TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar (Karar Sayısı: 2004/7898)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 20.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25619        Karar Sayısı : 2004/7898

        Ekli “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 28/4/2004 tarihli ve 2510 sayılı yazısı üzerine, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

        Madde 1 —4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düşmesi veya bu kuruluşların küçültülmesi, devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiyesi halinde veya diğer nedenlerle, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçilerden (kapsamdışı personel hariç) iş akdi feshedilenlerden; müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin l, 4, 5, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıyanlar, iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesini müteakip 30 gün içerisinde kuruluşları kanalıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında, kamu kurumlarının ilgililerle yapacakları hizmet sözleşmelerinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, her halükarda bir mali yıl içinde on ayı geçmeyecek şekilde Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla istihdam edilirler.

        
Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışanlardan, işletmelerinin özelleştirilmesi sonrasında, bu işletmelerde çalışmaya devam eden ve özelleştirme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde iş akitleri özel sektör tarafından feshedilenler de bu maddedeki şartlar ve esaslar çerçevesinde istihdam edilirler. Bu türden personelin bu haktan yararlanabilmesi için, iş akitlerinin feshedilmesini müteakip 30 gün içinde bizzat veya çalıştıkları şirket kanalıyla EK-I'de yer alan formla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu madde kapsamında yapılacak müracaatları bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirerek makul bir süre içinde EK-II'de yer alan formu kullanmak suretiyle (disketle beraber) Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirir.

    
    Bu kapsamda bildirilen personelin, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarında Geçici Personel Statüsünde istihdamına ilişkin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılır. Söz konusu Başkanlıkça yapılan atama tekliflerinde, kurumların geçici personel çalıştırılmasına izin veren Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde tespit edilen geçici personel pozisyonları göz önünde bulundurulur.

        Yapılan atama teklifleri doğrultusunda kurumlarca 30 gün içinde ilgililerin atama işlemleri tamamlanarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilmesi ve sonucundan Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi zorunludur.

        Bu madde gereğince atama teklifi yapılan personel;

        
a) Teklif edildikleri yerin, iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde (Geçici l inci madde kapsamında olanlar ise müracaat formunda belirttikleri ikametgah adresindeki mahalli sınırlarla aynı olması halinde) atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen gün,

        
b) Başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün,

        içerisinde işe başlamak zorundadırlar.

        Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber altıncı fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.

        
Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenlerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir.

        
Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevinden ayrılanlar ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.
   
        Askerlik görevini yapmakta olanlara ilişkin bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreler terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar.
 
        Madde 2 —
Bu Esasların uygulanmasına ilişkin konularda tereddütlerin giderilmesi ve gerekli açıklamaların yapılabilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca tebliğ çıkarılabilir.
 

        Madde 3 —
Bu Esaslara göre istihdam edilecek geçici personele tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle;

        a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile 
çarpımından elde edilecek tutar. 

        b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

        c) İlköğretim (İlkokul dahil) mezunlarına 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

        brüt tavan aylık ücret olarak belirlenmiştir.

        Geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

        Bu kapsamda istihdam edilecek personele verilecek harcırah ve yapılacak ayni ödemeler ile suç ve disipline ilişkin yaptırımlar, çalışma saat ve süreleri, sosyal güvenlik yönünden tabi olunacak mevzuat, izin hakları ve buna benzer diğer hususlar her kurum için çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilir.
 
        Geçici Madde 1 —
1/1/1992 tarihinden bu Esasların Resmî Gazete'de yayımı tarihine kadar 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı kanunlar çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları neticesinde, l inci madde kapsamında sayılan kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı iş akdi kamu tarafından feshedilmiş olan veya yine l inci maddede tanımlandığı üzere altı ay içinde iş akdi özel sektör tarafından feshedilen İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsündeki personelden (kapsamdışı personel hariç), müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayanlar, bu Esasların Resmî Gazete'de yayımını takip eden 60 gün içinde EK-I'de yer alan formu tam olarak doldurmak suretiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri halinde bu Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde istihdam edilirler.

        Madde 4 —
Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        Madde 5 —
Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.


Ek: 1

Ek: 2