TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Film Yaptırma Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazetenin Tarihi: l9/10/1979 Sayısı: 16789

AMAÇ:
Madde 1 -
Bütçe yasalarının R cetveli 950 Sosyal Transferler bölümünün k/aa ayrımına dayanılarak Kültür Bakanlığı, sinema sanatını özendirmek, eğitici, tanıtıcı ve sanat açısından değerli filmlerin yapımını sağlamak amacıyla, bu yönetmelikte belirtilen koşullarla ulusal ya da uluslararası nitelikte film yaptırma yarışmaları açıp kazananlara her türden film yaptırabilir.

KAPSAM:
Madde 2 -
Kültür Bakanlığı, kısa ya. da uzun her türden film yaptırmak için şartnamesinde belirtmek koşuluyla, aşağıda (a), (b), (c) ayrımlarında belirtilen üç ayrı .yöntemle yarışma açabilir:

a) Yarışmada kazanan kısa ya da uzun filmlerin bütün yapım giderleri Kültür Bakanlığınca karşılanır. Yapım giderleri, donanım, ham film, personel, laboratuar, çekim, kopya, seslendirme giderlerini içine alır.

b) Yarışmada kazanan uzun ya da kısa filmlerin yapım giderlerinin %40'ı Kültür Bakanlığı tarafından karşılanır. Ancak bu miktar 500.000 TL. sını geçemez.

c) Kültür Bakanlığı şartnamesinde belirtmek koşuluyla, açacağı kısa film yarışmalarında ödül kazanan film sahiplerine benzer konuda bir dizi kısa film daha yaptırabilir. Bu filmler için ödenecek yapım giderleri, her kısa film için dakikası 20.000 TL.sını, her çizgi film için dakikası 50.000 TL.sını geçmemek üzere şartnamesinde belirtilir. Bu filmler için bu yönetmeliğin (a) yöntemi yarışmalarıyla ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KOŞULLAR:
Madde 3 -
Kültür Bakanlığı, Sinema Dairesi Başkanlığınca her film yarışması için ayrı şartname hazırlanıp ilan edilir. Yarışmalar uluslararası nitelikte de olabilir. (a) yöntemiyle yapılacak yarışmalarda ilan edilecek her şartnamede yaptırılacak filmin yapım giderleri için Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığınca bir üst sınır belirtilir.

Madde 4 - Film yarışmasına katılanlardan film konuluysa çekim senaryosu, konulu değilse, yaptırılacak filmin niteliklerini belirten bir senaryoyla birlikte filmin yapım giderleri çalışma programı, filmin yapımında yer alacak başlıca sanatçıların adları ve şartnamede belirtilen başka belgeler istenir.

Madde 5 - Film yaptırma yarışmaları seçici kurulları yaptırılacak filmleri sanat açısından değerli olup olamayacağına göre karar vererek seçerler. 2 nci maddede belirtilen (a) yöntemiyle yapıla~ak yarışmalarda seçici kurullar yaptırılacak filmi ya hiç bir değişiklik önermeden seçerler ya da senaryoda veya filmin yapım giderlerinde değişiklikler önererek seçerler. Bu durumda yarışma sonuçlarıyla birlikte istenen değişiklikler Kültür Bakanlığına
bildirilir.

Madde 6 - Seçici kurulun senaryoda ya da filmin yapım giderlerinde bir değişiklik önerdiği durumlarda filmin yapımcısı ya da yönetmeni bu değişikliği kabul etmezse Kültür Bakanlığı film yaptırma hakkından vazgeçer. Değişiklikler kabul edilirse Kültür Bakanlığı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında bir sözleşme imzalanır.

Madde 7 - (a) yöntemiyle yapılan yarışmalarda yarışmayı kazananlarla Kültür Bakanlığı arasında sözleşme imzalandığı anda filmlerin yapım giderlerinin en çok %20'si güvence karşılığı avans olarak ödenir. Geri kalan yapım giderlerinin nasıl ödeneceği şartnamede belirtilir. Ancak film çekimi bittiği anda yapım giderlerinin en fazla %70'i ödenmiş olabilir.

Madde 8 - (b) yöntemiyle yapılan yarışmalarda, yarışmayı kazananlarla Kültür Bakanlığı arasında sözleşme imzalanır. Film çekimine başlandığı anda Kültür Bakanlı yapım giderlerinin %20'sini güvence karşılığı avans olarak öder. Kalanın ne zaman ödeneceği şartnamede belirtilir.

Madde 9 - Kültür Bakanlığı her film için bir yapım denetçisi görevlendirir. Yapım denetçisi, filmin şartnamelerde, sözleşmede ve bir yönetmelikte yazılı hükümlere uygun yapılıp yapılmadığını denetler. Bakanlıkça yapılan ödeme ve işlemlerde bu denetçinin vereceği raporlar gözönüne alınır. Film yapımcısı ya da yönetmeni yapım denetçisinin istediği her çeşit bilgiyi vermekle yükümlüdür.

Madde 10 - (a) yöntemiyle yapılan yarışmalarda yaptırılan filmler şartname ve sözleşmelerde belirtilen teknik niteliklere uygun yapılmak zorundadır. Bu niteliklere uygun olarak yapılmamışsa Kültür Bakanlığı filmi kabul etmez. Bu durumda Bakanlığı yapım giderleri için ödediği paralar yapımcı ya da yönetmenden geri istenir. Bakanlığın yaptığı ödemelerin geri alınmasında bu miktarlar devlet alacağı gibi değerlendirilir.

Madde 11 - (b) yöntemiyle yapılan yarışmalarda kazanan filmlerde Bakanlıkça ödenen paranın sözleşmede belirtilen amaç dışında kullanıldığı saptanırsa, Kültür Bakanlığı sözleşmeyi feshetmek ve ödediği parayı geri istemek hakkına sahip olur.

Madde 12 - (a) ve (c) yöntemleriyle yapılan yarışmalarda ,yaptırılan filmlerin bütün hakları filmin Kültür Bakanlığına verildiği tarihten sonraki iki yıl için Kültür Bakanlığına aittir. İki yıl sonra bu hakların nasıl düzenleneceği sözle melerde belirtilir. Ancak Kültür Bakanlığı bu filmleri ticari olmayan amaçlarla her zaman kullanabilir.

Madde 13 - (b) yöntemiyle yapılan yarışmalarda kazananların yaptıkları filmler üstündeki bütün hakları kendilerine aittir. Ancak filmin iki kopyası ticari olmayan gösterilerde kullanılmak üzere Kültür Bakanlığına verilir. Bu kopyaların teknik nitelikleri sözleşmelerde belirtilir.

SEÇİCİ KURULLAR:
Madde 14 -
Seçici kurullar Sinema Dairesi Başkanlığının önerisi üzerine Bakanlık oluruyla kurulur. Seçici kurullar en az beş kişiden oluşur. Kurullarda Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi görevlileri yanında üniversite öğretim üye, yardımcısı ya da öğretim görevlileri sinema, yazın, güzel sanatlar, vb. alanlarında yazar, eleştirmen ve sanatçılar da üye olarak bulunabilir. Herhangi bir seçici kurulda asıl ya da yedek üye olanlar seçicisi bulundukları yarışmaya katılamazlar.

Madde 15 - Seçici kurullar her şartnamede belirtilen gün ve yerde toplanırlar. Toplantıya gelmeyen asıl üyelerin yerine yedek üyeler girerler. İsteyen yedek üye toplantılara ve görüşmelere katılır. Ancak oylamaya katılamaz. '

Madde 16 - Yaptırılacak ve ödül verilecek' filmlerin seçimi, görüşmeler sonucu yapılacak açık oylamayla ve oyçokluğuyla yapılır. Her film seçimi için en çok beş kere oylama yapılır. Oyların eşliği durumunda seçici kurul başkanının bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır. Seçici kurullar üye tamsayısıyla toplanır.

Madde 17 - Karar toplantısı seçici kurulun gün atlamaksızın yapacağı toplantılar yoluyla en kısa süre içinde sonuçlandırılır. Toplantılar üç günden fazla süremez. Seçici kurullar, isterlerse yarışmaya katılanları çağırıp onlarla görüşebilir.

Madde 18 - Seçici kurullar bir yarışmada yaptırılmaya değer film bulamazlarsa o yarışmada film yaptırılamaz.

Madde 19 - Seçici kurullar yarışma sonuçlarını alır almaz üyelerin hazırlayıp imzalayacakları gerekçeli bir raporla Kültür Bakanlığına bildirir. Toplantıya katılan yedek üyeler isterlerse kendi görüşlerini ortak raporun altına bir not halinde koyabilirler,

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
Madde 20 -
Yarışmalarda kazananlar bu yönetmelik ve ilgili şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Madde 21 - Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

Madde 22 - Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.