TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik     03/03/1990 tarih ve 20450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


TÜRK KARASULARINDA SPORTİF AMAÇLARLA YAPILACAK ALETLİ DALIŞLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Türk Karasularında sportif amaçlarla yapılacak aletli dalışların esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla tesbit ve ilan edilen Sualtında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu bölgeler ile askeri yasak bölgeler dışında sportif amaçla yapılacak aletli dalışların şartlarını kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na dayalı çıkartılan 8/6/1983 tarih ve 83/6708sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik’in 45 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

a)  Aletsiz Dalış: Dünya sportif eğitim standartları çerçevesinde hiçbir hava kaynağından faydalanmadan, teknik kuralları uygulamak suretiyle sualtına inmeyi yüzmeyi ve mümkün olduğunca sualtında kalmayı sağlayan dalışlar. (ABC dalışları,Skin diving)

b) Aletli Dalışlar :Dünya sportif eğitim standartları çerçevesinde su üstünden beslenme yapılmadan (nargile gibi), sadece hava doldurulmuş tüpler ve çift kademeli regülatörler kullanarak derinlik limiti 30 m.(eğitim esnasında maksimum 42 m.) olan, daima esnasında kesinlikle dekompresyonsuz yapılan dalışları

ifade eder.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aletsiz dalış: Dünya sportif eğitim standartları çerçevesinde hiçbir hava kaynağından faydalanmadan, teknik kuralları uygulamak suretiyle su altına inmeyi-yüzmeyi ve mümkün olduğunca su altında kalmayı sağlayan dalışları, (ABC dalışları, Skin diving)

b) Aletli dalışlar: Dünya sportif eğitim standartları çerçevesinde su üstünden beslenme yapılmadan (nargile gibi), sadece hava doldurulmuş tüpler ve çift kademeli regülatörle kullanarak derinlik limiti 30 mt (eğitim esnasında maksimum 42 mt.) olan, dalma esnasında kesinlikle dekompresyonsuz yapılan dalışları,

ifade eder.

Yasak Bölgeler

Madde 5- Askeri Yasak Bölgeler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanununun 35 inci maddesine göre, 19/8/1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Sualtında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu bölgelerdi bilimsel çalışmalar dışında her türlü dalış yasaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Dalış Şartları

Mevzuat

Madde 6- 5 inci maddede belirtilen bölgeler dışındaki yerlerde yapılacak aletli dalışlarda; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanunu ve ilgili yönetmeliği, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği ve sirküleri ile aşağıdaki maddelerde açıklanan genel kurallara uyulması mecburidir.

Madde 7- Yasak bölgeler dışında sportif amaçlı aletli dalışlar izne tabidir.

 Kulüp, kuruluş ve derneklerce grup halinde yasal bölgeler dışında yapılacak sualtı dalışları için dalış yapılacak yerlere ait izne esas bilginin il turizm müdürlüklerine veya yetkili kılacağı kuruluşa önceden bildirilmesi zorunludur. Bu bilgi ilgili kuruluşça Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığı’na (veya mahallindeki yetkilisine ) iletilir.

 Yabancı uyruklu dalıcılar için her türlü aletli sportif dalış izne tabidir.Bu izinleri verecek makamlar il turizm müdürlükleri veya yetkili kılacağı kuruluştur.

 Düzenlenecek izin formlarından bir adedi Liman Başkanlığına bir adedi ise Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığına (veya mahallindeki yetkilisine) izin veren kuruluşça iletilir.Kontroller sırasında bir nüshası izin alan kuruluşta kalan izin belgesinin yetkililere gösterilmesi mecburidir.

 Eğitim amacıyla yapılacak dalışlar ile iki kişilik arkadaş sistemi dalışların da (yasak bölgeler hariç) bilgi verilmesi ve izin alınması mecburi değildir.

Belge

Madde 8- Sportif amaçlı aletli dalış yapacaklar Sualtı Sporları Can Kurtarma ve Su Kayağı Federasyonu’nca verilmiş yeterlilik belgesine (Dalış Kartı) sahip olmak zorundadırlar. Ancak Enternasyonal Standartlarda eğitim veren kuruluşlardan alınan sertifikalar da geçerlidir.Bu belgeler Federasyona müracaat edilerek yeterlik belgesine (Dalış Kartı) dönüştürülebilir.

Türk vatandaşlarının sportif dalışları, dalış disiplinleri yetkileri, teknik şartları yetki belgeleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sualtı Sporları Can Kurtarma ve Su Kayağı Federasyonunca tesbit ve kabul edilen esaslara uygun olarak düzenlenir.

 Yabancı uyrukluların sportif amaçla dalış yapabilmeleri için Uluslar arası Sualtı Sporları Federasyonu üyesi olmaları ya da ulusal teşkilatla ülkelerinin yetkili kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bir belgeye sahip olmaları gereklidir.

Sorumluluk

Madde 9- Dalış yapacakların dalış emniyeti ve can güvenliği dalış yapana ait olmakla beraber eğitimler esnasında kursiyer dalıcıların tüm sorumlulukları dalış eğitimine aittir.

Türk vatandaşlarının dalışlarda rehber balıkadam alması isteği tabidir:

Yabancı uyrukluların sportif dalışlarını Türk rehber balıkadam refakatinde yapmaları zorunludur. Dalış esnasında kültür ve tabiat varlıklarının korunması dalıcıların dalışları esnasında mal ve can güvenliğinin sağlanması rehber balıkadamın mesuliyeti ve sorumluluğundadır. Ancak dalışlardan önce ve dalış kurallarını ihlal eden dalıcının kişisel hatasından doğacak her türlü problemden balıkadam mesul değildir.

Dalış Limiti:

Madde 10- Sportif amaçlı aletli dalışlar için derinlik limiti 30 m.dir. Ancak eğitim amaçlı dalışlarda bu limit 42 m. dir. 30 m. Yi aşan derinliklerde yapılacak dalışlarda gerekli sağlık personeli ve teçhizatı bulundurulması zorunludur.

Dalış sırasında yeterlilik belgelerinde belirtilen yetki ve limitler aşılamaz.

Malzeme

Madde 11- Sportif amaçlı dalışlarda hiç bir malzeme tahdidi yoktur.

Aletli sportif dalışlarda denge yeleği (can yeleği, B, C) tüp basınç göstergesi, derinlik göstergesi ve zaman saati kullanılması mecburidir.

Ancak kaldırma balonu veya aynı amaçlı malzemelerin kullanılması yasaktır. Kesinlikte dekonpresyonlu dalışlar yapılamaz.

Dalışlar sırasında karada veya ilgili makamlardan izin alınmış teknelerde yüksek basınçlı tüp doldurma kompresörler bulundurmak serbesttir.

Dalış yaptıran acenta, kulüp, kuruluş, otel, tatil köyü, okul vb.,yerler ile teknelerde ilkyardım malzemeleri bulundurulması mecburidir.

Dalışlar sırasında su altında fotograf çekilmesi, video kamera kullanılması serbesttir. Çekim içinh gerekli her türlü malzeme kullanılabilir.

Malzeme Bakımı

Madde 12- Sportif amaçlı dalış düzenleyen seyahat acentaları, yat işletmeleri kurum ve kuruluşlar ile sualtı kulüpleri balıkadamların sahip oldukları ve kullandıkları dalış malzemelerinin (tüp, regülatör,  denge yeleği gibi) periyodik test ve bakımlarını yaptırmak zorundadırlar.Bu testler Sivil balıkadam Yönetmeliğinde belirtilen kuruluşlarda, malzemeler imal eden ve satan yetkili firma temsilciliklerinde veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yetki verdiği kuruluşlarda yaptırılabilir.

Dalışlarda Kullanılacak Telmeler

Madde 13- Sualtı dalışlarında Türk teknelerinin kullanılması esastır. Ancak kendi tekneleri ile gelen yabancı uyruklular ile kendi botlarından dalış yapmak isteyen yabancı gruplar için gerekli müsaade alınması şartı ile dalış yapılması mümkündür.

Dalış Emniyeti

Madde 14- Dalışlar esnasında iki kişilik arkadaş sisteminin uygulanması zorunludur. Dalış ikilisinin emniyeti açısından flamalı dalış şamandıralarının kullanılması mecburidir.

Madde 15- Eğitim amaçlı sportif gece dalışları eğitmenlerin kontrolünde ve önceden izin alınmak şartıyla yapılabilir.bunun dışında yapılacak gece dalışları yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar

Madde 16- Sportif amaçlı dalışlarda ticari amaçlarla su ürünleri avcılığı yasaktır. Sportif avcılık 22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile saptanan avlanma esaslarına göre yapılır.

Madde 17- Arkeolojik ve kültürel değerlere dokunmak, zarar vermek, konumunu bozmak ve müze yetkililerine göstermek amacıyla olsa bile deniz tabanından kültür ve tabiat varlıklarının alınması ve su üstüne çıkarılması yasaktır. Bu değerlerin görüldüğünde ilgili ve yetkili mercilere bildirilmesi zorunludur. Yapılacak dalışlarda sualtı ekolojik dengesini bozacak eylemlerde bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 18- Münferit olarak gelen yabancı uyruklu dalıcılar gerekli tüm kurallara (izin ve rehber alma dahil) uymak şartıyla dalış yapabilirler.

Madde 19- Seyahat acentaları, yat işletmeleri, sualtı sporları klüpleri ve kuruluşları tarafından yapılan organizasyonlarda (sportif dalış turları, müsabakaları, eğitim dalışları) her türlü sorumluluk organizasyonu yapan kuruluşa aittir.

Madde 20- Turistik belgeli otellerde ve tatil köylerinde veya müstakil olarak dalış kulüp ve derneklerinde, eğitim merkezleri ve dalış yerleri açılması için Valilik kanalı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek gerekli iznin alınması mecburidir.

Madde 21- Rehber balıkadam vasıflarını haiz personelin yetiştirilmesine ait hizmetler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sualtı Sporları,Can Kurtarma ve Su Kayağı Federasyonuna aittir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 22- 30/4/1984 tarihihde yayımlanan “Yabancı Uyruklu Turistlerin Türkiye’de Sportif ve Amatör Amaçlarla Yapacakları Sualtı Dalıqşlarında uyulacak Prensipler” ile 6/3/1985 tarihinde yayımlanan ek prensipler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.


           Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.