TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği     18/04/2005 tarih ve 25790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ MATERYALLERİN DOLUM, ÇOĞALTIM VE SATIŞINI YAPAN VEYA YAYAN İŞLETMELERİN  SERTİFİKALANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç

Madde 1 — (Değişik:RG-4/3/2011-27864)

Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden ve/veya bu materyallerin dolum çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin, Bakanlıkça ücreti mukabili sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 44 üncü ve Ek 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — (Değişik:RG-4/3/2011-27864)

Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Dolum tesisi: Makara halinde manyetik şeritlere dolum yaparak kasete montaj veya özel olarak üretilen kalıplardan çoğaltılan CD, VCD, DVD gibi taşıyıcı materyallere enjeksiyon yoluyla dijital tespit yapılmasını sağlayan teknik donanıma sahip olan yerleri,

c) Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

d) Kaynak kimlik kodu (SID kod): CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin üretim veya dolumunu yapan yerlerin belirlenmesini sağlayan ve Uluslararası Fonogram Yapımcıları Birliği (IFPI) tarafından verilen kaynak tanımlama kodunu,

e) Taşıyıcı materyal: Kaset, bilgisayar disketi, CD, VCD, DVD, taşınabilir bellek ve benzeri materyalleri,

ifade eder.

Sertifika zorunluluğu

Madde 5 —  (Değişik:RG-4/3/2011-27864)

Sadece süreli yayınlar basan yerler hariç olmak üzere, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden aşağıda belirtilen yerler, Bakanlıktan yürüttükleri faaliyeti gösterir bir sertifika almak zorundadırlar.

a) Dolum tesisleri,

b) Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri,

c) Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,

d) Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler.

Sertifikalandırma

Madde 6 – (Değişik:RG-4/3/2011-27864)  

Sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlüklerince yapılır. Sertifika talebinde bulunan tüm işletmeler vergi numarası beyanı/T.C. kimlik numarası beyanı ile dilekçe, ticaret/esnaf odası faaliyet belgesi ile sicil gazetesi veya işyeri açma ruhsatı, sertifika ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunun aslı ve fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya verenler için kiralama haklarının devralındığını gösterir belgeyi ve Ek-1’de yer alan taahhütnameyi faaliyette bulundukları il kültür ve turizm müdürlüğüne ibraz ederek sertifika talebinde bulunurlar.

Dernekler ve vakıflar tarafından yapılan sertifika başvurularında, ticaret/esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi yerine dernek tüzüğü/vakıf senedi ibraz edilir. Ancak, ticari işletme işleten dernekler ve vakıflar, işlettikleri ticari işletmeye ilişkin ticaret/esnaf odası faaliyet belgesi ile sicil gazetesini ayrıca ibraz ederler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu veya özel eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yerler ise T.C. kimlik numarası beyanı ve iktisadi işletme işletilmesi halinde vergi numarası beyanı ile dilekçe, kurumca verilen yetki belgesi, sertifika ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu ve fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya verenler için kiralama haklarının devralındığını gösterir belgeyi ibraz ederler.

Şubelerin sertifika başvurularında her bir şubenin faaliyette bulunduğu ildeki ticaret/esnaf odasından alınan faaliyet belgesi ile sicil gazetesinin veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile şubenin bağlı bulunduğu işletme merkezinin faaliyet konusunu gösterir ticaret veya esnaf odasından alınan faaliyet belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

İşletmeler, şubeleri için toplu başvuruda bulunabilir. Toplu sertifika başvurusu işletmenin faaliyet merkezinin bulunduğu ilden yapılır. Toplu başvuru neticesinde her bir şube için, bulunduğu ilde ayrı ayrı ve ücreti mukabili sertifika düzenlenir.

Kendisine ait bir eserin yasal olarak çoğaltılmış nüshalarının gerçek kişi eser sahibi tarafından satılması halinde sertifika alınması gerekmez.

Sertifika alan yerler ile eser sahipleri de Kanunun 81 inci maddesinde yasaklanan yerlerde satış yapamazlar.

Faaliyet konusunda veya işletme yapısında meydana gelen değişikliklerde, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren onbeş gün içinde mevcut sertifikalar iade edilerek yeniden sertifika alınır.

Adres değişikliği halinde mevcut sertifikalar on gün içinde iade edilir ve sertifika geçerlilik süresi göz önüne alınarak kalan süre için yeniden sertifika düzenlenir. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.

Sertifikalar nama düzenlenir ve devredilemez.

Sertifika özellikleri ve içermesi gerekli bilgiler

Madde 7 — (Değişik:RG-4/3/2011-27864)

Bakanlıkça verilecek sertifikalarda,  işletme adı ve adresi, vergi numarası, sertifikaya konu faaliyet alanı, veriliş tarihi ve geçerlilik süresine ilişkin bilgilerin yanı sıra sertifika numarası ve benzeri bilgiler bulunur. Sertifikalar, dört yılda bir yenilenir. Yenileme işlemleri esnasında 6 ncı maddede sayılan belgeler ibraz edilir. Dolum tesisi sertifikaları,  9 uncu maddede öngörülen belgelerin ibraz edilmesi ve kontrollerin yerine getirilmesi suretiyle yenilenir.

Sertifikalandırılan yerlerin yükümlülükleri

Madde 8 — Sertifika alan yerler;

a) (Değişik:RG-8/3/2008-26810) Üretimini ve çoğaltımını yaptıkları süreli olmayan yayınlar ile taşıyıcı materyaller üzerinde sertifika numarasını bulundurmak,

b) Sertifikaları işyerinde görünür bir yere asmak,

c) (Mülga:RG-8/3/2008-26810)

d) Denetimler esnasında sertifika ve diğer ilgili belgeleri ibraz etmek,

e) Doğrudan satış söz konusu ise satış elemanlarında veya dağıtım araçlarında

sertifikanın il kültür ve turizm müdürlüğünce onaylı bir örneğini bulundurmak,

ile yükümlüdürler.

Dolum tesislerine ilişkin özel hükümler

Madde 9 — (Değişik:RG-4/3/2011-27864)

Dolum tesislerinden İstanbulda bulunanlar sertifikalarını Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden, diğer illerde bulunanlar ise Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünden alırlar. Bu tesislerin sertifika alabilmeleri için, 6 ncı maddede sayılan belgelerin yanı sıra:

a) Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü veya Türk Standartları Enstitüsünden dolum tesisi teknik donanımına sahip olunduğunu gösteren ve kapasite belirten raporu, 

b) Tesiste bulunan teknik teçhizata ilişkin döküm ile bunlara ilişkin faturalar veya satış devir senetlerinin birer örneğini,

c) Kaynak kimlik kodu (SID kodu) belgesini,

ibraz etmeleri zorunludur.

Yukarıdaki belgelerle başvuru yapıldıktan sonra, Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri temsilcilerinden, Bakanlıkça en az üç kişiden oluşturulan bir komisyon, tesiste üretim, kalite kontrol ve test ünitelerinin bulunup bulunmadığını kontrol eder, şartlara uygunluk sağlandığının tespiti halinde dolum tesisine sertifika verilir.

Dolum tesisleri, sertifikalandırmaya ilişkin diğer yükümlülüklerin yanı sıra, kaynak kimlik kodu (SID kodu), sertifika numarası ile Bakanlıkça belirlenecek diğer belirleyici işaret ve ibareleri taşıyıcı materyaller üzerinde bulundurmakla ve her türlü üretim faaliyeti, teçhizat ve kapasite değişikliğini on gün içinde Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne bildirmek suretiyle sertifikasını yenilemekle yükümlüdür. Mevcut sertifikalar, bu fıkra hükmü uyarınca yapılacak bildirim neticesinde, geçerlilik süresi göz önüne alınarak kalan süre için ücretsiz olarak yenilenir.

Fuar, festival ve benzeri etkinlikler

Madde 10 — (Değişik:RG-4/3/2011-27864)

Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sertifika almış yerler,  fuar ve festivalin düzenlendiği alanlarda fikir ve sanat eserlerini içeren kitap ve taşıyıcı materyallerin satışına ilişkin stand açmaları halinde söz konusu fuar veya festivali düzenleyen firma veya kuruluştan alacakları belgeyi ibraz etmek suretiyle etkinlik süresince satış yapabilir. Kültürel nitelikteki diğer etkinliklerde ise etkinliği düzenleyen firma veya kuruluşun mahallin en büyük mülki idare amirinden alacağı belgenin onaylı örneğinin ibraz edilmesi suretiyle en fazla 30 gün süreyle satış yapılabilir.

Bunun için, sertifikanın, etkinlik isim ve tarihinin yazılı ve il kültür ve turizm müdürlüğünce onaylı bir sureti etkinlik süresince stantta görünür bir yerde bulundurulur. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.

Sertifikaya konu faaliyet alanları ve ücretleri

Madde 11 —  (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/3/2011-27864)

Sertifikaya konu faaliyet alanları başvuru sırasında ibraz edilen belgeler dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

Sertifika ücretleri sertifikaya konu faaliyet alanlarına göre (1000) ila (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar arasında Bakanlıkça belirlenir.

Söz konusu ücretler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.  Sertifika bastırılması, sertifika verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile korsan faaliyetlerle mücadele için gerekli ödenek Bakanlık bütçesine konulur.

Sertifika uygulamasının denetimi ve yaptırımlar

Madde 12 — (Değişik:RG-8/3/2008-26810) Bu Yönetmelik gereğince sertifika alması zorunlu yerlerin sertifika alıp almadıklarının denetimi illerde mülki idare amirleri tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle, dolum tesislerinin denetimi ise Bakanlık tarafından yapılır.

 (Değişik fıkra:RG-4/3/2011-27864) Denetimler sonucu, alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösterdiği bir tutanakla tespit edilenlere mülki idare amirlerince, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü göz önünde bulundurularak, Kanunun Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde öngörülen idari para cezası verilir.

Para cezasının ödenmiş olması sertifika alınmasına ilişkin yükümlülüğü kaldırmaz.

Sertifikanın iptali

Madde 13 — (Değişik:RG-4/3/2011-27864)

Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi verildiği veya sertifika alma koşullarının yitirildiği idari birimlerce veya mahkemece tespit edilen, sahte belge kullanıldığı mahkeme kararı ile sabit olan, hakkında yargı mercileri tarafından verilmiş iptal kararı bulunan veya mükerrer olduğu tespit edilen sertifikalar Bakanlıkça iptal edilir.

Ayrıca, Kanuna muhalefetten kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olması halinde, hak sahipleri, ilgili alan meslek birlikleri veya mülki idare amirleri tarafından Bakanlığa yapılacak bildirim üzerine bu yerlerin sertifikası iptal edilir.

İptal işlemi, gerekçesi belirtilmek suretiyle sertifikanın verildiği makam tarafından başvuru sahibine bildirilir.

Alınan sertifikalar, sertifika alınan yerin yetkilisinin Bakanlığa bu hususta yapacağı başvurunun Bakanlıkça uygun görülmesi halinde de iptal edilebilir. Yapılacak başvuruda iptal isteminin sebebi belirtilir ve alınan sertifika iade edilir.

Kayıp veya zayi

MADDE 13/A – (Ek:RG-4/3/2011-27864)

Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen sertifikaların kayıp veya zayi olması halinde, belge sahipleri sertifikanın alındığı il kültür ve turizm müdürlüğüne başvururlar. Yenileme başvurusunda  6 ncı maddede belirtilen belgelere ek olarak ülke çapında yayınlanan günlük bir gazeteye verilen kayıp veya zayi ilanı bulunur. Başvuru üzerine, veriliş nedeni de açıklanmak suretiyle geçerlilik süresi göz önüne alınarak kalan süre için sertifika tanzim edilerek belge sahiplerine verilir. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-8/3/2008-26810)

Bu Yönetmelik gereğince sertifika alması zorunlu işletmeler ve tesisler ile daha önce dolum tesisi yeterlik belgesi almış olanlar 1/6/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar sertifika almak zorundadırlar.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-4/3/2011-27864)

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce alınan sertifikalar, üzerlerinde belirtilen süre boyunca geçerlidir.

Yürürlük

Madde 14- —Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

(Ek:RG-4/3/2011-27864)  

Ek-1

 

TAAHHÜTNAME

 

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca sertifika başvurusunda bulunduğum işletme içerisinde kiraladığım tüm fikir ve sanat eserlerinin kiralama haklarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 52 nci maddesine uygun olarak hak sahiplerinden devraldığımı, aksinin ispatı halinde sertifikamın iptal edileceğini ve her türlü hukuki ve cezai  sorumluluğu üstlendiğimi taahhüt ederim.

 

                                                                                                                                                                                            Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    İMZA

 


          Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.