TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

09/08/2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


Yürürlük Tarihi : 20-07-1983

 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ

Bu Yönetmelik, İş Kanunlarının uygulandığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi olarak alınacaklara uygulanacak sınavlarla ilgili esasları belirler.

 MADDE 2 - KAPSAM

Bu Yönetmelik genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan Devlet banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerinin daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacak olanlar ile geçici, mevsimlik veya muayyen süreli işlerde çalışıp daimi kadrolara geçirilecek işçi alımını kapsar.

(İlave:04/10/2006 - 26309 R.G.) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yöneticileri ve araştırma-geliştirme ve araştırma-geliştirme destek personeli ile adı geçen Kurum tarafından desteklenen ve/veya yürütülen projelerdeki proje personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 MADDE 3 - TANIM

Bu Yönetmelikte geçen Kurum deyimi iş ve işçi Bulma Kurumunun merkez ve taşra teşkilatını ifade eder.


 

 İKİNCİ BÖLÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İŞÇİ İHTİYAÇLARINI BİLDİRME VE ALMA ZORUNLUĞU MADDE 4 - İŞÇİ İHTİYACINI BİLDİRME

Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan Kamu kurum ve kuruluşları vasıflı, vasıfsız, daimi, geçici işçi ihtiyaçlarını iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş,cinsiyet gibi ayrıntılarla sınavın yapılacağı yer ve saati yazılı olarak İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmek ve işçilerine Kurumca gönderilenler arasından almak zorundadırlar.

Bu kuruluşlar işçi ihtiyaçlarının karşılanması için İş ve İşçi Bulma Kurumuna işçi isteklerine ilişkin yazılarının Kuruma intikali tarihini takipeden günden başlıyarak en az 15 gün süre vermek zorundadırlar.

 MADDE 5 - İŞÇİ ALIMI

Toplu İş Sözleşmelerinin "İşverenlerin işçi isteklerini İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirmeleri Hakkındaki Tüzük" hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SINAVA GİRECEK İŞÇİLERİN KURUMCA GÖNDERİLMELERİ MADDE 6 - İŞÇİ GÖNDERME

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri Kurumca, şartları haiz işçiler arasında seçilerek karşılanır.

Kurumca gönderilmemiş olanlar sınava alınmaz.

Kurumca gönderilen işçiler işyerlerince tesbit edilen sınav kurulu marifetiyle seçme ve sınava tabi tutulur. Seçme ve sınav sonucu işe alınacak olan işçiler ile alınmıyan işçilere ait neticeler en geç bir hafta içerisinde Kuruma bildirilir. Sınav sonuçlarına ait bilgilerin bir örneği de işçinin dosyasında muhafaza edilir.
 


 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SINAVLARLA İLGİLİ ESASLAR MADDE 7 - SINAV KURULU

Sınav, işçi istihdam edecek Kamu kurum ve kuruluşundaki sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav Kurulu, Kamu Kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili amirinin görevlendireceği başkan ve dört üyeden oluşur.

 MADDE 8 - SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ

Sınav Kurulu yapılacağı yerleri önceden belirler, sınav sorularını ve cevap anahtarlarını sınavın yapılacağı gün hazırlar ve mühürlü zarfta saklar, sınav sonuçlarını değerlendirir, sonuçlarının ilan eder, itirazları inceler.

 MADDE 9 - SINAVLARIN İLANI, YAPILIŞI VE ŞEKLİ

Sınavla yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

Sözlü sınavlara girebilmek için yazılı sınavda 10 üzerinden 6 puan alınmış olması şarttır.

Yazılı sınav konuları ve soruları, işçinin öğrenim ve mesleki durumu ve çalıştırılacağı işler gözönünde bulundurularak;

a) Atatürk İlke ve İnkilapları,

b) Temel Yurttaşlık Bilgileri,

c) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türkiye Coğrafyası ile ilgili olarak sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkeler,

d) Özellikle günlük hayatta yeri ve önemi olanlar üzerinde durulmak koşuluyla fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkeler,

e) Matematiksel kavram ve ifadelerden yararlanma gücü,

f) Haber ve düşünceleri anlama ve anlatmada Türkçeyi kullanma gücünü, tesbit edecek ve bilgileri ölçecek şekilde seçilir.

Sözlü sınavlar mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri içeren konulardan yapılır.

Sözlü sınavlar, gerekli görüldüğünde, uygulamalı olarakta yapılır. Sözlü veya uygulamalı sınavlarda başarılı olabilmek için 10 üzerinden 6 puan alınmış olması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınavda alınacak puanların eşitliği halinde sözlü veya uygulamalı sınavlarda fazla puan alana işe alınmada öncelik tanınır.

 MADDE 10 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar sonuçlara yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların ilamından itibaren 7 gün içerisinde sınavın yapıldığı kuruluşun amirine yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucu verilen kararlar kesindir. BEŞİNCİ BÖLÜM SINAVA ALINACAK İŞÇİLERDE ARANACAK ŞARTLAR MADDE 11 - GENEL ŞARTLAR

İşe alınacak işçilerde;

a) Türk vatandaşı olmak,(25/9/1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.)

b) 18 yaşını tamamlamak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için en az 15 yaşını doldurmuş olmak,

c) sınava gireceklerin en az okur yazar veya işçin özelliğini gerektirdiği öğrenimi yapmış olmak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak,

f) Kuruluşunca hakkında güvenlik soruşturması yapılmış olmak,

g) Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,

h) Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak veya tecilli bulunmak,

Şarttır.

Bu maddenin uygulanmasında 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci maddesi ile Devlet Memurları Kanununun 53 ncü maddesi hükümleri saklıdır.

Tarım ve Orman işlerindeki geçici ve mevsimlik işlerde bu maddenin b,c,d,e,f ve g fıkralarındaki hükümler aranmayabilir.
 


 ALTINCI BÖLÜM SINAVA ALINMADA İSTİSNALAR MADDE 12 - İSTİSNALAR

Sınavsız işe alınmada istisnalar şunlardır.

a) Askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerden bu görevin sona ermesinden başlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranlar,

b) Kamu Kurum ve kuruluşlarınca 1475 sayılı İş Kanununun 24 ncü maddesine göre çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde işe alınmalarda,

c) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmetle yükümlü olanlar,

d) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla hizmet akitleri askıya alınmış olan mevsimlik işçiler, geçici işçiler ve muayyen süreli işlerde çalışan işçiler.

Bu maddenin uygulanmasında işveren tarafından Kuruma talep vermeye gerek yoktur. Ancak alınan işçilerin isimleri 15 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilir. YEDİNCİ BÖLÜM İŞÇİ ÇALIŞTIRAN KAMU KURUM VE KURULUŞUNUN TEFTİŞ VE DENETİMİ
 


 MADDE 13 -

Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının denetimi, yasaların öngördüğü teftiş ve denetim organları ile Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi teftiş ve denetim organları tarafından yapılır. SEKİZİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 14 - YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 15 - YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 EK MADDE 1 -

(EK : Ek Madde1; 04/03/1999 tarih ve 99-12378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmelik ile Eklenmiştir)

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına daimi işçi olarak alınacaklarda, Devlet Personel Başkanlığınca Devlet memurluğu için yaptırılan merkezi sınavla aynı veya farklı tarihlerde ve iki yılda bir olmak üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılacak merkezi sınava katılarak başarılı olduklarına dair belgeye sahip olma şartı aranır. Merkezi sınava İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne iş için başvurmuş olanlar katılabilir. Merkezi sınavda başarılı olmak daimi işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

Kamu kurum ve kururluşlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak atama iznini almalarını müteakip daimi kadrolarına ilk defa alacakları işçilerin sayı ve niteliklerini İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirmeleri üzerine Kurum, talebe uygun olanlardan başarı sırasına göre talep miktarının iki katına kadar adayın isimlerini ve adreslerini içeren listeyi, sınava çağrılmaları için ilgili ikamu kurum ve kururluşuna gönderir. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, sınavda başarılı olup atamaları yapılanlar ve yapılmayanlar ile başarısısız olanların listesini Kuruma iletir.

Merkezi sınavla ilgili iusul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı, İş ve İşçi Bulma kurumu Genel Müdürlüğü ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Yönetmeliğin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz."

 EK MADDE 2 -


 EK MADDE 3 -

(EK : Ek Madde 3; 11/05/2000 tarih ve 2000-462 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmelik)

Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eğitim düzeyi ve mesleki belgeye sahip olmayanlar ile diploma, kalfalık ve/veya ustalık belgesi, sertifika ve sürücü belgesi türünden bir belge gerektirmeyen mesleği olanlardan istihdam edilecek işçileri, yazılı ve sözlü sınava tabi tutmadan Kurumun gönderdiği listeler esas alınmak suretiyle Noter huzurunda yapılacak kur'a çekimi ile belirlerler. Kur'ada asıl ve yedek listeler tespit edilir. Kur'ada kazanan adayların atanabilmeleri için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dışındaki şartlar ile iş ilanında aranan koşullara sahip olmaları gerekir. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili esaslar, merkezi sınavın tatbikine ilişkin Ek Madde 1'e göre hazırlanacak olan usul ve esaslarda gösterilir."


(İlave: 04/10/2006- 26309 R.G.) GEÇİCİ MADDE 9 – 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının geçerlilik süresi 2006 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır.