TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

 Resmi Gazete Sayısı : 26126 Yürürlük Tarihi : 01-04-2006


MADDE 1 - AMAÇ

(1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kadrolu şoför veya görevli personel haricinde taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

MADDE 2 - KAPSAM

(1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsar.

MADDE 3 - DAYANAK

(1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR

(1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

a) Kamu görevlisi: Kanuna istinaden emir ve zatlarına, makam hizmetlerine veya görevin ifası için kendisine taşıt tahsis edilen kamu görevlilerini,

b) Kanun: 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununu,

c) Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,

ç) Taşıt: Kanun kapsamına giren, kurumun mülkiyetinde veya hizmet alımı suretiyle edinilmiş olan motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,

ifade eder.

MADDE 5 - GENEL ESASLAR


(1) Taşıtların kamu görevlilerince sürülebilmesinin genel esasları şunlardır:

a) Kamu görevlisi, toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat, tebligat, arazide yürütülecek hizmet ve benzeri bir görev için görevlendirilmiş olmalıdır.

b) Bu görevlendirmede taşıt kullanımı zorunlu olmalıdır.

c) Kamu görevlisi, taşıtı sürmeyi kabul etmiş olmalıdır.

ç) Kamu görevlisi gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip bulunmalıdır.

MADDE 6 - İKAMETGÂHA GELİŞ VE GİDİŞLERİNDE KULLANIM

(1) İkametgâhının, görevli olduğu yerin belediye sınırları içinde olması kaydıyla, ikametgâhına geliş veya gidişlerinde taşıt tahsis edilebilen kamu görevlileri de 5 inci maddenin (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşımaları halinde taşıtı kendileri sürebilirler.

MADDE 7 - ZARAR

(1) Taşıtları süren kamu görevlilerinden kaynaklanan zararlar hakkında, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılır.

MADDE 8 - DİĞER HÜKÜMLER

(1) Taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin taşıtları bizzat kullanması ile ilgili olarak;

a) Taşıtın hangi makamın izni ile,

b) Kim tarafından,

c) Hangi görevlerde,

ç) Hangi tarihte ve ne kadar süreyle,

d) Nerede,

e) Nasıl kullanılacağı,

f) Bunlara ilişkin kayıtlar ile benzeri iç düzenlemeler

kurumlar tarafından belirlenir.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜK

(1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - YÜRÜTME

(1) Bu Esas ve Usulleri Bakanlar Kurulu yürütür.