TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(739 nolu İlke Karar ) "2863 Sayılı Kanuna Muhalefeten Açılan Davalar "a ilişkin İlke Kararının Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi :  77    12.03.2008          Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi    :  739  12.03.2008          ANKARA

 

KARAR

 

Teftiş Kurulu Başkanlığının 28.05.2004 tarih ve 43/5, 60/2 sayılı raporu gereği; 20.12.2005 tarih ve 710 sayılı "2863 Sayılı Kanuna Muhalefeten Açılan Davalar "a ilişkin İlke Kararının Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda,

"5226 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aykırı hareket edenler hakkında aynı Kanunun 65 inci maddesi gereğince ceza mahkemelerinde açılan yasal soruşturmanın sonucu ne olursa olsun, mahkemelerce verilen kararlar kişisel  ceza davası ile ilgili olup, yasal soruşturmanın esasını oluşturan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili alınmış koruma bölge kurulu kararlarını etkilemeyeceğine"

ifadelerinin yerinde olduğuna ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca bir karar alınmasına yer olmadığına,

karar verildi.