistlere ödenecek ücretleri tespit ederek Genel Müdürlüğe sunmak,

ı) Bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen görevleri yapmak.

Şef’in görevleri ve sorumlulukları

MADDE 7 – (Değişik:RG-1/4/2011-27892)

(1) Şef, Koronun sanatsal ve teknik işlerinden Genel Müdüre karşı sorumludur.

(2) Şef, Koronun sanatsal düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü çalışmayı, ek prova, grup çalışması yapmak, çalışma, prova, konser ve gösterilerin tam bir disiplin içinde ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamakla görevlidir.

(3) Şef, Sanat Kurulunun başkanıdır. Olağan toplantılar dışında lüzumu halinde her zaman Sanat Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(4) Şef, müzik eğitimi veren yüksekokul mezunlarından, aynı statüdeki benzer resmî kuruluşlarda en az beş yıl sanatçı olarak görev yapmış olanlarla, en az üç yıl Şef ya da Şef Yardımcısı olarak görev yapmış adaylar arasından; veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olup da en az on yıl korolarda sanatçı olarak görev yapmış adaylar arasından Korolararası Kurulun kararı üzerine, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile üç yıl için atanır. Şef olarak atananlardan başarılı olanlar, Koronun sanatsal seviyesini yükselten repertuar, konser, turne ve kayıt çalışmaları yapanlar, Korolararası Kurulun kararı, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile görev süresi bitiminde ya da sonra aynı süre için yeniden atanabilirler. Görev süresi sona erenlerden yeniden atanamayanlar, Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca vize işlemleri tamamlanarak sanatçı kadrosuna atanır.

(5) Devlet Çoksesli Korosunda, yurt içindeki ya da yurt dışındaki konservatuarların şeflik bölümünü bitirmiş ve en az üç yıl korolarda çalışmış adaylar arasından Şef atanır.

(6) İhtiyaç duyulması hâlinde, korolara, etkinlik için Sanat Kurulunun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile yerli ya da yabancı uyruklu şef görevlendirilebilir.

Şef yardımcıları

MADDE 8 – (1) Şef yardımcısı, Şefin teknik görevlerde yardımcısıdır. Konser sezonu içerisinde yöneteceği konserlerin programı Sanat Kurulunca belirlenir. Yönettikleri çalışma, prova ve konserlerde Şefin bütün yetkilerine ve sorumluluklarına sahiptir. Şefin bulunmadığı zamanlarda Şef’e en kıdemli Şef Yardımcısı vekâlet eder.

(2) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Şef yardımcıları; müzik eğitimi veren yüksekokul mezunlarından, aynı statüdeki benzer resmî kuruluşlarda en az üç yıl sanatçı olarak görev yapmış adaylar arasından veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olup da en az altı yıl korolarda sanatçı olarak görev yapmış adaylar arasından Korolararası Kurulun kararı üzerine, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile üç yıl için atanır. Şef Yardımcısı olarak atananlardan başarılı olanlar, Koronun sanatsal seviyesini yükselten repertuar, konser, turne ve kayıt çalışmaları yapanlar, Korolararası Kurulun kararı, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile görev süresi bitiminde ya da daha sonra aynı süre için yeniden atanabilirler. Görev süresi sona erenlerden yeniden atanamayanlar, Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca vize işlemleri tamamlanarak sanatçı kadrosuna atanır.

(3) Devlet Çoksesli Korolarında şef yardımcısı atanabilmek için yurt içindeki ya da yurt dışındaki konservatuarların şeflik bölümünü bitirmiş ve en az iki yıl korolarda çalışmış olmak gerekir.

Koro Müdürü

MADDE 9 – (1) Koronun idarî ve malî işlerinden sorumlu olan müdür, sanatçılar arasından ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derece şube müdürü kadrosuna atanacak nitelikleri haiz olanlar arasından Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atanır.

Koro Müdürünün görevleri

MADDE 10 – (1) Koro Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Sanat kadroları ile yönetim kadroları ve yardımcı elemanların uyum içerisinde çalışması için gerekli koordinasyonunu sağlamak,

b) Koroya ilişkin idarî işleri yürütmek,

c) Koronun günlük normal repertuar ve eğitim çalışmalarına ara verilen süreler içinde ve çok acil durumlarda, Sanat Kurulunu toplantıya çağırmak,

ç) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Sanat Kurulunun almış olduğu kararları yürütmek.

Koro müdür yardımcısı

MADDE 11 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-1/4/2011-27892)

(1) Koro müdür yardımcısı, Koro Müdürüne yardımcı olmak üzere Genel Müdürlükçe görevlendirilir. Koro müdür yardımcısı, Koro Müdürünün olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Koronun oluşumu

MADDE 12 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-1/4/2011-27892)

(1) Koro aşağıdaki kişilerden oluşur.

a) Şef ve şef yardımcıları,

b) Koro Müdürü ve yardımcısı,

c) Sanat Kurulu,

ç) Stajyer sanatçılar ve sanatçılar,

d) Çalgı Yapım ve Onarım Uzmanı, Akordör, Notist,

e) Işık ve Ses Uzmanı,

f) Memurlar,

g) Yardımcı elemanlar.

Sanatçılar

MADDE 13 – (1) Sanatçılar, Koronun sanat kadrolarında bulunan Şef, şef yardımcıları ve asil üyeliğe atanmış kişilerdir.

Müzikolog

MADDE 14 – (1) Müzikolog, Müzikoloji alanında çalışmaları ile uzmanlaşmış kişiler arasından, Sanat Kurulu ve Korolararası Kurulun kararı, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atanır.

Ses Eğitim Uzmanı

MADDE 15 – (1) Ses Eğitim Uzmanı, Koroya gerekli ses eğitimini yaptırmak, sanatçılarla bireysel ya da gruplar hâlinde ses eğitimi çalışmaları yaparak sanatçıları çalışma ve konserlere hazırlamak üzere, alanında uzmanlaşmış kişiler arasından Sanat Kurulu ve Korolararası Kurulun kararı, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atanır.

Uzman Çalgı Bilimci

MADDE 16 – (1) Uzman Çalgı Bilimci, Koroda çalgı bilimi konularında çalışmalar yapmak, Koroda kullanılan çalgılarla ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, çalgılarla ilgili gerekli bilgileri çalgı grubu sanatçılarına aktarmak ve bu konulardaki araştırmaları sürdürmek amacıyla alanında uzmanlaşmış kişiler arasından Sanat Kurulu ve Korolararası Kurulun kararı, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atanır.

Korolararası Kurul

MADDE 17 – (Değişik:RG-1/4/2011-27892)

(1) Korolararası Kurul, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere  aşağıdaki üyelerden oluşur.

a) Genel Müdür ya da ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

b) Korolardan iki şef, bulunmaması halinde iki şef yardımcısı,

c) Aktif olarak çalışmakta olan, bilimsel yayınlar yapan, çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştiren ve aynı düzeyde kabul gören sanatçılar ve/veya alanında uzmanlaşmış kişiler ve uzman akademisyenler arasından Genel Müdürlükçe seçilen iki üye.

(2) Birici fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen üyeler, aynı sayıdaki yedekleriyle birlikte Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile görevlendirilir.

(3) Korolararası Kurul, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması hâlinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koroya İlişkin Kurallar

Koronun görevleri ve çalışma şekli

MADDE 18 – (1) Koronun görevleri şunlardır;

a) Uluslararası ve ulusal düzeyde şenliklere katılmak, konserler vermek,

b) Plak, kaset, compact disc ve nota yayımlamak,

c) Konser koşulları ayarlanmak kaydıyla, çeşitli kültürel etkinliklerde konserler vermek,

ç) Çeşitli tarihî ve antik mekanlarda koşullar sağlanmak kaydıyla konserler vermek.

(2) Koronun konser programlarında, Sanat Kurulunca kabul edilmiş eserler yer alır.

(3) Repertuar seçimi ve konser programlarını Şef hazırlar.

(4) Koronun yurt içinde veya yurt dışında turneleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlara konser tahsisleri ve solist görevlendirmeleri Bakanlıkça yapılır.

(5) Sanatçılar konserlerde Sanat Kurulunca kararlaştırılmış şekilde giyinirler ve konsere başlamadan en az otuz dakika önce konser yerinde bulunurlar.

(6) Konserlere evvelce kararlaştırılmış düzende çıkılır ve sahneyi terk ediş aynı düzen içinde olur.

Prova, çalışma ve izin

MADDE 19 – (1) Koronun günlük normal repertuar ve eğitim çalışmalarına 30 Haziran – 1 Eylül tarihleri arasında ara verilir. Ancak, Bakanlıkça gerekli görülen hâllerde koro bu tarihlerde de etkinliklere katılır, konserler verir.

(2) Sanat Kurulu gerekli gördüğü takdirde, 30 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında ek çalışma ve provalar koyabilir. Ek çalışma ve provaya katılanlar ile Koro’da görev almayanlar görev yerini terk edemezler. Sanat faaliyetlerinin dondurulduğu 30 Haziran-1 Eylül arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler kadar yıllık izinlerin kullanılması sağlanır. Mazeret izinleri; sanatçıların mazeretlerine istinaden durumun aciliyeti de dikkate alınarak Şef ve Koro Müdürünün onayı üzerine; idari personelin mazeret izni ise Koro Müdürünün onayı ile verilir.

(3) Koro sanatçıları, çalışma, prova ve konser olarak haftada en çok otuz saatlik çalışma yaparlar.

(4) Koro sanatçıları, turnelerde kendilerine önceden verilen programa uygun hareket ederler.

(5) Sanatçılar, çalışma ve provalara çalışmış olarak ve en az on dakika önce gelirler, önceden çalışma yapmadan gelerek uyumu bozanlar hakkında işlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalgılar ve Kitaplık

Çalgılar

MADDE 20 – (1) Sanatçılar kendi üzerlerine kayıtlı çalgılara gereken özeni gösterirler. Sanatçının kusuru nedeniyle çalgının kaybolması veya tamiri mümkün olmayacak derecede hasara uğraması hâllerinde günün rayici göz önünde bulundurularak Koro Müdürü tarafından belirlenen bilir kişilerce tespit edilen tutar sanatçıdan alınır.

Kitaplık

MADDE 21 – (1) Sanatçılar, çalıştıkları notalar üzerine silinmeyecek şekilde yazı yazamazlar. Notayı temiz tutmayan, hırpalayan ve kaybeden sanatçıya nota bedeli ödetilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışmalara Devam ve Hastalık Hâli

Çalışmalara devam ve hastalık hâli

MADDE 22 – (1) Koro sanatçıları çalışma programlarına göre kendilerine verilen görevleri zamanında ve tam olarak yerine getirirler. Sanatçıların devamı günlük cetvellerle tespit edilir. Günlük devam cetvellerini Koro Müdürü inceleyerek imzalar.

(2) Görevin özelliğine göre Koronun tümünün katılımı gerekmediği hâllerde görevli listeleri Sanat Kurulunca belirlenir.

(3) Özürlü olarak görevine gelmeyen veya görev verilmeyen sanatçı bu süreler içinde hiçbir yerde sanatını icra edemez.

(4) Hastalık veya başka bir özür nedeniyle görevine gelemeyen sanatçı, acil durumlar hariç durumunu çalışmadan en az bir saat önce Koro Müdürlüğüne bildirir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Kabul Sınavları

Kabul Sınavının esasları

MADDE 23 – (Değişik:RG-1/4/2011-27892)

(1) Kabul sınavları boş kadro ve branş ihtiyacına göre, Sanat Kurulu kararı, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile o ilde veya o ilin dışında açılabilir. Kabul Sınavları, her koro için ayrı yapılabileceği gibi aynı alanda hizmet veren korolarda aynı branşlarda tek de yapılabilir. Açık bulunan kadrolara alınacak elemanların sayısı, unvanı ve çalgı türleri Sanat Kurulunca belirlenir.

(2) Kabul Sınavının usul ve esasları Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve sınav ilanında belirtilir.

(3) Kabul sınavları görüntülü ses kaydına alınır. Kabul sınavlarına Genel Müdürlük yetkilisi gözlemci olarak katılır.

Adaylarda aranan şartlar

MADDE 24 – (1) Korolara alınacak sanatçı veya stajyer sanatçıların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

(2) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Kabul Sınavına girebilmek için en az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksek okul mezunu olmak gerekir.

Sınavların ilanı

MADDE 25 – (1) Sınav ilanında; alınacak sanatçı veya stajyer sanatçı sayısı, branşı, genel ve özel şartlar, müracaat yeri, en son müracaat tarihi, sınavların yapılacağı yer ve sınav tarihi belirtilir.

(2) Sınav ilanı, sınav tarihinden en az onbeş gün önce Resmî Gazete’de ve radyo, televizyon veya ülke çapında tirajı en yüksek üç gazetenin en az birinde en az bir kez ilan edilir. Ayrıca, Bakanlığın elektronik ağ adresinde de ilan edilir.

Sınavların şekli

MADDE 26 – (Değişik:RG-1/4/2011-27892)

(1) Kabul Sınavları Kurulu her kabul sınavı için ayrı olmak üzere aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdürlüğe bağlı korolardan seçilecek iki Koro Şefi, bulunmaması halinde iki Şef Yardımcısı,

b) Genel Müdürlüğe bağlı korolardan sınav yapılacak branştan seçilen bir sanatçı üye,

c) Aktif olarak çalışmakta olan, bilimsel yayınlar yapan, çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştiren ve aynı düzeyde kabul gören sanatçılar ve/veya alanında uzmanlaşmış kişiler ve uzman akademisyenler arasından Genel Müdürlükçe seçilen iki üye.

(2) Birinci fıkrada belirtilen üyeler, aynı sayıdaki yedekleriyle birlikte Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile görevlendirilir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan üyelerden en kıdemli olanı Sınav Kurulu Başkanıdır. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden Sınav Kurulu Başkanı sorumludur.

(4) Kabul sınavlarında aday ile Sınav Kurulu üyesi arasında aşağıdaki ilişkilerin bulunması halinde Kurul üyesi ilgili adaya puan veremez:

a) Sonradan kalksa bile evlilik veya vesayet ilişkisi bulunmuşsa,

b) Kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoy ilişkisi varsa,

c) Evlat edinme bağlantısı varsa,

ç) Dördüncü derece dahil kan ve kayın hısımlığı varsa,

d) Evlilik sona ermiş olsa bile, üçüncü derece dahil kayın hısımlığı varsa,

e) Adayın branş öğretmeni olmuşsa.

(5) Genel duyurulu sınavda aynı alanda hizmet veren birden çok koroda aynı branştan tek sınav açılması durumunda aday, sınava girmek istediği koroyu iş talep formunda belirtir. Bu durumda aday, aynı branşta sadece bir koronun sınavına başvurabilir. Ancak, adayın birden çok branşta sınava başvurma hakkı vardır. 

(6) Sınav sonuçları sadece müracaat edilen Koro için geçerlidir. Sınav usulü  (değerlendirme kriteri ve yöntemi, mülakat şekli ve kaç eleme olacağı ve benzeri) kadronun açıldığı branşın niteliği göz önüne alınarak Sınav Kurulunca belirlenecek şekil ve usulde belirlenir. Sınav Kurulunca belirlenen sınav usulü sınavdan en geç bir hafta önce Bakanlık resmi web sitesinde ve ilgili koronun ilan panosunda ilan edilir.

(7) Müracaat esnasında veya sonradan yapılan incelemede sınava giriş şartlarını taşımadığı tespit edilen adaya Sınava Giriş Belgesi verilmez.

(8) Sınavlar tek aşamalı yapılabileceği gibi birden fazla aşamalı da yapılabilir. Sınavlarda adayın başarılı olabilmesi için her aşamadan alınan not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması şarttır. Sınavlara katılanların nihaî başarı puanları, Sınav Kurulu üyelerinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.  70 tam puan altındaki küsurlu puanlar Sınav Kurulunca 70 tam puana tamamlanamaz. Kabul sınavını kazananlar sınav ilanında belirtilen branş ihtiyacından fazla olduğu takdirde en yüksek puan alanlar ilanda belirtilen branş ihtiyacına göre sıra ile göreve atanır. Kazananlar arasında eşit başarı gösterenlerden mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

(9) Sınav Kurulu üyelerinin vereceği puanlardan en yüksek ve en düşük puan arasında 40 puan ve daha fazla fark olduğunda, bu puanların geçersiz sayılarak geriye kalan puanların ortalaması geçerli puan olarak değerlendirilir.

(10) Sınav giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar, ilanda belirtilen yer ve saatte başlar.

(11) Sınavlarda kopya çekenler veya kopya çekmeye teşebbüs edenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

(12) Sınav sonuçları Genel Müdürlük tarafından sınav bitiminden itibaren onbeş gün içinde Bakan onayından sonra ilan edilir. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirilir. Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların en geç onbeş gün içinde atamaya esas belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Süresi içinde müracaat etmeyen ve istenen belgeleri tam olarak ibraz etmeyen adayların atamaları yapılmaz.

(13) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde Genel Müdürlüğe yapılır.

Atama

MADDE 27 – (1) Gerek beyanlarında gerekse sınavı kazandıktan sonra atama aşamasında getirecekleri belgelerden sınava girişlerinde belirttikleri beyanların doğru olmadıkları tespit edilenler ile atamalarına engel hâlleri ortaya çıkanların sınav sonuçları geçersiz sayılır. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında o yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunulur. Sınav kazananlardan süresi içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

(2) Koroların, konservatuarların Nota Yazımı, Çalgı Onarımı veya Çalgı Bakımı bölümü mezunları arasından Notist, Lüthie ve Akordör kadrolarına sınavla atama yapılır.

(3) Kabul Sınavını kazananlar sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla ise, diğerleri yedek olur ve yedekler aldıkları notlara göre yedek sırası belirlenir. Asil adayların herhangi bir sebeple göreve başlamamaları veya atamalarına engel bir durumun ortaya çıkması hâlinde yedek sıralamasına göre Koronun ihtiyacı dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atama yapılır.

(4) Yedek liste, sınav sonucunun ilan edildiği takvim yılı için geçerli olup, bu adayların takip eden yıl içinde atamaları yapılmaz.

Stajyer sanatçıların yetiştirilmesi ve eğitimi

MADDE 28 – (1) Stajyer sanatçılar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü ve 55 inci maddelerinde belirtilen adaylık süresine ve eğitime tabi tutulurlar.

(2) Ses ve saz stajyer sanatçılar; ses rengi, ses genişliği, ses tekniği, ses hâkimiyeti, sonorite, ses duyma yeteneği, ritim duygusu, entonasyon, nota okuma ve yazma, deşifre, repertuar zenginliği, ritmik denge, telaffuz, eşlik yeteneği ve musikî kültürü konularında yetiştirilmesini temin amacıyla haftada en az yirmi saat Şef’in çalışma konusuna göre uygun göreceği bir sanatçı tarafından tek veya toplu olarak çalıştırılır. Her ay sonunda çalışma sonuçları ve başarı durumu bir değerlendirme formuna işlenir.

(3) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Sınavda yapılacak değerlendirme kriterleri Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmiştir. Devlet Çok Sesli Müzik Koroları, Türk Tasavvuf Müziği Toplulukları, Tarihi Türk Müziği Toplulukları, Devlet Modern Folk Müziği Toplulukları, Devlet Halk Dansları Toplulukları, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Toplulukları ile Devlet Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluklarında stajyer sanatçıların asıl üyeliğe geçişlerinde esas alınacak kriterleri içeren puan cetvelleri Sanat Kurullarınca belirlenir.

(4) Stajyer sanatçıların yetiştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan branşlarda Koroya gerekli uzman eleman görevlendirilmesi yapılabileceği gibi, stajyer sanatçı gerekli görülmesi hâlinde repertuarını genişletmek amacıyla diğer korolarda da görevlendirilebilir.

Yetişmiş sanatçı

MADDE 29 – (1) Alanında ulusal ya da uluslararası üne sahip, temininde güçlük çekilen, yeterli meslekî deneyim, üst seviyede bilgi birikimi ve tecrübeye sahip sanatçılar, genel duyurulu sınav yapılmaksızın, Korolorarası Kurulun değerlendirmesi neticesinde yapacağı gerekçeli teklifi, Genel Müdürün uygun görüşü ve Bakan onayı ile atanırlar. Bunların sayısı  ilgili Koro sanatçı sayısının yüzde beşini geçemez.

Puan tespit değerlendirmesi

MADDE 30 – (1) Sanatçılara her yıl verilecek puanı tespit etmek üzere Sanat Kurulunca değerlendirme yapılır. Sanatçıların puanları ile ilgili itirazlarını, Korolararası Kurul değerlendirir ve karara bağlar.

(2) Puan tespit değerlendirmesi; 7/5/1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararın 4 üncü ve 7 nci maddelerinde belirtilen kıstaslar esas alınmak suretiyle verilecek puan Bakan Onayı ile her yıl aralık ayı içerisinde yapılır.

(3) Geçici görevli personel, puan tespit değerlendirmesine bulunduğu koroda girer. O korodaki başarısına göre değerlendirmeye tabi tutulur.

(4) Geçici görevli personel, bulunduğu korodaki başarısı dâhil diğer esaslar dikkate alınarak tespit edilen toplam puanı daha önceki puanının üzerine çıkmazsa eski puanı geçerli olur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme

Yer değiştirme

MADDE 31 – (1) Sanatçılar, ihtiyaca göre Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile başka korolara atanır.

(2) Sağlık nedeniyle nakil istemelerinde, Bakanlığın sevk edeceği tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulunun vereceği karara göre işlem yapılır.

(3) Sanatsal amaçlarla, korolar arasında kısa süreli geçici görevlendirmeler yapılabilir. Bu görevlendirmeler bir sanat sezonunda 3 ayı geçemez.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Saklı hükümler

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce atananların hakları saklı tutulur. Ancak; bu Yönetmeliğin yayımından önce solist sanatçı olarak atanmış olanların solistlik unvanları kaldırılır ve görevlerine sanatçı olarak devam ederler.

Düzenleme yetkisi

MADDE 32/A – (Ek:RG-1/4/2011-27892)

(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 34 – (1) 2/3/1980 tarihli ve 16917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Devlet Halk Dansları Müdürlüğü Yönetmeliği ile 22/7/1993 tarihli ve 21645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen görevde bulunan şef ve şef yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-1/4/2011-27892)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üç yıllık Şef ya da Şef Yardımcılığı görevini tamamlamayanlar, görev süreleri dolana kadar görevlerine devam ederler. Şef ya da Şef Yardımcısı görevine atandığı tarihten itibaren üç yıllık süre geçenlerin ise görevleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay sonra sona erer. Ancak, Şefler, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına, şef yardımcıları ise 8 inci maddenin ikinci fıkrasına göre talep etmeleri halinde tekrar aynı kadroya atanabilmek üzere değerlendirmeye alınırlar.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2006

26220

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

1/4/2011

27892

2.

7/3/2013

28580

 

 

 

Sayfa 1

Ek-1

 

HALK MÜZİĞİ KOROLARINDA UYGULANACAK PUAN CETVELİ

 

1) Stajyer saz sanatçılarının koro asil üyeliğine geçirilmeleri için uygulanacak değerlendirme kriterleri ve yöntemi

a) Saz (saza hâkimiyet, sonorite) : 25 puan

b) Kulak (ses duyma yeteneği, ritim duygusu, entonasyon) : 15 puan

c) Genel Bilgiler (nota okuma, yazma, halk müziği ve halk edebiyatı bilgisi): 20 puan

ç) Repertuar (tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği) : 10 puan

d) Tavırlar (eşlik yeteneği, ritmik denge) : 20 puan

e) Sahne Uyumu : 10 puan

TOPLAM : 100 puan

 

2) Stajyer ses sanatçılarının koro asil üyeliğine geçirilmeleri için uygulanacak değerlendirme kriterleri ve yöntemi

a) Ses (ses rengi, ses genişliği, ses tekniği) : 25 puan

b) Kulak (ses duyma yeteneği, ritim duygusu, entonasyon) : 20 puan

c) Genel Bilgiler (nota okuma, yazma, halk müziği ve halk edebiyatı bilgisi): 25 puan

ç) Repertuar (tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği) : 10 puan

d) Diksiyon (telaffuz, halk müziği üslubu, ritmik denge) : 10 puan

e) Sahne Uyumu : 10 puan

TOPLAM : 100 puan

 

 

Sayfa 2

Ek-2

 

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROLARINDA UYGULANACAK PUAN CETVELİ

 

1) Stajyer ses sanatçılarının koro asil üyeliğine geçirilmeleri için uygulanacak değerlendirme kriterleri ve yöntemi

a) Ses (renk ve kapasite) : 25 puan

b) Kulak (ses duyma yeteneği, ritim duygusu, entonasyon) : 25 puan

c) Genel Bilgiler (nota okuma, yazma, Türk sanat müziği edebiyatı ve bilgisi): 20 puan

ç) Repertuar (tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği) : 10 puan

d) Diksiyon (telaffuz, üslup, ritmik denge) : 10 puan

e) Sahne Uyumu : 10 puan

TOPLAM : 100 puan

 

2) Stajyer saz sanatçılarının koro asil üyeliğine geçirilmeleri için uygulanacak değerlendirme kriterleri ve yöntemi

a) Saz (saza hâkimiyet, renk) : 25 puan

b) Kulak (ses duyma yeteneği, ritim duygusu, entonasyon) : 15 puan

c) Genel Bilgiler (nota okuma, yazma, Türk sanat müziği ve edebiyatı bilgisi): 20 puan

ç) Repertuar (tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği) : 10 puan

d) Tavırlar (eşlik yeteneği, ritmik denge) : 20 puan

e) Sahne Uyumu : 10 puan

TOPLAM : 100 puan


             Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.