TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubunun Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi 11 Aralık 2005 – Resmi Gazete Sayısı : 26020

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2005/9706

Amaç ve Kapsam
Madde 1 —
Bu Kararın amacı, İstanbul'un Avrupa Birliği tarafından 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak üzere "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubu" nun oluşturulması ve çalışması ile ilgili esasları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2 —
Bu Karar,

a) 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine,

b) 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine,

c) 1/9/2002 tarihli ve 24863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmasına, istinaden hazırlanmıştır.

Girişim Grubunun Oluşumu
Madde 3 —
İstanbul'un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkentliği için, adaylık başvuru dosyasını hazırlamak, gerekli girişimlerde bulunmak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelerin uygulanmasını takip etmek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonu sağlamak, adaylık sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit ederek çözüm bulmak amacıyla İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubu oluşturulmuştur.

Girişim Grubu; Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu ve Bütçe Komisyonu'ndan oluşur. Yürütme Kurulu, Girişim Grubunun karar organıdır. Bütçe Komisyonu, Yürütme Kuruluna bağlı olarak çalışır. Gereken hallerde Yürütme Kurulu kararı ile alt komisyonlar oluşturulabilir.

Danışma Kurulu
Madde 4 —
Danışma Kurulu; Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşur.

Danışma Kurulu, İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olabilmesi için yapılacak çalışmalar, olası sorunlar ve bu sorunların çözümü hakkında Yürütme Kuruluna görüş ve öneri iletir.

Danışma Kurulu en az ayda bir toplanır.

Yürütme Kurulu
Madde 5 —
Yürütme Kurulu, Danışma Kurulunu oluşturan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Danışma Kurulunca uygun görülen sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşur.

Yürütme Kurulu kendi içinden bir koordinatör seçer. Koordinatör, Yürütme Kurulunun başkanıdır.

Yürütme Kurulu, 2010 yılında İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması için gerekli hazırlıkları yapmak, ihtiyaç duyulan projeleri hazırlamak, Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirerek uygulanmasını sağlamak, İstanbul'u Avrupa Kültür Başkentliğine hazırlamak ve bu amaçla oluşturulan bütçenin ilgili mevzuat çerçevesinde amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla görevlidir.

25.000 YTL'yi aşan harcama kararları Yürütme Kurulunca alınır.

Yürütme Kurulu en az iki haftada bir toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

Bütçe ve Bütçe Komisyonu
Madde 6 —
Girişim Grubunun bütçesi ile Bütçe Komisyonuna ilişkin esaslar Yürütme Kurulunca belirlenir.

Gelirler
Madde 7 —
Girişim Grubunun bütçesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuat uyarınca aktarılacak tutarlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ve diğer kişi ve kuruluşlarca yapılan ayni ve nakdi yardımlar, sponsorluk gelirleri, reklam gelirleri, faiz gelirleri ve diğer gelirlerden oluşur.

Gelirler bu amaçla ulusal bankalardan birinde açılacak hesapta toplanır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesinden aktarılacak nakitler doğrudan bu hesaba aktarılır. Hesap açmaya veya daha önce açılmış hesapları tek bir hesap altında toplamaya Bütçe Komisyonu yetkilidir. Bütçe Komisyonu, her türlü bankacılık işlemlerini yapmak üzere kendi üyeleri arasından iki kişi görevlendirir.

Harcamalar
Madde 8 —
İstanbul'un 2010 Yılı Avrupa Kültür Başkenti adaylığı için yapılacak her türlü toplantı, sempozyum, tanıtım, personel giderleri, yolluklar, temsil ağırlama, ilan, reklam, demirbaş, hizmet alımı ve benzeri harcamalar bütçeden yapılır.

Yürütme Kurulunca belirlenen sınırlar dahilinde ilgili mevzuata göre avans kullandırılabilir.

Girişim Grubu bütçesinden yapılan her türlü harcamada, harcama kararına kanıtlayıcı belgeler eklenir.

Harcamaların en düşük maliyetle en yüksek verimi elde edecek şekilde yapılması esastır.

25.000 YTL üzerindeki yurtiçi harcamalarda piyasa araştırması yapmak üzere Bütçe Komisyonu tarafından en az üç kişi görevlendirilir ve piyasa araştırma tutanağı düzenlenir. Piyasa araştırma tutanağı harcama kararına eklenir.

Bütçe mevcudundan fazla harcama yapılmaz.

Sona Erme
Madde 9 —
İstanbul'un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkentliği adaylığının kabul edilmemesi halinde, Girişim Grubu feshedilerek faaliyetine son verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Girişim Grubunun her türlü iktisadi varlığının ne şekilde değerlendirileceği Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Denetim ve Sorumluluk
Madde 10 —
Bu Karar kapsamında yapılacak iş ve işlemler, ilgili Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlenir.

Girişim Grubunun işlem ve faaliyetlerinden Yürütme Kurulu sorumludur.

Yürürlük
Madde 11 —
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12 —
Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.