TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Bu Yönetmelik 15/06/2011 tarih ve 27965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)


 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.1.1974, No: 7/7753

Dayandığı Kanunun Tarihi :
14.7.1965, No: 657

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 31.1.1974, No: 14785
 

BÖLÜM I

Konu ve Kapsam

Konu:

Madde 1 - 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 1 ve 8 sayılı Kanun hükmünde kararname ile değiştirilen ek 2 nci maddelerde öngörülen "Geçici
Süreli Görevlendirme" ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapsam:
Madde 2 -
Devlet Memurları, 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilirler.

BÖLÜM II

Geçici Süreli Görevlendirme

Geçici Süreli Görevlendirme Halleri:

Madde 3 - a) 7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,

b) Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanın kısa sürede sağlanamaması,

c) Görevin, yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması,hallerinde geçici süreli görevlendirme mümkündür.

Geçici süreli olarak görevlendirilecek personele ilişkin şartlar:

Madde 4 - Memur:

a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması,

b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,

c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması,hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

BÖLÜM III

Geçici Süreli Görevlendirmede Usul

Duyurma:

Madde 5 - Kurum 3 üncü maddede sayılan şartların varolması halinde; geçicisüreli olarak görevlendirilecek elemanları sağlamak amacıyla durumu, Resmi Gaze-te ile duyurur.

Madde 6 - Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun gö-rüşü üzerine, ilgili bakanlıklar ile Maliye Bakanlığınca birlikte kararlaştırı-
lır.

BÖLÜM IV

Geçici Süreli Görevlendirilen Memurun Hak ve Yükümlülükleri

Kadro ile ilişki:

Madde 7 - Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kadrosu ileilişkisi devam eder. Geçici görevde geçirdiği süre asıl kadrosunda dikkate alı-
nır.

Bu işlemler memurun asıl kurumunca yürütülür.

Madde 8 - (Mülga: 23/5/1975 - 7/9956 K.)

Aylık ve Diğer Haklar:

Madde 9 - Geçici süreli olarak görevlendirilen memur, görevlendirildiği kad-ronun aylığını alır ve bu kadronun diğer mali ve sosyal haklarından yararlandı-
rılır.

Mevzuata Uyma:

Madde 10 -
Geçici süreli olarak görevlendirilen memur asıl sınıf ve mesleği-nin ve geçici süreli olarak görevlendirildiği işin tabi olduğu yasalara uymakla
yükümlüdür.

Sicil Raporları:

Madde 11 - Altı ay ve daha uzun süreyle geçici süreli olarak görevlendiri-len memurun sicili gittiği kurumda yaptığı görevin gereğine göre yetkili sicil
amirince düzenlenir ve asıl kurumuna bildirilir.

Amir Durumunda Olma Hali:

Madde 12 - Geçici süreyle görevlendirilen memur, emrindeki memurların sici-lini, sicil amiri olarak yürürlükteki hükümlere göre düzenler.

BÖLÜM V

Geçici Süreli Görevlendirmenin Sona Ermesi

Sona Erme:

Madde 13 - Geçici süreli olarak görevlendirmede sürenin bitimi ilgili kurumave memura bildirilir. Memur asıl görevine döner.Ancak öngörülen süre bitmeden, atamadaki usulüne göre eski görevine dönebi-lir.Şu kadar ki bu halde dahi memur, "Devlet Memurlarının çekilmelerinde Devirve Teslim SüreleriYönetmeliği"ne uymakla yükümlüdür.

Süre:

Madde 14 - Geçici süreli görevlendirme 2 yılı geçemez.

BÖLÜM VI

Çeşitli Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Madde 15 - Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kurumundakikadrosuna, bir diğer memur geçici süreli olarak görevlendirilemez.

Ek Madde 1 - (Ek: 20/5/1976 - 7/11994 K.)

Dışişleri Bakanlığının dış kuruluşlarına güvenlik görevlisi olarak atanacak-lar hakkında bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendi ile 5 inci maddesi hü-
kümleri uygulanmaz.

Ek Madde 2 - (Ek: 20/5/1976 - 7/11994 K.)

Güvenlik görevlilerinin aylık ve yolluklarının tesbitinde Dışişleri Bakanlı-ğı İdari memurlarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yürürlük:

Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 17 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.