TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancıları veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Karar Sayısı : 88/12839
Kabul Tarihi : 4/4/1988

Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar’ın yürürlüğe konulması ve 14/1/1983 tarihli, 83/5963 sayılı Kararname’nin yürürlükten kaldırılması;Dışişleri Bakanlığının 22/3/1988 tarihli ve KİGM/KİİÇ/33576-88-735 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır.

Amaç
Madde 1-
Bu Esaslar’ın amacı, Türkiye’de ilmi araştırma, inceleme, arkeolojik kazı ve benzer çalışmalar yapmak ve film çekmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin çalışmalarına müsaade edilmesi ile ilgili esas ve usulleri tesbit ve yabancı basın-yayın mensuplarının bu konulardaki faaliyetlerinin düzenlenmesidir.

Kapsam
Madde 2- a)
Bu Esaslar, Türkiye’de; karada havada, denizde, deniz altında akarsu ve Göllerde, arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılmak istenen inceleme, ilmi araştırma ve Arkeolojik kazıları,bu konularda ses bandı, video ve film çekimlerini kapsar. Bu tür faaliyetler için önceden izin alınması gerekir ve kendisine izin verilenlere, ayrıca bir mihmandar tahsis olunur.

b. (a) fıkrasında belirtilen ilmi araştırma, inceleme ile arkeolojik kazılar dışındaki her türlü konuda, kamuya açık yerlerde yabancı gazeteciler ile radyo ve TV muhabirlerinin haber ve bilgi toplamaları, olay ve faaliyetleri izlemeleri, tanıtma ve mülakat yapmaları, fotoğraf çekmeleri, ses bandı, video ve film almaları serbesttir. Bu konularda yabancı basın-yayın mensuplarına yardımcı olmak üzere sürekli ve geçici basın merkezleri kurulması dahil, gereken ve mümkün olan kolaylıklar sağlanır.

Bu amaçla Türkiye’ye gelen ve geçerli basın kartı bulunan basın-yayın organları temsilcilerinin çalışmalarında uygulanacak esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenir.

(Ek: RG 10/11/2003-25285) (a) fıkrasında belirtilen konular dışındaki tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel film çekimleri ile ticari film çekim müracaatları hakkında Sinema Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılar ve Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelikhükümleri uygulanır.

İzin
Madde 3-
İzin almak için yapılacak müracaatlar, söz konusu araştırma, inceleme veya çekilecek film, çalışma süre ve yerleri ile müracaat sahibi hakkında gerekli bilgileri ihtiva eder.

Müracaat sahibinin yapacağı araştırma ve inceleme konusunda eseri olup olmadığı, izin verilmesi sırasında gözönünde tutulur.

Müracaatlar, yurtiçinde kendi Büyükelçiliği vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı’na yurtdışında ise T.C. dış temsilciliklerine yapılır. Dışişleri Bakanlığı yapılan müracaatı, ilgili ülke ile olan ilişkiler ve karşılıklı esaslarını da dikkate alarak değerlendirir; konunun özelliğine göre ilgili Bakanlık ve kuruluşlarında görüşlerini alır ve sonucunun ilgiliye bildirir.

(Ek: RG 10/11/2003-25285) Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına ilişkin müracaatlar; yurt içinde kendi büyükelçiliği vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına, yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapılır. Dışişleri Bakanlığı yapılan müracaatı değerlendirir, konunun özelliğine göre ilgili bakanlık ve kuruluşların da görüşlerini alır ve sonucunu ilgiliye bildirir.

 

Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları dışındaki müracaatlar, doğrudan araştırma, inceleme, çekim ve benzeri çalışmanın yapılacağı mahaldeki birime veya bu birimin bağlı olduğu idareye bizzat veya posta (fax, e-mail v.b.) yoluyla yapılabilir. Müracaatlar en geç beş gün içinde sonuçlandırılır. Müracaatlar ve sonuçları hakkında ilgili diğer makamlara bilgi verilir.

 

Deniz Araştırmaları
Madde 4-
Denizlerde yapılacak su üstü ve su altı araştırmalarına, bu konuda katıldığımız milletlerarası anlaşmalar ile ilgili mevzuatımız hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

İzin Verilmeme ve İptal
Madde 5-
Milli Güvenlik ve Milli menfaatlerimize zararlı mahiyette olabilecek inceleme ve araştırma ve film çekimlerine izin verilmez. Çalışma izni dışında faaliyet gösterenler veya faaliyetleri zararlı görülenlerin izinleri iptal edilir.

İlgili Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması
Madde 6-
Askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri, Devlet arşivleri, kütüphaneler ve müzelerde yapılan inceleme ve araştırmalarda, arkeolojik araştırma ve kazılarda; müracaat sahibi özel olarak verilmiş iznin kapsamı dışında kalan hususlarda, o yerin kendi ilgili mevzuatı uygulanır.

Araştırma ve İnceleme Sonrası İşlem
Madde 7- (Değişik: RG 10/11/2003-25285)
İzin alarak araştırma ve inceleme yapanlar, hazırladıkları ilmi rapor ve yayınladıkları eserin bir örneğini, izni aldıkları makama verirler.

Atıf
Madde 8-
Sair mevzuatla 14/1/1983 tarihli ve 83/5963 sayılı Kararnameye yapılan atıflar, bu Kararnameye yapılmış sayılır.

Yürürlük
Madde 9- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10-
Bu Esaslar’ı Dışişleri Bakanlığı yürütür.