TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25694

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek, popülasyonları ve yıllık artım miktarları belirlenmiş yenilenebilir doğal kaynakların bir parçası olan av hayvanlarının, av turizmi kapsamında yerli avcılar ile yabancı uyruklu avcılara avlatılması veya avlanmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemek,

b) Seyahat acentelerinin, Bakanlıkça avına izin verilen avlaklarda av turizmi kapsamında yapacakları av organizasyonu, av ve yaban hayvanı gözlem turları, fotoğraf ve film çekimleri faaliyetlerini düzenlemek,

c) Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden yararlandırılarak kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak,

d) Av organizasyonlarında görev alacak kalifiye eleman yetiştirilmesiyle ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, yerli ve yabancı avcıların avlanma esasları ile bu tür organizasyonları yürütecek acente ve görevlilerin yapacakları iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 15 inci ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —
Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,
Müdürlük: Orman İşletme Müdürlüğünü,
Kanun: 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,
Av Turizmi: Avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş ilkelerle yaptıkları etkinlikleri,
Av Organizasyonu: Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında avına izin verilen av hayvanı türlerini, belirlenen usul ve esaslarla ölü ele geçirmek üzere yapılan avla ilgili düzenlemelerin tümünü,
Av Organizatörü: Av hayvanları ve yaban hayatı hakkında bilgi sahibi olan, av hayvanını belirleyerek avlatmaya veya gözlettirmeye, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinin yapılmasına yardımcı olan, Genel Müdürlükçe açılan kursları başarıyla tamamlayıp sertifika alan kişiyi,
Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,
Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerde Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında ilgili kuruluşun onayı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,
Genel Avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,
Örnek Avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,
Özel Avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Av ve yaban hayvanları ile ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,
Avlanma: Av turizmi kapsamında avına izin verilen av hayvanı türlerini, izin verilen avlaklarda, belirlenen tarih ve miktarlar ile belirlenen usul ve esaslarla ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
Avlanma Planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış planı,
Avlanma Zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,
Av Yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
Av Dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte başlayıp, yeni kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı zamana kadar geçen süreyi,
Bek ve Yürüyüş Avı: Avcıların iki kişiyi aşmamak üzere yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek ya da avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,
Sürek Avı: Av hayvanlarının belirlenen bir avlakta av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma şeklini,
Avlama Ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücreti,
Avlanma İzin Ücreti: Av turizmi kapsamında avına izin verilen av hayvanı türlerine göre her av yılı için Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenen ücreti,
Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,
Döner Sermaye İşletmesi: Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 40 ncı maddesine göre kurulmuş bulunan döner sermaye işletmelerini,
TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini,
(A) Grubu Seyahat Acenteleri: Türk vatandaşları ve yabancı uyruklulara ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence olanakları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari kuruluşları,
(C) Grubu Seyahat Acenteleri: Sadece Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenleyen ticari kuruluşları,
Av Turizmi İzin Belgesi: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde (A) ve (C) grubu seyahat acentesi belgesi alan acentelerin yerli ve yabancı avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri yapabilmelerini sağlamak üzere Genel Müdürlükçe verilen izin belgesini,
Yabancı Avcılık Belgesi: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular ile diğer devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi yabancılara ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevlilere mütekabiliyet esası gözetilerek avlanmalarını sağlamak üzere Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,
Geçici Avcılık Belgesi: Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcıların av organizasyonlarına katılmalarına yönelik verilen avlanma izin belgesini,
Özel Avlanma İzin Belgesi: Av turizmi izin belgesine sahip seyahat acenteleri aracılığıyla veya kişisel başvuru yaparak avlanacak yerli avcılara, Türkiye’de yaşayan yabancılara, uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere, bilimsel araştırma amaçlı Türkiye’ye gelecek yabancılara, diğer devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde görevli birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi kişilere, av turizmi kapsamında avlanmaları için her av organizasyonu için ayrı olmak üzere Genel Müdürlükçe verilen avlanma izin belgesini,
Av Hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,
Yaban Hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
Belediye: 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediye ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki ilk kademe belediyesini,
Belde: Belediyesi bulunan yerlemiş yerini,
Köy Tüzel Kişiliği: 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa tabi olan tüzel kişiliği,
Katılım Payı: Bakanlığın av turizmi kapsamında elde ettiği gelirlerden yaban hayatı ve av hayvanlarının korunması, bakımı ve üretimi hizmetlerinin karşılığı olarak avlaklarda sahası olan belediyeler ve köy tüzel kişiliklerine verilen ücreti,
Kota: Avına izin verilen av hayvanının sayısını, miktarını,
Av Kılavuzu: Avlağa yakın köy ve belediye halkı ile yerel avcı kuruluşlarından alınan av hayvanını belirlemede avcı ve acentelere yardımcı olacak kişiyi,
Sürekçi: Sürek avlarında av köpekleri, ses çıkaran aletler ve benzerleri ile avına izin verilen av hayvanlarını avcı yönüne yönlendirmede görev alan kişiyi,
Çantacı: Avcıların avla ilgili ekipman ve besinlerini taşıyan kişiyi,
C.I.C.: Uluslararası Av ve Yaban Hayatı Koruma Konseyini,
Komisyon: Av hayvanı türlerinin hangi avlaklarda avlanabileceği, kotası ve cinsiyetleri, ücretler, katılım payları, indirimli yerler ve indirim oranları, avlanma tarihleri ve süreleri ile avlanan av hayvanlarının etlerinin değerlendirme şeklinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan çalışma ekibini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Av Turizmi İzin Belgesi ve Seyahat Acentelerinin Sorumlulukları

Av Turizmi İzin Belgesi
Madde 5 —
1618 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından (A) grubu seyahat acentesi geçici işletme veya işletme belgesi alan acenteler ile (C) grubu işletme belgesi alan acentelere; av organizasyonları, av ve yaban hayvanları gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri yapabilmeleri amacıyla Genel Müdürlükçe av turizmi izin belgesi (Ek-1) verilir.

Av turizmi izin belgesi, (A) ve (C) grubu seyahat acentelerine bir defaya özgü verilir ve bu belgeler diğer acentelere devredilemez. Av turizmi izin belgesi verilen acenteler Bakanlıkça Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir.

(A) grubu seyahat acenteleri, geçici avcılık belgesi verilen yabancı turist avcılara, yabancı uyruklulara ve özel avlanma izin belgesi verilen yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri; (C) grubu seyahat acenteleri, sadece yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilirler.

Av Turizmi İzin Belgesi Başvuruları
Madde 6 —
Av turizmi izin belgesi; geçici işletme belgesi veya işletme belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği ve taleplerini belirtir dilekçeyle TÜRSAB aracılığıyla Genel Müdürlüğe başvuran acentelere verilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İşletme Belgeleri İptal Edilen Acentelerin Av Turizmi İzin Belgelerinin İptali
Madde 7 —
1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesi çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletme belgeleri iptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin veya geçici işletme belgeleri geri alınan seyahat acentelerinin av turizmi izin belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Genel Müdürlük, gerektiğinde (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinden işletme belgelerinin geçerliliğinin belgelenmesini isteyebilir.

Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Hareket Eden Acentelerin Av Turizmi İzin Belgelerinin İptali
Madde 8 —
Kanun ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı hareket eden av turizmi izin belgesi almış (A) ve (C) grubu seyahat acenteleri, Bakanlıkça Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir. Bu acentelere 1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (h) bendi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihtar verilir. İkinci bir ihtara neden olan seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe, geçici işletme veya işletme belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilir.

1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (h) bendi hariç, diğer nedenlerle geçici işletme ve işletme belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilen av turizmi izin belgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acenteleri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Bakanlığa bildirilir. Bu seyahat acentelerinin av turizmi izin belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Geçici işletme veya işletme belgeleri iptal edilmesine rağmen av turizmi organizasyonlarına devam eden seyahat acenteleri hakkında 1618 sayılı Kanun hükümleri ve Kanunun 25 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Seyahat Acenteleri ve Avcıların Sorumlulukları
Madde 9 —
Av turizmi izin belgesi verilen (A) ve (C) grubu seyahat acenteleri;
a) Düzenleyecekleri av organizasyonlarında Genel Müdürlüğün açacağı av organizatörü kursundan sertifika alan av organizatörü çalıştırmak,
b) Av organizasyonlarında bulunacak av organizatörlerinin yetki belgesini Genel Müdürlüğe vermek,
c) Av turizmi kapsamında yapacakları av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri için bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uymak, zorundadır.

Seyahat acenteleri, izin almadan av turizmi kapsamında av organizasyonları düzenleyemez; yabancı uyrukluların yabancı avcılık belgesi veya yabancı turist avcıların geçici avcılık belgesi almadan ve yanlarında bulundurmadan avlanmasına aracılık edemez.

Av organizasyonunun yapıldığı avlakta toprak, su, hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz. Av organizasyonları, doğal hayata zarar vermeden yürütülmek ve tamamlanmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avlanma İzin Belgeleri, Yabancı Avcılık Belgesi,
Yerli ve Yabancı Avcıların Avlanma ve Avlandırma Esasları

Yabancı Turist Avcılar için Geçici Avcılık Belgesi
Madde 10 —
Seyahat acenteleri aracılığıyla veya seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın avlanmak üzere Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılara, Genel Müdürlükçe yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesi (Ek-2) verilir.

Yabancı turist avcılar geçici avcılık belgesi almadan Türkiye’de avlanamaz.

Geçici avcılık belgesi; bu belgede kayıtlı av hayvanı türlerinin izin verilen avlaklarda avlanılması amacıyla kişiye özgü olarak verilir ve süresi yabancı turist avcının 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda belirtilen Türkiye’de kalma süresi kadardır. Bu süre geçici avcılık belgesinin verildiği yılı izleyen mali yıl başını geçemez. Sürek avlarında geçici avcılık belgesi ava katılacak tüm avcılar adına düzenlenebilir.

Geçici avcılık belgesinde; yabancı turist avcının kimlik bilgileri, avlanılacak avlak, avlanma tarihleri, avlanacak av hayvanı türleriyle ilgili bilgiler yer alır.

Geçici avcılık belgesi dört nüsha olarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası; ilgiliye, il müdürlüğüne ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Bağımsız Olarak Avlanacak Yabancı Turist Avcıların Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu, Değerlendirme ve Avlanma Esasları
Madde 11 —
Bağımsız olarak avlanmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı turist avcılar sadece özel avlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda avlanabilirler.

Bağımsız olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda avlanacak yabancı turist avcılara, bu avlakların avlanma planlarında belirtilen kotalardan boş kota bulunması; özel avlaklarda bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcılara, avlak sahibinin talebi halinde geçici avcılık belgesi verilir.
Türkiye’deki örnek ve özel avlaklarda bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcılar adına geçici avcılık belgesi başvuruları avlak işletmecileri tarafından yapılabilir.

Örnek avlak işletmecileri tarafından yabancı turist avcılar adına yapılacak geçici avcılık belgesi başvuruları, geçici avcılık belgesi başvuru formu (Ek-3), 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunuyla belirlenen avcılık belgesi harcının ve avlanma izin ücretinin yabancı turist avcı adına ödendiğine ilişkin makbuzun aslı; özel avlak işletmecileri tarafından yabancı turist avcılar adına yapılacak başvurular, geçici avcılık belgesi başvuru formu (Ek-3) ve 492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harcının yabancı turist avcı adına ödendiğine ilişkin makbuzun aslıyla birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından en az beş gün önce Genel Müdürlüğe yapılır.

İşletilen örnek avlaklar ile özel avlaklarda bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcıların bireysel olarak geçici avcılık belgesi talep etmeleri durumunda başvurular; geçici avcılık belgesi başvuru formu (Ek-3) ve avcıların ülkelerinden aldıkları avcılık yapabileceklerine ilişkin belgenin Türkçe tercümeli ve konsoloslukça onaylı örneğiyle birlikte Türk konsoloslukları aracılığıyla, talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından en az bir ay önce Genel Müdürlüğe yapılır.

Bireysel olarak geçici avcılık belgesi almak için başvuranların taleplerinin Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, yabancı turist avcının bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluklarına 492 sayılı Kanun kapsamında belirlenen avcılık belgesi harcını ödemesi zorunludur. Avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslının Genel Müdürlüğe gönderilmesi halinde geçici avcılık belgesi düzenlenir ve ilgiliye gönderilir.

Bireysel başvuru yapan yabancı turist avcılar, av organizasyonuna başlamadan önce av hayvanı türlerine göre belirlenen avlanma izin ücretini, izin verilen avlağın bağlı olduğu il müdürlüğü döner sermaye işletmesine, avlanma tarihinden önce yatırmak zorundadır. Avlanma izin ücretinin yatırılmaması halinde geçici avcılık belgesi verilmiş olsa dahi il müdürlüğünce av organizasyonuna izin verilmez.

Bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcılar 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye’ye sokacakları tüfek ve mermilere ait silah ve mermi geçici giriş belgesini Bakanlık görevlisine göstermek zorundadır.

Seyahat Acenteleri Aracılığıyla Avlanacak Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu, Değerlendirme ve Avlanma Esasları
Madde 12 —
Seyahat acenteleri aracılığıyla avlanmak üzere Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar Genel Müdürlükçe işletilen avlaklar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklar ve özel avlaklarda avlanabilirler.

Seyahat acenteleri aracılığıyla avlanacak yabancı turist avcılara geçici avcılık belgesi;
a) Kotası belirlenen ve Genel Müdürlükçe işletilen avlaklarda, kotanın acente adına tahsis edilmiş olması,
b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda, avlanma planlarında belirlenen kotalardan boş kota bulunması,
c) Envanter sonuçlarına göre avlanmaya izin verilen ve kota verilmeyen Genel Müdürlükçe işletilen avlaklarda yabancı turist avcılar adına avcılık belgesi harcı ve avlanma izin ücretinin yatırılmış olması, halinde verilir.

Genel Müdürlükçe işletilen avlaklarla, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda avlanmak üzere Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar adına acenteler tarafından yapılacak geçici avcılık belgesi başvuruları, geçici avcılık belgesi başvuru formu (Ek-3), 492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harcının ve avlanma izin ücretinin yabancı turist avcı adına ödendiğine ilişkin makbuzun aslı; özel avlaklarda avlanmak üzere gelecek yabancı turist avcılar adına acenteler tarafından yapılacak geçici avcılık belgesi başvuruları, geçici avcılık belgesi başvuru formu (Ek-3) ve 492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harcının yabancı turist avcı adına ödendiğine ilişkin makbuzun aslıyla birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından en az beş gün önce Genel Müdürlüğe yapılır.

Devlet Misafirlerine Verilecek Geçici Avcılık Belgesi ve Başvurusu
Madde 13 —
Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan düzeyinde bulunan yabancı devlet misafirlerine, Türkiye’de avlanabilmeleri için yabancı devlet misafirleri için geçici avcılık belgesi (Ek-4) verilir.

Avlanma izni, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bakanlıktan alınır. Bu tür davetler yapılmadan önce Bakanlığın olumlu görüşünün alınması şarttır.

Başvuruların Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, 492 sayılı Kanun kapsamında alınacak avcılık belgesi harcının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yatırılması zorunludur.

Avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslının Bakanlığa gönderilmesi halinde geçici avcılık belgesi, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgiliye verilir.
Geçici avcılık belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Belgenin bir nüshası il müdürlüğüne ve bir nüshası Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Diğer nüsha Bakanlıkta kalır.

Devlet Misafirlerinin Avlanma Esasları
Madde 14 —
Yabancı devlet misafirleri, Bakanlıkça avlaklara göre belirlenen ve yabancı devlet misafirleri için ayrılan kota miktarları gözönünde bulundurularak av turizmi kapsamında avına izin verilen av hayvanları ile Merkez Av Komisyonu kararıyla avına izin verilen av hayvanlarını avlayabilirler.

Yabancı devlet misafirlerinden, ikili veya çok taraflı sözleşmelere ve mütekabiliyet esasına bağlı olarak Genel Müdürlükçe işletilen avlaklarda avlanma izin ve avlama ücreti alınmayabilir.

Yerli Avcılar için Özel Avlanma İzin Belgesi
Madde 15 —
Kişisel olarak veya seyahat acenteleri aracılığıyla avlanacak yerli avcılar her av organizasyonu için ayrı olmak üzere Genel Müdürlükten yerli avcılar için özel avlanma izin belgesi (Ek-5) almak zorundadır.

Yerli avcılar, Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, 13 üncü maddesi kapsamında alınmış avcılık belgesi olmadan av turizmi kapsamında avlanamazlar.

Özel avlanma izin belgesi kişiye özgü olup, başkasına devredilemez.

Başvuru ve Değerlendirme
Madde 16 —
Kişisel olarak veya seyahat acenteleri aracılığıyla avlanmak isteyen yerli avcıların özel avlanma izin belgesi başvuruları;
a) Avcılık belgesi veya geçerli av tezkeresinin onaylı örneği,
b) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli silah taşıma ruhsatının onaylı örneği,
c) Yerli avcılar için özel avlanma başvuru formu (Ek-6),
ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

Seyahat acentesi tarafından avcı adına yapılacak başvurularda; birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde istenilen belgelerle birlikte, avlanma izninin Genel Müdürlükten alınmasında, av organizasyonunun yürütülmesinde, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında, acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından ait olduğu av yılı için verilmiş noter onaylı vekaletnamenin Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

Özel avlanma izin belgesi;
a) Yerli avcı kotası bulunan avlaklarda; kişisel veya seyahat acenteleri aracılığıyla avlanmak isteyen avcıların başvurularının uygun bulunduğunun tebliğinden sonra, avlanma izin ücretine ait dekontun aslının bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecek tarihe kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesinden sonra,

b) Envanter sonuçlarına göre avlanmaya izin verilen ancak kota verilmeyen avlaklarda; avlanma izin ücretine ait dekontun aslının Genel Müdürlüğe gönderilmesinden sonra, düzenlenir.

Avlanma izin ücretine ait dekontun başvuru belgeleriyle birlikte gönderilmemesi durumunda özel avlanma izin belgesi düzenlenmez.

Özel avlaklarda avlanma izni ise, özel avlak sahibi ya da işletmecisi tarafından verilir.

Özel avlanma izin belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası; ilgiliye ve il müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Bilimsel Araştırma Amaçlı Avlanma İzni ve Başvuru
Madde 17 —
Av turizmi kapsamında avına izin verilen av hayvanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla, çalıştığı kurumdan araştırma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancılara, 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 6/10/2003 tarihli ve 6270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 44 ve 45 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak koşuluyla Genel Müdürlükçe bilimsel araştırma amaçlı özel avlanma izin belgesi (Ek-7) verilebilir. Bu izin belgesi kişiye özgüdür, devredilemez.

Bilimsel araştırma amaçlı özel avlanma izin belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası; ilgiliye ve il müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Avlanma Esasları
Madde 18 —
Av turizmi kapsamında avına izin verilen türler üzerinde bilimsel araştırma amacıyla özel avlanma izin belgesi verilen yabancıların avlayacağı av hayvanlarının tür, yaş, cinsiyet, izin verilecek avlaklar ve ücreti Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.

Üreme yeteneğini kaybetmiş, hastalıklı, sakat ve hatalı trofeli av hayvanlarının avına izin verileceklerden avlanma izin ücreti ve avlama ücreti alınmayabilir. Ancak bu kişilerin sağlıklı bireyleri avlamak istemeleri halinde avlanma izin ve avlama ücretleri yabancılara uygulanan ücretlerin aynısıdır.

Bilimsel araştırma amaçlı özel avlanma izin belgesi olmadan hiçbir şekilde avlanılamaz.

Bilimsel amaçlı yapılan avlanmalarda avına izin verilen av hayvanlarının et ve trofelerinin 8/3/1990 tarihli ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Türkiye dışına çıkarılmasına, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilimsel araştırma yapacak kişiler, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslarla avlanabilirler.

Yabancı Avcılık Belgesi
Madde 19 —
Türkiye’de avlanmak üzere;
a) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge (pembe kart) sahibi olanlara,
b) Emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi verilen Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere,
c) (a) ve (b) bendinde sayılanlar dışında kalan 5683 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında olan yabancı uyruklulara,
d) Uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere,

492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harcının ödenmesi koşuluyla mütekabiliyet esasları çerçevesinde Genel Müdürlükçe yabancı avcılık belgesi (Ek-8) verilir.

Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında verilecek yabancı avcılık belgesinin süresi, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belgenin geçerli olduğu süre kadar; (b) ve (c) bendi kapsamında verilecek yabancı avcılık belgelerinin süresi, yabancı uyruklu avcının ikamet tezkeresindeki süre kadar; (d) bendi kapsamında verilecek yabancı avcılık belgesinin süresi Türkiye’de görevli oldukları süre kadardır.

Bu madde kapsamında verilen yabancı avcılık belgelerinden geçerlilik süresi sona erenlerin talep etmeleri halinde yabancı avcılık belgeleri, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler ile 492 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslının verilmesi koşuluyla yenilenir.

Yabancı Avcılık Belgesi Başvurusu ve Değerlendirme
Madde 20 —
Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında olanlara verilecek yabancı avcılık belgesi başvuruları;
a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında olanların Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere Türk makamlarından aldıkları yivsiz tüfek ruhsatnamesinin onaylı örneği,

b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri kapsamında olanların 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesi kapsamında izin alarak Türkiye’ye soktukları yivli ve yivsiz tüfeklerine ait silah taşıma ruhsatının onaylı örneği,

c) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olanların 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belgenin; (b) ve (c) bentleri kapsamında olanların Emniyet makamlarından aldıkları ikamet tezkeresinin onaylı örneği,

d) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olan uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere Türkiye’de çalışmalarına veya görevli olarak bulunmalarına olanak veren yetkili makamın yazısı,

e) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamındaki yabancı uyruklu avcıların uyruğunda oldukları ülkenin, o ülkede ikamet eden Türklere bu konuda yapılan uygulamanın nasıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığından alacakları mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü,

f) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamındaki yabancı uyruklu avcılara, uyruğunda oldukları ülkeden verilmiş avcılık yapabileceğine ilişkin belgenin, Dışişleri Bakanlığının mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü çerçevesinde Türkiye’de geçerli olması halinde Türkçe tercümeli ve onaylı örneği, geçerli olmaması halinde Türkiye’den alınmış avcı eğitimi kurs bitirme belgesi,

ile birlikte Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır.

Yabancı avcılık belgesinde, Dışişleri Bakanlığının mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü ve yürürlükte bulunan Kanun ve mevzuat çerçevesinde avcının avlanma koşulları belirtilir. Bu kişiler belgelerinde belirtilen avlanma koşulları dışında avlanamazlar.

Yabancı avcılık belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası; ilgiliye ve Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Av Turizmi Kapsamında Avlanma Esasları
Madde 21 —
Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında olan yabancı avcılık belgesi almış yabancılar, Genel Müdürlükçe işletilen avlaklar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek ve özel avlaklarda, av turizmi kapsamında avına izin verilen av hayvanı türlerini seyahat acenteleri aracılığıyla ya da seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın yabancılar için özel avlanma izin belgesi (Ek-9) alarak; devlet avlakları ve genel avlaklarda Merkez Av Komisyonu Kararı çerçevesinde avına izin verilen türleri avlanma izni alarak avlayabilirler.

Seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın avlanacak yabancı uyruklu avcılar, Türkçe bilmemeleri halinde yanlarında tercüman bulundurmak zorundadır.

Özel avlanma izin belgesi başvuruları; yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvuru formu (Ek-10) ve yabancı avcılık belgesinin onaylı örneğiyle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

Özel avlanma izin belgesi, bu Yönetmeliğin 32 ve 33 üncü maddeleri hükümleri saklı kalmak koşuluyla;
a) Seyahat acenteleri aracılığıyla avlanmak istenilmesi halinde, acentelere kota tahsis edilmiş olması ya da gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda, avlanma planlarında belirtilen kotalardan boş kota bulunması,

b) Türkiye'de ikamet eden yabancılara ayrılan kotalardan, kişisel başvuru yaparak avlanmak istenilmesi halinde, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi çerçevesinde kota tahsis edilmesi,

c) Envanter sonuçlarına göre avlanmaya izin verilen ancak kota verilmeyen avlaklarda, avlanma izin ücretine ait dekontun aslının Genel Müdürlüğe gönderilmesi, halinde düzenlenir.

Yabancılar için özel avlama izin belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası; ilgiliye ve il müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Diplomatik Kimlik Sahibi Görevlilere Verilecek Yabancı Avcılık Belgesi
Madde 22 —
Türkiye’de avlanacak yabancı uyruklulardan;
a) 5683 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olan diğer devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi büyükelçileri ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi Büyükelçilik mensuplarına, birinci sınıf diplomatik kimlik hamili başkonsoloslara ve birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi Konsolosluk mensuplarına,

b) Uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi görevlilere, mütekabiliyet esasları çerçevesinde yabancı avcılık belgesi (Ek-8) verilir.

Bu madde kapsamında verilecek yabancı avcılık belgesinin süresi, yabacı uyruklu kişilerin diplomatik kimlik belgelerinde yazılı süre kadardır.

Bu madde kapsamında verilen yabancı avcılık belgelerinden geçerlilik süresi sona erenlerin yabancı avcılık belgeleri, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belge ile 492 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslının verilmesi koşuluyla talep edilmesi halinde yenilenir.

Yabancı avcılık belgelerinin yenilenmesinde 5683 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri saklıdır.

Görevleri sona eren diplomatik kimlik belgesi sahibi avcıların yabancı avcılık belgeleri Dışişleri Bakanlığına geri verilir.

Başvuru ve Değerlendirme
Madde 23 —
Bu Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında olanlara verilecek yabancı avcılık belgesi başvuruları;
a) Dışişleri Bakanlığınca verilmiş diplomatik kimlik kartının onaylı örneği,

b) 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesi kapsamında Türkiye’ye sokulan yivli ve yivsiz av tüfeklerine ait silah taşıma ruhsatının onaylı örneği,

c) Diplomatik kimlik sahibi kişinin uyruğunda olduğu ülkenin, o ülkede ikamet eden Türk diplomatlara bu konuda yapılan uygulamanın nasıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığından alınacak mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü,

d) Diplomatik kimlik sahibi kişinin avcılık yapabileceğine ilişkin belgenin mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü çerçevesinde Türkiye’de geçerli olması halinde Türkçe tercümeli ve onaylı örneği, geçerli olmaması halinde Türkiye’den alınmış avcı eğitimi kurs bitirme belgesi,

ile birlikte Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır.

Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancı uyruklu avcıların avlanma koşulları, Dışişleri Bakanlığının mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü çerçevesinde belgelerinde belirtilir. Bu kişiler belgelerinde belirtilen avlanma koşulları dışında avlanamazlar.

Yabancı avcılık belgesi iki nüsha olarak düzenlenir. Belgenin bir nüshası Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgiliye gönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Av Turizmi Kapsamında Avlanma Esasları
Madde 24 —
Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında yabancı avcılık belgesi verilenler, seyahat acenteleri aracılığıyla ya da seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın Genel Müdürlükçe işletilen avlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda ve özel avlaklarda Genel Müdürlükten yabancılar için özel avlanma izin belgesini (Ek-9) alarak avlanabilirler.

Seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın avlanacak yabancı uyruklu avcılar, Türkçe bilmemesi halinde yanlarında tercüman bulundurmak zorundadır.

Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancı uyrukluların seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın Genel Müdürlükçe işletilen avlaklarda avlanmak istemeleri halinde, ikili veya çok taraflı sözleşmeler ve mütekabiliyet esaslarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından alınan görüş çerçevesinde avlanma izin ücreti veya avlama ücreti alınmayabilir. Bu kişiler, seyahat acenteleri aracılığıyla Genel Müdürlükçe işletilen avlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanmaları halinde, avlanma izin ücreti ve avlama ücretini ödemek zorundadır.

Yabancılar için özel avlanma izin belgesi başvuruları, yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvuru formu (Ek-10) ve yabancı avcılık belgesinin onaylı örneğiyle birlikte avcı veya acente aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır.

Yabancı özel avlanma izin belgesi;
a) Diplomatlar ve seyahat acenteleri için ayrılan yabancı avcı kotalarından ya da gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanma planlarında belirtilen kotalardan boş kota bulunması,

b) Envanter sonuçlarına göre avlanmaya izin verilen ancak kota verilmeyen avlaklarda avlanma izin ücretine ait dekontun aslının Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

halinde düzenlenir.

Yabancılar için özel avlanma izin belgesi dört nüsha olarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası acenteye ya da avcıya, il müdürlüğüne ve Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Özel Avlaklarda Yabancıların Avlanma Esasları
Madde 25 —
Yabancı avcılar, özel avlaklarda üretilen ve salınan türleri, özel avlak işleticisi tarafından belirlenen ücretlerle bu avlaklarda avlayabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avda Kullanılacak Silahlar ve Aksamı ile Mermilerin
Türkiye’ye Getirilmesi ve Çıkartılması

Avda Kullanılacak Silahlar ve Aksamı ile Mermiler
Madde 26 —
Yabancı uyruklu avcılar; 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’ye getirdikleri kendilerine ait yivli, yivsiz tüfekler, ok, yay ve bunlara ait aksamlarıyla avlanabilir; aynı Yönetmelik çerçevesinde getirdikleri mermileri avda kullanabilirler.

Av organizasyonu yapan acenteler ile özel avlak, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen avlak işletmecileri tarafından yabancı avcılara yivli ve yivsiz av tüfeği ödünç olarak verilemez, kiralanamaz, avlanmalarda kullandırılamaz.

Yerli avcıların avda kullanacakları tüfeklerinin kendilerine ait yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli tüfek taşıma ruhsatının bulunması zorunludur.

Silah ve Aksamı ile Mermilerin Türkiye’ye Getirilmesi ve Taşınması
Madde 27 —
4915 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye avlanmak üzere gelecek yabancı turist avcılar ile yabancı uyruklular, 6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında tüfek ve aksamı ile mermileri geçici olarak Türkiye’ye sokabilir ve taşıyabilirler.

Yabancıların yivli veya yivsiz av tüfeklerini Türkiye’de taşıyabilmeleri hususunda 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri ile 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Silah ve Aksamı ile Mermilerin Türkiye’den Çıkartılması
Madde 28 —
Yabancı uyruklu avcılar tarafından Türkiye’ye geçici olarak sokulan ok ve yayların, yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamlarının ve sarfedilmeyen mermilerinin yabancı avcılar tarafından 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde Türkiye’den çıkarılması zorunludur.

Yabancı uyruklu avcıların, bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen av sırasında sarfedilen mermileri içerir bilgilerin yer aldığı bilgi formunu, 6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin (a) fıkrası gereğince, gümrük kapılarındaki Emniyet makamlarına vermeleri zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Av Organizasyonlarının Yapılacağı Avlaklar, Avına İzin Verilecek Türler ve Cinsiyetleri, Kotaların Belirlenmesi, Başvuru, Değerlendirme, Kullanımı, Duyuru, Ücretler, Avlanma Süreleri ve Katılım Payları

Av Organizasyonlarının Yapılacağı Avlaklar
Madde 29 —
Av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilecek avlaklar şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe işletilen ya da işlettirilen örnek avlaklar,
b) Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları,
c) Özel avlanma planları çerçevesinde avlanmanın yapılabilmesine Genel Müdürlükçe izin verilen yaban hayatı geliştirme sahaları ile milli parklar,
d) Özel avlaklar.
Kanunun 2 nci maddesinin (11, 12 ve 13) numaralı bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlar ile özel kanunlarla veya merkez av komisyonunca avlanmanın yasak edildiği yerlerde av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı ve zararlı olduğu hallerde mücadele amaçlı avlanmalarının av turizmi kapsamında yapılması için Bakanlıkça yerli ve yabancı avcılara bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

Avına İzin Verilecek Türler ve Cinsiyetleri ile Kotalar
Madde 30 —
Özel avlaklar dışındaki avlaklarda, avlanacak av hayvanlarının türleri, cinsiyetleri ve avlanılmasına izin verilecek miktarları envanter çalışmaları doğrultusunda her yıl en geç aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.

Özel avlaklarda ise, Genel Müdürlükçe izin verilerek üretilen ve salınan türler avlanabilir.

Yerli ve Yabancı Avcılara Ayrılacak Kotalar ve Kullanımı
Madde 31 —
Kotalar; yabancı turist avcılar için seyahat acentelerine, yerli avcılara, yabancı avcılık belgesi verilen yabancı uyruklu avcılara kullandırılmak üzere ayrı ayrı belirlenir.

Seyahat acentesi kotaları; seyahat acenteleri aracılığıyla avlanacak yabancı uyruklu avcılara, yerli avcı kotaları; seyahat acenteleri aracılığıyla veya acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yerli avcılara, Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu avcı kotaları; bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancılara, Devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancı uyruklu avcı kotaları; bu Yönetmeliğin 13 ve 22 nci maddeleri kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancılara kullandırılır.

Seyahat acenteleri, aldıkları kotaları diğer acentelere devredemez, bir başka yerli ya da yabancı avcıya kullandıramaz.

Yabancı avcılar, aldıkları kotaları bir başka yabancı ya da yerli avcıya devredemez.

Seyahat Acentelerinin Yabancı Avcı Kotası Başvuruları ve Değerlendirme
Madde 32 —
Seyahat acentelerinin kota tahsis başvuruları, postayla en geç şubat ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe yapılır.

Seyahat acentelerine avlak bazında verilecek kotalar; avlağın büyüklüğüne göre her avlakta av organizasyonu düzenleyebilecek acente sayısı, avcı güvenliği, av organizasyonlarının rahat yürütülmesi ve her avlak için belirlenen kotalar gözönünde bulundurularak Genel Müdürlükçe çıkarılacak tamim doğrultusunda tahsis edilir.

Acentelere tamim doğrultusunda tahsis edilecek kotaların belirlenmesinden sonra, avlanma izin ücretlerinin bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecek süre içinde yatırılması ve dekontların asıllarının Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir. Avlanma izin ücretlerinin belirlenen süre içinde yatırılması halinde acentelere kota tahsis edilir.

Kotalar, avlanma izin ücretinin süresinde ödenmemesi durumunda, bu Yönetmelik esasları ve çıkarılacak tamim çerçevesinde talepleri karşılanamayan diğer acentelere tahsis edilir.

Talepleri karşılanamayan diğer acentelerin talepte bulunmaması halinde bu kotalar, seyahat acentelerine bağlı olmaksızın avlanacak yabancı avcılık belgesi sahibi yabancı avcılara ve kişisel başvuruda bulunan yerli avcılara kullandırılabilir.

Yerli Avcılar ile Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Avcıların Kota Başvuruları ve Değerlendirme
Madde 33 —
Kota başvuruları; bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecek tarihe kadar, bu Yönetmeliğin 16, 21 ve 24 üncü maddesinde belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte postayla Genel Müdürlüğe yapılır. Faksla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Yerli ve yabancı avcı kotalarına yapılacak başvurular tamim doğrultusunda değerlendirilerek yerli ve yabancı avcılar ile acentelere bildirilir.

Kotalar, avlanma izin ücretine ait dekontun aslının en geç bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecek tarihe kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesinden sonra tahsis edilir. Avlanma izin ücretine ait dekontun aslının belirtilen tarihe kadar gönderilememesi durumunda kota tahsisi yapılmaz ve tahsis edilmeyen kotalar, talepleri karşılanamayan diğer avcı ve acentelere kullandırılır.

Kota verilerek av hayvanını avlayan ya da yaralayan yerli avcılar ile bu Yönetmeliğin 19 ve 22 nci maddeleri kapsamında yabancı avcılık belgesi alan yabancı avcılara bir sonraki av yılında herhangi bir avlakta kota tahsisi yapılmaz; ancak bu avcılara kotaların boş olması durumunda kota tahsis edilebilir.

Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecek tarihe kadar yapılan başvurular sonucunda kotaların boş kalması durumunda bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecek tarihten sonra yapılacak başvurular, bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlükçe yeniden değerlendirilir.

Kotaların Kullanılması
Madde 34 —
Yerli ve yabancı avcılar ile seyahat acentelerine tahsis edilen kotalar, izin verilen avlaklarda kullanılır.

Tüm avlanma izin başvuruları en geç talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından beş gün önce yapılır.

Seyahat acentesi aracılığıyla acente kotası ile avlanacak avcıların av hayvanını avlayamamaları durumunda aynı kota; avlanma izin ücretinin yatırılması koşuluyla aynı avlakta ikinci kez yeniden kullandırılabilir.

Yerli avcılar ile bu Yönetmeliğin 19 ve 22 nci maddeleri kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancı uyruklu avcılar, kendilerine tahsis edilen kotalarla av hayvanını avlayamamaları durumunda aynı kota; avlanma izninin bitim tarihinden itibaren on gün içinde talepleri doğrultusunda avlanma izin ücretini yeniden ödemeleri koşuluyla aynı avlak için ikinci kez yeniden kullandırılabilir.

Ancak; av organizasyonunun avlanma izin tarihi başlangıcından önce iptal edilmesi durumunda, avcının mazeretini kanıtlaması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan talep edilecek ikinci bir tarihte yeniden kullandırılır.

Avın iptal edilmesi durumu il müdürlüğünün yazısı esas alınarak belirlenir.

Avın iptal edilmesi veya av hayvanının avlanılamaması sonucu kotanın tekrar kullanılmak istenmesi durumunda, talep edilecek ikinci izin tarihleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Talep edilen avlanma izin tarihi avlaktaki diğer av organizasyonları gözönünde bulundurularak acente veya avcının görüşü alınarak Genel Müdürlükçe değiştirilebilir.

Geçici avcılık belgeleri ile özel avlanma izin belgelerinde belirtilen avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir günde olumsuz hava koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle av organizasyonunun tamamlanamaması durumunda avlanma izni;

a) Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgelerinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma süresi kadar,

b) Yerli avcılar ile bu Yönetmeliğin 19 ve 22 nci maddeleri kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancı uyruklu avcılara; av organizasyonunun iptal edildiği tarihten itibaren, en geç on beş gün içinde avlanmak koşuluyla verilen avlanma izin süresinden kalan süre kadar, il müdürlüğünce uzatılır.

Bu durumda yeniden geçici avcılık ve izin belgesi düzenlenmez, avlanma izin ücreti alınmaz.

Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan Bakanlık görevlisi, av organizatörü ve av kılavuzlarıyla birlikte düzenlenecek ve il müdürlüğünce onaylanacak tutanakla, avcının hastalanması durumu ise raporla belirlenir.

Av hayvanının yaralanmış olması kotanın kullanılması anlamına gelir.

Yaralanan av hayvanları, insanlara ve hayvanlara zarar vermemesi ve acı çekmemesi için acente, avcı ve görevli personel tarafından izlenir ve zararsız hale getirilir.

Duyuru
Madde 35 —
Av turizmi kapsamında av organizasyonlarının yapılacağı avlaklar, av hayvanı tür ve cinsiyetleri, bu türlere ait yerli ve yabancı avcı kotaları, avlanma izin ücreti ve avlama ücretleri ile katılım paylarının en geç aralık ayı sonuna kadar belirlenmesinden sonra, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün internet sitesi ile il müdürlüğü ilan panosundan duyurulur.

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme
Madde 36 —
Acente ve avcıların avlanma izin başvurularının hangi tarihler arasında yapılacağı ve değerlendirileceği en geç aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlükçe duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM
Avlama ve Avlanma İzin Ücretleri, Avlanma Süreleri ve Katılım Payları

Devlet Avlaklarında Ücretlerin Belirlenmesi
Madde 37 —
Devlet avlaklarında yapılacak av organizasyonlarında uygulanacak avlanma izin ücretleri ve avlama ücretleri ile indirim oranları, av organizasyonlarından elde edilen gelirlerden işbirliği yapılan belediyeler ve köy tüzel kişiliklerine verilecek katılım payının miktarı ve ne kadar süreyle verileceği; av turizminin teşvik edilmesi ve gelişmesine olanak sağlanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, bölgeye yönelik başka turistik aktivite akımının olmayışı, konaklama tesisleri ve yeterliliği, ulaşım, havaalanına ve seçkin turizm merkezlerine uzaklıkları gözönünde bulundurularak her av yılı için Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.

Kalkınmada öncelikli illere göre avlama ve avlanma izin ücretleri, indirim oranları, belediyeler ve köy tüzel kişiliklerine verilecek katılım payları ve süresi, belediyeler ve köy tüzel kişiliklerinin av ve yaban hayatının korunmasına yönelik yapacakları katkı, avlakların özellikleri ve işbirliği şartları gözönünde bulundurularak Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından ayrı ayrı belirlenebilir.

Avlanma İzin Ücreti
Madde 38 —
Avlanma izin ücretleri, av hayvanı türlerine göre her av yılı için aralık ayı içinde Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen şekilde duyurulur.

Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan, avın başlangıç ve bitim tarihleri arasındaki avlanma süresinde avına izin verilen miktardaki, her av hayvanı türü için alınır.

Avlanma izin ücretleri, ödeme günündeki Merkez Bankasının döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak döner sermaye işletmesi hesaplarına yatırılır.

Avlanma izin ücreti, avlama ücretlerine mahsup edilmez.

Özel avlaklarda ücretler, avlak sahibi veya işleticisi tarafından belirlenir ve alınır. Alınan bu ücretlerin % 10’u döner sermaye işletmesine yatırılır.

Avlama Ücretleri
Madde 39 —
Avlama ücretleri; av hayvanının tür, cinsiyet ve ağırlıkları ile trofe niteliklerine göre Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından her av yılı için aralık ayı içinde belirlenir; acente ve avcılara bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen şekilde duyurulur.

Avlama ücretleri il müdürlüğünce, av organizasyonunun sonuçlandığı tarihi izleyen beş işgünü içinde, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanarak hazırlanacak av bildirim formuyla tahakkuk ettirilir ve yerli ve yabancı avcılar ile acentelere iadeli taahhütlü postayla bildirilir.

Avlama ücretleri; avcı başına bir kota için izin verilen av organizasyonlarında avın vurulduğu tarihteki, birden fazla kota için izin verilenlerde ise av organizasyonunun sonuçlandığı tarihteki Merkez Bankasının döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak, 1/1/2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası olarak hesaplanır.

Tahakkuk ettirilen avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun yerli ve yabancı avcılar ile acentelerce bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenir.

Tahakkuk ettirilen avlama ücretleri ilgili itirazlar il müdürlüğünce değerlendirilir.

Avlakların gerçek ve tüzel kişilere işlettirilmesi halinde avlama ücretleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

Belediye ve Köy Tüzel Kişiliği Katılım Payı
Madde 40 —
Kanunun 11 inci maddesi kapsamında, özel avlakların dışındaki avlakların işletilmesi amacıyla bu avlaklarda sahası bulunan belediye ve köy tüzel kişilikleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı yapılacak işbirliğinde belde ve köylerin mülki hudutları esas alınır.

Özel avlakların dışındaki işletilen avlaklarda sahası bulunan belde ve köylerin mülki hudutları; Genel Müdürlükçe onaylanmış, avlakların sınırlarını gösteren haritalarına avlağın bağlı bulunduğu mühendislikçe mahallinde yapılacak belirlemeyle işlenerek rapora bağlanır.

Raporun il müdürlüğünce onaylanmasından sonra avlakta mülki sahası kalan belediye ve köy tüzel kişilikleriyle işbirliği yapılır. İşbirliği esasları, avlağın bağlı bulunduğu il müdürlüğünün belediye ve köy tüzel kişilikleriyle yapacağı protokol çerçevesinde avlağın özelliklerine göre belirlenir.

Av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerden işbirliği yapılan belediye ve köy tüzel kişiliklerine aktarılacak katılım paylarının avlakların özellikleri ve av hayvanı türlerine göre nasıl dağıtılacağı ile bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi kapsamında olan yerlere katılım paylarının nasıl dağıtılacağı Genel Müdürlükçe çıkarılacak tamimle belirlenir.

Katılım payları, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanarak il müdürlüğünce hazırlanacak av bildirim formunda tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen katılım payları döner sermaye işletmesi emanet hesaplarına alınır ve il müdürlüğünce tamim doğrultusunda belediye ve köy tüzel kişiliklerinin banka hesaplarına ödemenin yapılmasını izleyen onbeş gün içinde aktarılır.

Katılım payları, 442 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun ve 5272 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda kullanılmak zorundadır.

Av turizmi kapsamında avına izin verilen ve korumada işbirliği yapılan bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen avlaklarda, belediye ve köy tüzel kişiliklerine aktarılacak katılım payları, işbirliği protokolü hükümlerine uyulması durumunda ödenir.

Bu yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen avlaklarda; bu avlaklarda sahası bulunan belediye veya köy tüzel kişiliklerinin av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına katılmaması, yasa dışı avcılığın önlenmesinde katkı sağlayamaması durumunda yapılacak yazılı uyarıya rağmen bir av dönemi içinde iki kez uyarı yapılan belediye ve köy tüzel kişilikleriyle izleyen yıldan itibaren iki yıl süreyle işbirliği yapılmaz.

Ücretlerin Yatırılması
Madde 41 —
Bu Yönetmeliğin 38, 39, 40 ve 51 inci maddelerinde belirtilen ücret ve katılım payı tutarları, av organizasyonuna izin verilen avlağın bağlı olduğu il müdürlüklerince tahakkuk ettirilir ve döner sermaye işletmelerinin ilgili hesaplarına yatırılır.

Avlanma Tarihleri
Madde 42 —
Avına izin verilen av hayvanlarının hangi tarihler arasında avlanabileceği Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.
Özel avlaklarda avlanma tarihini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Avlanma Süresi
Madde 43 —
Yerli ve yabancı avcıların kaç gün süreyle avlanacakları Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir. Bu süre yerli avcılar için birbirini izleyen yedi gün, yabancı avcılar için birbirini izleyen on günden fazla olamaz; ancak ayı avına yirmi güne kadar izin verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Av Organizasyonunda Düzenlenecek Belgeler, Av Organizasyonlarında Görev Alacak
Bakanlık Personeli ile Diğer Görevliler ve Eğitimleri

Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi
Madde 44 —
Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi (Ek-11), avın vurulduğu yerin sınırlarında kalan il, ilçe, belediye, köy ve mevkisiyle avlakta sahası bulunan diğer belde ve köyler, avlanan av hayvanının tür, sayı, yaş, trofe nitelikleri, yaralama, nakliye tezkeresi numarası bilgilerini ve ödeme taahhüdünü içerir.

Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, av bildirim formunun düzenlenmesi ve ücretlerin tahakkuku için dayanak belge yerine geçer.

Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, ava eşlik eden Bakanlık görevlisi tarafından av organizasyonunun gerçekleştirildiği her günü içerecek şekilde her bir avcı için ayrı ayrı düzenlenir.

Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, seyahat acentesinin görevlendirdiği av organizatörü, ava katılan yerli veya yabancı avcı tarafından imzalanmak zorundadır.

İki nüsha olarak düzenlenecek günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesinin bir nüshası Bakanlık görevlisi tarafından avcı ya da acenteye verilir, diğer nüsha av organizasyonunun bitiminde Bakanlık görevlisince il müdürlüğüne teslim edilir.

Av Bildirim Formu
Madde 45 —
Av bildirim formu (Ek-12), av organizasyonuyla ilgili belge numarası, avlak, avlanan av hayvanının türü, sayısı, ağırlığı, trofe nitelikleri, yaralama, ava katılma gün sayısı, Bakanlık ile belediye ve köy tüzel kişiliği katılım payı tutarı, katılım paylarının nereye ne kadar aktarılacağı ve ücretlerin yatırılacağı hesap numarası bilgilerini içerir.

Av bildirim formu, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesindeki bilgilere dayanarak il müdürlüğünce düzenlenir.

Av bildirim formu, tahakkuk müzekkeresine dayanak belge yerine geçer.

Dört nüsha olarak düzenlenecek formun birer nüshası, il müdürlüğünce tahakkuk ettirilecek ücretlerin döner sermaye işletmesi hesaplarına yatırılması için acente veya avcıya, bedellerin tahsili için il müdürlüğü döner sermaye işletmesine ve av organizasyonu izin bitim tarihinden sonraki en geç onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Bir nüsha il müdürlüğünde saklanır.

Av Sırasında Sarfedilen Mermiler ile İlgili Bilgi Formu
Madde 46 —
Yabancıların Türkiye’ye geçici olarak getirdikleri yivli ve yivsiz av tüfekleri hakkında, av turizmi kapsamında yapılan avlanmalarda av sırasında sarfedilen mermiler ile ilgili bilgi formu (Ek-13) Bakanlık görevlisi tarafından düzenlenir.

Bilgi formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha avcıya verilir. Diğer nüsha il müdürlüğünde kalır.

Nakliye Tezkeresi
Madde 47 —
Av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılar tarafından avlanan av hayvanının türü, cinsiyeti, yaşı ve trofe özelliklerinin yer aldığı nakliye tezkeresiyle kayıt altına alınarak avlaktan çıkarılması zorunludur.

Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan av hayvanlarının avlaktan çıkarılması veya bulundurulması durumunda bu hayvanlar kaçak sayılır ve Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Nakliye tezkeresinin şekli, düzenlenmesi ve kullanımına ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Nakliye tezkeresi, Bakanlık görevlisince iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha avcı ya da acenteye verilir.

Avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde taşınmasında, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Av Organizasyonlarında Yer Alacak Bakanlık Personelin Görevleri
Madde 48 —
Bireysel başvuru yapan yerli ve yabancı avcılar ile yerli ve yabancı avcılara av organizasyonu düzenlemek üzere izin verilen seyahat acenteleri, izin verilen avlakta yapılacak av organizasyonuna eşlik etmek üzere avlağın bağlı bulunduğu il müdürlüğü veya müdürlükten görevli personel almak zorundadırlar.

Görevli personel alınmadan av organizasyonları gerçekleştirilemez.
Av organizasyonuna katılacak Bakanlık personeli;
a) Av organizasyonlarının planlı şekilde yürütülmesini sağlamak üzere önlemler almakla,
b) Avlanmanın, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamakla,
c) Avcıların kimlik, avcılık belgesi, geçici avcılık belgesi, yabancı avcılık belgesi, özel avlandırma izin belgesi, silah ve mermi geçici giriş belgesi ile av tüfeklerinin kontrolünü yapmakla,
d) Av organizasyonlarının, izin verilen avlakta, izin verilen tür ve miktarlarda, izin verilen tarihlerde yapılmasını sağlamakla,
e) Av organizasyonunda görev alacak yardımcı elemanların, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesi kapsamında alınıp alınmadığını kontrol etmekle,
f) Av organizatörlerinin sertifika ve isimlerini kontrol etmekle,
g) Yasaklanan avlanma usul ve şekilleriyle avın yapılmasını önlemek, bu konuda ava başlamadan uyarıda bulunmak, yasa dışı olduğunu belirlediği avlanmaları yapan avcıları avdan men etmek, suç aletleri ve usulsüz avlanan av ve yaban hayvanlarına el koymak ve failleri hakkında yasal işlemlerin yapılması sağlamak üzere düzenlenen suç tutanağını, el konulan tüfek ve avlanan av hayvanlarını il müdürlüğüne teslim etmekle,
h) Av sırasında sarfedilen mermilerle ilgili bilgi formunu düzenlemekle,
i) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesini düzenlemekle,
j) Trofelerin ölçümleri için gerekli donanımı yanında bulundurmak ve trofe ölçümlerini yapmakla,
k) Av hayvanlarının taşınması amacıyla nakliye tezkeresi düzenlemekle,
l) Av koruma memurlarına yardımcı olmakla,
görevlidir.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda av organizasyonlarına eşlik etmek üzere Bakanlık personeli bulundurulmasına ilişkin usul ve esaslar ihale sözleşmesinde belirtilir.

Av Organizasyonlarında Görev Alacak Yardımcı Elemanlar
Madde 49 —
Seyahat acentesi, her av organizasyonu için acente adına yetkili bir av organizatörü, tırnaklı av hayvanlarının av organizasyonlarında her iki avcı için bir, sürek avlarında ise on avcıya kadar bir av kılavuzu bulundurmak zorundadır.

Av organizasyonlarında görevlendirecek av kılavuzları, avlaklara sınırı bulunan belediye ve köyler ile yerel avcı kuruluşlarından, sürekçi ve çantacılar ise öncelikle avlaklara sınırı bulunan belde ve köylerden alınır.

Avlaklarda kamp kurulmasının gerektiği durumlarda av organizasyonlarına yukarıda belirtilen yardımcı elemanlar dışında ayrıca aşçı ve tercüman katılabilir.

Av Organizatörlerinin Eğitimi ve Av Kılavuzlarının Belirlenmesi
Madde 50 —
Genel Müdürlük, av organizatörü yetiştirmek amacıyla av organizatörlüğü kursları açar.

Bu kursların tarihleri, süresi, yeri, programı, ücreti ve diğer şartları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Kurslara, avcılık belgesi sahibi kişiler ile acentelerin av organizasyonlarında beş yıl süreyle çalışmış ve bu organizasyonlarda bulunmuş kişiler katılabilir.

Kurslarda; av turizmi uygulamaları ile av ve yaban hayatıyla ilgili genel bilgiler, av hukuku, ekoloji, trofe ölçümleri, harita, silah, ilk yardım konularını içerir eğitim programı uygulanır.

Kurslar, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır ve kurs sonunda başarılı olanlara bölgesel veya ulusal av organizatörü sertifikası (Ek-14) verilir.

Bu sertifikalar her av yılının sonunda Genel Müdürlükçe vize edilir. Av organizatörlerinin isimleri, il müdürlükleri ve TÜRSAB’a bildirilir.

Av turizmi organizasyonlarında Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen av organizatörlerinin sertifikaları Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Av organizatörlüğü için başvuran, av ve yaban hayatı konularında en az beş yıl süreyle çalışmış Genel Müdürlük personeli hakkında eğitim şartı aranmaz. Bu kişilere Genel Müdürlükçe av organizatörlüğü yapabileceğine ilişkin belge verilir.

Av organizasyonlarında görev alacak av kılavuzları; avcılık, av hayvanları ve avlaklar hakkında bilgi sahibi olan, av organizasyonunun yürütülmesine yardımcı olabilecek avlaklara sınırı bulunan belediye ve köy halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden il müdürlüğünce seçilir. Bu kişilere il müdürlüğünce av kılavuzluğu belgesi verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Trofe ve Etler, Trofelerin Ölçümleri ile Değerlendirilmesi
Avda Kullanılacak Silah Çeşitleri, Yasaklanan Avlanma Usul ve Şekilleri

Avlanan Av Hayvanın Eti ve Trofesi
Madde 51 —
Av turizmi kapsamında avlanan av hayvanının trofesinin tamamı avcıya aittir.

Avlanan av hayvanının etinin yabancı avcı tarafından talep edilmesi halinde ücret alınır. Av hayvanı türüne göre alınacak ücret ve talep edilmemesi halinde etlerin değerlendirme şekli Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.

Avladıkları av hayvanlarına ait trofeleri beraberinde Türkiye’den çıkarmak ya da adreslerine gönderilmesini isteyen yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu avcılar ile yabancı uyruklu avcılar, avlanan av hayvanları için trofe belirleme ve bulundurma ile ihraç sertifikasını (Ek-15) il müdürlüğünden almak zorundadırlar.

Yerli avcılar da avladıkları av hayvanlarına ait trofelerin kendilerine ait olduğunu belgelendirmek ve ev veya işyerlerinde bulundurmak amacıyla trofe belirleme ve bulundurma ile ihraç sertifikasını il müdürlüğünden almak zorundadırlar.

Avcıların avladıkları av hayvanlarına ait trofeleri beraberinde Türkiye’den çıkarmak ya da adresine gönderilmesini istemeleri halinde; trofe belirleme ve bulundurma ile ihraç sertifikasını Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimine vererek deri yün ve insan gıdası olarak kullanılmayan hayvan maddeleri için uluslararası orijin ve veteriner sağlık sertifikasının alınması zorunludur.

Avcı turistler, geçici avcılık ve özel avlanma izin belgelerinde kayıtlı avladıkları av hayvanına ait trofeleri, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütleri dikkate almak ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili biriminden deri yün ve insan gıdası olarak kullanılmayan hayvan maddeleri için uluslararası orijin ve sağlık sertifikası almak koşuluyla, başka bir izne bağlı olmaksızın Türkiye dışına çıkarabilirler, adreslerine gönderebilirler veya göndertebilirler.

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu avcılar ile yabancı uyruklu avcılar, avladıkları av hayvanlarının et ve yenilen kısımlarını beraberinde Türkiye’den çıkarmak ya da adresine gönderilmesini istediklerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili biriminden etler ve insan gıdası olarak kullanılan hayvan maddeleri için uluslararası orijin ve veteriner sağlık sertifikası almak zorundadırlar.

Avlanan av hayvanlarının etleri ile yenilen kısımlarının Türkiye dışına çıkarılmasında 3285 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Trofenin avcının adresine avlağın bağlı olduğu il müdürlüğünce gönderilmesinin istenmesi durumunda yabancı turist avcılardan trofe gönderme ücreti alınır. Bu ücretler Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır.

Trofenin av hayvanından çıkartılma işlemi avcı veya acenteye aittir.

Avlanan Av Hayvanlarının Trofe Ölçüm ve Değerlendirilmesi
Madde 52 —
Avlanan av hayvanlarının trofe ölçüm ve değerlendirilmesi amacıyla ulusal ve bölgesel komisyonlar; Bakanlık ve C.I.C. Uluslararası Sergi ve Trofe Komisyonuna (Commission Exhibitions and Trophies) bağlı C.I.C. Türkiye Ulusal Sergi ve Trofe Komisyonu (Turkish National Commission of Trophies and Exhibition) ile birlikte kurulur.

Avın yasal yolla izin alınarak avlandığını, geçici avcılık belgesi ve avlandırma izin belgesiyle kanıtlayan avcılar, avladığı av hayvanının trofesinin belirlenmesini talep etmesi ya da trofenin uluslararası rekor ölçülerinde olup ölçüm ve tescili için C.I.C. Türkiye Ulusal Sergi ve Trofe Komisyonuna bağlı Bakanlık ve sivil eksperlerden oluşan ulusal ve bölgesel komisyonlara başvurabilirler.

Ulusal ve bölgesel komisyonlar sertifika almış en az üç trofe eksperinden oluşur. Değerlendirmeler; C.I.C. trofe ölçüm esasları, güzellik ve ceza kriterlerine göre yapılır.

Genel Müdürlük, av turizmi kapsamında avlanan av hayvanının trofe değeri taşıması durumunda avcıya Türkiye’yi temsil eden ve hatıra değeri taşıyan sertifika veya madalya verir.

Av hayvanlarına ait trofelerin ölçümleri, Genel Müdürlükçe çıkarılacak tamim doğrultusunda yapılır.

Av Organizasyonlarında Kullanılacak Silahlar ile Yasaklanan Avlanma Usul ve Şekilleri
Madde 53 —
Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz, küçük av hayvanlarının avında yivsiz, diğer büyük av hayvanlarının avında ise çapı asgari 6,5 mm., azami 9,8 mm. olan yivli av tüfeği veya ok ile yay kullanılır.

Avda kullanılacak silahlarla ilgili 6136 sayılı Kanun ile 2521 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Av organizasyonları, Kanunda ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan avlanma usul ve esasları ile yapılamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hükümler

Komisyon ve Görevleri
Madde 54 —
Genel Müdürlük onayıyla kurulan komisyon, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar.

Komisyon; Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanının başkanlığında, Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanı, Av Yönetimi Şube Müdürü, Etüt ve Envanter Şube Müdürü ve Yaban Hayatı Yönetimi Şube Müdürü ve teknik elamanlarından oluşur.

Olumsuz Propaganda
Madde 55 —
Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, usulsüz av yaptıran, diğer ülkelerde ve dış basında gerçek dışı, mevzuata aykırı ilan ve reklamlarla usulsüz avlanmaları teşvik eden, yabancı avcıları mağdur, güç ve sorumlu duruma sokarak Türkiye’nin aleyhinde olumsuz propagandaya neden olan acentelere 1618 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekimleri
Madde 56 —
Türkiye’de av ve yaban hayvanları gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri, Bakanlıktan av turizmi izin belgesi alan acenteler aracılığıyla yapılır.

Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde uygulanacak ücretler ve süreler her av yılı için Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.

Av turizmi izin belgesi alan seyahat acenteleri, bu faaliyetleri yürütmek için Genel Müdürlükten veya il müdürlüğünden izin almak, belirlenen programlar ile esaslara uymak ve izin verilen avlağın bağlı bulunduğu il müdürlüğünce görevlendirilecek yeter sayıda kılavuz almak zorundadırlar.

İzin başvuruları şahsen veya posta, faks ve elektronik postayla Genel Müdürlüğe veya il müdürlüğüne yapılır ve beş işgünü içinde sonuçlandırılır.

İl müdürlüğüne yapılan başvurular ve sonuçları hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

Çalışma konu ve koşullarının dışına çıkılması, av ve yaban hayatı ile Türkiye’nin güvenliği açısından sakınca doğuracak faaliyette ve davranışlarda bulunulması halinde izinler iptal edilir.

Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri için izin verilen avlaklarda, av ve yaban hayvanlarına zarar verici, ürkütücü ve barınma ortamlarından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunulamaz.

İzin verilerek araştırma ya da inceleme yapan kişiler hazırlayacakları fotoğraf, film ve raporların bir örneğini izin veren Bakanlık birimine vermek zorundadır.

Av turizmi izin belgesi alınmadan av ve yaban hayvanları gözlem turları, fotoğraf ve film çekimleri yaptıran acentelere, Kanunun 25 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Av Köpekleri
Madde 57 —
Avcı turistler, en az otuz gün öncesinden aşı yapıldığına ve aşı bağışıklık süresinin geçmemiş olduğuna ilişkin bilgileri içeren uluslararası orijin ve sağlık sertifikası ve aşı karneleri bulunan av köpeklerini Türkiye’ye getirebilir ve av organizasyonlarında kullanabilirler.

Orman İçi Sularda Sportif Balıkçılık Turizmi
Madde 58 —
Orman içi sularda amatör balıkçılık turizmi, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Yönetmelik ile yürürlükte olan Su Ürünleri Sirküleri kapsamında uygulanır.

İşbirliği
Madde 59 —
Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması, av turizminin ve ülkeler arasında avcılığın geliştirilmesi, av ve yaban hayvanları ile yaşama ortamlarının korunması amacıyla çeşitli ülkelerle işbirliği yapar.

ONUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 60 —
15/6/1973 tarihli ve 14565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Av Turizmi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Acenteler, bu Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımından önce almış oldukları av turizmi izin belgelerini bir yıl içinde yenilemek zorundadır. Bu süre içinde yenilenmeyen av turizmi izin belgeleri geçersizdir.

Geçici Madde 2 — Acentelerin av organizasyonlarında görevlendirdiği av rehberi niteliğindeki kişiler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kursları açılıncaya kadar faaliyetlerini sürdürürler.

Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak av organizatörü eğitim programlarına katılıp sertifika almaları zorunludur.

Yürürlük
Madde 61 —
Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 62 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.