TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği     28/01/1970 tarih ve 13411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI YÖNETMELİĞİ

 

I. BÖLÜM

Kuruluş, amaç

 

Madde 1 -  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

Madde 2 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası memlekette sanat kültürünün gelişmesi bakımından gerekli faaliyetlerde bulunur, milletlerarası değerdeki milli sanat çalışmalarında memleketteki benzeri müesseselerle işbirliği yapar, sanat çalışmalarını konserler yoluyla halka sunar.

 

II. BÖLÜM

Teknik Kuruluş, Yönetim ve Organlar

 

Madde 3 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının teknik kuruluşunu aşağıdaki unvanları taşıyan elemanlar teşkil eder:

Şef

Şef muavinIeri

Birinci, ikinci, üçüncü konsertmaisterler ve çello solisti

Konsertmaister muavinIeri

2. Keman Grup Şefi

Viyola Grup Şefi

Çello Grup Şefi

Kontrabas Grup Şefi

Flüt Grup Şefi

Obua Grup Şefi

Klarinet GrupŞefi

Fagot Grup Şefi

Korno Grup Şefi

Trompet Grup Şefi

Trombon Grup Şefi

Bateri Grup Şefi

Harp Grup Şefi

Grup Şef Muavinleri

Enstrüman üyeleri

Madde 4- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şu organlardan meydana gelir:

a) Orkestra Şefi ve Üyeler

b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

c) Orkestra Müdür ve Yardımcısı

d) Teknik Kurul

e) Memurlar

Madde 5 - ŞEF: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Yönetim ve Disiplin işleri dışında kalan teknik mahiyette ve sanatla ilgili işler. Orkestra Şefinin sorumluluğu ve yönetimi altında yürütülür. Şef Yönetim Kurulunun ve Teknik Kurulun başkanıdır. Lüzum görüldüğü zamanlarda mutad toplantıların dışında her iki kurulu da toplantıya çağırabilir. Şef orkestranın sanat seviyesini yükseltmek, bunun için gereken raporları hazırlamak, orkestranın repertuarını genişletecek eserleri programlara koymak, provaları  ve konserleri tam bir disiplin içinde ve azami konsantrasyon sağlayarak en verimli şekilde yürüt­mekle görevlidir. Yabancı şeflerin konuşmaları Yönetim Kurulunca tespit edilen bir kişi tarafından Türkçe'ye çevrilir. Şefin "görevine her hangi bir şekilde hiç kimse müdahalede bulunamaz.

Madde 6 - Şef, her konserin programında görevli üyeleri Yöne­tim Kurulu ile birlikte tespit eder. günlük yoklama cetvellerini kontrol eder ve imzalar.

Madde 7 - Şef, gerekli gördüğü takdirde normal provalar dışında orkestra gruplarını ayrı ayrı çalıştırabilir. Bu çalışmaları yardımcı­sına veya ilgili grup şefine yaptırabilir.

Madde 8 - ŞEF YARDlMClLARl: Orkestra şefinin teknik yar­dımcılarıdır. Şef yardımcıları yönettikleri prova ve konserlerde şefin bütün görev ve yetkilerine sahiptirler. Şefin bulunmadığı zamanlarda, şef yardımcıları  kıdem sırasına göre şefe vekalet ederler.

Madde 9 - Şef yardımcılarının bir konser sezonu içinde hangi konserleri yönetecekleri (Sayı ve çeşit olarak) şef başkanlığındaki Tek­nik Kurul tarafından tespit edilir.

Madde 10 - Şef yardımcılarına, yönetecekleri konserlerin dışında, verilecek görevler (Hangi provalarda hazır bulunacakları, provalarla ilgili ne gibi çalışmalar yapacakları gibi) şef tarafından tespit edilir.

Madde 11 - ORKESTRA ÜYESİ: 3. maddede gösterilen Cum­hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik bünyesinde hizmet gören sanat­karlara orkestra üyesi denir.

Madde 12 - GENEL KURUL: Memur ve stajyer orkestra üyeleri dışında kalan, 3. maddede gösterilen teknik bünyedeki asli orkestra üyeleri Genel Kurulu teşkil eder.                                                                            

Madde 13 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Kurulu' nun her yıl Mart ayının ilk haftası içinde seçeceği 5 orkestra üyesi, orkestra Yönetim Kurulu'nu teşkil eder.

Madde 14 -YÖNETİM KURULU: Genel Kurulun orkestra üye­lerinden göstereceği adaylar arasından gizli oyla seçilir. Stajyerler ve memurlar seçime iştirak edemezler. Her hangi bir sebeple seçimde ha­zır bulunmayan üyeler oy kullanamazlar.

Madde 15 - Yönetim Kurulu seçiminde en çok oy alan 5 üye o yılın Yönetim Kurulunu teşkil eder. Seçilen 5 üyeden sonra, oy sıra­             sına göre en çok oyalan 3 üye yedek üye olur. Seçilenler arasında eşit sayıda oy alanlar soyadlarının ilk harflerine göre sıralandırılırlar.

Madde 16 - Seçimler, (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Bakanlığının bir temsilcisi başkanlığında, Genel Kurulca orkestra üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden teşekkül eden bir seçim kurulu tarafından yürütülür.

Madde 17 - Yönetim Kurulu, belli gün ve saatlerde şefin, şef bu­lunmadığı zamanlarda Orkestra Müdürünün başkanlığında haftada en az bir defa (Tatil ayları hariç) üye sayısının salt çoğunluğu ile top­lanır. Kararlar çoğunluk esasına göre alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin oyları eş değerdedir.

Madde 18 - Yönetim Kurulu toplantıları, Müdür veya Müdür yar­dımcısı tarafından önceden düzenlenen bir gündeme göre yapılır. Yöne­tim Kurulu üyeleri toplantıdan önce görüşülmesini arzu ettikleri husus­ları gündeme yazdırırlar.

Madde 19 - Yönetim Kurulunca alınan kararlar bir karar defte­rine düzenli bir şekilde yazılır ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, müteakip toplantıya kadar imzalanmış olur. Yönetim Kurulu toplantısında bulunmayan üyenin ne sebeple bulunmadığı karar defterinde imza yerine yazılır. Kararlara olumsuz oy veren üye bunun sebeplerini belirterek imzalar.

Madde 20 - Yönetim Kurulu seçiminden sonra en çok iki hafta içinde Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümü yaparlar. İş bö­lümü yapılacak konular şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Teknik Kurul kararlarının yazılması ve yazışmalar;

b) Kitaplık (Nota ve kitap), diskotek, arşiv, band ve plak alma, baskı işleri;

c) Yıllık konser planlaması, solist angajmanları, konserlerin dü­zenlenmesi, konser turneleri ve bunlarla ilgili işler;

d) Satınalma, ihale, bakım, onarım, temizlik işleri;

e) Üye, memur ve müstahdemin hastalık, devam, disiplin ve mü­navebe işleri ile çalışma programlarının duyurulması vs.;

f) Diğer sanat kurumları ile işbirliği.

Madde 21 - 20. maddede belirtilen esaslar dahilinde yapılacak iş bölümüne göre Yönetim Kurulu üyeleri üzerlerine aldıkları işleri takip ederler. Bu işlerle ilgili plan ve hazırlıkları yaparak Yönetim kuruluna getirirler ve icraat için gerekli kararların alınmasını sağlarlar.

Madde 22 - Her Mali yılın başında Yönetim Kurulu toplanarak o yıl orkestraya ayrılmış olan ödeneğin fasıllarına göre orkestranın hangi ihtiyaçlarını ne şekilde kullanacağını tespit eder. Yönetim .Kuru­lu kararı alınmadan hiç bir harcama yapılamaz. Ancak müdürlükçe görülen lüzum üzerine Yönetim Kuruluna haber vermeden yapılan küçük harcamaların ne maksatla yapıldığı Yönetim Kurulunda açık­lanır.

Madde 23 - yönetim Kurulunun görev süresini aşan tarihler için yerli ve yabancı şef ve solistlerle yaptığı angajmanlar, müteakip seçi­len Yönetim Kurulunca da uygulanır.

Madde 24 - Yönetim Kurulu orkestranın bir kısmının veya bü­tününün, Yönetmeliğin 49, 82, 83, 84, 85. maddelerinde belirtilen resmi sanat kurumları, TRT ve özel sanat kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenler, bu ilişkilere ait hususlar üzerinde sözü geçen kurumların temsilcileriyle birlikte yazılı kararlar alabilir ve protokoller imzalayabilir.

Madde 25 - Orkestranın yaz tatilinde, Yönetim Kurulunun topla­namadığı hallerde, Orkestra Müdürlüğü çok önemli konular için Yöne­tim Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

Madde 26 - Orkestraya davet edilecek olan yabancı ve yerli şef ve solistlerle, ihtiyaç halinde orkestranın eksik üyelerinin yerine almak üzere, orkestra dışından çağrılacak müzikçilere ödenecek ücretler, şef ve solistlerin şahsiyetleriyle günün rayicine göre orkestra Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Bakanlığının tasvibine sunulur.

Madde 27 - Yönetim Kurulu üyeleri, orkestranın bütün imtihan­larında gözlemci olarak bulunabilirler. İmtihan Komisyonunda görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri not veremezler.

Madde 28 - ORKESTRA MÜDÜRÜ: Orkestra Yönetim Kurulunca kararlaştırılan her türlü idari işler, Orkestra Müdürünün sorumluluğu altında yürütülür. Şef bulunmadığı zamanlarda Orkestra Müdürü yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Madde 29 - Orkestra Müdürü, idari işlerin yürütülmesinden Yöne­tim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu kararları dışında yap­mak zorunda kaldığı işleri ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bildirir.

Madde 30 - Yönetim Kurulunun gündemini Orkestra Müdürü veya Yardımcısı düzenler.

Madde 31 - Müdür Yardımcısı, idari işlerin yürütülmesinde Mü­dür'ün yardımcısıdır. Müdür bulunmadığı zamanlarda Müdür'e vekalet eder. İşlerin yürütülmesinden Müdürle birlikte Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 32 - TEKNİK KURUL: 3. maddede gösterilen orkestranın teknik bünyesini teşkil eden grup şef muavinleri ve enstrüman üye­leri dışındaki orkestra üyelerinden meydana gelir. Enstrüman grup şef­leri bulunmadığı zamanlarda yardımcıları Teknik Kurula katılırlar.

Madde 33 - Teknik Kurul, normal olarak Mayıs ve Eylül ayların­da, bundan başka şefin veya Yönetim Kurulunun çağıracakları za­manlarda toplanır. Teknik Kurulun görevleri şunlardır:

a) Ertesi yılın konser programları, yurt içi ve yurt dışı konserleri­ni, daha ileriki yıllar için planlanan konser turnelerini görüşmek,

b) Konserlere katılacak yerli ve yabancı şefler ile solistleri seç­mek, ileriki yıllar için yapılacak yıldız şef ve solistlerin tekliflerini görüşerek ilgili kararlan almak,

c) Orkestranın sanat seviyesini yükseltmek için alınacak tedbir­leri konuşmak, satın alınacak yıllık orkestra aksesuar malzemesini ve yıllık saz alımlarım görüşmek. Orkestra çalgılarının kalitesinin yük­seltilmesi için bütçe imkanlarına, ve ihtiyaç önceliğine göre yapılacak uzun süreli çalgı alım planlarının hazırlanmasında yardımcı olmak ve olanları onaylamak,

d) Orkestraya giriş, esas üyeliğe geçiş ve bütün kademe imti­hanlarının zamanını tespit etmek,

e) Ocak veya Şubat toplantılarında her yıl üyelere verilen sicilleri hazırlamak ve ücret intibaklarını yapmak.

 

III. BÖLÜM

Orkestra Çalışmaları

 

Madde 34 - KONSERLER: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest­rasının konser programlarında milletlerarası ölçüde sanat değeri olan eserler yer alır.

Madde 35 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ankara'da, yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere çeşitli konserler verir:

a) Abonman Konserleri:

Ankara'da Devlet Konser Salonunda Cuma akşamları saat 20.30 da verilen ve biletleri kısmen veya tamamen sezon başında topluca satışa arz edilen konserlerdir.

b) Gece Konserleri:

Ankara'da Devlet Konser Salonunda Cuma akşamları saat 20,30 da verilen ve biletleri haftalık olarak satışa arz edilen konserlerdir.

c) Halk ve Üniversite Konserleri :

Ankara'da Devlet Konser Salonunda Cumartesi günleri saat 15,30 da verilen ucuz ve öğrenciye indirimli konserlerdir.

d) Eğitim Konserleri:

Okullara açıklamalı ve ücretsiz olarak verilen konserlerdir.

e) Olağanüstü Konserler:

Yıllık Programların dışında müstesna nitelikleri olan ve yılda top­lamı ikiyi geçmeyen konserlerdir.

f) Yurtiçi Konserleri:

Mayıs veya Eylül ,aylarında yurtiçinde seçilen bir bölge illerinde ve­ya bütçe ve yıllık program imkanlarına göre civar kentlerde öğrenci ve halka eğitim amacıyla  verilen konserlerdir.

g) Büyük Şehir Konserleri :

İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde sanat yönü ön planda tutulan konserlerdir.

h) Müzik Şenlikleri Konserleri:

Yurtiçi veya yurtdışında milletlerarası nitelik taşıyan müzik şen­liklerinde verilen konserlerdir.

i)Yurtdışı Konserleri:

Çok sesli Türk Sanat Müziğini ve sanatçılarını yabancı ülkelerde tanıtmak; milletlerarası müzik eserlerinde orkestramızın icra gücünü göstermek ve bu yolda orkestramızın kariyer yapmasını sağlamak amacıyla verilen konserlerdir.

Madde 36 - Orkestra, konser salonu olmayan yerlerde, asgari teknik akustik, ısı; ışık ve estetik ölçülere uymaları; özellikle sahneleri üyelerin rahatça çalabilecekleri boyutlarda olmaları şartıyla , okul, top­lantı, sergi, sinema, spor salonu gibi kapalı salonlarda konser verebilir.

Madde 37 - Orkestra, açık havada ancak tarih ve mimarlık sa­natı yönlerinden uygun yapıların veya yıkıların içinde, önünde; açık hava tiyatrosu ve sinemaları podyumlarında; ancak konser süresince çevrede dikkati dağıtacak gürültülerin gelmesi önlenmiş olmak şar­tıyla konser verebilir.

Madde 38 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, opera, operet, , balet gibi sahneli oyun temsillerine eşlik edemez. Ancak böyle bir uyunun bütün müziğini, bir perdesini veya sadece bir parçasını sahnesiz (oyunsuz) olarak konserde seslendirebilir ve konserde söyleyen ses sanatçılarına eşlik edebilir.

Madde 39 - Konser biletlerinin fiyatları konserlerin cinsine göre yıllık olarak Yönetim Kurulunca tespit edilir ve (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Bakanlı­ğının onayına sunulur.

Madde 40 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerinin kamuya yararlı derneklere tahsis olunduğu taktirde, bu konserlerin bütün organizasyon, baskı, duyurma ve bilet satış işleri orkestra idaresince yapılır. Bu konserlerde adı geçen dernekler hiç bir şekilde (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilmiş bulunan fiyatların üstünde (Davetiye karşılığı olsa dahi) bilet satışı yapamazlar.

Konser ve Provalarla İlgili Çeşitli Hükümler

Madde 41 - Orkestranın yıllık çalışma süresi 1 Eylülden 1 Hazirana kadardır. Bu süre dışında, milletlerarası müzik şenlikleri olağan­üstü kültür ve sanat faaliyetleri veya yurtdışı konser turneleri için 'Bakanlıkça hizmete çağrıldıkları takdirde Orkestra üyeleri bu 'faaliyet­lerle ilgili çalışmalara katılırlar.

Madde 42 - Orkestra,yıllık programına hazırlanmak amacıyla Eylül ayının ilk gününden itibaren, provalara başlar.

Madde 43 - Orkestra üyeleri prova ve konser olarak haftada en çok 9 çalışma yaparlar. Turne konserleri ve Yönetim Kurulunun karar vereceği olağanüstü haller dışında bayram günleri ile Pazar günleri prova ve konser yapılmaz.

Madde 44 - Orkestra üyeleri bir günde konser, prova ve band olarak en çok iki çalışmaya katılabilirler. Çalışma araları üç saatten az olamaz. Prova süresi üç saattir. Günde iki çalışma yapıldığı tak­dirde öğleden sonraki prova iki buçuk saati geçemez. Prova, yarıların­da yirmi dakika ara verilir.

Madde 45 - Konser turneleri, Yönetim Kurulu tarafından ayrıntı­ları ile tespit edilen bir plana göre yapılır. Orkestra üyeleri, bu plana ve kendilerine önceden veya turne esnasında verilecek talimata uygun hareket ederler.

Madde 46 – Hastalık veya başka bir özür sebebiyle görevine gele­meyen üye durumunu çalışmalardan en az bir saat önce Orkestra Mü­dürlüğüne bildirir.

Madde 47 - Hastalık, münavebe veya başka bir' özür sebebiyle gö­revine gelemeyen şef, konsertmaisterler, çello solisti, grup şefleri ve çift saz çalan üyelere, gelmedikleri sürece yardımcıları, onlar da bu­lunmadıkları taktirde şef ve teknik kurulun tensip edeceği üyeler veka­Jet ederler­

Madde 48 - Hastalık veya özür sebebiyle görevine gelemeyen üye, görev yapamadığı süre içinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dı­şında opera, operet, müzikli oyun, radyo, televizyon veya benzeri müesseselerde sanatını İcra edemez, Oda müziği veya sola konser veremez Ancak üye, çalgı çalmasına engel teşkil edecek geçici özür ve sakatlık hallerinde sanat icrası ile ilgili bulunmayan eğitsel, idari ve ek görev­lerde çalışabilir.

Madde 49 - Orkestra üyeleri şefin başkanlığındaki Yönetim Ku­rulu kararı ve izni olmadan hiç bir şekilde diğer orkestralara katıla­mazlar. Orkestralar (kadrosu on kişiyi geçen) kurarak sanatlarını icra edemezler.

Madde 50 - Üyeler, provalara partilerini çalışmış olarak gelir­ler, her üye kendi partisini orkestranın genel seviyesine göre hazırlamak mecburiyetindedir. Programlarındaki eserlere çalışmayan, provalara ha­zırlıklı olarak gelmeyip grubu bozanların durumunu orkestra şefi, Yö­netim Kuruluna yazılı olarak bildirir,

Madde 51 - Üyeler, görev listelerini ilan tahtasından okurlar. Bu listelerdeki değişiklikleri takip ederler ve anlaşılmayan hususları Or­kestra Müdürlüğünden sorarlar. Görevli olmayan üyeler acilen çağrıla­bileceklerini hesaba katarak, görevli olmadıkları zamanlar için bırak­tıkları adreslerde bulunurlar.

Madde 52 - Orkestra üyeleri prova başlamadan en az on dakika önce gelerek orkestradaki yerlerini alırlar.

Madde 53 - Provalar başlamadan önce konsertmaister tarafında.akort yaptırılır. Akort süresince konuşulmaz gürültü yapılmaz ve akort  harici sesler çalınmaz.

Madde 54 - Konser ve provanın sükunetini, disiplini ve adabım bozacak fiil ve hareketlerde bulunulmaz; prova ve konser esnasında münakaşa edilmez, konuşulmaz, gürültü edilmez, gülünmez, görev dışı işlerle meşgul olunmaz. Üyeler birbirlerini rahatsız edemezler ve birbir­lerinin işlerine müdahalede bulunamazlar. Üyeler konser esnasında din­leyicilerle ilişki gösterisinde bulunamazlar

Madde 55 - Üyeler konserlerde aşağıda yazılı olduğu gibi giyinir­ler : Frak, beyaz yelek veya beyaz kuşak, beyaz gömlek,beyaz.papyon, siyah çorap, rugan veya siyah ayakkabı. Simokin, siyah ayakkabı, beyaz gömlek, siyah papyon, siyah çorap, Veston, siyah ayakkabı, beyaz gömlek, açık gri kravat, siyah çorap, Bayan üyeler; siyah tuvalet, siyah ayakkabı.

Madde 56 - Üyeler konsere başlamadan en az on beş dakika önce hazır vaziyette konser yerinde bulunurlar.

Madde 57 - Orkestra üyeleri konserlere çalgılarını temizlemiş ola­rak tıraşlı ve temiz kıyafetle çıkarlar.

Madde 58 - Konserlere başta konsertmaister olmak üzere düzenle çıkılır. Sahneyi, terkediş yine konsertmaister'in işareti ile ve düzen için­de olur.

Madde 59 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üye ve mensup­ları müessesenin şerefini ve sanat itibarını küçük düşürecek fiil ve ha­reketlerde bulunamazlar. Gece kulüpleri, pavyon, bar, sirk v.b. eğlence yerlerinde çalışamazlar.

Devam - Münavebe – Hastalık

Madde 60 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri çalışma programlarına göre kendilerine verilen görevlere muntazaman devama mecburdurlar. Üyelerin devamı günlük cetvellerle tespit edilir. Günlük devam' cetvellerini çalışmalar sonunda orkestra. şefi ve konsertmaister inceleyerek imzalar. Günlük devam cetvellerine göre de (Hastalık, izin münavebe hallerini belirten) aylık devam cetvelleri tutulur.

Madde 61 - Görevlerine izinsiz olarak geç gelen veya gelmeyen üye Orkestra Müdürlüğünün yazılı sorusuna iki gün içinde yazılı ola­rak cevap vermek zorundadır.

Madde 62 - Günlük mazeret izinleri, üyelerin yazılı müracaatları üzerine şefin onayı ile Orkestra Müdürlüğü tarafından verilir.

Madde 63 - Münavebe, ancak, eserlerin kadrosu imkan verdiği ve gruplarda bu iş için yeterli eleman bulunduğu hallerde mümkündür. Münavebenin şekli ve uygulanması Orkestra Şefi ile. Orkestra Yöne­tim Kurulunca tespit edilir. İzin sebebi ile görevine gelmeyen üyeler mü­navebe haklarını kullanmış sayılırlar.

Madde 64 - Konsertmaisterlerin münavebesi orkestra şefi ve Yö­netim Kurulu tarafından yıllık programlara göre tespit edilir.

Madde 65 - Çello solistinin, viyolonsel grup şefi ile grup şefleri­nin grup şef muavinleri ile yapacağı münavebe, eserlerin önemi göz ­önüne alınarak, orkestra şefi ve Orkestra Yönetim Kurulunca tespit ve tanzim edilir.

Madde 66 - Gruplar içinde yapılacak münavebelerde, üyelerin imkan nispetinde eşit çalışmaları, dinlenmeleri ve ilerlemeleri gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Teknik Kuruluşu ve Oturuş Düzeni

Madde 67 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının teknik kuru­luşuna ait kadroları aşağıdaki şekilde kullanılır:

1. Şef

2 Şef muavini

19 1. Keman üyesi

17 2. Keman üyesi

14 Viyola

13 Çello

10 Kontrabas

5 Flüt (4 flüt, 1 flüt - küçük flüt)

5 Obua (4 obua, 1 korangle - obua)

Klarinet (4 klarinet, 1 klarinet . bas klarinet)

4 Fagot (3 fagot, 1 kontrafagot - fagot)

6 Korno

4 Trompet

5 Trombon (4 trombon, 1 bas trombon)

1 Tuba

2 . Harp

Timpani

4 Bateri

Çelesta - piyano - org – Çembalo

Ancak istisnai hallerde giriş şartlarını taşıyanlardan, Teknik Ku­rulca orkestra üyeliğine alınması zaruri görülen sanatçılara giriş sınavını  kazandıkları takdirde enstrümanları ile ilgili kadrolar dolu olsa dahi diğer kadrolardan biri verilerek orkestraya alınabilirler.

Madde 68 - 1. konsertmaister orkestrada 1. kemanların başında ve sağda oturur. Her üç konsertmaisterin görevli olduğu çalışmalarda 2. konsertmaister 1. konsertmaisterin solunda, 3. konsertmaister 1. kon­sertmaisterin arkasında otururlar, 3. konsertmaisterin solunda müna­vebe ile konsertmaister muavinlerinden biri oturur. Onların arkasında ise diğer konsertmaister muavinleri otururlar. 

Madde 69 - 2. konsertmaister başta çaldığı zaman 3. konsertma­ister 2. konsertmaisterin solunda, konsertmaister muavinleri de onların arkasında otururlar. 

Madde 70 - 3. konsertmaisterbaşta çaldığı zaman solunda kon­sertmaister muavinlerinden biri münavebe sırasına göre oturur. Onların arkasında diğer konsertmaister muavinIeri otururlar.

Madde 71 - Çello solisti ve diğer yaylı çalgılar grup şefleri grup­larının başlarında otururlar. Çello solisti görevli olmadığı zaman yerin­de viyolonsel grup şefi onun yanında da muavini diğer yaylı çalgılar grup Şefleri görevli olmadığı zamanlarda yerlerinde grup şef mua­vinleri otururlar. 

Madde 72 - yaylı çalgıların tutti üyelerinin oturuş sıraları konser "' sezonu başında, şef, şef muavinleri, l, 2, 3, konsertmaisterler ve çello­ solisti konsertmaister muavinleri ve diğer yaylı çalgılar grup şeflerinin müşterek yapacakları toplantıda, üyelerin dereceleri, teknik seviyeleri ve orkestradaki kıdemleri göz önünde bulundurularak yapılır.

Madde 73 - Yaylı çalgı tutti üyeleri ve stajyerleri orkestrada ye­tişmeleri, denenmeleri, terfi ve sicillerinin verilmesinde kanaat "sahibi olunması amacı ile şef ve konsertmaisterlerin tensibine göre çeşitli yer­lere oturabilirler. "

Madde 74 - Yaylı enstrüman üyeleri, kendileri hakkında daha isabetli bir kanaate varılabilmesi ve oturuş sırasında durumlarının göz­ önüne alınması için orkestranın Eylül ayında yapacağı provalarda ön rahlede denenmelerini, ayrıca hazırladıkları eser veya eserlerin tespit edilecek zamanlarda şef ve Teknik Kurulca dinlenebilmesini isteyebi­lirler.

Madde 75 - Nefesli, vurma ve arp gruplarında, grup şefleri gibi, muavinleri de 1. parti çalarlar. Bir yıl içinde hangi oranda 1. parti ça­lacakları orkestra şefi ve Yönetim Kurulunca tespit edilir. Bu grupla­rın içindeki enstrüman üyelerine, yetişmeleri ve grup şefliği sorumlu­luğuna alıştırılmaları gayesi ile, şef ve Yönetim Kurulu uygun gördük­leri takdirde, 1. çaldırabilir.

Çalgılar ve Kitaplık

Madde 76 - Yönetim Kurulu, Teknik Kurul ile her yıl toplanarak Orkestraya ait bütün çalgıların cins, marka, kalite, yaş ve halihazır durumları ile hangi üyeye verilmiş olduğunu gösterir ayrıntılı bir def­teri esas alarak kısa ve uzun vadeli planlarla bu çalgıların ihtiyaç sıra­sına göre tamamlanma, yenilenme ve büyük ölçüde  onarımları için kararlar alır. Bu kararları Yönetim Kurulu tatbik eder. 

Madde 77 - Üyeler kendi üzerlerinde kayıtlı çalgıların uzun ömür­lü ve kaliteli kalması için gereken temizlik ve itinayı gösterirler. Üye­lerin kendi sorumlulukları altında iken kırılan veya bozulan çalgıların en iyi şekilde tamiri veya gerektiğinde ödenmesi üyelere aittir. Çal­gının tamiri Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir uzman tarafından yapılır. Çalgının kaybolma veya tamiri mümkün olmayacak hallerinde üyece ödenecek miktar günün rayici göz önünde bulundurularak bilir ki­şiye tespit ettirilir. 

Madde 78 - Kitaplık ile ilgili harcamalar öncelikle notalar için ya­pılır. Bu harcamalar, eserlerin sık çalınmaları, kitaplıkta hiç bulunma­maları, yıpranmaları, ihtiyaç ve önemleri göz önünde bulundurularak bu sıraya göre yapılır. Satın alınmaları mümkün eserler kiralanamaz.

Madde 79 - Üyeler çalıştıkları notalar üzerine silinmeyecek şe­kilde yazı yazamazlar. Notayı temiz tutmayan, hırpalayan veya kaybe­den üyeye nota bedeli ödetilir. Kiralanan veya ödünç alınan notalar için de aynı hususlar uygulanır. 

Madde 80 - Üyeler, çalgıları ile ilgili orkestra partilerini ve oda müziği notalarını imza mukabili kitaplıktan iki ay süre ile çalışmak üze­re ödünç olarak alabilirler; Bu süre sonunda iade ederler. 

Madde 81 - Qrkestra materyali ancak resmi kurumlara yazılı is­tek ve imza mukabili ödünç olarak verilebilir. Bu gibi kurumlara ne şartlarla notaların ödünç verilebileceğini Yönetim Kurulu tespit eder. Şartlara riayet etmeyen kurumlara notalar verilemez.

 

IV. BÖLÜM

Diğer Sanat Kurumlan İle İlişkiler

 

Madde 82 - Orkestranın bir konser sezonu programlarında yer alacak eserlerden seçilerek, aynı süre içinde TRT Kurumunca yapılacak kayıtlarla (band, plak, film gibi) ilgili hususlar; özellikle zaman ve sayı olarak tespit edilir. Bunun için orkestra Yönetim Kurulu, TRT temsil­cileriyle temas sağlar. Bir anlaşmaya varıldığında çalınacak eserler ve kayıt zamanları orkestra üyelerine sezon başında duyurulur. 

Madde 83 - Orkestranın yıllık programlarında yer almayan eser­lerin istek üzerine banda veya plağa alınması, orkestra şefinin lüzum gördüğü sayıda çalışmayı gerektirdiğinden, provaların sayısı, prova, ile band alma zamanları, orkestranın çalışmaları göz önünde bulundurula­rak Orkestra yönetim Kurulunca tespit edilir ve TRT Kurumu ilgilile­rine bildirilir. TRT Kurumunca düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Senfo­ni Orkestrası konserleri için de aynı hususlar göz önünde bulundurulur. 

Madde 84 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konserleri TRT Kurumu tarafından naklen veya konser esnasında yapılacak band kayıtları ile kısmen veya tamamen yayınlanabilir. Ancak bu yayınların hangi şartlar içinde yapılabileceği hususunda TRT ilgilileri ile Orkestra Yönetim Kurulunun anlaşmış olmaları gerekir. 

Madde 85- Yönetim Kurulu konser sezonu başlamadan önce Dev­let Operası ve Devlet Tiyatrosundan takviye amacı ile Orkestradan is­teyecekleri üyelerin çalışacakları yerleri ve sayısını öğrenir. Bu kurum­larda çalışacak üyelerin seçimi, orkestradaki esas görevleri göz önünde tutularak yapılır. Üyelerin orkestra çalışmaları dışında mümkün olduğu kadar eşit oranda görev almaları sağlanır.

 

V. BÖLÜM

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Üyeliğine Giriş ve İmtihanlar

 

Madde 86 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeliği kabul imtihanlarına girebilmek için şu şartları taşımak gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak;

b) Resmi ve özel konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulu­nan okullardan mezun olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak. 

MADDE 87 – (Değişik:RG-31/7/2009-27305)

Adaylar aşağıdaki belgeleri bir dilekçeye ekleyerek sınavdan önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğüne verir:

a) T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

b) 4,5X6 cm. boyunda 3 adet fotoğraf.

c) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

d) Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu.

Madde 88 - Kabul imtihanları kadro ve her çalgı grubunun ihti­yacına göre orkestra Teknik ve Yönetim Kurullarının kararıyla açılır. Bu imtihanlar Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasın­da yapılır. Kabul imtihanları 15 gün önceden büyük gazetelerde üç gün süre ile ilan edilir.

MADDE 89 – (Değişik:RG-18/8/2012-28388)

Kabul imtihanlarında başarılı sayılmak için imtihan komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. 70 tam sayı altındaki küsurlu sayılar imtihan komisyonunca 70 tam sayıya tamamlanamaz. İmtihan komisyonu üyeleri notlarını gizli olarak verirler. Komisyon üyelerinin vereceği puanlar arasında en yüksek ve en düşük puan arasında 30 puandan fazla fark olduğunda, bu puanlar geçersiz sayılarak, geriye kalan puanların ortalaması geçerli puan olarak değerlendirilir.

Madde 90 - Kabul imtihanını kazananlar ilgili çalgı grubunun ih­tiyacından fazla olduğu takdirde en yüksek not alanlar sıra ile ihtiyaca göre atanır. Kazananlar arasında eşit başarı gösterenlerden mesleki öğ­renim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha. genç yaşta olanlar tercih edilir.

Madde 91 - Yaylı çalgılar kabul imtihanları komisyonu şu Üyelerden teşekkül eder:

a) Orkestra şefi ve şef muavinleri                                                                   .

b) 1., 2., 3., konsertmaisterlerkonsertmaisterlerden hiç birisi bu­lunmadığı takdirde konsertmaister muavinleri,

c) Çello solisti ve viyolonsel grup şefi,

d) 2. keman viyola ve kontrabas grup şefleri, Grup şefleri bulun­madığı zaman muavinleri,

e) Yönetim Kurulunca seçilecek bir nefesli çalgılar temsilcisi.

Madde 92 - Orkestra yaylı çalgılar kabul imtihanlarına giren aday­lar şu eserleri başarı ile çalmak zorunluluğundadırlar:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat (Piyano ile).

c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.) .

d) İmtihan komisyonunun seçeceği bir  orkestra eserini veya eser­lerini deşifre etmek,

Madde 93 - Nefesli çalgılar kabul imtihanları komisyonu şu üye­lerden teşekkül eder:

a) Şef ve Şef Muavinleri,

b)1. konsertmaister, bulunmadığı zaman 2. konsertmaister o da bulunmazsa 3. konsertmaisterkonsertmaisterlerden hiç birisi bulunmazsa konsertmaister muavinlerinden birisi,

c). Çello solisti,

d) Bütün nefesli çalgı grup şefleri, bulunmadıkları taktirde mua­vinleri,

Madde 94 - Nefesli çalgılar kabul imtihanına girecek adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorunluluğundadırlar:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde)

c)Gam

d) imtihan komisyonunun seçeceği  bir orkestra eserini veya eser­lerini deşifre etmek,

Madde 95 - Vurma çalgılar kabul imtihanları komisyonu şu üye­lerden teşekkül eder:

a) Şef ve şef muavinleri,

b) 1. konsertmaister, bulunmadığı takdirde 2. konsertmaister o da bulunmazsa 3. konsertmaisterKonsertmaisterlerden hiç birisi bulun­mazsa konsertmaister muavinlerinden biri,

c) Çello solisti,

d) Vurma çalgılar grup şefi ve muavini,                                

e) Yönetim Kurulunun seçeceği bir nefesli çalgı temsilcisi.

Madde 96 - Vurma çalgılar kabul imtihanlarına giren adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorunluluğundadırlar:

a) TimpaniGlockensipielXiliphon bir dereceye kadar piyano ve bütün bateri grubu çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler,

b) imtihan komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre et­mek.

Madde 97 - Arp kabul imtihan komisyonu şu üyelerden teşekkül eder:

a) Şef ve şef muavinleri,

 1. Konsertmaister, bulunmadığı takdirde ikinci, O da bulunmazsa 3. konsertmaisterKonsertriıaisterlerden 'hiç birisi bulunmazsa konsert­maister muavinlerinden birisi,

c) Çello solisti,

d) Arp grup şefi,

e)Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir nefesli çalgı temsil­cisi

Madde 98 - Arp kabul imtihanına giren adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorunluluğundadırlar :

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat,

c) Kendi seçecekleri bir konçerto,

d) imtihan komisyonu tarafından seçilecek bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek,

Madde 99 - Çelesta . Piyano - Çembalo - Org kabul imtihanı ko­misyonu şu üyelerden teşekkül eder:

a) Şef ve şef muavinleri,

b) 1,2,3konsertmaisterlerKonsertmaisterlerden hiç birisi bulun­madığı takdirde konsertmaister muavinleri,

c) Çello solisti,

d) Vurma çalgılar grup şefi,

e) Yönetim Kurulunun seçeceği bir nefesli çalgı temsilcisi,

Madde 100 - Çelesta - Piyano - Çembalo - Org kabul imtihanına giren adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorunluluğundadırlar:

a) Yukarıdaki çalgılardan her birine ait kendi seçecekleri eserleri başarı ile çalmak,

b) İmtihan komisyonu tarafından seçilecek her çalgıya ait or­kestra, eserini veya eserlerini deşifre etmek,

Madde 101 - Orkestraya kabul edilen stajyer üyeler, ilk mali yıl­dan önce alakalı çalgıların kabul imtihanları komisyonlarınca bir imtihana tabi tutulurlar. Bunlardan imtihanı başaranların asil üyeliğe atanmaları ve ücret intibakları 1. mali yıl başında yapılır. İmtihanda başarı gösteremeyen stajyer üyeler 2. mali yıl başından önce bir defa daha imtihana tabi tutulurlar. Başarı gösterenlerin asil üyeliğe atanma­ları ve ücret intibakları 2. mali yılın başında yapılır. Bu imtihanda da başarı gösteremeyen stajyer üyelerin orkestra ile ilişikleri kesilir.

Madde 102 - Başka bir orkestranın her hangi bir kademesinde bulunanlardan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeliğine kabul edilmek isteyenler Yönetmeliğin giriş imtihanı jle ilgili maddelerine gö­re imtihan edilirler. Bu imtihanı kazananlar adaylıkla yükümlü tutula­mazlar. geldikleri orkestrada son aldıkları ücret müktesep hak teşkil etmez. Kendilerine enstrüman üyeleri kadrosu içinde Yönetim Kurulun­ca takdir edilen uygun bir ücret verilir.

Madde 103 - Memurluktan naklen orkestra enstrüman üyeliğine imtihanla girenlerin ücret intibakları, memurlukta aldıkları maaştan aşağı olamaz. Ancak, memuriyetlerinde aldıkları maaş orkestra- kadrosu üzerinde ise, bu hal kademe imtihanları ile hak kazanılan kadroların kendilerine verilmesini gerektirmez.

Kademe Değiştirme ve Terfi İmtihanları

Madde 104 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri yukarı kademelere imtihanla terfi ederler. İmtihan komisyonları aşağıda belir­tilmiştir: ,

Konsertmaisterlik imtihan komisyonu: Şef, şef muavinleri 1., 2.,konsertmaisterler ile çello solistinden teşekkül eder.

Çello solistliği imtihan komisyonu: Şef, şef muavinleri 1., 2., 3.,konsertmaisterlerden teşekkül eder.

Konsertmaister muavinliği, 2. keman grup şefliği, viyola grup şef­liği, viyolonsel grup şefliği, kontrabas grup. şefliği imtihan komisyonu: Şef, şef muavinleri,I., 2., 3., konsertmaisterler ve çello solistinden  te­şekkül eder.

1. derece keman üyeliği, viyola grup şefi muavinliği, viyolonsel grup şef muavinliği ve kontrabas grup şef muavinliği imtihan komis­yonu: Şef, şef muavinleri, 1., 2., 3,., konsertmaisterler (Konsertmaister­lerden hiç birisi bulunmazsa konsertmaister muavinleri) çello solisti ve alakalı çalgı grup şefinden teşekkül eder.

Tahta nefesli çalgılar grup şefliği ve muavinliği imtihan komis­yonu: Şef, şef muavinleri, 1. konsertmaister (Bulunmazsa 2. konsert­maister o da bulunmazsa 3. konsertmaister) ve tahta nefesli çalgılar grup şefliği ile madeni nefesli çalgılar grup şeflerinden Yönetim Kuru­lunca seçilecek bir temsilciden teşekkül eder.

 Madeni nefesli çalgılar grup şefliği ve muavinliği imtihan komis­yonu: Şef, şef muavinleri,1. konsertmaister (Bulunmazsa 2., o da bu­lunmazsa 3. konsertmaister) ve madeni nefesli çalgılar grup şefleri ile tahta nefesli çalgılar grup şeflerinden Yönetim Kurulunca seçilecek bir temsilciden teşekkü1 eder.

Vurma çalgılar grup şefliği ve muavinliği, arp grup şefliği imtihan komisyonu: Şef, şef muavinleri,1. konsertmaister (Bulunmazsa 2, o da bulunmazsa 3. konsertmai,ster), çello solisti, vurma çalgı grup şefi, Yö­netim Kurulunca seçilecek bir tahta nefesli çalgı grup şefi ve madeni nefesli çalgı grup şefinden teşekkül eder.

MADDE 105 – (Değişik:RG-18/8/2012-28388)

Konsertmaister ve çello solistliği imtihanlarında başarılı olmak için not ortalamalarının 100 üzerinden 80 tam sayıyı diğer kademe sınavlarında 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Bu not sayılarından aşağı tutan küsurlu sayılar imtihan komisyonunca tam sayıya tamamlanamaz. İmtihan komisyonu üyeleri notlarını gizli olarak verirler.

Madde 106 - 1. derece keman üyeliği kademesine, asaleti tasdik edilişinden itibaren 1 yıl orkestrada üye olarak başarı ile çalıştığı Or­kestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilindeki imtihanları kazananlar atanır.

 a) VinyavskiDont GaviniesRodeVieuxtemps etüdlerinden bir tanesini çalmak,

 b) Viyana klasiklerinden itibaren zamanımıza kadar olan beste­cilerden kendi seçeceği bir sonatı piyano ile çalmak,

c) Mozart konçertolarından birini piyano eşliğinde sınav komisyonu önünde çalmak,

d) İmtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eser­lerini deşifre etmek,

Madde 107 - 2. keman grup şef muavinliğine, 1. derece keman üyesi kademesinde en az bir yıl çalışanlar arasından, şef, şef muavin­leri, 1., 2., 3., konsertmaisterler, çello solisti ve 2. keman grup şefinden teşekkül eden kurulun seçim kararı ve orkestra şefinin inhası üzerine yapılır:

Madde 108 - Konsertmaister muavinliği ile 2. keman grup şefliği ­kademesine 2. keman grup şef muavinliği veya 1. derece keman üyeliği kademesinde başarı, ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilen­lerden aşağıdaki esaslar dahilindeki imtihanları kazananlar atanır:

a) Bach solo sonat veya partitalarından kendi seçeceği bir tanesini çalmak;

b) Viyana klasiklerinden itibaren zamanımıza kadar olan bestecilerden kendi seçeceği bir sonatı piyano ile çalmak,

c) Mendelssohn, Saint-Seans «Si. minör» Bruch ve bu ayardaki <_c4b1_> (bu ayardaki konçertolar imtihan komisyonunun kabulü ile mümkün­dür) keman konçertolarından birini orkestra eşliğinde düzenlenecek bir konserde çalmak,

d) Konsertmaister muavinliği imtihanına giren adayın bir haf­talık prova ve konserde konsertmaisterlik mevkiinde, ikinci keman grup şefi sınavına giren adayın ise bir haftalık prova ve konserde 2. keman grup şefi mevkiinde çalması,

e) Şef ve imtihan kurulunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek,

f) Şef ve imtihan kurulunun seçeceği bir eseri veya eserlerinin arşe ve parmak işaretlerini bir saatlik müddet içinde yapmak,

Madde 109 - Konsertmaisterlik kademesine, konsertmaister mua­vinliğinde başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilen­lerden, aşağıdaki esaslara göre yapılacak imtihanları kazananlar atanır.

a) Bach solo sonat veya partitalarından kendi seçeceği bir tanesini çalmak,

b) Paganini kaprislerinden kendi seçeceği bir tanesini veya bu ayarda başka bir virtüozite parçayı çalmak (İmtihan komisyonunun kabul etmesi şartıyla) ,

c) İmtihan komisyonu tarafından seçilip, adaya imtihandan 15 gün önce verilecek Viyana klasiklerinden bir sonatı çalmak,

d) İmtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eser­lerini deşifre etmek,

e) İmtihan komisyonunun seçeceği orkestra. eseri veya eserlerinin belirli bir kısmına bir saatlik zaman içinde arşe ve parmak işaretlerini koymak,

f) Beethoven, Brahms, Çaykovski, BartokGlasunovLaloDvo­rak keman konçertolarından birini orkestra eşliğinde düzenlenecek bir konserde çalmak,

g) Provaları ile birlikte bir konserde konsertmaister mevkiinde çalmak.

Madde 110 - Viyola grup şef muavinliği kademesine, asaleti tas­dik edilişinden itibaren bir yıl orkestrada üye olarak başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilin­deki imtihanları kazananlar atanır:

a) Gavinies etütlerinden kendi seçeceği birini çalmak,

b) Schubert Arpegionne sonatını ve. Brahms sanatlarından birini piyano eşliğinde çalmak,

c) Bartok veya W. Walton konçertolarından bir tanesinin 1.bö­lümünü orkestra eşliğinde imtihan kurulu önünde, çalmak, (Orkestra materyali bulunmayan konçertolar piyano eşliği ile imtihan komisyo­nu önünde çalınır).

d) Provaları ile birlikte bir konserde viyola grup şefliği mevkiinde çalmak,

e) İmtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eser­lerini deşifre etmek.

Madde 111 - Viyola grup şefliği kademesine, viyola grup şef mua­vinliğinde başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilindeki imtihanları kazananlar atanır:

a) Gavinies etüdlerinden imtihan komisyonunun seçeceği 2 etütden birini çalmak,

b) Max Reger solo süitlerinden kendi ,seçeceği bir tanesini çal­mak,

c) Brahms, Fa minör ve mi bemol majör sonatlarından imtihan komisyonunun seçeceği ve beş gün önceden adaya verilecek birini çal­mak,

d) Bartok, Walton, Hindemith, konçertolarından birini orkestra eşliğinde imtihan komisyonu önünde çalmak (Orkestra materyali bu­lunmayan parçalar imtihan kurulu önünde piyano eşliğinde çalınır)

e) Provaları ile birlikte bir konserde viyola grup şefliği mevkiinde çalmak,

f) imtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eser­lerini deşifre etmek,

g) İmtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserinin viyola partisine bir saatlik bir zaman içinde arşe ve parmak işaretlerini koy­mak.

Madde 112 - Viyolonsel grup şef muavinliği kademesine, asaleti tasdik edilişinden itibaren bir yıl orkestrada üye olarak başarı ile çalış­tığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahi­lindeki imtihanı kazananlar atanır:

a) Grützmacher No. 1, D. PoppeDuport etütlerinden kendi seçe­ceği bir tanesini çalmak,

b) Bach solo süitlerinden bir tanesini çalmak,

c) Viyana klasiklerinden itibaren zamanımıza kadar olan beste­cilerden, kendi seçeceği bir sonatı çalmak,

d) Çello solisti ve grup şef1iği imtihanı için istenilen konçertolar­dan kendi seçeceği bir tanesini piyano eşliğinde imtihan komisyon önünde çalmak,

e) Provaları ile bir konserde çello solistliği mevkiinde çalmak,

f) imtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eser­lerini deşifre etmek,

g) imtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserinin viyolon­sel partisinin belli bir kısmına bir saatlik zaman içinde arşe ve parmak işaretlerini koymak.

Madde 113 - Viyolonsel grup şefliği kademesine, viyolonsel grup şef muavinliği kademesinde başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilindeki imtihanları kazananlar atanır:

a) Bach solo süitlerinden bir tanesini imtihan komisyonu önünde çalmak,

b) Viyana klasiklerinden itibaren zamanımıza kadar olan besteci­lerden kendi seçeceği bir sonatı çalmak,

c) Haydn do majör, Haydn re majör (1783 de yazdığı meşhur olanı) Saint - Seans, BoccheriniLalo, D. Milhaud konçertolarından biri­ni orkestra eşliğinde imtihan komisyonu önünde çalmak,

d) Provaları ile birlikte bir konserde çello solistliği mevkiinde çalmak,

e) imtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserle­rini deşifre etmek,

f) imtihan Komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini viyolonsel partisine (Belirli. bir kısmına) bir saat içinde arşe ve parmak işaret­lerini koymak.

Madde 114- Çello solistliği kademesine, viyolonsel grup şefliğinde başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşa­ğıdaki esaslar dahilindeki imtihanı kazananlar atanır:

a) Bach'n 4, 5, 6 numaralı solo süitlerinden birini çalmak,

b) Piatti kaprislerinden (1 numara hariç) iki tanesini hazırlayıp imtihan komisyonunun seçeceği bir tanesini çalmak,

c) imtihan komisyonu tarafından seçilip adaya sınavdan 15 gün evvel verilecek Viyana klasiklerinden bir sonatı hazırlayıp çalmak,

d) Aşağıda isimleri yazılı viyolonsel konçertolarından birini orkes­tra eşliğinde düzenlenecek bir konserde çalmak;

Dvorak, Çaykovski (Rococo Varyasyonları) SchumannEugen, D' Alberth,

e) imtihan kurulunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserle­rini deşifre etmek, .

f) imtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserinin viyolonsel partisinin belli bir kısmına bir saatlik zaman içinde arşe ve parmak işa­retlerini koymak,

g) Provalari ile birlikte bir konserde çello solistliği mevkiinde çalmak.

Madde 115 - Kontrabas grup şef muavinliği kademesine, asaleti tasdik edilişinden itibaren bir yıl orkestrada üye olarak başarı ile çalış­tığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahi­linde imtihanları kazananlar atanır:

a) Storch - Hrabe (1. defterden melodik veya Joseph Hrabe 86 tek­nik etütlerinden) birini çalmak,

b) O. Schwab Romans (Arr. Fr. Smindl)Mendelsshon Frühlinkslied (H. Wolf), D. Popper Gavotte (Ydnoff) R. Schumann Elegie leboureurSimandl ArrFugato eserlerinden bir tanesini piyano eşli­ğinde imtihan komisyonu önünde çalmak,

c) Provaları ile bir konserde kontrabas grup şefliği mevkiinde çal­mak, 

d) imtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eser­lerini deşifre etmek,

e) Beş telli kontrabas'la çalabilmek.

Madde 116 - Kontrabas grup şefliği kademesine, kontrabas grup şef muavinliğinde başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edi­lenlerden aşağıdaki esaslara göre yapılacak imtihanları kazananlar atanır:

a) E. Stein op 92 exemlerHaendel konçerto (Arr. Fr. Simon)Dragonetti 7 konçerto eserlerinden birini imtihan komisyonu önünde piyano ile çalmak,

b) Kreutzer 18 etüt veya Stroch Hrobe 2. defter konser etütle­rinden iki tane hazırlayıp imtihan komisyonunun seçeceği bir tanesini çalmak,

c) imtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eser­lerini deşifre etmek,

d) Provaları ile birlikte bir konserde kontrabas grup şefliği mev­kiinde çalmak,

e) imtihan komisyonunun seçeceği bir orkestra eseri kontrabas partisinin belirli bir kısmına bir saatlik zaman içinde arşe ve parmak işaretlerini koymak,

f)  5 telli kontrabas çalabilmek.

Madde 117 - Flüt Grup Şefliği kademesine flüt grup şef muavinliğinde; Flüt Grup Şef Muavinliği kademesine de orkestrada başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esas­lar dahilinde imtihanları kazananlar atanır:

a) Haendel, Bach sonatlarından birisini piyano eşliğiyle imtihan Komisyonu önünde çalmak,

b) Flüt literatürüne ait klasik veya modem konçertolardan aşağıda adları yazılı herhangi birini orkestra veya piyano eşliğinde imtihan komisyonu önünde çalmak,

Mozart, Re majör konserto

Mozart, Sol ,majör konserto

Haydn Re majör konserto

G. P. Telemann

G. B. Pergolesi

Henry Thomas

L. Boccherini

Jacques ibert

c) imtihan komisyonu tarafından orkestra repertuvarından seçilecek bazı solo pasajları deşifre olarak çalmak.

Madde 118 - Obua grup şefliği kademesine obua grup şef mua­vinliğinde; grup şef muavinliği kademesine de orkestrada başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından, tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilindeki imtihanı kazananlar atanır :

a) Haendel Nr. 1, Nr. 2 sonatlar-Teleman sol minör, do minör, mi minör, si bemol majör sonatlar - Vivaldi re minör sonat, modern­lerden Walter Girnatis, H. BaumannHans Poser, H. Butilleux, Usman­baş sonatlarından kendi seçeceği bir tanesini çalmak,

b) Obua literatürüne ait klasik ve modern konçertolardan aşağı­da bestecilerin adları yazılı her hangi birini orkestra veya piyano eş­liğinde imtihan komisyonu önünde çalmak,

Bach

Haydn

Mozart

R. Strauss

Ch; Celin

(Konkur eserlerinden olabilir)

W. Vaugham

c) imtihan komisyonu tarafından orkestra repertuarından seçi­lecek bazı solo pasajları deşifre olarak çalmak.

Madde 119 - Klarinet grup şefliği kademesine, grup şef muavin­liğinde; Klarinet grup şef muavinliği kademesine de orkestradan başarı ile çalıştığı şef tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilin­deki imtihanları kazananlar atanır:

a) Brahms sonat 1. ve 2. Weber Grand Dua Concertant Klarinet ve piyano için. Bunlardan birisini piyano refakatiyle imtihan komis­yonu önünde çalmak,

b) Klarinet literatürüne ait klasik veya modern konçertolardan aşağıda adları yazılı herhangi birini orkestra veya piyano eşliğinde imtihan komisyonu önünde çalmak :

Brahms sonat No. 2 op. 120

Brahms sanat No. 1. op.120

Weber Concerto No. 1 op. 73, ve No. 2 qp. 74

Mozart La majör konçerto op. 107

Debussy 1. rapsodi

Weber op. 26 Concertino

c) İmtihan komisyonu tarafından orkestra repertuvarlarından seçilecek bazı sola pasajları deşifre olarak çalmak.

Madde 120 - Fagot grup şefliği kademesine, fagot grup şef mua­vinliğinde; fagot grup şef muavinliği kademesine de orkestrada başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilindeki imtihanları kazananlar atanır: .

a) Hindemith veya Saint - Saens sonatlarından birini piyano eşli­ğinde çalmak,

b) Fagot literatürüne ait klasik veya modern konçertolardan aşa­ğıda adları yazılı herhangi birini orkestra veya piyano eşliğinde imti­han kurulu önünde çalmak:

Mozart Si bemol majör 1. konçerto

B. Bruns konçerto opus 11 ve 15

Mozart si bemol 2. 'konçerto

Weber konçerto

Ph. E. Bach sibemol majör konçerto

c) İmtihan komisyonu tarafından orkestra repertuvarından seçi­lecek bazı solo pasajları deşifre olarak çalmak.

Madde 121 - Korno grup şefliği kademesine korno grup şef mu­avinliğinde; korno grup şef muavinliği kademesine de orkestrada ba­şarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilindeki imtihanları kazananlar atanır:

a) Gallay'ın 6. defter etütlerinden bir tanesini çalmak,

b) Beethoven qp. 17. Hindemith sonatlarından birini çalmak,

c) Korno literatürüne ait klasik veya modern konçertolardan aşağıda adları yazılan herhangi birini orkestra veya piyano eşliğinde imtihan komisyonu önünde çalmak.

Mozart mi bemol majör konçerto, R. Strauss konçerto, Haydn korno konçertoları No. 1.2, Weber konçertino

d) İmtihan komisyonu tarafından orkestra repertuvarından seçi­lecek bazı solo pasajları deşifre olarak çalmak.

Madde 122 - Trompet grup şefliği kademesine, trompet grup  şef muavinliğinde; Trompet grup şef muavinliği kademesine de orkest­rada başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilindeki imtihanları kazananlar atanır:

a) George Anhtenl trompet için sonat, Hindemith trompet için sonatlarından birini piyano eşliğinde imtihan komisyonu önünde çal­mak,

b) Trompet literatürüne ait klasik veya modem konçertolardan aşağıda adları yazılı herhangi birini orkestra veya piyano eşliğinde imtihan komisyonu önünde çalmak,

V. Bach Konsert Fantazi No. 3

V. Bach Hungarian Melodies,

Oskar Bahem concert in E. Minör

T. Charlier solo de konkur

Richard Stehr konçerto

Lion Stekke konçerto. 17

YehJolivet konçertino

Perino konçertino

c) imtihan komisyonu tarafından orkestra repertuvarından seçi­lecek bazı pasajları deşifre olarak çalmak.

Madde 123 - Trombon grup şefliği kademesine, trombon grup şef muavinliğinde; trombon grup şef muavinliği kademesine de orkest­rada başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşa­ğıdaki esaslar dahilindeki imtihanları kazananlar atanır:

a) Aşağıda yazılı eserlerden birini veya benzerini çalmak, Frank, Martin, Ballade

b) Trombon literatürüne ait klasik veya modem konçertoların­dan aşağıda adları yazılı herhangi birini orkestra veya piyano eşliğinde imtihan komisyonu önünde başarı ile çalmak:

Haydn konçerto es dur.

David konçerto

J. Serafin Alschausky

Konsert No. 1 B. dur.

c) imtihan komisyonu tarafından orkestra repertuvarından seçi­lecek bazı sola pasajları deşifre olarak çalmak.

Madde 124 - Bateri grup şefliği kademesine, bateri grup şef muavinliğinde; bateri grup şef muavinliği kademesine de orkestrada başarı ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağı­daki esaslar dahilindeki imtihanları kazananlar atanır :

a) TimpaniXiliphonGlockenspiel ve bateri aksamına ve literatü­rüne ait klasik veya modern konçertolardan herhangi birini orkestra veya piyano eşliğinde imtihan komisyonu önünde başarı ile çalmak,

b) İmtihan komisyonu tarafından orkestra repertuvarından seçile­cek solo pasajları deşifre olarak çalmak,

Madde 125 - Arp grup şefliği kademesine asaleti tasdik edilişin­den itibaren bir yıl üye olarak orkestrada başan ile çalıştığı orkestra şefi tarafından tespit edilenlerden aşağıdaki esaslar dahilindeki imti­hanı kazananlar atanır:

a) Hindemith sonat, Grana Jeany'nin rapsodisi veya Faure imromptü'den bir tanesini başarı ile çalmak,

b) Arp literatürüne ait klasik veya modern konçertolardan her­hangi birini orkestra veya piyano eşliğinde imtihan kurulu önünde çal­mak.

Mozart

Hendel

Ravel

Debussy

Taurnier

c) İmtihan komisyonu tarafından orkestra repertuvarından seçile­cek bazı solo pasajları deşifre olarak çalmak.

Madde 126 - Grup şefliği kadroları açık olduğu takdirde, grup şef muavinleri grup şefliği imtihanına girmekten kaçınırlar veya imtihanda başarı gösteremezlerse, orkestrada enstrüman üyesi olarak en az 5 yıl başarı ile çalıştığı orkestra şefi ve Teknik Kurulca tespit edilen enstrü­man üyeleri de grup şefliği imtihanına girebilirler.

Madde 127- Orkestra üyelerinin bulundukları kademelerdeki ücret zamları Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre toplanacak kurulun vere­ceği müspet oylara müsteniden Yönetim Kurulu teklifi üzerine (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılır.

 

VI. BÖLÜM

Değerlendirme ve disiplinle ilgili hükümler

 

Madde 128 - Görevinde üstün gayret ve başarı gösteren disiplinli üyelere takdirname verilir. takdirnamelerde veriliş sebebi belirtilir.

Madde 129 - Takdirnameler şef ile Teknik Kurulun uygun bulması ve Yönetim Kurulunun teklifi ile (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilir.

Madde 130 - Takdirnameler sicile geçer, üyelerin kıdem ve filli hizmet sürelerine tesir etmez, ancak intibaklarda göz önünde tutulur.

Suç sayılan fiil ve hareketler

Madde 131 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinin suç sayılan fiil ve hareketleri şunlardır :

a) Müessesenin şerefini ve sanat itibarını küçük düşürecek fiil ve harekette bulunmak,

b) Prova ve konserlere özürsüz olarak geç gelmek veya hiç gel­memek,

c) Prova devam ederken provayı bırakıp gitmek,

d) Konser programlarına muntazam olarak hazırlanmamak,

e) Konserlerde Yönetmeliğin 55 inci maddesinde yazılı şekilde giyinmemek,

f) Yönetmeliğin 46., 48. ve 49 uncu maddelerinde belirtilen husus­lara aykırı hareket etmek,

g) Bir üst kademede bulunup özüründen dolayı devam edemeyen bir üyenin ödevi, kendisine verildiği zaman bu ödevi yapmaktan kaçın­mak,

h) Yönetmeliğin 60. maddesinde belirtilen hususlara aykırı hare­ket etmek,

i) Konser ve provalara içkili veya sarhoş gelmek,

j) Yönetmeliğin devam ve disiplinle ilgili 51., 52., 53., 54., 55., 56.,

57., 58., 59 uncu maddelerinde belirtilen hususlara aykırı harekette bu­lunmak,

k) Yönetmeliğin 45 inci maddesinde konser turneleri ile ilgili hu­suslara aykırı hareket etmek.

Madde 132 - Yönetmeliğin 131 inci maddesinde yazılı suçları işle­yen üyelere suçun ağırlığına göre aşağıdaki cezalardan biri verilir.

a) Uyarma: Üyeye görevinde daha dikkatli davranması gerektiği­nin yazı ile bildirilmesi,

b) Kınama: Üyeye, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığı­nın yazı ile bildirilmesi, .

c) Ücret kesme: (Suçun ağırlığına göre bulunduğu kademedeki ücretinin kaç günlüğünün kesileceği, Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Her ay 30 gün itibar edilir, en fazla on günlük ücret kesilir)Bir yılda 3 defa ücret kesme cezası alan üyenin bulunduğu kademede aldığı ücret o mali yılda artırılmaz; 4 defa ücret kesme cezası alan üyenin bulun­duğu kademede aldığı ücreti; Yönetim Kurulunun tayin edeceği mik­tarda indirilir ve o yıl kademe değiştirme sınavına giremez; 5 ve daha fazla ücret kesme cezası alan üyenin kademesi indirilir ve bir yıldan önce kademe değiştirme sınavına giremez. ­d) Kısa süreli durdurma: Üyenin emekliliğine esas olan ilerleme­sinin 3 veya 6 ay durdurulması;

e) Uzun süreli durdurma: Üyenin emekliliğine esas olan ilerlemesi­nin 1, 1,5 veya iki yıl durdurulması,

f) Geçici olarak görevden çıkarmak: Üyeyi kadrosu saklı kalmak suretiyle bir aydan altı aya kadar aylıksız olarak geçici süreyle görev­den çıkarmak,

g) Üyelikten çıkarmak: Üyenin bir daha Cumhurbaşkanlığı Sen­foni Orkestrasına atanmamak üzere işinden çıkarılması.

Madde 133 - Aynı suçun tekrarı cezayı ağırlaştırma sebebi olur.

Madde 134 - Yönetmeliğin 132 nci maddesinin a ve b bentlerinde yazılı disiplin cezalan Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

Madde 135 - Yönetmeliğin 132 nci maddesi C bendinde yazılı disip­lin cezaları Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Ba­kanlığının onayına sunulur.

Madde 136 - Yönetmeliğin 132 nci maddesi D, E, F, G bentlerinde yazılı disiplin cezalan Yönetim Kurulunun (Değişik ibare:RG-18/8/2012-28388) Kültür ve Turizm Bakanlığına teklifi ve Bakanlık Disiplin Kurulunun kararı ile verilir.

Çeşitli hükümler

Madde 137 - Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin 22 Kasım 1961 gün ve 289 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan ve bugüne kadar uygulanan Yönetmelik ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 138 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 139 – (Değişik:RG-18/8/2012-28388)

Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.        Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.