TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3'üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Ekli Esaslar

RESMİ GAZETE SAYISI:30464                  RESMİ GAZETE TARİHİ:30.06.2018

KARAR SAYISI: 2018/11993        KARAR TARİHİ: 20.06.2018

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun

Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak
Ek Fiyat Farkına İlişkin Ekli EsaslarAmaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan görevli tedarik şirketlerinin yüklenici olduğu sözleşmeler hariç olmak üzere, ihale ilanı veya duyurusu 24/2/2018 tarihinden önce yapılarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan elektrik alımı sözleşmelerinin, 25/5/2018 tarihi ve öncesinde fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulünün yapılması veyahut belirtilen tarihte devam etmesi şartıyla, 1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için ödenecek veya kesilecek ek fiyat farkı bu esaslara göre hesaplanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 4735 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esasların uygulanmasında;

a) Ek fiyat farkı: 4735 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre hesaplanacak fiyat farkını,

b) KDV: Katma değer vergisini,

c) YEKDEM: Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasını, ifade eder.

(2) Birinci fıkrada yer alan tanımların yanı sıra, 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alanlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda yer alan tanımlar esas alınır. https://goo.gl/RkqgJX

Ek fiyat farkı hesabı

MADDE 5- (1) Bu Esaslar kapsamındaki ek fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır:

FE = (M x B) x [(A2/A1)-l]-Fo

(2) Birinci fıkrada geçen formülde yer alan;

a) Fe: Ek fiyat farkını (TL),

b) M: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen miktarı; götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdesini,

c) B: Sözleşme fiyatını,

ç) Al: (Değişik: 27/06/2019-30814 R.G./1. Md) İhalenin yapıldığı aya ait aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim YEKDEM maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,

d) A2: (Değişik: 27/06/2019-30814 R.G./1. Md) Sözleşmesine göre alımın yapılması gereken aya ait aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim YEKDEM maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,

e) Fo: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Altınlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince ilgili uygulama ayında yükleniciye ödenen veya yükleniciden kesilen fiyat farkı tutarını,

ifade eder.

Uygulama esasları

MADDE 6- (1) Bu Esasların uygulanması sonucu hesaplanan tutarlar ek fiyat farkı olup yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez.

(2) Mücbir sebepler hariç 1/1/2016 tarihinden önce sözleşme süresi biten ancak idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, cezalı çalışılan kısım için bu Esaslar kapsamında fiyat farkı hesaplanmaz.

(3) Bu Esaslara göre ek fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan görevli tedarik şirketi olmaması gerekir.

(4) (Değişik: 27/06/2019-30814 R.G./2. Md) Bu esaslar kapsamında birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birlikte bu Esaslar kapsamında sözleşmelere ilişkin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince ödenecek birim enerji bedeli, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini geçemez.”

(5) Bu Esaslara göre ek fiyat farkı sadece, bu Esaslardan faydalanmak için idareye yazılı olarak başvuruda bulunan yüklenici için uygulanır.

(6) Bu Esaslar kapsamındaki işlerde, sözleşmesindeki fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Bu Esaslar uyarınca uygulanacak ek fiyat farkı, sözleşmesindeki fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasını etkilemez.

Geçici Madde 1- (Değişik: 27/06/2019-30814 R.G./3. Md)(1) İdareye yapılan başvurusu, bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce olan ek fiyat farkı işlemleri, başvuru tarihinde yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (Değişik: 27/06/2019-30814 R.G./4. Md) (1) Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.