TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(780 nolu İlke Kararı) İlke Kararının yürütülmesi Danıştay 14 üncü Dairesinin 18/11/2011 tarih ve E:2011/11135 sayılı kararı ile durdurulmuştur.

 

* İlke Kararının yürütülmesi Danıştay 14 üncü Dairesinin 18/11/2011 tarih ve E:2011/11135 sayılı kararı ile durdurulmuş, 51 Nolu İlke Kararı ile de iptal edilmiştir.  

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi      : 86     06.01.2011                                                                 Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          : 780   06.01.2011                                                                     ANKARA

İLKE KARARI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı idari yargıda açılan dava sürecinde, kamu yararı bulunan konuların koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine ilişkin konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

Koruma bölge kurulu kararlarına karşı açılan davalarda, idari yargı tarafından verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararma ters düşmemek koşuluyla, kamu yararı bulunan konuların koruma bölge kurullarınca değerlendirilebileceğine karar verildi.