TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 Resmi Gazete Tarihi: 13.11.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25642

15/10/2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sinema filmlerinin desteklenmesi kapsamında destekleme unsurları ile destekleme usul ve esaslarını belirlemek; Danışma ve Destekleme Kurullarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5224 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen Danışma ve Destekleme Kurulları ile sinema filmlerinin desteklenmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri ile Geçici 1 inci ve Geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Kanun: 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu,

d) Sinema filmi: Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen belgesel, kurgu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu veya konusuz, uzun veya kısa metrajlı, tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden ibaret filmleri,

e) Kurgu film: Yaratıcı bir fikre dayalı olarak, sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen konulu filmleri,

f) Belgesel film: Bilimsel, güncel, tarihî, doğal ve benzeri olgu veya düşüncenin sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile araştırıldığı, anlatıldığı ve kurgulandığı filmleri,

g) Animasyon film: Ağırlıklı olarak canlandırma tekniğinin kullanıldığı, sinema sanatına özgü dil ve diğer teknik ve yöntemlerle meydana getirilen filmleri,

h) Kısa film: Yaklaşık süresi otuz dakikanın altında olan, kurgu, belgesel, animasyon veya diğer biçimlerdeki sinema filmlerini,

i) (Değişik:RG-24/12/2013-28861) Ortak Yapım: Birden fazla yerli ve yabancı yapımcının birlikte meydana getirdikleri sinema filmlerini,

j) Destekleme: Sinema sektöründe yapım, senaryo yazımı, arşiv, belgeleme, teknik alt yapı, eğitim, araştırma, geliştirme, tanıtım, dağıtım, pazarlama, gösterim alanlarına ilişkin projelerin değerlendirilerek Destekleme Kurulunca uygun görülenlerin desteklenmesini,

k) Doğrudan destek: Ödemesi Bakanlıkça sağlanan destekleri,

l) Dolaylı destek: Banka ve finans kuruluşlarından sağlanan kredilerin anaparası dışında kalan faiz, vergi ve fon tutarlarının Bakanlıkça karşılanması biçimindeki destekleri,

m) Meslek birlikleri: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kurulan tüzel kişiliği haiz kuruluşları,

n) Sektörel sivil toplum kuruluşları: Sinema sektöründe faaliyet gösteren dernek, vakıf, birlik ve sendika gibi kuruluşları,

o) (Ek:RG-24/12/2013-28861) Genel Müdürlük: Sinema Genel Müdürlüğünü,

ö) (Ek:RG-24/12/2013-28861) Destek alan: Bakanlıkça destek verilen projeyi gerçekleştirecek gerçek ya da tüzel kişiyi,

p) (Ek:RG-24/12/2013-28861) Sinema salonu gösterimi: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre sinema salonu olarak sertifikalandırılmış yerlerde herhangi bir etkinliğe bağlı olmaksızın eserin ticari amaçla umuma iletimini,

ifade eder.   

 

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu

 

Danışma Kurulu

Madde 5 — Sinema sanatına ilişkin temel yaklaşımların, sektörel eğilim ve yönelimlerin araştırılması ve etkin bir iletişim kurulması amacıyla, Bakanlık bünyesinde bir Danışma Kurulu oluşturulur. Kurul yılda bir kez toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Kurul; ilgili alan meslek birlikleri ile sektörel sivil toplum kuruluşlarından birer temsilci, Bakanlıkça belirlenecek üniversiteler tarafından önerilecek 5 öğretim elemanı ile sinema sektöründeki diğer meslek alanlarında temayüz etmiş ve Bakanlıkça belirlenecek üç kişiden oluşur. Bakanlıkça yapılan tebligattan itibaren otuz gün içerisinde Kurulda görev alacak temsilcilerin isimleri bildirilir. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Kurul üyelerinin kendi birlik, kuruluş veya bölümleri tarafından değiştirilmesi veya herhangi bir sebeple üyeliklerinin düşmesi halinde, görevlendirilen yeni üyeler bir önceki üyenin kalan süresini tamamlar.

Danışma Kurulu Çalışma Usulü

Madde 6 — Kurul, ilk toplantısında, toplantıların idaresini ve alınan kararların rapora bağlanmasını sağlamak üzere, üyeleri arasından, iki yıl süreyle görev yapacak bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Kurul her yılın son üç ayı içinde toplanır ve bir sonraki yıla ilişkin tavsiye kararları alır. Kurul, en az üçte iki çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kurulda alınan kararlar, toplantı bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde rapora bağlanarak Bakanlığa sunulur. Raporlar başkan, başkan yardımcısı ve raportör tarafından imzalanır.

Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer. Ayrıca, Kurula süresi içerisinde temsilci göndermeyen meslek birlikleri veya sektörel sivil toplum kuruluşları yerine Bakanlık resen temsilci seçebilir.

Bakanlık toplantılarda gözlemci bulundurabilir. Destekleme Kurulu üyeleri de bu toplantılara izleyici olarak katılabilir.

Danışma Kurulu Kararları

Madde 7 — Kurul, Sinema sanatına ilişkin temel yaklaşımların, sektörel eğilim ve yönelimlerin araştırılması ve etkin bir iletişim kurulması amacıyla:

a) Bireyin ve toplumun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde yararlanabilmesi, sinema sanatının sunduğu olanaklardan faydalanılabilmesi suretiyle çağdaş ve etkin bir kültürel iletişim ortamının yaratılması,

b) Sinema sektörünün eğitim, yatırım, girişim, yapım, dağıtım ve gösterim alanlarında geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,

c) Sinema sektörü çalışanlarının desteklenmesi ile sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü,

hususlarında tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Danışma Kurulu Sekreterya Hizmetleri

Madde 8 — Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri, (Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861) Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Bu amaçla, Genel Müdürlük:

a) Kurul üyeleri arasında sürekli iletişim ve bilgi akışı sağlar,

b) Toplantı hazırlık çalışmalarını yürütür,

c) Sinema alanına ilişkin yıllık verileri toplantı öncesi üyelere gönderir,

d) Kurul toplantılarında rapor ve bildirge sunulmasına ilişkin talepleri inceler, uygun bulunanların gündeme alınmasına ilişkin işlemleri yürütür,

e) Kurul üyelerinden gelen öneriler doğrultusunda geçici toplantı gündemini belirler,

f) Toplantı kararlarını içeren raporları kurul üyelerine gönderir,

g) Toplantı tutanak ve raporlarını yayımlar ve/veya elektronik ortamda erişime açar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Kurulu

 

Destekleme Kurulu

Madde 9 — Destekleme başvurusunda bulunulan projeleri değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, Bakanlık bünyesinde Destekleme Kurulu oluşturulur. Kurul, Bakanlık temsilcisi ile ilgili alan meslek birliklerinin üyeleri arasından seçtiği birer üye ve sinema ile ilişkili alanlarda temayüz etmiş uzman kişilerden Bakanlıkça belirlenecek üç üyeden oluşur. Kurul üye sayısı onbeş kişiyi geçemez. İlgili alanda faaliyet gösteren meslek birliği sayısının onbirden fazla olması halinde, üye gönderecek birlikler önce kurulmuş olmaları dikkate alınarak belirlenir. Kurulun oluşturulmasında üye bildirimi açısından ortaya çıkan eksiklikler Bakanlıkça giderilir.

Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bakanlık temsilcisi dışındaki üyeler iki dönem üst üste seçilemezler. Kurul toplantılarına iki defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer.

Bakanlık gerekli gördüğü takdirde kendi belirlediği üyeleri değiştirebilir veya meslek birliklerinden seçtikleri üyelerin değiştirilmesini isteyebilir. Bu şekilde görevlendirilen veya üyeliği düşen üye yerine belirlenen yeni üye bir önceki üyenin kalan süresini tamamlar.

Bakanlık temsilcisi Kurulun başkanıdır. Kurul, üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Kurulun iki defa üst üste toplanamadığı veya karar veremediği durumlarda Bakanlık resen karar verir.

Kurul kararları Bakan onayı ile yürürlük kazanır. Onaylanmayan kararlar otuz gün içinde yazılı gerekçesi ile birlikte yeniden gözden geçirilmek üzere Kurula iade edilir. Kurulun son kararı Bakan onayına tekrar sunulur, bu durumda da onaylanmayan kararlar geçersiz sayılır.

Kurul kararları yürürlüğe girene kadar hiçbir şekilde açıklanamaz. Kararlar, yürürlüğe girdikten sonra Bakanlıkça elektronik ortamda ilgili tarafların erişimine açılır.

Kurul üyelerine, yılda on toplantıdan fazla olmamak üzere her toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

Destekleme Kurulu İlke Kararları ve Çalışma Usulü

Madde 10 — (Değişik fıkra:RG-24/12/2013-28861) Destekleme Kurulu, her yıl ilk toplantısında, Danışma Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararlarını da değerlendirerek; Bakanlıkça sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılan kaynakların hangi destekleme biçimlerinde ve hangi oran ve limitler içerisinde kullandırılacağına ilişkin ilke kararları alabilir; ancak bu kararlar Bakanlıkça onaylandıktan sonra ilgili taraflara bildirir. Kurul, her yıl belirli sayıda, yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımların veya ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerin dâhil olduğu yapımların desteklenmesi ile destekleme bütçesinden yapım destekleri için ayrılan tutardan bu amaçlar için kullanılacak oran ve limitlerin belirlenmesine ilişkin ilke kararları da alabilir.

(Değişik fıkra:RG-24/12/2013-28861) Proje, yapım ve yapım sonrası destekler için Destekleme Kurulu yıllık toplantıları, Genel Müdürlük tarafından, Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve süreleri göz önünde bulundurularak, sinema alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kuruluşların diğer destekleme ve programlarının başvuru ve karar tarihleri dikkate alınarak belirlenir.

Kurul gündemine aldığı başvurulardan gerekli gördüklerinin değerlendirilmesinin daha sonraki bir tarihte yapılmasına karar verebilir.

(Mülga fıkra:RG-24/12/2013-28861)

Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca Kanunda öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamazlar. (Ek cümle:RG-24/12/2013-28861) Destekleme Kurulunun üyelik sıfatına sahip olmadan önce destek almış ve yükümlülükleri devam etmekte olan Kurul üyeleri Kurul gündeminde yer alan kendi projelerine ilişkin değerlendirmelere katılamazlar.

Destekleme Kurulu Sekreterya Hizmetleri

Madde 11 — Destekleme Kurulunun sekreterya hizmetleri (Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861) Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Bu çerçevede Genel Müdürlük:

a) Kurul üyeleri arasında sürekli iletişim ve bilgi akışı sağlar,

b) Toplantı hazırlık çalışmalarını yürütür,

c) Destek başvurularını kabul eder,

d) Başvurulara ilişkin ön inceleme yapılmasını, inceleme sonucu başvuru belgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlar,

e) (Değişik:RG-7/9/2010-27695) Destek sağlanan projelerin yapımcısı tarafından aylık olarak Bakanlığa sunulacak olan raporlar aracılığıyla projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin süreci takip eder,

f) Destek sağlanan projelere ilişkin harcama bilgi ve belgeleri de dahil tüm bilgileri içeren izleme raporlarını, senaryo yazım destekleri için senaryonun bitmiş bir nüshasını, yapım destekleri için ise sinema filminin bitmiş bir kopyasını proje bitim tarihlerinde teslim alır,

g) Proje aşamalarına ilişkin kabul veya red işlemlerini yapar ve bu işlemlere ilişkin Destekleme Kuruluna bilgi verir,

h) Yürürlük kazanan kurul kararlarını yayımlar ve elektronik ortamda erişime açar.

Destekleme başvurusunda bulunan projelere ilişkin ön incelemeleri yapmak üzere Bakanlık içerisinden yeterli sayıda raportör görevlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Esasları

 

Destekleme

Madde 12 — Destekleme Kurulunca başvurusu uygun bulunan sinema filmleri, Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen destekleme alanlarından, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yararlandırılır.

Destekleme; proje desteği, yapım desteği ve yapım sonrası desteği olarak yapılır ve doğrudan veya dolaylı destek şeklinde olabilir.

(Mülga fıkra:RG-24/12/2013-28861)

Bir sonraki yıl sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılacak kaynaklar, bütçe uygulama ve imkanları çerçevesinde, her yıl Bakanlıkça belirlenir.

Dolaylı sağlanacak geri ödemeli desteklerin faiz, vergi ve fon tutarları toplamı, Türkiye Bankalar Birliğince ilan edilen ve bir önceki yılın aktif büyüklüğü açısından ilk beş sırada yer alan ticari bankalarca sağlanan kredi vadelerine uygun ticari kredi faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan tutarın toplamından fazla olamaz. Faiz tutarı bu orandan yüksek olan başvurular, ancak, aradaki farkın başvuru sahibince ödenmesi şartıyla desteklenebilir.

Dolaylı geri ödemeli yapım ve yapım sonrası destekleri, ancak, ulusal para birimi ile en fazla iki yıl vadeli alınmış kredilere ve kredinin geri ödeme planına uygun olarak ödeme yapıldığının belgelendirilmesi üzerine başvuru sahibine ödeme yapmak suretiyle sağlanır. Destek kararından sonra, banka veya finans kuruluşu tarafından kredi faiz oranlarında ve fer’ilerinde yapılacak değişiklikler ile kredinin kanuni takibe aktarılması nedeniyle oluşabilecek fark Bakanlıktan talep edilemez.

Destek Başvuruları

Madde 13 — (Değişik:RG-24/12/2013-28861)

Ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelikte öngörülen hükümler çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilir. Yabancı yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda yönetmen için bu koşul aranmaz.

Destekleme Kurulunca değerlendirmeye tabi tutulup reddedilen projelere ilişkin aynı yıl içerisinde tekrar başvuru yapılamaz. Ayrıca Destekleme Kurulu tarafından daha önce iki defa reddedilmiş projeler için yapılmış destek başvuruları kabul edilmez.

Daha önce Destekleme Kurulundan destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda bulunabilmeleri için projelerin gerçekleştirilmiş ve geri ödemelerin tamamlanmış olması veya Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenmiş olan üç yıllık destekten faydalanamama süresinin tamamlanmış olması gerekir. Bu hüküm proje desteği, yapım sonrası desteği, belgesel, kısa film, animasyon film yapım desteklerinde uygulanmaz.

Başvurular, destek türlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak başvuru formlarının doldurulup ilgili formların ekinde yer alan belgelerin Bakanlığa teslim edilmesi suretiyle yapılır.

Destek başvuruları öncelikle, Bakanlıkça görevlendirilen raportörler tarafından onbeş iş günü içerisinde incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru formlarında veya ibraz edilmesi gerekli belgelerde herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular, başvuru tarihi itibarıyla kabul edilir. Eksikliği bulunan başvurular ilgililere bildirilir ve bu eksikliklerin ilgililere bildirim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde giderilmesi halinde kabul edilir. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilir. Reddedilme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Genel Müdürlükten teslim alınmayan başvuru dosyaları imha edilir.

Yapım desteğinden ve yapım sonrası desteklerden faydalanmak üzere aynı anda aynı proje için başvuruda bulunulamaz.

Yabancı yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yerli yapımcının büyük ortak olduğu veya 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği ortak yapımın yerli film olarak kabul edildiği durumlarda yerli yapımcıların başvuruları kabul edilir. Ancak bu durumda ortaklık durumunu gösterir resmi ya da noterde düzenlenmiş olan belgenin ibrazı gerekir.

Yerli film olarak kabul edilen ortak yapımın desteklenmesine karar verilmesi durumunda, yükümlülükler tamamlanıncaya kadar yerli film olma statüsünü sağlayan şartların sürdürülmesi gerekir. Bu şartların sürdürülmemesi durumunda sağlanan destek 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Değerlendirme Kriterleri

Madde 14 — Destekleme Kurulu, başvuruları mahiyet ve bütçe açısından değerlendirir ve bu değerlendirmeyi yaparken de:

a) Kültürel, sanatsal ve estetik açıdan niteliksel değer ve özgünlük taşıması,

b) Ulusal kültür ve kültürel değerlerin tanıtımına katkısı,

c) Kamu düzeni, genel ahlâk ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler,

d) Bütçe, finansal planın gerçekçiliği ve uygulama takviminin gerçekleştirilebilir olması,

e) Varsa önceki çalışmalar ile ulusal veya uluslararası başarılar

f) Yapım desteği başvurularında ayrıca, yapımcı, yönetmen ve yapıma katılan sanat ekibinin alanlarındaki deneyimi, projenin ulusal ve uluslar arası dolaşım potansiyeli, ayrıca yeni sanatçıların yetişmesine imkân sağlaması,

gibi kriterleri dikkate alır.

Destekleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, projenin niteliksel açıdan değerlendirilmesinin ve bütçe analizinin yaptırılmasını başvuru sahibinden isteyebilir.

Destekleme Kurulunun başvurunun reddine ilişkin gerekçeli kararları ilgililere Bakanlıkça yazıyla bildirilir. (Değişik cümle:RG-24/12/2013-28861) Destekleme Kurulu, yapım destekleri için aynı yapımcının birden fazla projesine aynı toplantı döneminde destek veremez.

Destek Türlerine İlişkin Genel Yükümlülükler

Madde 15 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/12/2013-28861)

Bu Yönetmelikte öngörülen destek şekillerinden faydalandırılanlar;

a) Projelerini süresinde bitirerek istenen bilgi, belge ve ilgili materyali süresinde Bakanlığa teslim etmekle,

b) Eser ve bağlantılı hak sahipleriyle yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde mali hak bedellerini ödemekle,

c) Destek alan projenin yazımı, yapımı ve yayını nedeniyle telif hakları konusunda doğacak her türlü sorunun muhatabı olarak hareket etmekle ve bu nedenle Bakanlığın uğrayacağı zararları karşılamakla,

d) Projenin özelliği itibarıyla sözleşmede Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle,

yükümlüdür.

Destek şekillerinden faydalananların, kendilerinden istenen bilgi, belge, nüsha ve kopyaları, destek alan ile Genel Müdürlük arasında imzalanan sözleşmelerde belirlenen tarihte Bakanlığa teslim ederek yükümlülüklerini yerine getirmeleri üzerine projeler tamamlanmış kabul edilir.

Süresinde teslim edilen ancak bilgi ve belgelerinde eksik bulunan projelerin sahiplerine, eksiklerin giderilmesi için bir ay süre tanınır. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen veya süresinde teslim edilmemiş projeler reddedilir ve gerçekleştirilmemiş sayılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Destekleme Şekilleri ve Ödemeler

 

Proje Desteği

Madde 16 — Proje desteği; araştırma, geliştirme, senaryo ve diyalog yazımı, çeviri, tasarım ve benzerleri gibi yapım öncesi aşamaların desteklenmesi amacıyla doğrudan ve geri ödemesiz olarak yapılır.

Proje desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o projenin toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz. Kurul, senaryo yazım projelerinde proje giderlerinin tamamının desteklenmesine de karar verebilir.

İki defa üst üste senaryo yazım desteği alanların, tekrar destek talebinde bulunabilmeleri için, senaryolardan birinin filme çekilmiş olması gerekir. İki defa üst üste yapım araştırma ve geliştirme desteği alanların, tekrar destek talebinde bulunabilmeleri için de, projelerden birinin film yapımı şeklinde gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Proje Desteğine İlişkin Özel Yükümlülükler

Madde 16/A – (Ek:RG-24/12/2013-28861)

Proje desteği alanlar;

a) Destek verilen projeyi İdareye verilen dosya muhteviyatına uygun olarak gerçekleştirmekle ve dosyada zorunlu değişiklikler olması halinde bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek için Bakanlıktan onay almakla,

b) Senaryonun bitmiş bir nüshasını Genel Müdürlüğe teslim etmekle,

c) Genel Müdürlüğün izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik etmemekle,

yükümlüdür.

Proje desteği alanların yükümlülükleri, destek verilen projenin başvuru dosyasına uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve ilgili materyallerle birlikte teslim edilmesi suretiyle Genel Müdürlükçe kabul edilmesinden sonra sona erer.

Yapım Desteği

MADDE 17 – (Değişik:RG-7/9/2010-27695)

Yapım desteği; sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen tüm yapım aşamalarının desteklenmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı şekilde ve sadece geri ödemeli olarak sağlanır.

Kurgu filmler için yapım desteği sağlanması, yönetmen ve yapımcının ortak başvurusunun bulunması, yapımın sinema versiyonunun üretilecek olması ve sinema salonu gösteriminin önce yapılması koşullarına bağlıdır. Ancak, belgesel, canlandırma ve kısa filmler için bu koşullar aranmaz ve bu filmlere geri ödemesiz destek sağlanabilir.

Yapım desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o yapımın toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz.

Geri ödemesini tamamlayan filmin yapımcısına, sonraki başvurusunun kabul edilmesi halinde, Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarı Bakanlıkça % 50’sine kadar artırılabilir.

Yapımcı bu desteği alabilmek için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan değerlerden herhangi birini teminat olarak gösterebilir. Anılan Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca teminat sağlayamayanlar muteber (Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861) en az bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilir. Şahsi kefaletin kabul edilebilmesi için kefillerin kullandırılacak destek miktarının geri dönüşünü sağlayacak miktardaki mal varlığını belgelendirmesi gerekir. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başka teminatlarla değiştirebilir. (Ek cümle:RG-24/12/2013-28861) Kefalete ilişkin belirtilen bu hususlarda 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 581 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(Mülga fıkra:RG-24/12/2013-28861)

(Mülga fıkra:RG-24/12/2013-28861)

(Mülga fıkra:RG-24/12/2013-28861)

Ayrıca, geri ödemesiz sayılan miktarın yapımcı tarafından yasal faizi ile birlikte Bakanlığa geri ödenmesi halinde yapımcı desteklerden faydalanmak üzere tekrar başvuruda bulunabilir.

(Mülga fıkra:RG-24/12/2013-28861)

Yapım Desteğine İlişkin Özel Yükümlülükler

Madde 17/A – (Ek:RG-24/12/2013-28861)

Geri ödemeli yapım desteği alanlar;

a) Destek verilen projeyi İdareye verilen senaryo muhteviyatına uygun olarak gerçekleştirmekle,

b) Sinema filminin bitmiş bir kopyasını proje bitim tarihinde Bakanlığa vermekle,

c) Filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, en geç otuz gün içerisinde desteklenen projeye ilişkin yeminli mali müşavir raporunu Genel Müdürlüğe teslim etmekle,

d) Geri ödemeyi tam ve zamanında yapmakla,

e) Yapımın gösterime girdiği ya da girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar, yapımdan elde edilen her türlü gelirler toplamından bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan, toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde geri ödemekle,

f) Projelerin gelişim ve gerçekleştirilme sürecine ilişkin yapımcı tarafından hazırlanacak raporları aylık dönemlerle, bu sürece ilişkin harcama bilgi ve belgeleri de dahil tüm bilgileri içeren izleme raporlarını, hak sahipleri ile çalışanlara yapılan ödemelerin belgelerini Genel Müdürlüğe teslim etmekle,

yükümlüdür.

Geri ödemeli yapım desteklerinde mücbir sebep veya Genel Müdürlükçe uygun görülen projenin devamını engelleyebilecek nitelikteki esaslı değişiklik hallerinde, proje teslim veya sinema salonu gösterim tarihinden en geç bir ay önce yapımcının yazılı talepte bulunması koşuluyla süre uzatımı verilebilir. Projenin teslimi ve sinema salonu gösterimi için verilebilecek toplam süre bir yılı geçemez. Süre uzatımı verilmesi durumunda sinema salonu gösterim ve geri ödeme tarihleri verilen süreyi geçmemek üzere yeniden belirlenir.

Bakanlıkça geri ödemesiz sayılan filmlerin yapımcıları bu kararın verildiği tarihten; hakkında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılanlar ise, yasal takibin sona erdirilmesi ve borcun tamamen ödenmesinden itibaren üç yıl süreyle Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Ancak Bakanlıkça geri ödemesiz sayılması yönünde karar alınan filmlerin gösterime girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Destekleme Kurulunca belirlenen uluslararası festivallere davet edilen veya bunlardan birinde ödül kazanan filmlerin yapımcıları ile geri ödemesiz sayılan miktarı yasal faizi ile birlikte Bakanlığa geri ödeyen yapımcılar için bu üç yıllık süreye ilişkin hüküm uygulanmaz.

Geri ödemesiz yapım desteği alanların yükümlülükleri, destek verilen projenin başvuru dosyasına uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve ilgili materyallerle birlikte teslim edilmesi suretiyle Genel Müdürlükçe kabul edilmesinden sonra sona erer.

Geri ödemesiz yapım desteği alanlar projelerine ilişkin dosyalarında zorunlu değişiklikler olması halinde bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek için Destekleme Kurulu ve/veya Bakanlıktan onay almakla yükümlüdür.

Yapım Sonrası Desteği

Madde 18 - Yapım sonrası desteği; sinema filminin izleyiciye ulaştırılabilmesi amacıyla tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklenmesine yönelik doğrudan veya dolaylı geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak yapılır.

Yapım sonrası desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı toplam giderlerin (Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861) % 50’sini aşamaz.

(Ek fıkra:RG-24/12/2013-28861) Yapım sonrası desteği alanlar filme ilişkin kayıt tescil belgesini Bakanlığa teslim etmekle ve bunun yanı sıra geri ödemeli yapım sonrası desteklerde ödemeyi tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

(Ek fıkra:RG-24/12/2013-28861) Geri ödemeli yapım sonrası destekleri geri ödemesize dönüştürülemez.

Desteklere İlişkin Ödeme Şekilleri Hakkında Esaslar

Madde 19 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/12/2013-28861)

Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarlarının:

a) Proje desteği için;

1) % 50’si, ilgili projeye başladığını Bakanlığa yazılı olarak bildirdiğinde,

2) Diğer % 50’si; projenin tamamlanarak Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra,

b) Geri ödemesiz yapım desteği için;

1) %50’si, ilgili projeye başladığını Bakanlığa yazılı olarak bildirdiğinde,

2) Diğer % 50’si; projenin tamamlanarak Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra,

c) Geri ödemeli yapım desteği için;

1) %30’u, ilgilinin Bakanlığa sunduğu yazılı bildiriminde yer alan proje başlangıç tarihinde,

2) % 40’ı, projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve iş kopyasının Bakanlıkça kabul edilmesinden sonra,

3) % 30’u projenin tamamlanmış kabul edildiği tarihte,

d) Yapım sonrası desteği için;

1) % 70'i, destek sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından sonra,

2) % 30'u, harcama belgelerinin Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra,

ödenir.

Bakanlık, projenin özelliği itibarıyla uygun gördüğü durumlarda ödeme tarihleri ve yüzdelerinde değişiklik yapabilir.

Desteklere ilişkin ödemeler, Bakanlık ile başvuru sahipleri arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sözleşmelerde, ödeme ve geri ödeme tarihleri ile şekli, yükümlülükler, geçerli bir sebep olmaksızın ödeme yapılmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya projelerin süresinde tamamlanmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve Bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer hususlar belirtilir.

Geri ödemeler

Madde 20 — (Değişik:RG-24/12/2013-28861)

Geri ödemeli olarak sağlanan;

a) Doğrudan yapım ve yapım sonrası destekleri filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı,

b) Dolaylı yapım ve sonrası destekleri kredi veren kuruluşa yapılan ödemenin sona erdiği,

yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla yapımdan elde edilen toplam hasılattan bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda geri ödenir. Yapımın gösterime girmemesi veya tarihinin tespit edilememesi halinde en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla gösterime girmiş sayılır.

Geri ödemeli yapım desteği alanlar, filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, en geç otuz gün içerisinde desteklenen projeye ilişkin yeminli mali müşavir raporunu; yapım sonrası desteklerinden faydalandırılanlar ise projeye ilişkin harcama belgelerini ve istenecek diğer bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe teslim etmekle yükümlüdür. Söz konusu bilgi ve belgelerin tesliminden sonra Bakanlıkça geri ödeme tutarı hesaplanır.

Verilen destek miktarının film yapımı için yapılan toplam giderlerin %50’sini aşması durumunda, aşan kısma tekamül eden miktar yasal faiziyle birlikte destek alan tarafından geri ödenir.

Filmin, yapım giderlerini karşılayacak miktarda gelir elde edememesi halinde, film yapımcısının başvurusu üzerine yeminli mali müşavir raporunun incelenerek talebin yerinde görülmesi durumunda geri ödemeli destekler Bakanlıkça geri ödemesiz sayılır.

Yeminli mali müşavir raporunun incelenmesi sonucu hesaplanan geri ödeme tutarının destek miktarından az olması durumunda, ancak belirlenen ilgili tutarın ödenmesinden sonra kalan kısım geri ödemesiz sayılır.

Doğrudan veya dolaylı sağlanacak geri ödemeli yapım ve yapım sonrası desteklere uygulanacak geri ödeme faiz oranı, geri ödemenin başladığı tarihten itibaren uygulanmak üzere Devlet tarafından uygulanan yürürlükteki yasal faiz oranından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenir. Dolaylı sağlanan desteklerde, kredi sağlayan ilgili kuruluş Bakanlıktan hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler ve Müeyyideler

 

Yönetmenin, Senaryonun veya Senaristin Değişmesi (Değişik başlık:RG-24/12/2013-28861)

Madde 21 — Yapım desteği sağlanmış sinema filmi projesinin yönetmeninin mücbir sebeplerle veya anlaşmazlık nedeniyle görevini sürdürememesi halinde, yapımcı ve yönetmenin bildirimi ile yeni yönetmenin söz konusu projeye sağlanan desteğe ilişkin hükümlerin muhatabı olduğunu kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunması üzerine Destekleme Kurulunun (Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861) uygun görmesi ve/veya Bakanlıkça kabul edilmesi halinde projeye devam edilebilir. Bu durumda, önceki yönetmenin desteğe ilişkin hak ve yükümlülükleri sona erer.

(Ek fıkra:RG-24/12/2013-28861) Yapım desteği sağlanmış sinema filmi projesinin senaryosunda proje bütünlüğünü bozacak nitelikteki esaslı değişiklikler olması ya da senarist değişikliği halinde bu değişiklikler için Destekleme Kurulunun veya Bakanlığın onay vermesi zorunludur.

(Ek fıkra:RG-24/12/2013-28861) Yönetmen, senaryo ya da senarist değişikliğinin Destekleme Kurulunca veya Bakanlıkça uygun bulunmaması halinde sağlanan destek, destek alan tarafından yasal faizi ile birlikte Bakanlığa iade edilir.

(Ek fıkra:RG-24/12/2013-28861) Desteğin iade edilmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Devir Yasağı

Madde 22 — (Değişik:RG-24/12/2013-28861)

Yapımcı, Genel Müdürlükçe kabul edilen ve Destekleme Kurulunca uygun görülen haller dışında, destek sağlanan sinema filmini tamamlama ve teslim etme yükümlülüğünü üçüncü kişilere devredemez.

Tanıtıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Destek Alanın Yükümlülükleri

Madde 23 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/12/2013-28861)

Bakanlık; uluslararası alanda ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile ulusal ve uluslararası film festivallerini, film hafta ve günlerini, sinema alanına ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinlikleri ve sinema sektörü çalışanlarını, Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Destekleme Kuruluna bildirilen meblağ dışındaki kaynaklardan doğrudan destekleyebilir. Bakanlık döner sermaye bütçesi ile Bakanlık bütçesinde yer alan diğer ödenekler de bu amaçla kullanılabilir.

Tanıtıcı faaliyet desteği alanlar; desteklenen ulusal ve uluslararası film festivallerine, film hafta ve günlerine, sinema alanına ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinliklere ilişkin;

a) Hazırlanan faaliyet raporu ve kullanılan afiş, broşür, katalog vb. tanıtım materyalleri ile her türlü basılı ve görüntülü malzemeyi Bakanlıkça belirlenecek nitelik ve türlerde Bakanlığa teslim etmekle,

b) Tarihlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda Genel Müdürlükten onay almakla,

c) Bilgileri etkinlik tarihinden en az onbeş gün önce Genel Müdürlüğe bildirmekle,

d) Yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenen net tutar kadar harcama belgesini sözleşmeye uygun şekilde Genel Müdürlüğe teslim etmekle,

e) Faturalandıramadığı veya harcama belgesi olarak belgelendiremediği miktarları harcanmamış kabul etmek ve bu miktarları ödeme tarihinden itibaren yasal faizleri ile birlikte Bakanlığa iade etmekle,

f) Faaliyetin özelliği itibarıyla Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle,

yükümlüdür.

Bakanlık ya da diğer kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları tarafından düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi durumunda, ibraz edilen harcama belgelerinde hazine onay tarihindeki döviz satış kuru esas alınır.

Destek alan, üçüncü şahıslara verdiği doğrudan, dolaylı, maddi veya manevi zararlardan sorumlu olduğunu, bu zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müeyyideler

Madde 24 — (Değişik:RG-24/12/2013-28861)

Yapım ve yapım sonrası kategorilerinde destek alan projelerde değerlendirme ve sınıflandırma işlemi sonucu verilen işaret ve ibarelerin kullanılmaması, ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun bulunmaması veya 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun görüldüğüne dair işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması hallerinde bu projelere sağlanan destek geri alınır.

Birinci fıkrada bahsi geçen hallerde veya destek sağlanan projelerin geçerli bir sebep olmaksızın; süresinde gerçekleştirilmemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, geri ödemelerin yapılmaması durumlarında, sağlanan destek, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-24/12/2013-28861)

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başvurusu reddedilen projeler için de, Bakanlıkça belirlenecek koşullar ve değiştirilen hükümler çerçevesinde tekrar başvuru yapılabilir.

Geçici Madde 2 — (Değişik:RG-24/12/2013-28861)

Bu Yönetmeliğin değiştirilen hükümleri mahiyeti uygun düştüğü sürece daha önce destek verilen projelere de uygulanır.

Geçici Madde 3 — (Mülga:RG-24/12/2013-28861)

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.