TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Esaslar

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/8315
Ekli “Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 20/7/2004, 25/11/2004 tarihli ve 6207, 10008 sayılı yazıları üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç
Madde 1 —
Bu Esasların amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile yaygın eğitim, mesleki eğitim ve rehberlik eğitimi faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlerin ücretle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Esaslar;
a) Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerleri,
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim ve öğretimi yapılmayan el sanatlarının tanıtılması, tahribinin ve yok olmasının önlenmesi ve bu alanda yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yaygın eğitim faaliyetlerini,
c) Turizm sektörüne yönelik düzenlenecek olan yaygın turizm eğitimi ve Turizm Eğitim merkezlerinde düzenlenen mesleki eğitim kursları ile seminerlerini,
d) Turizm sektörünün daha kaliteli hizmet sunması ve nitelikli rehber yetiştirilebilmesi amacıyla düzenlenen profesyonel turist rehberliği kurs ve seminerlerini,
kapsar.

Hukuki dayanak
Madde 3 —
Bu Esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —
Bu Esaslarda geçen;
a) Bakanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Hizmet içi Eğitim, Kurs ve Seminer; Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği ve Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği uyarınca yürütülen etkinlikleri,
c) Yaygın Eğitim; kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşların personeli ile halka yönelik olarak düzenlenen kurs ve seminerleri,
d) Mesleki Eğitim; sektöre ara eleman yetiştirmek üzere Turizm Eğitim merkezlerinde düzenlenecek kursları,
e) Rehberlik Eğitimi; sektörün ihtiyacı olan profesyonel turist rehberlerini yetiştirmek için düzenlenen kursları,
f) Ücretli Ders Görevi; hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile mesleki eğitim, rehberlik eğitimi ve yaygın eğitim faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilen eğitim görevlilerine verilecek haftalık ücretli ders saatlerini,
g) Eğitim Görevlisi; hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile mesleki eğitim, rehberlik eğitimi ve yaygın eğitim faaliyetlerinde ücretli ders görevi verilenleri,
ifade eder.

Eğitim görevlilerinde aranacak nitelikler
Madde 5 —
Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile mesleki eğitim, rehberlik eğitimi ve yaygın eğitim faaliyetlerinde görev alacakların yüksek öğrenimli olmaları yanında;
a) Kurum personelinin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,
c) Üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilen personelin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olması,
d) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görevlendirilen personelin, öğretmenlik formasyonuna sahip olması,
e) Üzerinde resmi görevi bulunmayanların, eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,
şartları aranır.
Ancak, (e) bendi kapsamında görevlendirilenlerden, kültür ve turizme ilişkin özel bilgi, çalışma, tecrübe ve öğretme yeteneğine sahip olanlardan, ihtiyaç halinde yüksek öğrenim şartı aranmayabilir.

Ücretle okutulacak ders saati sayısı
Madde 6 —
Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile mesleki eğitim, rehberlik eğitimi ve yaygın eğitim faaliyetlerinde ücretli ders görevi alacak olanlardan;
a) Kurum içi personele, günde (5), haftada (25) ve yılda (250) saati,
b) Üzerinde resmi görevi bulunmayanlara, haftada (25) saati,
c) Üniversite öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,
d) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,
e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele, haftada (15) saati, aşmayacak şekilde ders görevi verilebilir.
Bu şekilde ders görevi verilenlere, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

Sınav görevi
Madde 7 —
Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği ile Geleneksel El Sanatları Kursları kapsamında yapılacak seçme, bitirme, bütünleme sınavlarında, yazılı ve sözlü sınavları yürütmek, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere oluşturulan komisyon üyelerine her sınav ve değerlendirme günü için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, sınav kağıtlarının değerlendirilmesinde 5 günden fazla süre için ek ders ücreti ödenmez.

Görevin fiilen yapılması
Madde 8 —
Bu Esaslar kapsamında ders ücreti ödenebilmesi için ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır.
Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile mesleki eğitim, rehberlik eğitimi ve yaygın eğitim faaliyetlerinde yönetici olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri hariç, bu görevleri ders görevinden sayılmaz.

Diğer hükümler
Madde 9 —
Aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ücretli ders görevi verilecekler yetkili makam onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda ders görevi verileceklerin adları ve unvanları, girecekleri ders ve saat sayısı ile ödenecek ek ders ücreti miktarı belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan esaslar
Madde 10 —
Bu Esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte 18/9/1996 tarihli ve 96/8748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kültür Bakanlığınca Düzenlenen Hizmetiçi ve Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetlerinde Ders Görevi Alacakların Nitelikleri, Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 11 —
Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12 —
Bu Esasları Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.