TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Antalya Ulusal Film Yarışmasında Kültür Bakanlığınca Verilecek Ödüller Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resim Gazetenin Tarihi: 17/09/1981 Sayısı: 17461

AMAÇ:
Madde 1 -
Antalya Belediye Başkanlığı'nın her yıl yapmakta olduğu Ulusal Film Yarışmasını destekleyerek sinema sanatını teşvik etmek, özendirmek, yurt düzeyinde yaygınlaşmasını sağlamak, yeni yapıtların oluşmasına yardımcı olmak, yaratıcı kabiliyetleri değerlendirmek, ınilli kültür varlıklarımızı tanıtmak ve benimsetmek amacıyla ödül ve başarı belgesi vermektir. .

KAPSAM:
Madde 2 -
Bu yönetmelik; Antalya Ulusal film Yarışması'nda derece alan filmlere Kültür Bakanlığınca verilecek ödülleri kapsar.

GENEL HÜKÜMLER:
Madde 3 -
Kültür Bakanlığı, Antalya Ulusal film Yarışması Seçiciler Kurulunda az üç temsilci bulundurur.

Madde 4 - Kültür Bakanlığı istediği takdirde ödüllendirdiği filmlerin kopyasını çıkartarak yurtiçi ve yurtdışı hafta, festival ve gösterilerde ticari olmayan amaçlarla kullanmak üzere alma hakkına sahip olur.

Madde 5 - Kültür Bakanlığınca kopyası çıkartılmak istenen ödül kazanmış film yapımcılarının ödüllerini alabilmeleri için her türlü pozitif kopya masrafı Kültür Bakanlığına ait olmak ve kopya işlemleri Bakanlığın tayin edeceği stüdyoda gerçekleştirilmek üzere filmin bir negatifini en geç onbeş dün içinde iade edilmek kaydıyla vermeyi taahhüt etmeleri gerekir.
Yarışmaya katılacak film yapımcılarından bu hususu taahhüt eden bir belge alınır. Aksi takdirde Bakanlıkça takdir edilen para ödülü verilmez ve yarışmacı ödül üzerinde hiç bir hak talep edemez.

Madde 6- Kültür Bakanlığı ödülleri; yarışmada ilk üç dereceye giren ve aşağıda limitleri ve nitelikleri belirtilen, birinci madde de açıklanan amaca uygun olarak ulusal kültür varlıklarımız ile sanat, tarih, turistik ve milli değerlerimizi tanıtan, ülkemiz hakkında olumlu izlenim yaratabilecek Türk filmlerine verir.

Ayrıca Kültür Bakanlığı'nın Seçiciler Kurulu'ndaki temsilcileri, uygun görürlerse yarışmada dördüncü ve beşinci dereceyi alan uzun metrajlı filmlere de ve beşinci madde şartlarına göre ödül verebilir.

A - Renkli 35 mm'lik Uzun Metrajlı Filmlerde ödül dağıtımı:
Birinci Film 150.000,-TL,
İkinci Film 130.000.-TL
Üçüncü Film 110.000.-TL
Dördüncü Film 90.000.-TL
Beşinci film 70.000,-TL.

B - Renkli, 16 veya 35 mm'lik kısa metrajlı filmlerde ödül dağılımı:
a. 20 Dakikadan fazla olan filmlerde ödül dağılımı:
Birinci film 90,000,-TL
İkinci film . 75,000,-TL
Üçüncü film 60,000,-TL

b. 20 Dakikaya kadar olan filmlerde ödül dağılımı:
Birinci film 80,000,-TL
İkinci film .. 65,000,-TL
Üçüncü film 50,000,-TL

Madde 7 - Filmlere verilecek ödülün adı «Kültür ve Sanat» ödülü olarak belirlenmiştir. Seçiciler Kurulunun ödüle layık bulduğu ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinin ödüllendirmeye karar verdiği filmlere «Kültür ve Sanat» ödülünü almaya hak kazandığına dair bir belge verilir.

Madde 8 - Kültür ve Sanat Ödülünü alan filmin tanıtma yazılarına veya jeneriğine Kültür Bakanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra Kültür Bakanlığının «Kültür ve Sanat Ödülü»nü aldığını belirten bir açıklama yazısı konur.

GEÇİCİ MADDE:
Madde 9 -
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 12 Nisan 1978 ün ve 16257 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen “Antalya Ulusal Film Yarışmasında Kültür Bakanlığınca verilecek ödüller Yönetmeliği” ile 12 Temmuz 1978 gün ve 16344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Antalya Ulusal Film Yarışmasında Kültür Bakanlığınca Verilecek Ödüller Yönetmeliğinin değiştirilmesi hakkındaki Yönetmelik” ve 18 Ağustos 1980 gün ve 17079 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Kültür Bakanlığı Antalya Ulusal Film Yarışması Ödüller Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

YÜRÜTME:
Madde 10 -
Sayıştay'ın görüşü alınmış olan bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 11 - Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.