TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

52 No'lu İlke Kararı (779 No'lu İlke Kararının İptali)

Toplantı No. ve Tarihi         : 5       17.07.2012                          Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi            : 52      17.07.2012                           ANKARA

 

 

İLKE KARARI

 

 

         25/01/2011 gün ve 27826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Yüksek Kurulunun 06/01/2011 tarih ve 779 sayılı ilke kararının iptali istemiyle Davacı TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı vekili tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 22/03/2012 tarih ve YD İtiraz No:2011/1377 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Karan” gereği söz konusu ilke kararının Korama Yüksek Kurulumuzda değerlendirilmesi sonucunda;

 

          Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 06/01/2011 tarih ve 779 sayılı ilke kararına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 22/03/2012 tarih ve YD itiraz. No:2011/1377 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” gereği anılan ilke kararının iptaline

 

karar verildi.